ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
ศูนย์วิจัยทรัพยากรชีวภาพสาหร่าย
ABR
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

ศูนย์วิจัยทรัพยากรชีวภาพสาหร่าย

ABR

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

รศ.อนงค์ จีรภัทร์

Email: ffisanc@ku.ac.th

Phone Number: 0-2942-8701

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

ผศ.จันทนา ไพรบูรณ์

Email: ffisjtn@ku.ac.th

Phone Number: 0-2942-8701

ผศ.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่

Email: narongrit.m@ku.ac.th

Phone Number: 029428701

ปัญจพล ชัยศุจยากร

 

 

พรพิมล เพ็ชรโยธิน

 

 

อนุชา อินทนา

 

 

ณัฐวริศ นุ่นรักษา

 

 

External Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายนอก มก.

อนุชา อินทนา