ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม
กลุ่มวิจัยศูนย์ที่ปรึกษาแบบจำลองทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ABC01
Show

Chart

จำนวนรางว้ล แยกตามปี

International Conference 2559
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2558
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2557
จำนวนรางวัล : 1 International Conference 2556
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2555
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2554
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2553
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2552
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2559
จำนวนรางวัล : 1 National Conference 2558
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2557
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2556
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2555
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2554
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2553
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2552
จำนวนรางวัล : 1

Honor Award

Year
Honor Award
2
2559 สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557 , ผลงานวิจัยตีพิมพ์ เรื่อง 1. Photocatalytic reduction of nitrate over TiO2 and Ag-modified TiO2 มีปริมาณผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ (Pi) 1 ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0.5 (Pi ปี 2555) 0.5 ค่า Pi รวม = 2
2552 สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2551 ประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1 จำนวน 1 ผลงาน

Research/Innovation Award

Year
Research/Innovation Award
1
2557 พงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, พีรกานติ์ บรรเจิดกิจ, สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตรารย์ ดร. เฉลิมราช วันทวิน, ผู้เสนอผลงานวิจัยดีเด่นของซุปราคลัสเตอร์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในการประชุมสุดยอดมหาวิทยาวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 3, Comparison of nitrous oxide production from Anammox cultures in suspended and attached growth reactors, 1 สิงหาคม 2557