ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
หน่วยปฏิบัติการวิจัยเฉพาะด้านการจัดระบบและนิเวศน์วิทยาของสัตว์
ASESRU
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

หน่วยปฏิบัติการวิจัยเฉพาะด้านการจัดระบบและนิเวศน์วิทยาของสัตว์

ASESRU

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

รศ.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล

Email: fsciwyp@ku.ac.th

Phone Number: 0-2562-5555

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

รศ.บุญเสฐียร บุญสูง

Email: fscibtb@ku.ac.th

Phone Number: 0-2562-5555ต่อ647829

รศ.ชีวารัตน์ พรินทรากูล

Email: fscicrp@ku.ac.th

Phone Number: 02-5625555 ต่อ 3273

ผศ.วุฒิ ทักษิณธรรม

Email: fsciwut@ku.ac.th

Phone Number: 0-2562-5555 ext. 32

รศ.อัญชลี เอาผล

Email: fsciacl@ku.ac.th

Phone Number: 02-562555 ต่อ 3273

ผศ.อภิสิทธิ์ ทิพย์อักษร

Email: fsciast@ku.ac.th

Phone Number: 0-2562-5555 ext 3280

รศ.พนัส ธรรมกีรติวงศ์

Email: fscipnt@ku.ac.th

Phone Number: 0-2562-5555 ต่อ 3281

รศ.สุปิยนิตย์ ไม้แพ

Email: fscisnm@ku.ac.th

 

นายอรรถพล รุจิราวรรณ

Email: attapol.ruj@ku.ac.th