ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
ห้องปฏิบัติการระบบสารสนเทศประยุกต์
ADIS
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

ห้องปฏิบัติการระบบสารสนเทศประยุกต์

ADIS

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

นางสาวนุชนาฎ สัตยากวี

Email: fengncn@src.ku.ac.th

Phone Number: 034281075 ต่อ 278

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

นายศิวดล เสถียรพัฒนากูล

Phone Number: 0-3428-1074ext.7523

 

นางสาววรัญญา อรรถเสนา

Email: fengvry@ku.ac.th

Phone Number: 034-281075 ต่อ 276