ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
Advanced Polymer Composite and Smart Packaging Materials Research Group
ASM
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

Advanced Polymer Composite and Smart Packaging Materials Research Group

ASM

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

รศ.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล

Email: fagipas@ku.ac.th

Phone Number: 02-562-5058

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

ผศ.ชนัสสา นันทิวัชรินทร์

Email: fagicsn@ku.ac.th

Phone Number: 0-2562-5055 ต่อ 5055

รศ.ธาริณี นามพิชญ์

Email: fagitnn@ku.ac.th

Phone Number: 0-2562-5091-2

รศ.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์

Email: fagiwpb@ku.ac.th

Phone Number: 025625042

ผศ.สายพิณ ทานัชฌาสัย

Email: fagispt@ku.ac.th

Phone Number: 02-562-5034

นางสาวอุดมลักษณ์ สุขอัตตะ

Email: aapuls@ku.ac.th

Phone Number: 02-9428600-3 ต่อ 402

ผศ.พิณทิพย์ รัมภกาภรณ์

Email: fagiptr@ku.ac.th

Phone Number: 02-562-5020 ต่อ 5205

ผศ.สุนทรี แสงจันทร์

Email: faasstp@ku.ac.th

Phone Number: 034281105

ผศ.ฤดีรัตน์ สันตะโก

Email: faasrrs@ku.ac.th

Phone Number: 034-281105-7ต่อ7620