ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
หน่วยจุลชีววิทยาประยุกต์
AMU
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

หน่วยจุลชีววิทยาประยุกต์

AMU

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

นางเนตรชนก เกียรติ์นนทพัทธ์

Email: rdinnn@ku.ac.th

Phone Number: 087-9830287

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

นางอรวรรณ ชวนตระกูล

Email: rdiowc@ku.ac.th

Phone Number: 034-351399 ต่อ451

นางสาวชมนาถ เกิดคง

Email: rdicnke@ku.ac.th

Phone Number: 034-351-399