ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม
กลุ่มวิจัยศูนย์ที่ปรึกษาแบบจำลองทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ABC01
Show

Chart

จำนวนผลผลิตภายในและภายนอกประเทศ แยกตามปี

International Conference 2564
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2563
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 2 International Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 3 International Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 4 International Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 4 International Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 3 International Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 6 International Conference 2556
จำนวนผลผลิต : 5 International Conference 2555
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2554
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2553
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2552
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2551
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2550
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2549
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2548
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2547
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2546
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2564
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2563
จำนวนผลผลิต : 2 National Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 4 National Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 2 National Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 7 National Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 5 National Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 4 National Conference 2556
จำนวนผลผลิต : 7 National Conference 2555
จำนวนผลผลิต : 3 National Conference 2554
จำนวนผลผลิต : 5 National Conference 2553
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2552
จำนวนผลผลิต : 3 National Conference 2551
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2550
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2549
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2548
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2547
จำนวนผลผลิต : 2 National Conference 2546
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2564
จำนวนผลผลิต : 2 International Journal 2563
จำนวนผลผลิต : 7 International Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 4 International Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 3 International Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 2 International Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 5 International Journal 2556
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2555
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2554
จำนวนผลผลิต : 2 International Journal 2553
จำนวนผลผลิต : 3 International Journal 2552
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2551
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2550
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2549
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2548
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2547
จำนวนผลผลิต : 2 International Journal 2546
จำนวนผลผลิต : 2 National Journal 2564
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2563
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 2 National Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2556
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2555
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2554
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2553
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2552
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2551
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2550
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2549
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2548
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2547
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2546
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2564
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2563
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 2 International Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 3 International Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 4 International Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 4 International Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 3 International Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 6 International Conference 2556
จำนวนผลผลิต : 5 International Conference 2555
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2554
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2553
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2552
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2551
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2550
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2549
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2548
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2547
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2546
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2564
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2563
จำนวนผลผลิต : 2 National Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 4 National Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 2 National Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 7 National Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 5 National Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 4 National Conference 2556
จำนวนผลผลิต : 7 National Conference 2555
จำนวนผลผลิต : 3 National Conference 2554
จำนวนผลผลิต : 5 National Conference 2553
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2552
จำนวนผลผลิต : 3 National Conference 2551
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2550
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2549
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2548
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2547
จำนวนผลผลิต : 2 National Conference 2546
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2564
จำนวนผลผลิต : 2 International Journal 2563
จำนวนผลผลิต : 7 International Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 4 International Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 3 International Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 2 International Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 5 International Journal 2556
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2555
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2554
จำนวนผลผลิต : 2 International Journal 2553
จำนวนผลผลิต : 3 International Journal 2552
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2551
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2550
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2549
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2548
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2547
จำนวนผลผลิต : 2 International Journal 2546
จำนวนผลผลิต : 2 National Journal 2564
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2563
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 2 National Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2556
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2555
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2554
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2553
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2552
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2551
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2550
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2549
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2548
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2547
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2546
จำนวนผลผลิต : 0

ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนผลผลิตภายในและภายนอกประเทศ

Journal

Year
International Journal
4
2561 ธรรมศักดิ์ โรจน์วิรุฬห์, สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, อรวรรณ โรจน์วิรุฬห์, ศิวกร อ่างทอง, กชกร สุรเนาวรัตน์, ณัฐพล ชาวสวน, จลนพลศาสตร์ของการกำจัดสาหร่ายด้วยกระบวนการโฟโตแคทาลิติก, วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี, ปีที่ 16, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2561, หน้า 51-62
2559 Rutjaya Prateep Na Talang, สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, Application of Life Cycle Assessment Method for Environmental Impact Assessment of Fired Brick Production Plant in Thailand, Applied Environmental Research, ปีที่ 38, ฉบับที่ 3, ตุลาคม 2559, หน้า 15-26
2559 อรนิจ อุปรี, สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, ประสิทธิภาพของถ่านกัมมันต์จากชานอ้อยและเหง้ามันสำปะหลังในการบาบัดนาเสียจากการย้อมไหม, The Journal of Industrial Technology : Suan Sunandha Rajabhat University, ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2559, หน้า 37-50
2554 กุลยา สาริชีวิน, สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, มงคล ดำรงค์ศรี, สมเกียรติ เตชกาญจนรักษ์, เฉลิมราช วันทวิน, พงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, การลดไนโตรเจนในน้ำเสียด้วยการบำบัดทางชีวภาพโดยกระบวนการอนาม็อก: การทบทวนเอกสาร, วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย, ปีที่ 25, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ - เมษายน 2554, หน้า 85-104
Year
National Journal
37
2564 Thawanrat Kobkeatthawin, สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, Thongchai Nitiratsuwan, Dudsadee Muenhor, Pei-Sun Loh, Siriporn Pradit, Accumulation of Trace Metal in Sediment and Soft Tissue of Strombus canarium in a Tropical Remote Island of Thailand, Journal of Marine Science and Engineering, ปีที่ 9, ฉบับที่ 9, กันยายน 2564, หน้า 991-1-16
2564 Prateep Na Talang, R., สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, Environmental and financial assessments of open burning, open dumping and integrated municipal solid waste disposal schemes among different income groups, Journal of Cleaner Production, ปีที่ 312, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2564, หน้า 12776
2563 วรินทร์พร อโศกบุญรัตน์, สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, Heavy Metals in Sediments and Water at the Chao Phraya River Mouth, Thailand, วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย, ปีที่ 34, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2563, หน้า 33-44
2563 รุจิยา ประทีป ณ ถลาง, สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, สุชีลา พลเรือง, Environmental impacts and cost-effectiveness of Thailand’s centralized municipal wastewater treatment plants with different nutrient removal processes, Journal of Cleaner Production, ปีที่ 256, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2563, หน้า 1-120433-15
2563 พิชญ์นรี ลลิตาภรณ์, ทิพย์วดี เมฆะอำนวยชัย, Satellite measurements of aerosol optical depth and carbon monoxide and comparison with ground data, Environmental Monitoring and Assessment, ปีที่ 192, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2563, หน้า 1-369-19
2563 Rutjaya Prateep Na Talang, สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, Environmental impacts and economic benefits of different wastewater management schemes for molasses-based ethanol production: A case study of Thailand, Journal of Cleaner Production, ปีที่ 247, ฉบับที่ xxx, กุมภาพันธ์ 2563
2563 ทิพย์วดี เมฆะอำนวยชัย, กชกร สุรเนาวรัตน์, ธงชัย ขนาบแก้ว, พิชญ์นรี ลลิตาภรณ์, Observations of atmospheric carbon monoxide and formaldehyde in Thailand using satellites, EnvironmentAsia, ปีที่ 13, ฉบับที่ Special 1, มกราคม 2563, หน้า 18-25
2563 อรวรรณ โรจน์วิรุฬห์, สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, ธรรมศักดิ์ โรจน์วิรุฬห์, เฉลิมราช วันทวิน, Effects of Initial Nitrate Concentrations and Photocatalyst Dosages on Ammonium Ion in Synthetic Wastewater Treated by Photocatalytic Reduction, International Journal of Photoenergy, ปีที่ 2020, ฉบับที่ 8893816, พฤศจิกายน 2563
2563 อังสุมาลย์ ยิ้มละม้าย, กชกร สุรเนาวรัตน์, ธงชัย ขนาบแก้ว, พิชญ์นรี ลลิตาภรณ์, Long-Term Assessment of Daily Atmospheric Nitrogen Dioxide in Thailand Using Satellite Observed Data, EnvironmentAsia, ปีที่ 13, ฉบับที่ Special 1, มกราคม 2563, หน้า 1-9
2562 พิชญ์นรี ลลิตาภรณ์, Tharinee Boonmee, Analysis of Tropospheric Nitrogen Dioxide Using Satellite and Ground Based Data over Northern Thailand, Engineering Journal, ปีที่ 23, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2562, หน้า 19-35
2561 สุชีลา พลเรือง, สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, ดร. รุจิยา ประทีป ณ ถลาง, A comparative life cycle assessment of municipal wastewater treatment plants in Thailand under variable power schemes and effluent management programs, Journal of Cleaner Production, ปีที่ 172, ฉบับที่ -, มกราคม 2561, หน้า 635-648
2561 พิชญ์นรี ลลิตาภรณ์, Long-term assessment of carbon monoxide using MOPITT satellite and surface data over Thailand, Engineering and Applied Science Research, ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2561, หน้า 132-139
2561 ผศ. ธรรมศักดิ์ โรจน์วิรุฬห์, สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, E. coli Bacteriostatic Action Using TiO2 Photocatalytic Reactions, International Journal of Photoenergy , ปีที่ 2018, ฉบับที่ 1-10, สิงหาคม 2561, หน้า 1-12
2561 รุจยา ประทีป ณ ถลาง, สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, Comparing environmental burdens, economic costs and thermal resistance of different materials for exterior building walls, Journal of Cleaner Production, ปีที่ 197, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2561, หน้า 1508-1520
2560 พิชญ์นรี ลลิตาภรณ์, Temporal and spatial variability of tropospheric NO2 columns retrieved from omi satellite data and comparison with ground based information in Thailand, Engineering and Applied Science Research, ปีที่ 44, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2560, หน้า 227-234
2560 Rutjaya Prateep Na Talang, Massimo Pizzol, สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, Comparative life cycle assessment of fired brick production in Thailand, International Journal of Life Cycle Assessment, ปีที่ 22, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2560, หน้า 1875-1891
2560 สุชีลา พลเรือง, พีรกานติ์ บรรเจิดกิจ, สุเทพ สิริวิทยาปกรณ์, Use of Drinking Water Sludge as Adsorbent for H2S Gas Removal from Biogas, Environment Asia, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม 2560, หน้า 73-80
2558 ชิษณุพงษ์ ประทุม, นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, คณิตา ตังคณานุรักษ์, สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, Treatability study of isolated Bacillus subtilis KJP8 for the fermented rice noodle factory wastewater, International Journal of Integrative Biology, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน 2558, หน้า 18-23
2558 ธรรมศักดิ์ โรจน์วิรุฬห์, อรวรรณ โรจน์วิรุฬห์, สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, Photocatalytic decolourisation of dyes using TiO2 thin film photocatalysts, Surface Engineering, ปีที่ -, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2558, หน้า 351-352
2557 Chitsanuphong Pratum, นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, คณิตา ตังคณานุรักษ์, สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, Enhancement of Biological Wastewater Treatment of Fermented Rice Noodle Industry using Bacillus subtilisKJP8, International Journal of Applied Environmental Sciences, ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, กันยายน 2557, หน้า 258-294
2557 Kowit Suwannahong, สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, พงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, Wipada Sanongraj, Improvement of TiO2/LDPE Composite Films for Photocatalytic Oxidation of Acetone, Advanced Materials Research , ปีที่ 931-932, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2557, หน้า 235-240
2557 Krisana Kobwittaya, สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, Photocatalytic reduction of nitrate over TiO2 and Ag-modified TiO2, Journal of Saudi Chemical Society, ปีที่ -, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2557
2557 Orawan Rojviroon, Thammasak Rojviroon, สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, Study of COD Removal Efficiency from Synthetic Wastewater by Photocatalytic Process, Environmental Engineering Research, ปีที่ 19, ฉบับที่ 3, กันยายน 2557, หน้า 255-259
2557 นายกฤษณะ กอบวิทยา, สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, Photocatalytic Reduction of Nitrate over Fe-modified TiO2, APCBEE Procedia , ปีที่ 10, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2557, หน้า 321-325
2556 Rojviroon, T., สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, Properties of TiO2 thin films prepared using sol-gel process, Surface Engineering, ปีที่ 29, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2556, หน้า 77-80
2555 Rojviroon, T., อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, Photocatalytic activity of toluene under UV-LED light with TiOthin films, International Journal of Photoenergy, ปีที่ 2012, ฉบับที่ -, กันยายน 2555
2554 Chamaiporn Sukthamruksa, Kullaya Saricheewin, Vatuga Intaraprasong, Pornpimol Yimhoy, สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, สุนันท์ ลิ้มตระกูล, Assessment of Anammox Bacteria in the Enrichment Culture on Sand and Granular Activated Carbon, Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2554, หน้า 1150-1157
2554 พงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, P.Pajorn, สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, มงคล ดำรงค์ศรี, C.Wantawin, Nitrogen Removal Efficiencies for Two Biological Nutrient Removal (BNR) Plants in Thailand; Molasses as an External Carbon Source for Enriched Dinitrifying Culture in a BNR Process, Journal of Environmental Science and Engineering, ปีที่ 5, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2554, หน้า 453-459
2553 สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, Thuyviang, K, Dispersion and Ecological Risk Assessment of Di (2-Ethylhexyl) Phthalate (DEHP) in the Surface Waters of Thailand, BULLETIN OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY, ปีที่ 84, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2553, หน้า 503-506
2553 Kullaya Saricheewin, สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, พงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, Chalermraj Wantawin, SOMKIET TECHKARNJANARUK, Junko Munakata-Marr, Nitrogen removal of anammox cultures under different enrichment conditions, Journal of Environmental Science and Health, Part A, ปีที่ 2010 (45), ฉบับที่ 14, ธันวาคม 2553, หน้า 1832-1838
2553 สุนทรี ขุนทอง, สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, พรรณี พักคง, จีมา ศรลัมพ์, Adsorption kinetics of carbamate pesticide in rice field soil, Environment Asia, ปีที่ 3, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2553, หน้า 20-28
2552 Noophan, P, Paopuree, P, Kanlayaras, K, สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, Techkarnjanaruk, S, Nitrogen removal efficiency at centralized domestic wastewater treatment plants in Bangkok, Thailand, EnvironmentAsia , ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2552, หน้า 30-35
2551 สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, สุนันท์ ลิ้มตระกูล, Distribution Coefficient and Adsorption-desorption Rates of di (2-ethylhexyl) Phthalate (DEHP) onto and from the Surface of Suspended Particles in Fresh Water, Water, Air, and Soil Pollution, ปีที่ 190, ฉบับที่ 1-4, พฤษภาคม 2551, หน้า 45-53
2547 สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, Early breakthrough of colloids and Bacteriophage MS2 in a water saturated column, WATER RESOURCES RESEARCH, ปีที่ 40, กันยายน 2547, หน้า 0-0
2547 สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, Transport of colloids in unsaturated porous media: Explaining large scale behavior based on pore scale mechanisms, WATER RESOURCES RESEARCH,, ปีที่ 40, กันยายน 2547, หน้า 0-0
2546 สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, Transport of colloids in saturated porous media: A pore-scale observation of the size exclusion effect and colloid acceleration, WATER RESOURCES RESEARCH, ปีที่ 39, ฉบับที่ 4, กันยายน 2546, หน้า 0-0
2546 สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, Transport of colloids in unsaturated porous media: A pore scale observation of processes during the dissolution of air-water interface, WATER RESOURCES RESEARCH,, ปีที่ 39, ฉบับที่ 12, กันยายน 2546, หน้า 0-0

Conference

Year
International Conference
46
2564 พิชญุตม์ บัวทอง, สุชีลา พลเรือง, วรินทร์พร อโศกบุญรัตน์, การเปลี่ยนรูปของชิ้นโฟมโพลีสไตรีนภายใต้สภาวะแวดล้อม, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59 , 10 - 12 มีนาคม 2564, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2563 ธุวานนท์ มิ่งเจริญผล, สุชีลา พลเรือง, วรินทร์พร อโศกบุญรัตน์, ประสิทธิภาพของเรือเก็บขยะลอยน้ำในทะเล, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58 , 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2563, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2563 ชยานินทร์ จาวรุ่งฤทธิ์, พิชญ์นรี ลลิตาภรณ์, การพัฒนาแบบจำลองคณิตศาสตร์สำหรับการประมาณค่าไนโตรเจนไดออกไซด์ในประเทศไทยโดยใช้ข้อมูลดาวเทียม, การประชุมวิชาการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมประจำปี ครั้งที่ 32 สวสท.’63, 17 ธันวาคม 2563, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2562 สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, อาณัติ ปัญญารัมย์, คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของการผลิตเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับผลิตน้ำมันแก๊สโซฮอล์, การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 18, 23 - 25 พฤษภาคม 2562, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2562 ขนิษฐา อุปพงษ์, สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, การคาดการณ์การแพร่กระจายของสารอินทรีย์ระเหยง่ายในน้ำใต้ดินจากบริเวณที่มีการลักลอบฝังกลบกากของเสียอุตสาหกรรมโดยใช้แบบจำลอง MODFLOW, การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 18, 23 - 25 พฤษภาคม 2562, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2562 เจนจิรา สันทาลุนัย, พิชญ์นรี ลลิตาภรณ์, การศึกษาความเข้มข้นในบรรยากาศของเบนซีนบริเวณกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุด, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2562 รัตนาภรณ์ ถาวรยุติธรรม, สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, การประเมินประสิทธิภาพและคุณภาพน้ำประปาระบบประปาหมู่บ้าน ในพื้นที่หมู่ 6 บ้านตลาดรางกระทุ่ม ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม, การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 18, 23 - 25 พฤษภาคม 2562, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2561 นางสาวนิศารัตน์ ใจยศเส้า, พีรกานติ์ บรรเจิดกิจ, สุชีลา พลเรือง, การศึกษาประสิทธิภาพของตะกอนจากระบบผลิตน้าประปาเพื่อกาจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 56 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (The 56th Annual Conference Kasetsart University, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2561, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2561 เบญจพร ปานเกิด, พีรกานติ์ บรรเจิดกิจ, มณฑล ฐานุตตมวงศ์, พิชญ์นรี ลลิตาภรณ์, การประยุกต์ใช้ข้อมูลตรวจวัด NO2 ด้วยเซ็นเซอร์ดาวเทียม OMI ในประเทศไทย, การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56 The 56th Kasetsart University Annual Conference, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2561, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2559 ธรรมศักด์ิ โรจน์วิรุฬห์, ปรียานุช พัฒนการค้า, อรวรรณ โรจน์วิรุฬห์, สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, การบำบัดนํ้าชะมูลฝอยด้วยกระบวนการโฟโตคะตะลิติกโดยใช้ไทเทเนียมไดออกไซด์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา, การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 15, 11 - 13 พฤษภาคม 2559, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2559 ธีรยุทธ เหมมุน, สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, การบำบัดและกำจัดแนฟทาลีนด้วยกระบวนการแอดวานออกซิเดชันโดยใช้ UV/H2O2 และ 3%Ag/TiO2, การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่15, 11 - 13 พฤษภาคม 2559, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2559 พิชชานันท์ ชำนาญกิจ, สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, ผลของการใช้เถ้าลอยเพื่อปรับปรุงดินนากรดจัดต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้าเมล็ดพันธ์ุข้าว, การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 15, 11 - 13 พฤษภาคม 2559, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2559 พิมพ์พิสุทธ์ิ ปัจจัย, สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, การดูดซับสารโพลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน ในดินที่มีสภาวะที่เป็นกรดและด่าง, การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 15, 11 - 13 พฤษภาคม 2559, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2559 ใยทิพย์ ใจเอื้อย, สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, การกำจัดฟลูออแรนทีนด้วยกระบวนออกซิเดชันขั้นสูง โดยใช้ UV/H2O2 และ 3% Ag-TiO2/UV, การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 15, 11 - 13 พฤษภาคม 2559, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2559 เติมพร ชุณหธรรม, พัชราพร ฤกษ์หร่าย, ภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา, กชกร สุรเนาวรัตน์, สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, การประเมินปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคาแบบมีลอน, การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 15, 11 - 12 พฤษภาคม 2559, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2559 นาย ฐิติพงศ์ กุฎีพันธ์, พิชญ์นรี ลลิตาภรณ์, มณฑล ฐานุตตมวงศ์, การสร้างน้ำค้างด้วยเครื่องทำความเย็นแบบเทอร์โมอิเล็กทริก, การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2559, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2558 ดาวเรือง ศุกรวัต, ทัศนีย์ เนตรทัศน์, สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, การรุกล้ำของน้ำเค็มเข้าสู่ชั้นน้ำบาดาลแอ่งน้ำบาดาลหาดใหญ่ (กรณีศึกษา อำเภอควนเนียง อำเภอบางกล่ำ และอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ), การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 20, 8 - 10 กรกฎาคม 2558, ชลบุรี ประเทศไทย
2558 ธนิตกานต์ วิริเยนะวัตร์, กาญจนา ทุยเวียง, กชกร สุรเนาวรัตน์, สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, ปฏิกิริยาโฟโตรีดักชันของไนเตรทบนตัวเร่งปฏิกิริยาฟิล์มบางที่เคลือบบนแผ่นแก้ว, การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่14, 27 - 29 พฤษภาคม 2558, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2558 ศิวิมล เชียร์ประเสริฐ, อัจฉรา ดวงเดือน, กาญจนา ทุยเวียง, สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, ปฏิกิริยาโฟโตรีดักชั่ันของไนเตรทบนตัวเร่งปฏิกิริยาฟิลม์บางที่เคลือบบนแผ่นสแตนเลส, การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่14, 27 - 29 พฤษภาคม 2558, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2558 โสภิดา วรรณบวร, อัจฉรา ดวงเดือน, ธรรมศักดิ์ โรจน์วริุฬห์, สิมนัส ตรีเดช, สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, การศึกษาประสิทธิภาพการกำจัดพาราควอทโดยกระบวนการโฟโตคะตะไลติก, การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 14, 27 - 29 พฤษภาคม 2558, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2558 พงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, พีรกานติ์ บรรเจิดกิจ, สมบัติของน้ำเสียชุมชนที่ผ่านการบำบัดด้วยระบบไม่ใช้อากาศเพื่อกำจัดไนโตรเจนด้วยวิธีทางชีวภาพทางเลือกใหม่, การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 (The 53 Kasetsart University Annual Conference), 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2558, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2557 สุชีลา พลเรือง, พีรกานติ์ บรรเจิดกิจ, บำรุงพล สำรวญ, การศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับเมททิลีนบลูด้วยตะกอนประปา, การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 13, 26 - 28 มีนาคม 2557, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2557 มยุรา ซังแก้ว, อัจฉรา ดวงเดือน, สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, การกำจัดแคดเมียม (Cd(II)) และตะกั่ว (Pb(II)) ออกจากน้ำชะมูลฝอยชุมชนโดยการดูดซับด้วยเถ้าลอยถ่านหิน, การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 13, 26 - 27 มีนาคม 2557, อื่นๆ ประเทศไทย
2557 นส รัตนาภรณ์ พูลเพิ่ม, กชกร สุรเนาวรัตน์, สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, การบำบัดโลหะหนัก (Cr(III),Ni(II),Cu(II))ในน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมชุบโลหะโดยวิธีการตกตะกอนด้วยสารเคมีโซเดียมคาร์บอเนต, การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 13 , 26 มีนาคม 2557, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2557 พงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, พีรกานติ์ บรรเจิดกิจ, สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตรารย์ ดร. เฉลิมราช วันทวิน, Comparison of nitrous oxide production from Anammox cultures in suspended and attached growth reactors, การประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 3, 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2557, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2556 ทิพยวรรณ โพธิวุฒิ, สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, ผลของการฝังกลบต่อปริมาณของน้ำชะขยะ, การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 12, 27 มีนาคม 2556, ขอนแก่น ประเทศไทย
2556 ธีรศานต์ อนันตพงศ์, สุเทพ สิริวิทยาปกรณ์, สุชีลา พลเรือง, พีรกานติ์ บรรเจิดกิจ, การบำบัดและผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียชุมชนประเภทที่พักอาศัยขนาด 120 ห้องพักร่วมกับเศษอาหาร, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 18, 8 - 10 พฤษภาคม 2556, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2556 พิณะเวช คงยั่งยืน, สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, การแพร่กระจายของ LNAPL ในน้ำใต้ดินที่มีความเค็ม, การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 12, 27 มีนาคม 2556, ขอนแก่น ประเทศไทย
2556 พิมพ์ขวัญ ลิมปโสภา, สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, อิทธิพลของเกลือต่อการดูดซับสีย้อมในน้ำเสียโดยใช้ถ่านกัมมันต์, การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 12, 27 มีนาคม 2556, ขอนแก่น ประเทศไทย
2556 วิรุฬห์ บุญเกิด, สุเทพ สิริวิทยาปกรณ์, สุชีลา พลเรือง, พีรกานติ์ บรรเจิดกิจ, การผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียโรงอาหาร, การประชุมวิชาการโยธาแห่งชาติครั้งที่ 18, 8 พฤษภาคม - 10 สิงหาคม 2556, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2556 สัญญา ฆังคะมโณ, สุชีลา พลเรือง, พีรกานติ์ บรรเจิดกิจ, การผลิตก๊าซชีวภาพจากกระบวนการหมักแบบไร้อากาศของโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแขม, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 18, 9 - 10 พฤษภาคม 2556, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2556 ธีรศานต์ อนันตพงศ์, สุเทพ สิริวิทยาปกรณ์, สุชีลา พลเรือง, พีรกานติ์ บรรเจิดกิจ, การผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียชุมชนประเภทที่พักอาศัยขนาด 120 ห้องพักร่วมกับเศษอาหาร, การประชุมวิฃาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 18, 8 - 10 พฤษภาคม 2556, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2555 เกศกวี บุญช่วย, พีรกานติ์ บรรเจิดกิจ, สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, อัจฉรา ดวงเดือน, การศึกษาจุลินทรีย์ในระบบบำบัดน้ำเสียแบบไม่ใช้ออกซิเจนแบบไหลขึ้นของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็ง, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 17, 9 - 11 พฤษภาคม 2555, อุดรธานี ประเทศไทย
2555 ทิพวรรณ บุญวัฒน์, สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, พงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, ประสิทธิภาพการกําจัดไนโตรเจนของเชื้ออนาม็อกบนตัวกลางชนิดต่างๆในถังปฎิกรณ์ซีเควนซิ่งแบตซ์, การประชุมวิชาการครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 7 ธันวาคม 2555, นครปฐม ประเทศไทย
2555 แสงดาว แสงสุวรรณ์, สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, พงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, ผลของอะซิเตตต่อประสิทธิภาพการกำจัดไนโตรเจนด้วยกระบวนการอนาม็อกในถังปฏิกรณ์แบบซีเควนซิ่งแบตซ์ที่มีตัวกลางสัมผัส, การประชุมวิชาการครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 7 ธันวาคม 2555, นครปฐม ประเทศไทย
2554 ชไมพร สุขธัมม์รักษา , สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, ผลของการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำใต้ดินต่อการแพร่กระจายของ LNAPL, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 16 , 18 - 20 พฤษภาคม 2554, ชลบุรี ประเทศไทย
2554 ธนฉัตร ชิตโสภณดิลก , สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, ผลของคาร์บอนอินทรีย์ต่อประสิทธิภาพการบำบัดไนโตรเจนด้วยกระบวนการ อนามอกซ์, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 16 , 18 - 20 พฤษภาคม 2554, ชลบุรี ประเทศไทย
2554 นิติรัตน์ สาสุข , สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, พงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, จลศาสตร์ของการบำบัดไนโตรเจนด้วยกระบวนการออกซิเดชันแอมโมเนียมในสภาพไร้อากาศ (อนามอกซ์), การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 16, 18 - 20 พฤษภาคม 2554, ชลบุรี ประเทศไทย
2554 บรรจบ กิติกาศ , สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, อัจฉรา ดวงเดือน, อิทธิพลของรูปแบบปริมาณน้ำฝนต่อการคาดการณ์การปนเปื้อนและการแพร่กระจายของสารมลพิษ ในน้ำใต้ดิน บริเวณเทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง โดยใช้แบบจำลอง, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 16 , 18 - 20 พฤษภาคม 2554, ชลบุรี ประเทศไทย
2554 วรัญญา เลิศเจริญสมบัติ, สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, อัตราการปลดปล่อยออกซิเจนของแคลเซียมเปอร์ออกไซด์ (CaO2), การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 16, 18 - 20 พฤษภาคม 2554, ชลบุรี ประเทศไทย
2553 ภุมรินทร์ สุกาวาสน์, มงคล ดำรงค์ศรี, สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, การศึกษาเพื่อนำไขมันปลาจากระบบบำบัดนํ้าเสียไปผลิตไบโอดีเซลด้วยกระบวนการทรานส์เอสเทอร์ริฟิเคชัน, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2553, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2552 สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, Environmental Monitoring and Risk assessment of di (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP)in the surface waters of Thailand, The 6th Regional Symposium on Infrastructure Development, 5 - 6 มกราคม 2552, อื่นๆ ประเทศไทย
2552 สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, ประสิทธิภาพในการกำจัดไนโตรเจนของเชื้ออนาม็อกซ์ในถังปฏิกิริยาแบบซีเควนซิ่งแบตซ์ไบโอฟิล์มโดยใช้ตัวกลางชนิดต่าง ๆ, 35th Congress on Science and Technology of Thailand, 15 - 17 ตุลาคม 2552, ชลบุรี ชัยนาท ประเทศไทย
2552 สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, วิเคราะห์การเกาะตัวของเชื้ออนาม๊อกซ์บนตัวกลางต่างๆ โดยทฤษฎี DLVO, 35th Congress on Science and Technology of Thailand, 15 - 17 ตุลาคม 2552, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2547 สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, Investigation of subsurface contamination using pore-scale technologies: 1. method development, Proceedings of the International Symposium on Low Land Technology, 1 - 3 กันยายน 2547, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2547 สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, Investigation of subsurface contamination using pore-scale technologies: 2. examples of application, Proceedings of the International Symposium on Low Land Technology, 1 - 3 กันยายน 2547, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Year
National Conference
32
2564 พิชาวรรณ พึ่งสำราญ, พิชญ์นรี ลลิตาภรณ์, Model Development for Estimating Ground Level Particulate Matter For Central Thailand Using Satellite Data, The 1st International Conference on Science Technology & Innovation-Maejo University (1st ICSTI-MJU), 19 มีนาคม 2564, เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
2562 พิชญ์นรี ลลิตาภรณ์, Saran Panjaruang, Estimating Long-Term Ground-Level PM10 Concentrations over Northern Thailand Using A Satellite-Based, The 45th Congress on Science and Technology of Thailand (STT45), 7 - 9 ตุลาคม 2562, เชียงราย เชียงราย ประเทศไทย
2562 สกนธ์วัชร์ มงคลผิว, พิชญ์นรี ลลิตาภรณ์, Long-Term Satellite Assessment of Particulate Matter in Thailand, The 5th EnvironmentAsia International Conference "Transboundary Environmental Nexus: From Local to Regional Perspectives", 13 - 15 มิถุนายน 2562, เชียงใหม่ อื่นๆ ประเทศไทย
2561 วรินทร์พร อโศกบุญรัตน์, สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, Distribution of Cadmium, Lead, Mercury, Nickel and Zinc in Bottom and Suspended Sediment in Chao-Phraya River Mouth Area, The International Symposium on Urban Water Management in Southeast Asia Institute of Technology of Cambodia (23 Feb 2018), 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2561, พนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา
2561 นางสาวทิพย์วดี เมฆะอำนวยชัย, กชกร สุรเนาวรัตน์, ผศ.ดร.ธงชัย ขนาบแก้ว, พิชญ์นรี ลลิตาภรณ์, Observations of Atmospheric Carbon Monoxide and Formaldehyde in Thailand Using Satellites, The 2nd International Conference on Environment, Livelihood, and Services (ICELS 2018), 19 - 22 พฤศจิกายน 2561, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2561 นางสาวอังสุมาลย์ ยิ้มละม้าย, กชกร สุรเนาวรัตน์, ผศ.ดร.ธงชัย ขนาบแก้ว, พิชญ์นรี ลลิตาภรณ์, Long-term Assessment of Daily Atmospheric Nitrogen Dioxide in Thailand Using Satellite Observed Data, The 2nd International Conference on Environment, Livelihood, and Services (ICELS 2018), 19 - 22 พฤศจิกายน 2561, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2560 วรินทร์พร อโศกบุญรัตน์, สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, Distribution of Mercury in Water, Suspended Solid and Sediment in Chao-Phraya River Mouth Area, The 4th EnvironmentAsia International Conference, 21 - 23 มิถุนายน 2560, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2560 Piyapong Deeprasert, พิชญ์นรี ลลิตาภรณ์, Applying Satellite Aerosol Optical Depth for Atmospheric Particulate Matter Assessment over Thailand, The 5th International Conference on Engineering, Energy and Environment, 1 - 3 พฤศจิกายน 2560, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2560 Pornpimon Wongkaewsakul, พิชญ์นรี ลลิตาภรณ์, Satellite Observed Data of Aerosol Optical Depths and Fire Hotspots over Thailand, The 5th International Conference on Engineering, Energy and Environment, 1 - 3 พฤศจิกายน 2560, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2560 Tharinee Boonmee, พิชญ์นรี ลลิตาภรณ์, Seasonal variability of NO2 using satellite observation over Thailand, The 5th International Conference on Engineering, Energy and Environment, 1 - 3 พฤศจิกายน 2560, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2559 สุชีลา พลเรือง, พีรกานติ์ บรรเจิดกิจ, สุเทพ สิริวิทยาปกรณ์, อัจฉรา ดวงเดือน, The Study of the Effect of different Preparation Methods of Moringa Oleifera Seeds on Water Treatment, Proceedings of the Second Seminar on Urban Water Resources Management(JSPS Core-to-Core Program), 9 - 10 สิงหาคม 2559, Tokyo ญี่ปุ่น
2559 จักรกฤษ สำเภาทอง, ธรรมศักดิ์ โรจน์วิรุฬห์, อรวรรณ โรจน์วิรุฬห์, สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, กชกร สุรเนาวรัตน์, การกำจัดสีในน้ำเสียสังเคราะห์ด้วยกระบวนการโฟโตคะตะลิติกโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา AC-TiO2 ไฮบริด, The 1st Technology Innovation Management and Engineering Science International Conference (TIMES-iCON2016), 23 - 30 พฤศจิกายน 2559
2559 Noppawan Jaikhum, สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, Dr. Gautier Landrot, แสงดาว แลนรอด (เขาแก้ว), Remediation of Arsenic from Mae Moh Leonardite, Lampang Province by Washing Technique for Possible Application in Agriculture, The 5th International Conference on Environmental Engineering, Science and Management (EEAT), 11 - 13 พฤษภาคม 2559, ชลบุรี ประเทศไทย
2559 พงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, พีรกานติ์ บรรเจิดกิจ, สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, Anaerobic, Partial Nitritation and Anammox Treatment Processes in Municipal Wastewater for Water Reclamation and Alternative Energy Production, The 2nd International Water Industry Conference 2016, 18 - 21 ตุลาคม 2559, Daegu สาธารณรัฐเกาหลี
2558 N. Vongthanasunthorn, สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, N. Kamjiem, Water Quality Analysis in the Estuary of the Chao Phraya River, The Seventh Regional Symposium on Infrastructure Development (RSID 7), 5 - 7 พฤศจิกายน 2558, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2558 Tikumporn Kongthong, สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, Effective Mercury Extraction by Rotary Thermal Desorption Technic, 4th International Conference on Environmental Engineering, Science and Management, 27 - 29 พฤษภาคม 2558
2558 นายณัฐพล ลี้อบาย, สุชาติ เหลืองประเสริฐ, สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, Organic Pollutants and Heavy Metals Transport in the Lower Chaophraya Basin Using SWAT Model, Proceedings of the IIER International Conference, 12 ธันวาคม 2558 - 12 มกราคม 2559, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2557 สุชีลา พลเรือง, พีรกานติ์ บรรเจิดกิจ, Arunee Srivilai, Adsorption of Methylene Blue from aqueous solutions by Fly ash and Bottom ash from biomass power plant, The 3rd international conference on environmental engineering, science and management, 26 - 28 มีนาคม 2557, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2557 สุชีลา พลเรือง, พีรกานติ์ บรรเจิดกิจ, สุเทพ สิริวิทยาปกรณ์, The investigation of cationic dye adsorption on thermal and chemical activated adsorbents from water supply sludge and ashes from biomass power plant, 9th International Symposium on LOwland Technology ISLT 2014, 29 กันยายน - 1 ตุลาคม 2557, Saga ญี่ปุ่น
2557 Orawan Rojviroon, Thammasak Rojviroon, Jaray Sangsayan, Chontida Joikrajang, สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, Study of COD Removal Efficiency from Synthetic Wastewater by Photocatalytic Process, The 3rd International Conference on Environmental Engineering, Science and Management, 26 - 28 มีนาคม 2557, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2557 กฤษณะ กอบวิทยา, สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, EFFECTS OF METAL LOADING ON THE PHOTOCATALYTIC NITRATE REDUCTION EFFICIENCIES OF TiO2 CATALYST, 9th International Symposium on Lowland Technology, 29 กันยายน - 2 ตุลาคม 2557, Saga ญี่ปุ่น
2557 นายกฤษณะ กอบวิทยา, สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, Photocatalytic Reduction of Nitrate over Fe-Modified TiO2, 2014 5th International Conference on Environmental Science and Development - ICESD 2014., 19 - 21 กุมภาพันธ์ 2557, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2557 พีรกานติ์ บรรเจิดกิจ, สุชีลา พลเรือง, สุเทพ สิริวิทยาปกรณ์, Biogas Production from Co-digestion of Municipal wastewater and Food Waste in Bangkok, Thailand, 9th International Symposium on Lowland Technology, 29 กันยายน - 1 ตุลาคม 2557, SAGA ญี่ปุ่น
2556 K. Thuyviang, P. Jansak, สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, Distribution of Plasticizers in the Chao Phraya Delta, Gulf of Thailand, The International Conference on the Preservation and Rehabilitation of Urban Water Environment for Asian Core Program of NRCT, JSPS, and ERDT, 23 พฤศจิกายน 2556, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2556 N. Pama, สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, Accumulation of Cr and Ni in sediment from industrial park effluent receiving waterway, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thailand, Tokyo Tech - KU Joint Seminar on Infrastructure Development, October 31, 2013, 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2556, โตเกียว ญี่ปุ่น
2556 Mr.Thammasak Rojviroon1, สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, กชกร สุรเนาวรัตน์, คุณสมบัติและจลนพลศาสตร์ของการกำจัดสารประกอบอินทรีย์ระเหยของตัวเร่งปฏิกิริยา ไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เตรียมโดยวิธีโซลเจล, The 3rd International Symposium on Engineering, Energy and Environment, 17-20 November 2013, Bangkok, Thailand., 17 - 20 พฤศจิกายน 2556, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2556 พงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, Nitirus Sasuk, สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, มงคล ดำรงค์ศรี, Trairat Muangthong-on, รศ. ดร. เฉลิมราช วันทวิน, Nitrous Oxide Production of Enriched Anammox Culture, The 3rd International Symposium on Engineering, Engergy and Environment , 17 - 20 พฤศจิกายน 2556, Bangkok สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
2556 พงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, มงคล ดำรงค์ศรี, สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รศ. ดร. เฉลิมราช วันทวิน, New Aspect of Nitrogen Removal by Biotechnologies on Attached Growths Reactor, The Second EnvironmentAsia International Conference on "Human Vulnerability and Global Environmental Change", 15 - 17 พฤษภาคม 2556, Pattaya ชลบุรี ประเทศไทย
2555 บรรจบ กิตติกาศ, อัจฉรา ดวงเดือน, สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, INFLUENCE OF RAINFALL PATTERN ON THE PREDICTION OF CONTAMINANT DISPERSION IN GROUNDWATER, 8th International Symposium on Lowland Technology , 11 - 13 กันยายน 2555, บาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2553 สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, DEPOSITION OF ANAMMOX BACTERIA TO SURFACES OF DIFFERENT MATERIALS, 7 th Intermational Symposium on Lowland Technology , 16 - 18 กันยายน 2553, อื่นๆ ญี่ปุ่น
2549 สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, SENSOR AND GIS INTEGRATION FOR AUTOMATED ENVIRONMENTAL MONITORING AND DATA VISUALIZATION, The 2006 North American Environmental Field Conference and Exposition: Advances in Environmental Site Characterization and Monitoring Technology, 10 - 12 มกราคม 2549, Tampa ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา
2548 สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, Transport of colloids in unsaturated porous media: Explaining large scale behavior based on pore scale mechanisms, European Geosciences Union General Assembly 2005, 24 - 29 เมษายน 2548, Vienna สาธารณรัฐออสเตรีย