ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม
หน่วยปฏิบัติการทางด้านเคมีอนินทรีย์ประยุกต์
AIC
Show

Chart

จำนวนรางว้ล แยกตามปี

International Conference 2563
จำนวนรางวัล : 1 International Conference 2562
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2561
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2560
จำนวนรางวัล : 2 International Conference 2559
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2558
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2557
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2556
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2555
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2554
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2553
จำนวนรางวัล : 1 National Conference 2563
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2562
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2561
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2560
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2559
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2558
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2557
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2556
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2555
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2554
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2553
จำนวนรางวัล : 0

Honor Award

Year
Honor Award
0

ไม่มีข้อมูลรางวัลที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

Research/Innovation Award

Year
Research/Innovation Award
4
2563 ปัฐมาภรณ์ พิมพ์ทอง, ทรงชัย อักษรคิด, สุธาสินี กิตยาการ, รติพร มั่นพรหม, ทัศนีวรรณ์ เลิศเจริญฤทธิ์, the 2nd Highest Collaborating Research Team, STEM Partnership for Designbased Learning in PM2.5 Crisis for High School, 6 พฤศจิกายน 2563
2560 จันทร์เพ็ญ แสงประกาย, อรไท สวัสดิชัยกุล, ชมดาว สิกขะมณฑล, อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, ญาธิปวีร์ ปักแก้ว, อภิญญา จุฑางกูร, รางวัลชมเชย, การลดอันตรายของสารพิษจากวิธีปรุงแบบ อบ ปิ้ง ย่าง, 1 สิงหาคม 2560
2560 จันทร์เพ็ญ แสงประกาย, อรไท สวัสดิชัยกุล, ญาธิปวีร์ ปักแก้ว, อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองชนะเลิศอันดับหนึ่งในการประกวดด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์, ผลิตภัณฑ์หมักเนื้อสัตว์สำหรับอบ-ปิ้ง-ย่างที่มีคุณสมบัติยับยั้งการก่อตัวของสารก่อกลายพันธุ์, 28 กรกฎาคม 2560
2553 นางสาวอรุณี หลักคำ, นางสาวอรุณี ไล้เจริญวงศ์, นางสาวธัญลักษณ์ วัฒนชาติคนนท์, รศ.ดร. วนิดา พวกุล, อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, นัทธมน คูณแสง, Poster Presentation Award, Synthesis of LaAlO3 and Doped LaAlO3 Powder via Metal Complex Decomposition, 27 สิงหาคม 2553