ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม
ศูนย์วิจัยทรัพยากรชีวภาพสาหร่าย
ABR
Show

Chart

จำนวนรางว้ล แยกตามปี

International Conference 2563
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2562
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2561
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2560
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2559
จำนวนรางวัล : 2 International Conference 2558
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2557
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2556
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2555
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2554
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2553
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2552
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2551
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2550
จำนวนรางวัล : 1 National Conference 2563
จำนวนรางวัล : 1 National Conference 2562
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2561
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2560
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2559
จำนวนรางวัล : 1 National Conference 2558
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2557
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2556
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2555
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2554
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2553
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2552
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2551
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2550
จำนวนรางวัล : 0

Honor Award

Year
Honor Award
2
2563 จันทนา ไพรบูรณ์, รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2561 , รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2561 ปริมาณผลงานรวม 2.00
2559 อนงค์ จีรภัทร์, รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557 , ผลงานวิจัยตีพิมพ์ เรื่อง1.Chemical composition and ethanol production potential of Thai seaweed species มีปริมาณผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ (Pi) 1 ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0 ค่า Pi รวม = 1

Research/Innovation Award

Year
Research/Innovation Award
3
2559 กังสดาลย์ บุญปราบ, อนงค์ จีรภัทร์, Wadeo Nilda Arifiana Effendy, รางวัลเกียรติยศนิสิตที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ ประจำปีกาศึกษา 2558[รางวัล Bangkok Bank Young Chemists Awards จาก Pure and Applied Chemistry International conference (PACCON 2016), 9-11 Feb. 2016, BITEC, Bangkok, Thailand.], Edible film from Macroalgae, Gracilaroid (Hydropuntia fisheri and Gracilaria tenuistipitata) effect of gelatin on their physical properties., 9 กันยายน 2559
2559 กังสดาลย์ บุญปราบ, อนงค์ จีรภัทร์, Waode Nilda Arifiana Effendy, รางวัล Bangkok Bank Young Chemist Awards awarded by Bangkok Bank, THAILAND, Kangsadan Boonprab, Anong Chirapart and Waode Nilda Arifiana Effendy. 2016. Edible film from Macroalgae, Gracilaroid (Hydropuntia fisheri and Gracilaria tenuistipitata) effect of gelatin on their physical properties. Pure and Applied Chemistry International conference (PACCON 2016), 9-11 Feb. 2016, BITEC, Bangkok, Thailand., 9 กุมภาพันธ์ 2559
2550 กังสดาลย์ บุญปราบ, Kenji Matsui, Yoshihiko Akakabe, Miyuki Yoshida, Norishige Yotsukura, อนงค์ จีรภัทร์, Tadahiko Kajiwara, รางวัลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการนานาชาติ, Formation of aldehyde flavor (n-hexanal, 3Z-nonenal and 2E-nonenal) in the brown alga, Laminaria angustata, 20 ธันวาคม 2550