โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม
ศูนย์วิจัยทรัพยากรชีวภาพสาหร่าย
ABR
Show

Chart

จำนวนโครงการภายในและภายนอก มก. แยกตามปี

โครงการภายนอก 2565
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2564
จำนวนโครงการ : 8 โครงการภายนอก 2563
จำนวนโครงการ : 6 โครงการภายนอก 2562
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายนอก 2561
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2560
จำนวนโครงการ : 4 โครงการภายนอก 2559
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2558
จำนวนโครงการ : 5 โครงการภายนอก 2557
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2556
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2555
จำนวนโครงการ : 4 โครงการภายนอก 2554
จำนวนโครงการ : 5 โครงการภายนอก 2553
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายนอก 2552
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2551
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2550
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2549
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2548
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2547
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2546
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2545
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2544
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2543
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2542
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายนอก 2541
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายนอก 2540
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายใน 2565
จำนวนโครงการ : 4 โครงการภายใน 2564
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2563
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2562
จำนวนโครงการ : 11 โครงการภายใน 2561
จำนวนโครงการ : 6 โครงการภายใน 2560
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2559
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2558
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2557
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2556
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2555
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2554
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายใน 2553
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายใน 2552
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2551
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2550
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2549
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2548
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2547
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2546
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2545
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2544
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2543
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2542
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2541
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2540
จำนวนโครงการ : 0

ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนโครงการกับการมีส่วนร่วมของสมาชิกในหน่วย

โครงการภายนอก 2565
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2564
จำนวนโครงการ : 8
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2563
จำนวนโครงการ : 6
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายนอก 2562
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2561
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2560
จำนวนโครงการ : 4
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายนอก 2559
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2558
จำนวนโครงการ : 5
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายนอก 2557
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2556
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2555
จำนวนโครงการ : 4
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2554
จำนวนโครงการ : 5
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2553
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2552
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2551
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2550
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2549
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2548
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2547
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2546
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2545
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2544
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2543
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2542
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2541
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2540
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2565
จำนวนโครงการ : 4
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2564
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2563
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2562
จำนวนโครงการ : 11
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายใน 2561
จำนวนโครงการ : 6
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายใน 2560
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายใน 2559
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายใน 2558
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2557
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายใน 2556
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายใน 2555
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายใน 2554
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2553
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายใน 2552
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2551
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2550
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2549
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2548
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2547
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2546
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2545
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2544
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2543
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2542
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2541
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2540
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0

Internal Project

Year
Internal Project
33
2551 การใช้เทคนิคทางเซลล์วิทยา และ RAPD ร่วมกับลักษณะทางสัณฐานวิทยาเพื่อตรวจสอบความแตกต่างระหว่างชนิดของสาหร่ายวุ้น Gracilaria changii, G. firma, G. salicornia และอะเดลโฟพาราไซด์, อนงค์ จีรภัทร์
2552 การใช้เทคนิคทางเซลล์วิทยา และ RAPD ร่วมกับลักษณะทางสัณฐานวิทยาเพื่อตรวจสอบความแตกต่างระหว่างชนิดของสาหร่ายวุ้น Gracilaria changii, G. firma, G. salicornia และอะเดลโฟพาราไซด์, อนงค์ จีรภัทร์
2553 การศึกษาปริมาณและองค์ประกอบเคมีเพื่อการผลิตเอทานอลจากสาหร่ายทะเลในประเทศไทย, อนงค์ จีรภัทร์, จันทนา ไพรบูรณ์
2553 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากสาหร่ายทะเลบางชนิดในประเทศไทย, จันทนา ไพรบูรณ์, อนงค์ จีรภัทร์
2554 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหญ้าทะเลเพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์, ชัชรี แก้วสุรลิขิต, จันทนา ไพรบูรณ์, ไพลิน จิตรชุ่ม, สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ
2554 การพัฒนาศักยภาพของโคพีพอดทะเลเพื่อเป็นอาหารที่มีชีวิตสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ, ไพลิน จิตรชุ่ม, ชัชรี แก้วสุรลิขิต, จันทนา ไพรบูรณ์, สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ
2554 สมบัติการออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาแบบภายนอกร่างกายของสารสกัดจากสาหร่ายสีน้ำตาลสกุล Sargassum บริเวณหาดนางรอง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี, จันทนา ไพรบูรณ์, กาญจนภาชน์ ลิ่วมโนมนต์, นางสาวธิดารัตน์ น้อยรักษา, ดร.กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์, Professor Miyashita Kazuo
2555 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากสาหร่ายทะเลบางชนิดในประเทศไทย, จันทนา ไพรบูรณ์, อนงค์ จีรภัทร์
2556 ผลของอะเดลโฟพาราไซด์ต่อประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสง ปริมาณและคุณสมบัติวุ้นของสาหร่ายข้อ Gracilaria salicornia (C. Agardh) Dawson, อนงค์ จีรภัทร์, จันทนา ไพรบูรณ์
2557 ผลของอิพิ-เอนโดไฟต์ต่อคุณลักษณะของสาหร่ายวุ้นกลุ่มกราซิลาเรีย, อนงค์ จีรภัทร์, จันทนา ไพรบูรณ์, กังสดาลย์ บุญปราบ, นายพงศธร พวงสมบัติ, นางสาวชุติมา พัฒนะผล
2559 การคัดแยกและผลของอิพิ-เอนโดไฟติคแบคทีเรียที่เจริญในสาหร่ายวุ้นเศรษฐกิจกลุ่มกราซิลาเรีย, อนงค์ จีรภัทร์, จันทนา ไพรบูรณ์, กังสดาลย์ บุญปราบ, ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่
2560 ประสิทธิภาพของสารสกัดจากสาหร่ายทะเลที่ออกฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไทโรซิเนสและการสร้างเม็ดสีเมลานินในเซลล์เมลาโนมา, จันทนา ไพรบูรณ์, สมจิตต์ ปาละกาศ, ชัชรี แก้วสุรลิขิต, อนงค์ จีรภัทร์
2561 ประสิทธิภาพของสารสกัดจากสาหร่ายทะเลที่ออกฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไทโรซิเนสและการสร้างเม็ดสีเมลานินในเซลล์เมลาโนมา, จันทนา ไพรบูรณ์, สมจิตต์ ปาละกาศ, ชัชรี แก้วสุรลิขิต, อนงค์ จีรภัทร์
2561 การสร้างแผนที่โครโมโซมของปลา jade perch (Scortum barcoo) ด้วยลำดับชุดซ้ำและยีนบางตำแหน่งจากเทคนิค fluorescence in situ hybridization และ next generation sequencing และการหาความแตกต่างทางพันธุกรรมระหว่างเพศเพื่อการการพัฒนาและจัดการเพาะเลี้ยงปลาอย่างยั่งยืน, ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, อรรัตน์ สุนทรพงศ์, วรพงศ์ สิงหชาติ, ประภัสสร อารีสิริสุข, ครศร ศรีกุลนาถ, ศศิมนัส อุณจักร์
2561 การประเมินสถานภาพทางพันธุกรรมในปัจจุบันและคุณภาพวุ้นของประชากรสาหร่ายผมนาง (Gracilaria fisheri) ที่มาจากการเพาะเลี้ยงและแหล่งน้ำธรรมชาติในประเทศไทย เพื่อนำไปสู่ข้อเสนอแนะทางการจัดการเชิงอนุรักษ์และการเพาะเลี้ยงอย่างยั่งยืน, ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, ระ, ปร, จันทนา ไพรบูรณ์, ชัชรี แก้วสุรลิขิต, ครศร ศรีกุลนาถ, ศิลป์ชัย มณีขัติย์, บงกช วิชาชูเชิด, อนงค์ จีรภัทร์
2561 เสริมสร้างองค์ความรู้และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพในระบบนิเวศทางทะเล บริเวณสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน จังหวัดระนอง และพื้นที่ใกล้เคียง, ชัชรี แก้วสุรลิขิต, กิตติธร สรรพานิช, สุเมตต์ ปุจฉาการ, อัญชลี จันทร์คง, เมธี แก้วเนิน, ชัชรี แก้วสุรลิขิต, สมหมาย เจนกิจการ, พงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล, ไพลิน จิตรชุ่ม, เยาวลักษณ์ มั่นธรรม, จันทนา ไพรบูรณ์, สหภพ ดอกแก้ว, นภาขวัญ แหวนเพชร, ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, สมโภชน์ นิ้มสันติเจริญ, สหัส ราชเมืองขวาง, ปิยะวัฒน์ พรหมรักษา
2561 การสำรวจทรัพยาการชีวภาพในระบบนิเวศทางทะเล บริเวณสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน จังหวัดระนอง, ชัชรี แก้วสุรลิขิต, กิตติธร สรรพานิช, สุเมตต์ ปุจฉาการ, อัญชลี จันทร์คง, สมหมาย เจนกิจการ, ชัชรี แก้วสุรลิขิต, ไพลิน จิตรชุ่ม, เยาวลักษณ์ มั่นธรรม, นภาขวัญ แหวนเพชร, จันทนา ไพรบูรณ์
2561 การคัดเลือกและเก็บสายพันธุ์แพลงก์ตอนพืชทะเลที่มีศักยภาพในการใช้ ประโยชน์ในอนาคต, จันทนา ไพรบูรณ์, เยาวลักษณ์ มั่นธรรม, ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่
2562 การประเมินสถานภาพทางพันธุกรรมในปัจจุบันและคุณภาพวุ้นของประชากรสาหร่ายผมนาง (Gracilaria fisheri) ที่มาจากการเพาะเลี้ยงและแหล่งน้ำธรรมชาติในประเทศไทย เพื่อนำไปสู่ข้อเสนอแนะทางการจัดการเชิงอนุรักษ์และการเพาะเลี้ยงอย่างยั่งยืน, ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, ระ, ปร, จันทนา ไพรบูรณ์, ชัชรี แก้วสุรลิขิต, ครศร ศรีกุลนาถ, ศิลป์ชัย มณีขัติย์, บงกช วิชาชูเชิด, อนงค์ จีรภัทร์
2562 เสริมสร้างองค์ความรู้และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพในระบบนิเวศทางทะเล บริเวณสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน จังหวัดระนอง และพื้นที่ใกล้เคียง, ชัชรี แก้วสุรลิขิต, กิตติธร สรรพานิช, สุเมตต์ ปุจฉาการ, อัญชลี จันทร์คง, เมธี แก้วเนิน, ชัชรี แก้วสุรลิขิต, สมหมาย เจนกิจการ, พงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล, ไพลิน จิตรชุ่ม, เยาวลักษณ์ มั่นธรรม, จันทนา ไพรบูรณ์, สหภพ ดอกแก้ว, นภาขวัญ แหวนเพชร, ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, สมโภชน์ นิ้มสันติเจริญ, สหัส ราชเมืองขวาง, ปิยะวัฒน์ พรหมรักษา, ธีระพงศ์ ด้วงดี
2562 การสำรวจทรัพยาการชีวภาพในระบบนิเวศทางทะเล บริเวณสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน จังหวัดระนอง, ไพลิน จิตรชุ่ม, กิตติธร สรรพานิช, สุเมตต์ ปุจฉาการ, อัญชลี จันทร์คง, สมหมาย เจนกิจการ, ชัชรี แก้วสุรลิขิต, เยาวลักษณ์ มั่นธรรม, จันทนา ไพรบูรณ์, นภาขวัญ แหวนเพชร, ธีระพงศ์ ด้วงดี, วชิระ ใจงาม
2562 การคัดเลือกและเก็บสายพันธุ์แพลงก์ตอนพืชทะเลที่มีศักยภาพในการใช้ ประโยชน์ในอนาคต, จันทนา ไพรบูรณ์, เยาวลักษณ์ มั่นธรรม, ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่
2562 การจัดทำฐานข้อมูลลายพิมพ์ดีเอ็นเอ (DNA barcoding) ของทรัพยกรชีวภาพทางทะเลและชายฝั่ง บริเวณจังหวัดระนอง และพื้นที่ใกล้เคียง, ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, จันทนา ไพรบูรณ์, ธีระพงศ์ ด้วงดี, สหัส ราชเมืองขวาง, ศิลป์ชัย มณีขัติย์
2562 นวัตกรรมและพันธุวิศวกรรมการผลิตห้องสมุดแอนติบอดีชนิดพิเศษที่มีความหลากหลายสูงด้วยฟาจดิสเพลย์ เพื่อการประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุดทดสอบและการรักษาโรค, ศศิมนัส อุณจักร์, จันทรา อินทนนท์, ยศพงษ์ เต็มศิริพงศ์, สุธาสินี สมยง, ประภัสสร อารีสิริสุข, อรจิรา ประคองชีพ, ตุลยวัต ประสงค์มณีรัตน์, อรรัตน์ สุนทรพงศ์, รัชพล ทองฉ่ำ, วีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง, นภพล ภู่พนิตพันธ์, ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, นนทวิทย์ อารีย์ชน, ครศร ศรีกุลนาถ, สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, ศศิมนัส อุณจักร์
2562 การพัฒนานวัตกรรมการผลิตแอนติบอดีด้วยเทคโนโลยีการแสดงโปรตีนบนผิวฟาจ และระบบอิมมูนในจระเข้สยามเพื่อทดแทนการใช้สัตว์ทดลองเพื่อการพัฒนาอย่าง มั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืนตามแนวนโยบายไทยแลนด์ 4.0, ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, จันทรา อินทนนท์, ยศพงษ์ เต็มศิริพงศ์, สุธาสินี สมยง, ประภัสสร อารีสิริสุข, อรจิรา ประคองชีพ, ตุลยวัต ประสงค์มณีรัตน์, อรรัตน์ สุนทรพงศ์, รัชพล ทองฉ่ำ, ครศร ศรีกุลนาถ, สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, ศศิมนัส อุณจักร์
2562 นวัตกรรมในการผลิตสาหร่ายทะเลเพื่อพัฒนาและใช้ประโยชน์เป็นผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ, จันทนา ไพรบูรณ์, ระพีพร เรืองช่วย, สมเกียรติ ปรัชญาวรากร, ชัชวาลี ชัยศรี, มนทกานติ ท้ามติ้น, อนงค์ จีรภัทร์, รติยา ธุวพาณิชยานันท์, จันทนา ไพรบูรณ์, จีรวรรณ มณีโรจน์, ปัทมา ระตะนะอาพร, วศะพร เพรททิเซย์ จันทร์พุฒ, ศิริสุดา จำนงทรง, อนงค์ จีรภัทร์, ดลฤดี ใจสุทธิ์, นันทิภา พันธุ์สวัสดิ์, เปรมวดี เทพวงศ์, ภัสสรา รัตนพิศิฏฐ์
2562 ต้นแบบนวัตกรรมการผลิตสาหร่ายทะเลอินทรีย์สู่อุตสาหกรรมอาหาร, อนงค์ จีรภัทร์, ระพีพร
2562 การศึกษาหาวิธีการและสภาวะการอบแห้งที่เหมาะสมสำหรับสาหร่ายทะเล, รติยา ธุวพาณิชยานันท์, สมเกียรติ ปรัชญาวรากร, ดลฤดี ใจสุทธิ์, จันทนา ไพรบูรณ์
2562 ผลของการทำแห้งและอายุการเก็บรักษาต่อคุณค่าทางโภชนาการและสมบัติเชิงฟังก์ชั่นของสาหร่ายทะเล, จันทนา ไพรบูรณ์, มนทกานติ ท้ามติ้น, ชัชวาลี ชัยศรี, วศะพร เพรททิเซย์ จันทร์พุฒ
2565 ศักยภาพของโปรตีนและเปปไทด์จากสาหร่ายผักกาดทะเลเพื่อพัฒนาเป็นส่วนประกอบอาหารที่ มีฤทธิ์ทางชีวภาพ, วนิดา ปานอุทัย, มนทากานติ ท้ามติ้น, ธิดารัตน์ พันโท, สิทธิรักษ์ รอยตระกูล, จันทนา ไพรบูรณ์
2565 การพัฒนาพรีไบโอติกจากสาหร่ายทะเลเพื่อใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชัน, จันทนา ไพรบูรณ์, สุดาทิพย์ จันทร, ประพัฒน์ กอสวัสดิ์พัฒน์, จันทนา ไพรบูรณ์, อรวรรณ ละอองคำ, จีรวรรณ มณีโรจน์, มัสลิน นาคไพจิตร
2565 การผลิตพรีไบโอติกจากสาหร่ายทะเลด้วยเอนไซม์เทคโนโลยี, จันทนา ไพรบูรณ์, สุดาทิพย์ จันทร, ประพัฒน์ กอสวัสดิ์พัฒน์
2565 ผลของการใช้สาหร่ายทะเลเป็นพรีไบโอติกในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม, อรวรรณ ละอองคำ, สุดาทิพย์ จันทร, จันทนา ไพรบูรณ์, จีรวรรณ มณีโรจน์

External Project

Year
External Project
50
2546 การวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงสาหร่ายวุ้นสกุลกราซิลาเรียภายใต้ระบบควบคุมการเลี้ยงแบบกึ่งปิด, อนงค์ จีรภัทร์
2548 , อนงค์ จีรภัทร์
2543 การใช้น้ำทิ้งจากนากุ้งเพื่อการเลี้ยงสาหร่ายวุ้นและการสกัดวุ้นในประเทศไทย, อนงค์ จีรภัทร์, กาญจนภาชน์ ลิ่วมโนมนต์
2542 การใช้น้ำทิ้งจากนากุ้งเพื่อการเลี้ยงสาหร่ายวุ้นและการสกัดวุ้นในประเทศไทย, อนงค์ จีรภัทร์, กาญจนภาชน์ ลิ่วมโนมนต์
2541 การใช้น้ำทิ้งจากนากุ้งเพื่อการเลี้ยงสาหร่ายวุ้นและการสกัดวุ้นในประเทศไทย, อนงค์ จีรภัทร์
2540 การใช้น้ำทิ้งจากนากุ้งเพื่อการเลี้ยงสาหร่ายวุ้นและการสกัดวุ้นในประเทศไทย, อนงค์ จีรภัทร์, กาญจนภาชน์ ลิ่วมโนมนต์
2540 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของสาหร่ายทะเลในบริเวณป่าชายเลนและชายฝั่ง สถานีวิจัยทรัพยากรชายฝั่งระนอง, อนงค์ จีรภัทร์, กาญจนภาชน์ ลิ่วมโนมนต์
2542 โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (JSPS-NRCT) สาขาทรัพยากรจุลินทรีย์ (Microbial Resources), อนงค์ จีรภัทร์, กังสดาลย์ บุญปราบ, Kajiwara Tadahiko, Akakabe Yoshihiko, Matsui Kenji
2541 องค์ประกอบทางเคมีของหญ้าทะเลจากจังหวัดตรัง ภาคใต้ของประเทศไทย, อนงค์ จีรภัทร์, Yamamuro Masumi
2547 Reassessment on Resources, Phenology and Distribution of Gracilaria Species With Reference to Some Environmental Changes in Thailand, อนงค์ จีรภัทร์
2541 โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (JSPS--NRCT)สาขาทรัพยากรจุลินทรีย์ (Bioflavor formation in the brown alga, Laminaria angustata), กังสดาลย์ บุญปราบ, Kenji Matsui, Yoshihiko Akakabe, Miyuki Yoshida, Norishige Yotsukura, อนงค์ จีรภัทร์, Tadahoko Kajiwara
2553 การใช้สาหร่ายขนาดใหญ่เพื่อดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, อนงค์ จีรภัทร์, ดร.จันทนา ไพรบูรณ์
2553 ความหลากหลายทางชีวภาพแหล่งน้ำในแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา พัทลุงและสตูล, ณรงค์ วีระไวทยะ, พงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล, ไพลิน จิตรชุ่ม, สันติ พ่วงเจริญ, จันทนา ไพรบูรณ์, ดร.หทัยรัตน์ สุดตา
2555 การศึกษาการใช้สาหร่ายขนาดใหญ่เพื่อดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในระดับต้นแบบ, อนงค์ จีรภัทร์, จันทนา ไพรบูรณ์, ดร.เฉลิมชัย เรืองชัยนิคม, นายพงศธร พวงสมบัติ, น.ส.ชุติมา พัฒนะผล
2554 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหญ้าชะเงาเต่า เพื่อการอนุรักษ์แหล่งหญ้าทะเล, ชัชรี แก้วสุรลิขิต, จันทนา ไพรบูรณ์
2554 การพัฒนาสาหร่ายดูนาลิเอลล่าในการผลิตเบต้าแคโรทีนเพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, นิรันดร์ จันทวงศ์, จันทนา ไพรบูรณ์, วิทยา ปั้นสุวรรณ, ศานิต เก้าเอี้ยน
2554 ความหลากหลายของสาหร่ายดูนาลิเอลล่าจากแหล่งดินเกลือสินเธาว์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและการปรับสภาวะที่เหมาะสมในการเลี้ยงเพื่อผลิตเบต้าแคโรทีน, นิรันดร์ จันทวงศ์, จันทนา ไพรบูรณ์
2554 การใช้สาหร่ายขนาดใหญ่เพื่อดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, อนงค์ จีรภัทร์, จันทนา ไพรบูรณ์
2554 การผันแปรตามฤดูกาลขององค์ประกอบทางเคมีในสาหร่ายสีน้ำตาลสกุล Sargassum บริเวณหาดนางรอง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี, จันทนา ไพรบูรณ์, สมจิตต์ ปาละกาศ, ดร. กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์, นางสาวธิดารัตน์ น้อยรักษา
2555 การพัฒนาศักยภาพหญ้าทะเลและสาหร่ายทะเลเพื่อใช้ในธุรกิจตู้ปลาทะเล, ชัชรี แก้วสุรลิขิต, จันทนา ไพรบูรณ์, สหภพ ดอกแก้ว, ศาลักษณ์ พรรณศิริ
2555 การพัฒนาหญ้าทะเลและสาหร่ายทะเลเพื่อใช้ในธุรกิจตู้ปลาทะเล, ศาลักษณ์ พรรณศิริ, ชัชรี แก้วสุรลิขิต, จันทนา ไพรบูรณ์, สหภพ ดอกแก้ว, ศาลักษณ์ พรรณศิริ
2555 การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลของความหลากชนิดสาหร่ายทะเลบริเวณอ่างช่อจังหวัดตราด, อนงค์ จีรภัทร์, นายวิทวัส แก้วดี, นายพงศธร พวงสมบัติ, นางสาวชุติมา พัฒนะผล
2556 การผลิตฟิล์มที่รับประทานได้จากสาหร่ายกลุ่มแมคโครอัลจีกลุ่ม Gracilaria sp., กังสดาลย์ บุญปราบ, Waode Nilda Arifiana Effendy, อนงค์ จีรภัทร์
2558 การคัดเลือกและเก็บรักษาสายพันธุ์สาหร่ายสีเขียวสกุล Oedogonium, อนงค์ จีรภัทร์, นายณัฐวริศ นุ่นรักษา
2558 การควบคุมการเกิดอิพิไฟต์บนสาหร่ายวุ้น Gracilaria fisheri ด้วยสารสกัดชีวภาพจากสาหร่ายทะเลสีน้ำตาล, อนงค์ จีรภัทร์, สุนิสา เครือทอง
2558 การศึกษาสภาวะเหมาะสมในการย่อยสาหร่าย Gracilaria tenuistipitata เพื่อปรับปรุงปริมาณผลผลิตเอทานอล, อนงค์ จีรภัทร์, ณัฐวริศ นุ่นรักษา
2558 การคัดเลือกจุลชีพทางทะเลที่มีศักยภาพและการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการเจริญ และการสร้างกรดไขมันจำเป็นเพื่อใช้ประโยชน์จากอาหารสัตว์และการบริโภคของมนุษย์โดยใช้กลีเซอรอลเป็นแหล่งคาร์บอน, จันทนา ไพรบูรณ์, ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, สรณัฏฐ์ ศิริสวย, ยุวเรศ เรืองพานิช
2558 การเสริมอาหารกุ้งด้วยสารสกัด sulfated galactans จากสาหร่ายผมนางเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันและต้านเชื้อเเบคทีเรียตายด่วนในกุ้ง, รศ.ดร.กนกพรรณ วงศ์ประเสริฐ, ทวุธ รัตนทิพย์, จันทนา ไพรบูรณ์
2560 การศึกษาข้อมูลเพื่อจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสาหร่ายทะเล, จันทนา ไพรบูรณ์, อนงค์ จีรภัทร์, ศิริสุดา จำนงทรง, อิสริยา วุฒิสินธุ์, ผศ.ดร.ระพีพร เรืองช่วย
2560 ความหลากหลายทางพันธุกรรมและการแพร่กระจายเชิงชีวภูมิศาสตร์ของสาหร่าย Bostrychia tenella ในบริเวณป่าชายเลนของประเทศไทย, ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, จันทนา ไพรบูรณ์, ศิลป์ชัย มณีขัติย์
2560 การคัดเลือกจุลชีพทางทะเลที่มีศักยภาพและการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการเจริญและการสร้างกรดไขมันจำเป็นเพื่อใช้ประโยชน์ในอาหารสัตว์และการบริโภค ของมนุษย์โดยใช้กลีเซอรอลเป็นแหล่งคาร์บอน (ต่อเนื่องปีที่ 2), จันทนา ไพรบูรณ์, ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, สรณัฏฐ์ ศิริสวย, ยุวเรศ เรืองพานิช
2560 สายวิวัฒนาการเชิงภูมิศาสตร์ ความหลากหลายทางพันธุกรรมและโครงสร้างประชากรของสาหร่ายทะเลสีแดง Gracilaria salicornia ตามแนวชายฝั่งทะเลของประเทศไทย โดยอ้างอิงจากดีเอ็นเอในนิวเคลียสและออร์แกเนลล์ เพื่อนำไปสู่ข้อเสนอแนะเพื่อการอนุรักษ์และการจัดการ, ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, อนงค์ จีรภัทร์, Giuseppe C. Zuccarello
2561 เทคนิคการสร้างสปอร์ และการขยายพันธุ์สาหร่ายสีเขียว Oedogonium sp. เพื่อการใช้ประโยขน์ชีวมวล, อนงค์ จีรภัทร์, สุรีฉาย รัตนแสนศรี
2562 การผลิตกรดไขมันโอเมกา-3 จากไฮโดรไลเสทของเศษใบและยอดอ้อยด้วยเชื้อ Aurantiochytrium limacinum ในถังหมักขนาด 1 ลิตร, ธนัท อ้วนอ่อน, กิติพงษ์ รัตนาภรณ์, กฤษณา ตรีศีลวัฒนกุล, สุมัลลิกา โมรากุล, จันทนา ไพรบูรณ์
2562 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากสาหร่ายสำหรับการกระตุ้นภูมิคุ้มกันในกุ้งและการควบคุมการสร้าง biofilms ของเเบคทีเรียก่อโรคและการพัฒนาการนำส่งสาร, ่รศ.ดร. กนกพรรณ วงศ์ประเสริฐ, ดร.ชุมพร สุวรรณยาน, ดร.ทวุธ รัตนทิพย์, ดร.กุลวดี กาญจนะ, ดร.ศักดิ์สิทธิ์ นพเสถียร, จันทนา ไพรบูรณ์
2563 ความหลากชนิดและรูปแบบการแพร่กระจายของสาหร่ายทะเลสีน้ำตาลเขตร้อนสกุล Lobophora (Dictyotales, Phaeophyta) ในประเทศไทย โดยอ้างอิงจากผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การจัดการและอนุรักษ์ชายฝั่ง, ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่
2563 การศึกษาประชากรไก่ป่าและไก่พื้นเมืองโดยเทคโนโลยีจีโนมิกส์เพื่อหาอัตลักษณ์ทางพันธุกรรมของไก่แห่งสยามประเทศสู่การอนุรักษ์และปรับปรุงพันธุ์เชิงพาณิชย์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน, ครศร ศรีกุลนาถ, ประทีป ด้วงแค, ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี, ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, วรพงศ์ สิงห์ชาติ
2563 การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของกวางผา (Naemorhedus griseus) ในประเทศไทย เพื่อวางแผนอนุรักษ์และปล่อยคืนสู่ธรรมชาติอย่างยั่งยืน, ครศร ศรีกุลนาถ, สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, ประทีป ด้วงแค, ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่
2563 นวัตกรรมในการผลิตสาหร่ายทะเลเพื่อพัฒนาและใช้ประโยชน์เป็นผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ, จันทนา ไพรบูรณ์
2563 ต้นแบบนวัตกรรมการผลิตสาหร่ายทะเลอินทรีย์สู่อุตสาหกรรม, จันทนา ไพรบูรณ์, อนงค์ จีรภัทร์
2563 ผลของการทำแห้งและอายุการเก็บรักษาต่อคุณค่าทางโภชนาการและสมบัติเชิงฟังก์ชั่นของสาหร่ายทะเล, จันทนา ไพรบูรณ์, จันทนา ไพรบูรณ์
2564 Changes in survival and fatty acid composition in green tiger shrimp, Penaeus semisulcatus, larvae fed with Artemia enriched with Auranthiochytrim mangrovei, Prof.Dr. Orhan Tufan Eroldo?an, Ogrenci Mehmet Bedrettin Duman, Prof.Dr. Oya Isik, Ars.Gor. Ece Evliyaoglu, จันทนา ไพรบูรณ์, Ars.Gor.Dr.Hatice Asuman Y?lmaz
2564 การจำแนกความแตกต่างและการแพร่กระจายของช่วงระยะแฮพลอยด์และดิพลอยด์ในประชากรจากแหล่งธรรมชาติและเพาะเลี้ยงของสาหร่ายสีแดง Gracilaria fisheri (Gracilariales) เพื่อนำไปสู่การอนุรักษ์และการจัดการการเพาะเลี้ยงสาหร่าย (ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ปี 2563), ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, กิวเซฟปี่ ซี ซุคคาเรลโร่
2564 กิจกรรมส่งเสริมการเพาะเลี้ยงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไก่ฟ้าหลวงเพื่อความมั่นคงทางอาหารของชุมชน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย อย่างยั่งยืนตามแนวทางพระราชดำริ, ครศร ศรีกุลนาถ, ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี, ประทีป ด้วงแค, ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, สมฤดี สักการเวช
2564 การศึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพในเชิงของการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรมาเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในแหล่งพุน้ำร้อน จังหวัดตากและจังหวัดระนอง, สมฤดี สักการเวช, ครศร ศรีกุลนาถ, รัตนพล ชื่นค้า, สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน, พงศกร จิวาภรณ์คุปต์, กฤษณ์ วันอินทร์, ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, เฉลิมพล สุวรรณภักดี, ลัดดา แต่งวัฒนานุกูล, ศริญญา ไพศาลสมบัติ, วิชชา อิ่มอร่าม, ฉัตรเฉลิม เกษเวชสุริยา, น.ส.เสริมรักษ์ อิงคะวณิช
2564 การพัฒนาวิธีการฟื้นฟูและการตัดสินใจย้ายปลูกหญ้าทะเลเพื่อการอนุรักษ์แหล่งหญ้าทะเล, ชัชรี แก้วสุรลิขิต, ปัทมา ทองกอก, จันทนา ไพรบูรณ์, เมธี แก้วเนิน, เยาวลักษณ์ มั่นธรรม, อลงกต อินทรชาติ, ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, เอกพงษ์ ธนะวัติ, กุลปราโมช ประทุมชัย, น.ส.ณัฎฐิกาต์ เหมภัทรสุวรรณ, น.ส.ทิพามาศ อุปน้อย, อรรถวุฒิ กันทะวงศ์
2564 การถอดรหัสพันธุกรรมของช้างเอเซียในไทย สำหรับจัดทำฐานข้อมูลจีโนมอ้างอิงเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน, ครศร ศรีกุลนาถ, รองลาภ สุขมาสรวง, ประทีป ด้วงแค, ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, นายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ, นายตรศักดิ์ นิภานันท์, น.ส.วิยะดา แจ่มจำรูญ, นายภาคภูมิ อร่ามศิริรุจิเวท, น.ส.นรารัตน์ เหล่าพิเชียรพงษ์, นายวรพงศ์ สิงห์ชาติ, นายฐิติพงศ์ พันทุม, น.ส.อรรัตน์ สุนทรพงศ์
2564 การพัฒนาต้นแบบกระบวนการผลิตชีวมวล Aurantiochytrium ในถังปฏิกรณ์ชีวภาพเพื่อใช้เป็นอาหารเสริมของปลาเศรษฐกิจน้ำจืด, รศ.ดร.สุเปญญา จิตตพันธ์, รศ.ดร. เทพปัญญา เจริญรัตน์, จันทนา ไพรบูรณ์, รศ.ดร. การุณ ทองประจุแก้ว, ผศ.ดร.สมรักษ์ รอดเจริญ
2564 การประเมินและอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมของสาหร่าย Gracilaria ในประเทศไทย, ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, ครศร ศรีกุลนาถ, รศ.ดร. ระพีพร เรืองช่วย, Prof. Dr. Giuseppe Zuccarello
2565 การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรม และโครงสร้างประชากรของกวางผาเพื่อวางแผนการปล่อยจากสถานีเพาะเลี้ยงสู่แหล่งธรรมชาติ, วรพงศ์ สิงห์ชาติ, อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, ครศร ศรีกุลนาถ, ประทีป ด้วงแค, ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, วรงค์ สุขเสวต