ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม
ห้องปฏิบัติการวิจัยการประยุกต์วงจรดิจิตอลขั้นสูง
ADA
Show

Chart

จำนวนผลผลิตภายในและภายนอกประเทศ แยกตามปี

International Conference 2563
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 2 National Conference 2563
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2563
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2563
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2563
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 2 National Conference 2563
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2563
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2563
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 0

ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนผลผลิตภายในและภายนอกประเทศ

Journal

Year
International Journal
0

ไม่มีข้อมูลผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

Year
National Journal
0

ไม่มีข้อมูลผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

Conference

Year
International Conference
2
2563 วิชัชญา นาคจำรัสศรี, ประดนเดช นีละคุปต์, การปรับปรุงเมตาฮิวริสติกอัลกอริทึ่มสำหรับปัญหาการตัดแบบหนึ่งมิติ, การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 16 (NCCIT2020), 14 - 15 พฤษภาคม 2563, อื่นๆ ประเทศไทย
2559 ชัชวาล แก้วมณี, สมชาย นำประเสริฐชัย, ประดนเดช นีละคุปต์, การออกแบบและพัฒนาระบบแนะนำรายการดิจิตอลทีวีตามพฤติกรรมและลักษณะของผู้ใช้งาน, การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 4, 31 พฤษภาคม 2559, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Year
National Conference
2
2557 นายชนินทร์ วงศ์ใหญ่, ประดนเดช นีละคุปต์, Improving reliability in cell-based evolve hardware architecture using fault tolerance control, 4th IEEE International Conference on Control System, Computing and Engineering, ICCSCE 2014, 28 - 30 พฤศจิกายน 2557, PARKROYAL Penang ResortBatu Ferringhi, Penang; Malaysia มาเลเซีย
2557 นายชนินทร์ วงศ์ใหญ่, ประดนเดช นีละคุปต์, New fault tolerance control for cell-based evolve hardware architecture, 7th International Symposium on Computational Intelligence and Design, ISCID 2014, 13 - 14 ธันวาคม 2557, Hangzhou; China สาธารณรัฐประชาชนจีน