ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางธนาคารเลือด
ABB
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางธนาคารเลือด

ABB

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

ผศ.เมทิตา สัสดี

Email: cvtmts@ku.ac.th

 

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

นายพีระ อารีศรีสม

Email: cvtpra@ku.ac.th

Phone Number: 025798574-5

ผศ.พรพิมล เมธีนุกูล

Email: cvtppm@ku.ac.th

Phone Number: 0-2579-8574 ต่อ 8309

ผศ.รักศักดิ์ รักษาเคน

Email: cvtrsr@ku.ac.th

Phone Number: 0-2579-8573