ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม
ABC02
ABC02
Show

Chart

จำนวนรางว้ล แยกตามปี

International Conference 2563
จำนวนรางวัล : 1 International Conference 2562
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2561
จำนวนรางวัล : 4 International Conference 2560
จำนวนรางวัล : 4 International Conference 2559
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2558
จำนวนรางวัล : 3 International Conference 2557
จำนวนรางวัล : 1 International Conference 2556
จำนวนรางวัล : 1 International Conference 2555
จำนวนรางวัล : 6 International Conference 2554
จำนวนรางวัล : 1 International Conference 2553
จำนวนรางวัล : 1 International Conference 2552
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2551
จำนวนรางวัล : 2 International Conference 2550
จำนวนรางวัล : 2 International Conference 2549
จำนวนรางวัล : 2 National Conference 2563
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2562
จำนวนรางวัล : 2 National Conference 2561
จำนวนรางวัล : 4 National Conference 2560
จำนวนรางวัล : 2 National Conference 2559
จำนวนรางวัล : 11 National Conference 2558
จำนวนรางวัล : 1 National Conference 2557
จำนวนรางวัล : 2 National Conference 2556
จำนวนรางวัล : 2 National Conference 2555
จำนวนรางวัล : 1 National Conference 2554
จำนวนรางวัล : 1 National Conference 2553
จำนวนรางวัล : 2 National Conference 2552
จำนวนรางวัล : 2 National Conference 2551
จำนวนรางวัล : 1 National Conference 2550
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2549
จำนวนรางวัล : 0

Honor Award

Year
Honor Award
31
2562 นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2560
2562 นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2562, ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติฐานข้อมูล scopus และ ISI
2561 นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2559
2561 นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2561, ผลงานตีพิมพ์นานาชาติ ฐาน Scopus และ ISI
2561 อภิชาติ โรจนโรวรรณ, BOOK CHAPTER AWARDS, Implement the researches to the chapters
2561 อรทัย จงประทีป, ผู้ได้รับรางวัลชมเชย สาขาเทคโนโลยี-นวัตกรรมด้านการก่อสร้าง และสาธารณูปโภคพื้นฐานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จากการเข้าร่วมแข่งขันในงาน Startup Thailand Hackathon 2018
2560 นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2558
2560 อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2558
2559 สุรีรัตน์ ผลศิลป์, รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557 , ผลงานวิจัยตีพิมพ์ เรื่อง1.New Nickel Based Superalloys development by Vacuum Arc MeltingProcess based on Aluminum Addition of GTD-111 มีปริมาณผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ (Pi) 0.25 ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0.5 ค่า Pi รวม = 0.75
2559 ดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557 , ผลงานวิจัยตีพิมพ์ เรื่อง1.Effect of Thai Kaolin on properties of agricultural ash blended geopolymers 2.Development of Thai fly ash blended with rice husk ash geopolymers มีปริมาณผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ (Pi) 1.1 ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0.5 (Pi ปี 2555) 0 ค่า Pi รวม = 1.6
2559 นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557, มีปริมาณผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ (Pi)4 ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556)0.625 (Pi ปี 2555)1 ค่า Pi รวม =
2559 ปฏิภาณ จุ้ยเจิม, รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557 , ผลงานวิจัยตีพิมพ์ เรื่อง 1.ผลงานวิจัยตีพิมพ์ เรื่อง 1.Diffusion kinetics of different boronizing processes on martensitic stainless steel AISI 420 2.Kinetics of precipitation hardening phase in aluminium alloy AA 6110 3.Characterization and Optimized Ageing Parameters of Aluminium Alloy AA6110 4.Prediction of Boride Thickness on Tool Steels AISI D2 and AISI H13 Using Boriding Kineticsมีปริมาณผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ (Pi) 2.5 ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0 ค่า Pi รวม = 2.5
2559 ปริญญา ฉกาจนโรดม, รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557 , ผลงานวิจัยตีพิมพ์ เรื่อง1.Foam Glass Development Using Glass Cullet and Fly Ash or Rice Husk Ash as the Raw Materials 2.Statistical Analysis of Binder Behavior during Debinding Step in Powder Injection Molding (PIM) มีปริมาณผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ (Pi)0.5 ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556)0 (Pi ปี 2555) 0ค่า Pi รวม = 0.5
2559 ยุรนันท์ หาญลำยวง, รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557 , ผลงานวิจัยตีพิมพ์ เรื่อง 1. Quantum Capacitance: A Perspective from Physics to Nanoelectronics 2. Mechanical strain can switch the sign of quantum capacitance from positive to negative มีปริมาณผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ (Pi) 2 ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0 ค่า Pi รวม = 2
2559 ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ, รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557 , ผลงานวิจัยตีพิมพ์ เรื่อง1.MORPHOLOGY AND HARDNESS OF ELECTROCHEMICALLY-CODEPOSITED Ti-DISPERSED Ni-MATRIX COMPOSITE COATINGS มีปริมาณผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ (Pi) 1 ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0.625 (Pi ปี 2555) 0 ค่า Pi รวม =1.625
2559 สมเจตน์ พัชรพันธ์, รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557 , ผลงานวิจัยตีพิมพ์ เรื่อง 1. Flow Properties and Melt Distortion in Molten Rubber Compounds under Capillary Extrusion: Effects of Vulcanizing Systems and Fillers มีปริมาณผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ (Pi) 1 ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0.6 (Pi ปี 2555) 0.5 ค่า Pi รวม = 2.1
2559 อภิชาติ โรจนโรวรรณ, รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557 , ผลงานวิจัยตีพิมพ์ เรื่อง 1. Production of copper from minerals through controlled and sustainable electrochemistry มีปริมาณผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ (Pi) 1 ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0.6 (Pi ปี 2555) 0.5 ค่า Pi รวม = 2.1
2559 อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557, มีปริมาณผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ (Pi) 1 ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 1 (Pi ปี 2555) 1.5 ค่า Pi รวม = 3.5
2559 อรทัย จงประทีป, รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557 , ผลงานวิจัยตีพิมพ์ เรื่อง1.Composition and Microstructure of Cement-like Materials Synthesizedby Solution Combustion Technique 2.Enhancement of Dielectric Constants in Strontium Titanatethrough Mg and Al Doping 3.Effects of Ca Addition on Chemical Composition, Microstructure and Dielectric Properties of BaTiO3 มีปริมาณผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ (Pi) 0.75 ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0.55 (Pi ปี 2555) 0.55 ค่า Pi รวม = 1.85
2558 นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2556
2557 นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2555
2557 อรทัย จงประทีป, รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2556, ผลงานวิจัยตีพิมพ์ 2 ชิ้น ได้แก่ 1) O. Jongprateep and T. Khongnakhon, “Effect of Al and Mg Doping on Dielectric Properties of BaTiO3 Synthesized by Solution Combustion Technique,” Ferroelectrics, 457, 1-8 (2013) 2) T. Khongnakhon and O. Jongprateep, “Ba0.9A0.1TiO3 (A = Al and Mg) Powders Synthesized by Solid State Reaction Technique and their Dielectric Properties,” Adv. Mater. Res., 747, 603-606 (2013)
2556 นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2554
2556 อรทัย จงประทีป, รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2555, งานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ได้แก่ 1)O. Jongprateep, P. Tangbuppa and N. Manasnilobon, “Compositions and Particle Sizes of (RE)Ba2Cu3O7-x Superconductor Powders Synthesized by the Solution Combustion Technique,” Adv. Mater. Res., 488, 286-289 (2012) 2) O. Jongprateep and K. Tanmee, “Effect of Fuel Concentration and Calcination Temperature on the Composition and Particle Size of YBa2Cu3O7-x Superconductors Synthesized by the Solution Combustion Technique,” J. Aus. Ceram. Soc., 48, 80-84 (2012)
2555 ปริญญา ฉกาจนโรดม, ผลงานประดิษฐ์คิดค้นจากสภาวิจัยแห่งชาติ , ผลงาน: ชุดอุปกรณ์กันแดดและช่องรับแสงจากด้านบนที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันรังสีตรง ได้รับรางวัลจากสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นระดับดีเด่น ประจำปี 2555
2554 นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2553
2553 นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2552
2553 สมเจตน์ พัชรพันธ์, Industrial Awards for Outstanding Engineering Project , ศึกษาการกระจายตัวของอุณหภูมิระหว่างกระบวนการอัดขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติที่มีความหนา
2552 นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2551 ประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1 จำนวน 1 ผลงาน
2552 สมเจตน์ พัชรพันธ์, เมธีส่งเสริมนวตกรรม
2551 ปฏิภาณ จุ้ยเจิม, รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ประจำปี 2550, มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ (ISI) จำนวน 1 ผลงาน

Research/Innovation Award

Year
Research/Innovation Award
28
2563 ปัฐมาภรณ์ พิมพ์ทอง, ทรงชัย อักษรคิด, สุธาสินี กิตยาการ, รติพร มั่นพรหม, ทัศนีวรรณ์ เลิศเจริญฤทธิ์, the 2nd Highest Collaborating Research Team, STEM Partnership for Designbased Learning in PM2.5 Crisis for High School, 6 พฤศจิกายน 2563
2561 ปริญญา ฉกาจนโรดม, นางสาวอารียา มงคลขจิต, นางสาวปวรรัตน์ รุ่งศรี, ดร. วินิต บัวเพ็ชร, รางวัลชมเชย ประเภท ประหยัดพลังงาน (Energy Saving) ในกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา และสถาบันการศึกษา, ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกสูตรใหม่ใส่ใจโลก, 23 มีนาคม 2561
2561 อรทัย จงประทีป, ณิชา ซาโต้, Best Oral Presentation Award, Effects of Synthesis Techniques on Chemical Composition, Microstructure and Dielectric Properties of Mgdoped Calcium Titanate, 15 มกราคม 2561
2561 อรทัย จงประทีป, เบญจพร อินทรีย์มีศักดิ์, กรกมล มีสมบัติ, ณิชา ซาโต้, ปานรวีชัย ตั้งเกมจิตต์ , ผลงานนวัตกรรมายอุดมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ ระดับเหรียญเงิน, อิฐมวลเบาเพื่อความยั่งยืนทางด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อม, 12 สิงหาคม 2561
2561 อรทัย จงประทีป, เบญจพร อินทรีย์มีศักดิ์, ณิชา ซาโต้, กรกมล มีสมบัติ, ภัทรศยา ทองใหญ่, ผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ ระดับเหรียญทองแดง, วัสดุดามกระดูกเคลือบด้วยไฮดรอกซีแอปาไทต์เพื่อเพิ่มการยึดเกาะของกระดูก, 12 สิงหาคม 2561
2560 ปริญญา ฉกาจนโรดม, ดร. วิชิต ประกายพรรณ , ดร.พิชญ์รัตน์ อินทร์เอื้อ, ผศ. นันทพร คงคะจันทร์ , ผศ. ณัฏฐิตา ชวนเกริกกุล, รางวัลชมเชย ประเภทจูเนียร์ จากการประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2559, ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ซึ่งใช้เส้นใยบะซอลต์เป็นวัสดุเสริมแรงทดแทนแร่ใยหิน, 30 มกราคม 2560
2560 ปริญญา ฉกาจนโรดม, นางสาวณัฐธิดา อนุกูลพันธ์, นางสาวมิสกมาลย์ ศิริเศรษฐวงศ์, ดร. วิชิต ประกายพรรณ , รางวัลรองชนะเลิศประเภทนิสิตระดับปริญญาตรี จากการประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2559 , การลดต้นทุนการผลิตและปรับปรุงสมบัติของแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ด้วยการใช้สารเคมี, 30 มกราคม 2560
2560 ปริญญา ฉกาจนโรดม, นางสาวรภัส ธนสารกุล, นายธิปก ด่านอุดมสิน, ดร. วิชิต ประกายพรรณ , รางวัลชมเชยประเภทนิสิตระดับปริญญาตรี จากการประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2559, การแปรใช้ใหม่ของเศษกระเบื้องหลังคาเพื่อมุ่งสู่กระบวนการผลิตกระเบื้องหลังคาที่มีของเสียเป็นศูนย์ (Zero Waste), 30 มกราคม 2560
2560 ปริญญา ฉกาจนโรดม, นายพีรพัฒน์ พาหุสุวัณโณ, นายพัสกร สอนประสาร, ดร. วิชิต ประกายพรรณ , รางวัลสุดยอดนวัตกรรมประเภทนิสิต จากการประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2559 , การปรับปรุงสีผิวและสมบัติของผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ด้วยวัสดุจากธรรมชาติ, 30 มกราคม 2560
2558 ปริญญา ฉกาจนโรดม, ผศ.ดร. นันทพร คงคะจันทร์, ผศ.ดร. ณัฏฐิตา ชวนเกริกกุล, Best Poster Award - 1st Runner Up, Powder Injection Molding of Mullite: The Study of Binder Dissolution Behavior during Debinding Step using Statistical Methods, 9 กันยายน 2558
2558 ปริญญา ฉกาจนโรดม, ผศ.ดร. นันทพร คงคะจันทร์, ผศ.ดร. ณัฏฐิตา ชวนเกริกกุล, Best Poster Award-2nd Runner Up, Powder Injection Molding of Mullite: The Study of Mechanical and Physical Properties of the Sintered Products using Statistical Methods, 9 กันยายน 2558
2558 ผศ.ดร. นันทพร คงคะจันทร์, ปริญญา ฉกาจนโรดม, วารุณี บวรเกียรติแก้ว, Best Poster Award-1st Runner Up, The Fabrication of Refractory Cordierite from Aluminium Buff Mixture, 9 กันยายน 2558
2557 ปริญญา ฉกาจนโรดม, Nuntaporn Kongkajun, พยูร เสนทองแก้ว, Best Poster Award, Application of Numerical Method and Statistical Analysis in the Integrated Intensity Calculation of the Peaks from the XRay Diffraction (XRD) Pattern of alphaIron, 16 ธันวาคม 2557
2556 นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2556, ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2556, 22 กันยายน 2556
2555 นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2554, ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2554, 22 กันยายน 2555
2555 นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2555, ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2555, 22 กันยายน 2555
2555 อรทัย จงประทีป, Tunchanoke Khongnakhon, Best Young Researcher Presentation Award , Solution Combustion Synthesis of BaTiO3 and Ba1–XAXTiO3 (A = Al, Mg, where x=0.1) Powders with Low Dielectric Loss, 13 ธันวาคม 2555
2555 ดลธิชา กระจ่างฉาย, พิมพ์พิสุทธิ์ จุทิ่น, อมรรัตน์ ภิญโญทรัพย์, ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ, รางวัลผลงานวิจัยระดับดีเด่น, การใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ และกรดไนตริกเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการละลายขี้เตาทองเหลืองในกรดซัลฟิวริก, 31 มกราคม 2555
2555 น.ส.ศุภมาศ เงินเรืองโรจน์, อมรรัตน์ เลิศวรสิริกุล, Professional Award, Study of the Thermal Properties of Rectangular Bars of Poly (lactic acid) Stereocomplexes, 21 มีนาคม 2555
2555 นางสาวจิรวดี จีนศรี, อัมพิกา บันสิทธิ์, รางวัลรองชนะเลิศการนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์, Niobium wires for creating macroporosity and enhancing densification in porous NiTi, 20 มกราคม 2555
2554 นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2553, ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2553, 22 กันยายน 2554
2553 นางสาวอรุณี หลักคำ, นางสาวอรุณี ไล้เจริญวงศ์, นางสาวธัญลักษณ์ วัฒนชาติคนนท์, รศ.ดร. วนิดา พวกุล, อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, นัทธมน คูณแสง, Poster Presentation Award, Synthesis of LaAlO3 and Doped LaAlO3 Powder via Metal Complex Decomposition, 27 สิงหาคม 2553
2551 พีระพงศ์ ตริยเจริญ, รติพร มั่นพรหม, ชนะเลิศอันดับสาม, การควบคุมรูปร่างและการหดสั้นของลายวงจรด้วยการชดเชยความคลาดเคลื่อนทางแสง, 8 พฤษภาคม 2551
2551 พีระพงศ์ ตริยเจริญ, อาทิตย์ ไชยพานิช, สรชาย พิทักษ์กรราษฎร์, อดิศร โกฎวิเชียร, ชมเชย, การปรับปรุงพื้นผิวเหล็กกล้าเครื่องมือชนิด D2 ด้วยกระบวนการโครโมบอโรไนซิง, 29 มกราคม 2551
2550 นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รศ.ดร.อนุวัฒน์ ศิริวัฒน์, รศ.สุจิตรา วงษ์เกษมจิตต์, Reward from Kasetsart University for presentation at the 45th Kasetsart University Annual Conference , สารประกอบเพอรอพสไกต์เลดเซอร์โคเนตไททาเนตจากเลดไกลโคเลด โซเดียม ทริส(ไกลโคเซอร์โคเนต)และไททาเนียมไกลโคเลตโดยวิธี โซล-เจล, 2 กุมภาพันธ์ 2550
2550 นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รศ.สุจิตรา วงษ์เกษมจิตต์, รศ.ดร.อนุวัฒน์ ศิริวัฒน์, Reward from Khonkaen University, Faculty of Engineering for the thesis presentation at the 9th Symposium on Graduate Research, การนำเสนอวิทยานิพนธ์, 24 เมษายน 2550
2549 ดวงฤดี ฉายสุวรรณ, จุฑามศ จงสงวน, ธิปัตย์ บำรุงเวช, Best Paper Award, Machinable Glass Ceramics for Dental Applications, 10 พฤศจิกายน 2549
2549 นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รศ.ดร.อนุวัฒน์ ศิริวัฒน์, Reward from Kasetsart University for presentation at the 44th Kasetsart University Annual Conference , เลดอัลคอกไซด์โพลีเมอริกพรีเคอร์เซอร์: เลดไกลโคเลดสำหรับการผลิตวัสดุไดอิเลคตริก, 2 กุมภาพันธ์ 2549