ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม
ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางด้านชีววิทยาประยุกต์และมาตรฐานผลิตภัณฑ์สัตว์
AABAPS
Show

Chart

จำนวนผลผลิตภายในและภายนอกประเทศ แยกตามปี

International Conference 2564
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2563
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 2 International Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 2 International Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 2 International Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 2 International Conference 2556
จำนวนผลผลิต : 3 International Conference 2555
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2554
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2553
จำนวนผลผลิต : 2 International Conference 2552
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2551
จำนวนผลผลิต : 3 International Conference 2550
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2564
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2563
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 2 National Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 5 National Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 2 National Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2556
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2555
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2554
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2553
จำนวนผลผลิต : 2 National Conference 2552
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2551
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2550
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2564
จำนวนผลผลิต : 6 International Journal 2563
จำนวนผลผลิต : 8 International Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 5 International Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 7 International Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 6 International Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 4 International Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 5 International Journal 2556
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2555
จำนวนผลผลิต : 5 International Journal 2554
จำนวนผลผลิต : 4 International Journal 2553
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2552
จำนวนผลผลิต : 2 International Journal 2551
จำนวนผลผลิต : 2 International Journal 2550
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2564
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2563
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 4 National Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 4 National Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2556
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2555
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2554
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2553
จำนวนผลผลิต : 2 National Journal 2552
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2551
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2550
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2564
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2563
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 2 International Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 2 International Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 2 International Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 2 International Conference 2556
จำนวนผลผลิต : 3 International Conference 2555
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2554
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2553
จำนวนผลผลิต : 2 International Conference 2552
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2551
จำนวนผลผลิต : 3 International Conference 2550
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2564
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2563
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 2 National Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 5 National Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 2 National Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2556
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2555
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2554
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2553
จำนวนผลผลิต : 2 National Conference 2552
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2551
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2550
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2564
จำนวนผลผลิต : 6 International Journal 2563
จำนวนผลผลิต : 8 International Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 5 International Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 7 International Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 6 International Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 4 International Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 5 International Journal 2556
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2555
จำนวนผลผลิต : 5 International Journal 2554
จำนวนผลผลิต : 4 International Journal 2553
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2552
จำนวนผลผลิต : 2 International Journal 2551
จำนวนผลผลิต : 2 International Journal 2550
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2564
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2563
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 4 National Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 4 National Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2556
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2555
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2554
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2553
จำนวนผลผลิต : 2 National Journal 2552
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2551
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2550
จำนวนผลผลิต : 0

ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนผลผลิตภายในและภายนอกประเทศ

Journal

Year
International Journal
15
2564 ทิพยรัตน์ ชาหอมชื่น, วิมลรัตน์ อินศวร, นพดล ประเสริฐสินเจริญ, การควบคุมการสร้างไบโอฟิล์มของน้ำมันหอมระเหย, วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และเทคโนโลยี, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2564, หน้า 46-54
2563 ฐาปนีย์ พุ่มพวง, สมัคร สุจริต, Concentration of Aflatoxin M1 in UHT, Sterilized and Pasteurized Milk from the Convenience Stores around Kasetsart University, วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 30, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2563, หน้า 165-170
2562 ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, นางสาวเบญจรัตน์ พงศ์พันธุพฤทธิ์ , สมัคร สุจริต, อ.ชนกานต์ สกุลแถว, ธริสรา จิรเสถียรพร, นางสาวฐาปนี พุ่มพวง, ชัยณรงค์ สกุลแถว, การหาค่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาระหว่างสารฮอร์โมนเพศเอสไตรออลและเปอร์แมงกาเนต, วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และเทคโนโลยี, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2562, หน้า 33-39
2562 รัฐนันท์ เดชไธสง, นำโชค อายุยืน, พีรวิชญ์ สัมพะวงศ์, ปิยาภา ปราบเสียง, กาญจนาพร จิวะราพงศ์, รวีรดา เมฆทวีภูมิ, ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, ชัยณรงค์ สกุลแถว, สมัคร สุจริต, เต้านมเทียมในโค, วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และเทคโนโลยี, ปีที่ 3, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2562, หน้า 16-21
2562 สมัคร สุจริต, ผลของสารเจนิสเตอินต่อเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งเต้านม และมะเร็งรังไข่, วารสารพิษวิทยาไทย, ปีที่ 34, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2562, หน้า 111-121
2562 ศิรพรรณ สุคนธสิงห์, ทิพยรัตน์ ชาหอมชื่น, วิมลรัตน์ อินศวร, กรณีศึกษาการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตร: การตรวจก๊าซไฮโดรเจน, Journal of Animal Health Science and Technology, ปีที่ 3, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2562, หน้า 72-81
2561 ศิรินิตย์ ธารธาดา, ปฐมาพร อำนาจอนันต์, เทคโนโลยี Fourier transform infrared spectroscopy: ทฤษฏีและการประยุกต์ใช้, วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และเทคโนโลยี, ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2561, หน้า 29-33
2561 สมัคร สุจริต, ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, ชัยณรงค์ สกุลแถว, ผลของอพิเจนินต่อความเสื่อมของระบบประสาท, วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และเทคโนโลยี, ปีที่ 2, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2561, หน้า 16-21
2561 ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, สมัคร สุจริต, ชนกานต์ สกุลแถว, ชัยณรงค์ สกุลแถว, วิธีการกำจัดเชื้อราที่อาจเป็นต้นกำเนิดของสารพิษจากเชื้อราที่ปนเปื้อนมาในน้ำด้วยกระบวนการออกซิเดชั่นทางเคมี, วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และเทคโนโลยี, ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2561, หน้า 22-28
2561 ทิพยรัตน์ ชาหอมชื่น, วิมลรัตน์ อินศวร, ประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหบยทางการค้าต่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียก่อโรค, วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้, ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2561, หน้า 227-236
2560 ศิรินิตย์ ธารธาดา, ปฐมาพร อำนาจอนันต์, วิมลรัตน์ อินศวร, Analysis of contamination from animal products, วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และเทคโนโลยี, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2560, หน้า 8-18
2559 สมัคร สุจริต, นภสร คำแพง, จิราภรณ์ รักยงค์, ชนาภัทร ทับทิมศรี, ชัยณรงค์ สกุลแถว, ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), Comparison of Aflatoxin levels in contaminated roasted peanuts with different time and packaging, Thai Journal of Toxicology, ปีที่ 31, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2559, หน้า 125-132
2558 สมัคร สุจริต, สารพิษไตรโคทีซีน : ภัยอันตรายต่อสุขภาพคนและสัตว์, วารสารพิษวิทยาไทย, ปีที่ 30, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2558, หน้า 142-151
2553 วิมลรัตน์ อินศวร, ดลฤดี ฉายศิริ, รักษ์จินดา วัฒนาลัย, การปนเปื้อนของเมลามีนในอาหารสัตว์, วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2553
2553 นฤมล กลางแก้ว, กาญจนา อิ่มศิลป์, นภสร เผ่าชูศักดิ์, สุพจนา เจริญสิน, ศรัญญา พัวพลเทพ, ณัฐพงศ์ วรรณพัฒน์, อำนาจ พัวพลเทพ, เภสัชจลนศาสตร์และการตกค้างของยาออกซีเตตราซัยคลินในกุ้งก้ามกราม, สัตวแพทยสาร, ปีที่ 61, ฉบับที่ 1-3, เมษายน 2553 - ธันวาคม 2554, หน้า 57-72
Year
National Journal
57
2564 ชัยณรงค์ สกุลแถว, อ.ดร.อภิชน วัชเรนทร์วงศ์, ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, นางสาวอคิราภ์ ฤทธิรัตน์, Leonardite-Derived Biochar Suitability for Effective Sorption of Herbicides, Water Air and Soil Pollution, ปีที่ 232, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2564, หน้า 1-17
2564 Kazuhiko Ochiai, สมัคร สุจริต, Mitsuki Uemura, Masami Morimatsu, Masaki Michishita, Eri Onozawa, Marika maeda, Takanori Sasaki, Masami Watanabe, Yoshikazu Tanaka, Toshinori Omi, The number of glutamines in the N-terminal of the canine androgen receptor affects signalling intensities, Veterinary and Comparative Oncology, ปีที่ 19, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2564, หน้า 399-403
2564 Kornkanok Jutarvutikul, ชัยณรงค์ สกุลแถว, ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, Apilada Pattanateeradetch, ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ อิ่มแมน, อ.ดร.นพรัตน์ สุริยะชัย, ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รศ.ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ, Practical use of response surface methodology for optimization of veterinary antibiotic removal using UV/H2O2 process, Aquacultural Engineering, ปีที่ 94, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2564, หน้า 102174-1-13
2564 Miss Maneekarn Yoo-iam, ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, ชัยณรงค์ สกุลแถว, Professor Dr. Steve Comfort, แอน กำภู ณ อยุธยา, Developing persulfate-activator soft solid (PASS) as slow release oxidant to remediate phenol-contaminated groundwater, Environmental Technology & Innovation, ปีที่ 22, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2564, หน้า 101396-1-20
2564 Orapin Insuan , พรพิมล จันทร์ฉาย, Benchaluk Thongchuai , Rujirek Chaiwongsa , Supaporn Khamchun , Somphot Saoin , วิมลรัตน์ อินศวร, Peraphan Pothacharoen , วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, อันธิกา บุญแดง, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, Anti-Inflammatory Effect of Pineapple Rhizome Bromelain Through Downregulation of the NF-kB-and MAPKs-Signaling Pathways in Lipopolysaccharide (LPS)-Stimulated RAW264.7 Cells, Current Issues in Molecular Biology, ปีที่ 43, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2564, หน้า 93-106
2564 อรรถพล อ่างแก้ว, ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, ชัยณรงค์ สกุลแถว, Prof.Dr.Jin Mao, ธีรภัทร วัชรธาราพงศ์, อ.ดร.อภิชน วัชเรนทร์วงศ์, Assist.Prof.Dr.Saksit Imman, Dr.Nopparat Suriyachai, Assoc.Prof.Dr.Torpong Kreetachat, Two facile synthesis routes for magnetic recoverable MnFe2O4/g-C3N4 nanocomposites to enhance visible light photo-Fenton activity for methylene blue degradation, Journal of Environmental and Chemical Engineering, ปีที่ 9, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2564, หน้า 10562
2563 ชัยณรงค์ สกุลแถว, ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, ธริสรา จิรเสถียรพร, นายอรรถพล อ่างแก้ว, Removal of 17?-Estradiol Using Persulfate Synergistically Activated Using Heat and Ultraviolet Light, Water, Air, & Soil Pollution , ปีที่ 231, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2563, หน้า 231-247
2563 ดวงกมล ลิ่วเฉลิมวงศ์, ศ.น.สพ.ดร.เผด็จ ธรรมรักษ์, Robert Victor Knox, Investigation into the variation in follicular and endocrine responses of prepubertal gilts treated with exogenous gonadotropins, Animal reproduction science, ปีที่ 223, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2563, หน้า 10662
2563 ปฐมาพร อำนาจอนันต์, Vaporization enthalpy and liquid vapor pressure of bicifadine using correlation gas chromatography, The Journal of Chemical Thermodynamics, ปีที่ 150, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2563, หน้า 10620
2563 ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, อ.ดร.อภิชน วัชเรนทร์วงศ์, ชัยณรงค์ สกุลแถว, นางสาวอคิราภ์ ฤทธิรัตน์, Immobilization of Atrazine Using Oxidized Lignite Amendments in Agricultural Soils, Water, Air, & Soil Pollution, ปีที่ 231, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2563, หน้า 231-249
2563 ทิพยรัตน์ ชาหอมชื่น, อรพินท์ อินศวร, วิมลรัตน์ อินศวร, Chemical profile of leaf essential oils from four Eucalyptus species from Thailand and their biological activities, Microchemical Journal, ปีที่ 158, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2563, หน้า 105248-1-7
2563 Sakunwattana, T., Jaree, P., Rimphanitchayakit, V., Tassanakajon, A., ศิรินิตย์ ธารธาดา, Antibacterial and antiproteinase activities of a double whey acidic protein domain-containing protein from Penaeus vannamei Boone, 1931 (Decapoda, Penaeidae), Crustaceana, ปีที่ 93, ฉบับที่ 1, มกราคม 2563, หน้า 51-69
2563 ทิพยรัตน์ ชาหอมชื่น, วิมลรัตน์ อินศวร, Chemical Composition and Antimicrobial Activity of Essential Oil Extracted from Eucalyptus citriodora Leaf, Microbiology and Biotechnology Letters, ปีที่ 48, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2563, หน้า 148-157
2563 มณีกาจญ์ อยู่เอี่ยม, ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, ชัยณรงค์ สกุลแถว, Steve D. Comfort, Remediating phenol-contaminated groundwater and aquifer using persulfate oxidation, Desalination and Water Treatment, ปีที่ 208, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2563, หน้า 159-171
2562 ปฐมาพร อำนาจอนันต์, Ameera Zafar, Vinay Kankala, James S. Chickos, Vapor pressure and vaporization enthalpy studies of (+)-longifolene, (?)-isolongifolene and ?-myrcene by correlation gas chromatography, Journal of Chemical Thermodynamics, ปีที่ 131, ฉบับที่ 1, เมษายน 2562, หน้า 583-591
2562 ปฐมาพร อำนาจอนันต์, An examination of vaporization, fusion and sublimation enthalpies of tolazoline using correlation gas chromatography and differential scanning calorimetry, Journal of thermal analysis and calorimetry, ปีที่ 138, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2562, หน้า 443-450
2562 ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, ชัยณรงค์ สกุลแถว, Athaphon Angkaew, ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, อำนาจ พัวพลเทพ, ธริสรา จิรเสถียรพร, Remediating sulfadimethoxine-contaminated aquaculture wastewater using ZVI-activated persulfate in a flow-through system, Aquacultural Engineering, ปีที่ 84, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2562, หน้า 99-105
2562 Angkaew, A, ชัยณรงค์ สกุลแถว, ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, อำนาจ พัวพลเทพ, ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, UV-activated persulfate oxidation of 17 beta-estradiol: Implications for discharge water remediation, JOURNAL OF ENVIRONMENTAL CHEMICAL ENGINEERING, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, เมษายน 2562
2562 Mapongpeng, R, Laovechprasit, W, อำนาจ พัวพลเทพ, Giorgi, M, Junchompoo, C, ชัยณรงค์ สกุลแถว, อุสุมา เจิมนาค, วนิดา พัสดุรักษ์, ศรัญญา พัวพลเทพ, Pharmacokinetics of ceftriaxone in Green sea turtles (Chelonia mydas) following intravenous and intramuscular administration at two dosages, JOURNAL OF VETERINARY PHARMACOLOGY AND THERAPEUTICS, ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, มกราคม 2562, หน้า 104-110
2561 Phruksawan, W., ศรัญญา พัวพลเทพ, Giorgi, M., กาญจนา อิ่มศิลป์, ชัยณรงค์ สกุลแถว, Owen, H., อำนาจ พัวพลเทพ, Toxicokinetic profile of fusarenon-X and its metabolite nivalenol in the goat (Capra hircus), Toxicon, ปีที่ 153, ตุลาคม 2561, หน้า 78-84
2560 ดวงกมล ลิ่วเฉลิมวงศ์, ผศ.สพ.ญ.ดร.ศยามณ ศรีสุวัฒนาสกุล, ศ.น.สพ.ดร.เผด็จ ธรรมรักษ์, Leptin immunohistochemical staining in the porcine ovary, Journal of Veterinary Medicine Series C: Anatomia Histologia Embryologia, ปีที่ 46, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2560, หน้า 334-341
2560 ศ.น.สพ.ดร.เผด็จ ธรรมรักษ์, Amonrat Choonnasard, Nattanicha Prayoonwiwat, Pinya Wuttiwongtanakorn, Chakrit Butrak, ดวงกมล ลิ่วเฉลิมวงศ์, ผศ.สพ.ญ.ดร.ศยามณ ศรีสุวัฒนาสกุล, Association between oestrogen receptor ? immunoexpression and cause of culling, ovarian appearance and the existence of PRRS virus in the porcine ovary, Comparative Clinical Pathology, ปีที่ 26, ฉบับที่ 5, กันยายน 2560, หน้า 1049-1055
2560 ชัยณรงค์ สกุลแถว, ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, อำนาจ พัวพลเทพ, ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, ศรัญญา พัวพลเทพ, Hexavalent chromium adsorption from aqueous solution using carbon nano-onions (CNOs), Chemosphere, ปีที่ 2017, ฉบับที่ 184, ตุลาคม 2560, หน้า 1168-1174
2560 ดวงกมล ลิ่วเฉลิมวงศ์, Srisuwatanasagul, S., Tummaruk, P., Immunohistochemical Localization of Luteinizing Hormone Receptor in the Cyclic Gilt Ovary, Journal of Veterinary Medicine Series C: Anatomia Histologia Embryologia, ปีที่ 46, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2560, หน้า 94-100
2560 ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, ชัยณรงค์ สกุลแถว, มณีกาจญ์ อยู่เอี่ยม, Remediation and Restoration of Petroleum Hydrocarbon Containing Alcohol-Contaminated Soil by Persulfate Oxidation Activated with Soil Minerals, Water Air Soil Pollution, ปีที่ -, ฉบับที่ 228, สิงหาคม 2560, หน้า 345-360
2560 นางสาวนิษฐ์วรัทย์ รื่นณรงค์, กรรณิการ์ วงษ์พานิชย์, ชัยณรงค์ สกุลแถว, Prof Mario GIORGI, นฤมล กลางแก้ว, อำนาจ พัวพลเทพ, ศรัญญา พัวพลเทพ, Pharmacokinetics of amoxicillin trihydrate in Thai swamp buffaloes (Bubalus bubalis): a pilot study, Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics, ปีที่ 40, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2560, หน้า 200-202
2560 อำนาจ พัวพลเทพ, Prof.M Giorgi, Prof. P.L. Toutain, ศรัญญา พัวพลเทพ, กาญจนา อิ่มศิลป์, ชัยณรงค์ สกุลแถว, Wannapat, N, นฤมล กลางแก้ว, Sulfadimethoxine in giant freshwater prawns (Macrobrachium rosenbergii): an attempt to estimate the withdrawal time by a population pharmacokinetic approach, Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics, ปีที่ 40, ฉบับที่ 5, ตุลาคม - พฤศจิกายน 2560, หน้า 476-485
2559 สมัคร สุจริต, อำนาจ พัวพลเทพ, Fusarenon-X-induced apoptosis in the liver, kidney, and spleen of mice, Journal of Toxicologic Pathology, ปีที่ 29, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2559, หน้า 207-211
2559 Nitwarat RUENNARONG, กรรณิการ์ วงษ์พานิชย์, ชัยณรงค์ สกุลแถว, Prof.Dr.Mario Giorgi, Prof.Dr.Susumu KUMAGAI, อำนาจ พัวพลเทพ, ศรัญญา พัวพลเทพ, Dispositions of enrofloxacin and its major metabolite ciprofloxacin in Thai swamp buffaloes, Journal of Veterinary Medical Science, ปีที่ 78, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2559, หน้า 397-403
2559 ชัยณรงค์ สกุลแถว, ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, Oxidation of 17 beta-Estradiol in Water by Slow-Release Permanganate Candles, ENVIRONMENTAL ENGINEERING SCIENCE, ปีที่ 33, ฉบับที่ 4, เมษายน 2559, หน้า 224-234
2559 ดวงกมล ลิ่วเฉลิมวงศ์, Srisuwatanasagul, S., เสรี กุญแจนาค, Tummaruk, P., Apoptotic Cell Localization in Preantral and Antral Follicles in Relation to Non-cyclic and Cyclic Gilts, Reproduction in Domestic Animals, ปีที่ 51, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2559, หน้า 400-406
2559 วิมลรัตน์ อินศวร, Khawmodjod, P, Whitlow, HJ, Soonthondecha, P, Malem, F, อรพินท์ เจียรถาวร, High-Throughput and Low-Cost Analysis of Trace Volatile Phthalates in Seafood by Online Coupling of Monolithic Capillary Adsorbent with GC-MS, JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY, ปีที่ 64, ฉบับที่ 16, เมษายน 2559, หน้า 3287-3292
2559 นางสาวสาวิณี อุปนันท์, อ.ดร.พัชรา เผือกเทศ, ศรัญญา พัวพลเทพ, สมัคร สุจริต, Prof. Mario GIORGI, อำนาจ พัวพลเทพ, Apoptosis and gene expression in Jurkat human T cells and lymphoid tissues of fusarenon-X-treated mice, Toxicon, ปีที่ 123, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2559, หน้า 15-24
2558 ชัยณรงค์ สกุลแถว, Prof.Dr.Steve Comfort, ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, Assist.Prof.Dr.Xu Li, Prof.Dr.Clifford E. Harris, Removing PAHs from urban runoff water by combining ozonation and carbon nano-onions, Chemosphere, ปีที่ 141, ฉบับที่ -, สิงหาคม - ตุลาคม 2558, หน้า 265-273
2558 ดวงกมล ลิ่วเฉลิมวงศ์, ผศ.สพ.ญ.ดร.ศยามณ ศรีสุวัฒนาสกุล, รศ.น.สพ.ดร.เผด็จ ธรรมรักษ์, Granulosa cell proliferation in the gilt ovary associated?with ovarian status and porcine reproductive and respiratory syndrome virus detection, Comparative Clinical Pathology, ปีที่ 24, ฉบับที่ 6, มีนาคม 2558, หน้า 1385-1394
2558 Padet Tummaruk, ดวงกมล ลิ่วเฉลิมวงศ์, Em-on Olanratmanee, Roongroje Thanawongnuwech , Detection of porcine reproductive and respiratory syndrome virus in the ovary of gilts culled due to reproductive disturbances, Comparative clinical pathology, ปีที่ 24, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2558, หน้า 904-910
2558 ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, ชัยณรงค์ สกุลแถว, ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, Thanakorn Tikhamram, Alongkon Pho-Ong, Thongchai Mulseesuk, Treating Methyl Orange in a Two-Dimensional Flow Tankby In Situ Chemical Oxidation Using Slow-Release PersulfateActivated with Zero-Valent Iron, Environmental Engineering Science, ปีที่ 32, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2558, หน้า 1007-1015
2557 ชัยณรงค์ สกุลแถว, Prof.Dr.Steve Comfort, ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, Prof.Dr.Clifford Harris, Dr. Xu Li, A combined chemical and biological approach to transforming and mineralizing PAHs in runoff water, CHEMOSPHERE, ปีที่ 117, ฉบับที่ -, ธันวาคม - มิถุนายน 2557, หน้า 1-9
2557 สมัคร สุจริต, Nakayama, S.M.M., Ikenaka, Y., Ishizuka, M., Banlunara, W., วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค, Kumagai, S., อำนาจ พัวพลเทพ, Apoptosis and gene expression in the developing mouse brain of fusarenon-X-treated pregnant mice, Toxicology Letters, ปีที่ 229, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2557, หน้า 292-302
2557 ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, S.D.Comfort, ชัยณรงค์ สกุลแถว, B.I. Dvorak, Improving the treatment of non-aqueous phase TCE in lowpermeability zones with permanganate, Journal of Hazardous Materials, ปีที่ 2557, ฉบับที่ 268, มีนาคม 2557, หน้า 177-184
2557 อรพินท์ เจียรถาวร, Ramnut, N, Subprasert, P, Sasook, A, วิมลรัตน์ อินศวร, Effective and Reusable Monolith Capillary Trap of Nitrosamine Extraction by Superheated Water from Frankfurter Sausage, JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY, ปีที่ 62, ฉบับที่ 6, กุมภาพันธ์ 2557, หน้า 1240-1246
2557 อรพินท์ เจียรถาวร, Subprasert, P, วิมลรัตน์ อินศวร, Nitrosamines Extraction from Frankfurter Sausages by using Superheated Water, SEPARATION SCIENCE AND TECHNOLOGY, ปีที่ 49, ฉบับที่ 6, เมษายน 2557, หน้า 838-846
2556 ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, Kananizadeh, N., ชัยณรงค์ สกุลแถว, Comfort, S., Li, Y., Improving the sweeping efficiency of permanganate into low permeable zones to treat TCE: Experimental results and model development, Environmental Science and Technology, ปีที่ 47, ฉบับที่ 22, ตุลาคม 2556, หน้า 13031-13038
2555 ปฐมาพร อำนาจอนันต์, James Chickos, Vaporization and sublimation enthalpies of acetanilide and several derivatives by correlation gas chromatography, Journal of chemical and engineering data, ปีที่ 57, ฉบับที่ 4, เมษายน 2555, หน้า 1331-1337
2555 Ann Kambhu, Steve Comfort, ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, ชัยณรงค์ สกุลแถว, Developing slow-release persulfate candles to treat BTEX contaminated groundwater, Chemosphere, ปีที่ 89, ฉบับที่ 6, ตุลาคม 2555, หน้า 656-664
2555 Lindy Rauscher, ชัยณรงค์ สกุลแถว, Steve Comfort, Using slow-release permanganate candles to remediate PAH-contaminated water, Journal of Hazardous Materials, ปีที่ 241-242, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2555, หน้า 441-449
2555 ปฐมาพร อำนาจอนันต์, Hasty, D., Chickos, J., An examination of the thermodynamics of fusion, vaporization, and sublimation of (R,S)- and (R)-flurbiprofen by correlation gas chromatography, Journal of Pharmaceutical Sciences, ปีที่ 101, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2555, หน้า 2045-2054
2555 Ponprateep, S, ศิรินิตย์ ธารธาดา, Somboonwiwat, K, Tassanakajon, A, Gene silencing reveals a crucial role for anti-lipopolysaccharide factors from Penaeus monodon in the protection against microbial infections, FISH & SHELLFISH IMMUNOLOGY, ปีที่ 32, ฉบับที่ 1, มกราคม 2555, หน้า 26-34
2554 John E Schiel, Zenghan Tong, ชัยณรงค์ สกุลแถว, David S Hage, Development of a Flow-Based Ultrafast Immunoextraction and Reverse Displacement Immunoassay: Analysis of Free Drug Fractions, Analytical Chemistry, ปีที่ 83, ฉบับที่ 24, ธันวาคม 2554, หน้า 9384-9390
2554 ปฐมาพร อำนาจอนันต์, Chickos, J., An examination of the thermodynamics of fusion, vaporization, and sublimation of several parabens by correlation gas chromatography, Journal of Pharmaceutical Sciences, ปีที่ 100, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2554, หน้า 1847-1855
2554 Chokejaroenrat, C., Comfort, S.D., Harris, C.E., Snow, D.D., Cassada, D., ชัยณรงค์ สกุลแถว, ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, Transformation of hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazine (RDX) by permanganate, Environmental Science and Technology, ปีที่ 45, ฉบับที่ 8, มีนาคม 2554, หน้า 3643-3649
2554 ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, S.D. Comfort, C.E. Harris, D.D. Snow, D. Cassada, ชัยณรงค์ สกุลแถว, ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, Transformation of Hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazine (RDX) by permanganate., Environmental Science and Technology, ปีที่ 45, ฉบับที่ 8, เมษายน 2554, หน้า 3643-3649
2552 ศิรินิตย์ ธารธาดา, Sirikwan Ponprateep, Kunlaya Somboonwiwat, Haipeng Liu, Irene S?derh?ll, Kenneth S?derh?ll, Anchalee Tassanakajon, Role of anti-lipopolysaccharide factor from the black tiger shrimp, Penaeus monodon, in protection from white spot syndrome virus infection, Journal of General Virology, มิถุนายน 2552, หน้า 1491-1498
2552 อำนาจ พัวพลเทพ, อุสุมา เจิมนาค, อักษร แสงเทียนชัย, ชัยณรงค์ สกุลแถว, นฤมล กลางแก้ว, เทวัฒน์ สุขเกษม, Kumagai Susumu, Dispositions and residue depletion of enrofloxacin and its metabolite ciprofloxacin in muscle tissue of giant freshwater prawns (Macrobrachium rosenbergii), JOURNAL OF VETERINARY PHARMACOLOGY AND THERAPEUTICS, ปีที่ 32, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2552, หน้า 229-234
2551 ปฐมาพร อำนาจอนันต์, James S. Chickos, Hui Zhao, William Hanshaw, Enthalpies of Vaporization and Vapor Pressures of Some Deuterated Hydrocarbons. Liquid-Vapor Pressure Isotope Effects, Journal Chemical Engineering Data, ปีที่ 2008, ฉบับที่ 53, พฤษภาคม 2551, หน้า 1545-1556
2551 ศิรินิตย์ ธารธาดา, อ.ดร.กุลยา สมบูรณ์วิวัฒน์, รศ.ดร.วิเชียร ริมพณิชยกิจ, ศ.ดร.อัญชลี ทัศนาขจร, Anti-lipopolysaccharide factors from the black tiger shrimp, Penaeus monodon, are encoded by two genomic loci , Fish & Shellfish Immunology, ปีที่ 24, ฉบับที่ 1, มกราคม 2551, หน้า 46-54
2550 ปฐมาพร อำนาจอนันต์, James S. Chickos, Calorimetric and Computational Study of Indanones, J.Phy.Chem.A, ปีที่ 2007, ฉบับที่ 111, สิงหาคม 2550, หน้า 153-159

Conference

Year
International Conference
18
2563 วิมลรัตน์ อินศวร, Bundit thakummee, Kantapong Siriphongsittha, Kritsanachart Sangjhan, Pakphum Simachaya, Silica Based Monolithic Material as Adsorbent for Heavy Metal Ions, การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 58 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2563, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2562 Suttida Minsakorn, Khwannapa Nuplod, Runglawan Chawengkirttikul, Panupong Puttarak, สมัคร สุจริต, Panat Anuracpreeda, The Anthelmintic Effects of Rhinacanthus Nasutus Extract Against Adult Rumen Flukes, Gastrothylax Crumenifer, การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562, - กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2562 วุฒินันท์ รักษาจิตร์, สุชนิทธิ์ งามกาละ, ชัยณรงค์ สกุลแถว, คมสัน สัจจะสถาพร, นางสาวฉันท์ชนก ดวงศรี, นายธนู แซ่ว่าง, วนิดา ปานอุทัย, การดูดซับทางชีวภาพของเฮกซะวาเลนต์โครเมียมด้วยไซยาโนแบคทีเรีย สไปรูลิน่า พลาเทนซิส, การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 57 (The 57th Kasetsart University Annual Conference) , 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562, อื่นๆ ประเทศไทย
2561 ศิรินิตย์ ธารธาดา, ปฐมาพร อำนาจอนันต์, Chadapa Sakunwattana, Pichit Olanwongsakul, CHARACTERIZATION OF CRUSTIN RESPONDED TO Vibrio parahaemolyticus AHPNDINFECTION IN Litopenaeus vannamei, The 44th Congress on Science and Technology of Thailand (STT 44), 29 - 31 ตุลาคม 2561, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2560 ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, อ.ชนกานต์ สกุลแถว, พิมพิพัฒน์ ไชยวิเศษ, จารุนันท์ ลิ้มสัจจาพาณิชย์, ปวีนา อนันตวิรนิจกุล, เพียงใจ เฉลิมวงศ์, วรรธนันท์ ประสานนาม, สมัคร สุจริต, ชัยณรงค์ สกุลแถว, การตรวจวิเคราะห์หาปริมาณโครเมี่ยมชนิดเฮกซะวาเลนซ์ในลำน้ำแม่กลองด้วยวิธีสเปคโทรโฟโตเมทรี, นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 13: วิจัย และนวัตกรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม, 20 - 21 กรกฎาคม 2560, เมือง พิษณุโลก ประเทศไทย
2560 วิมลรัตน์ อินศวร, เดือนเต็ม เบราวนกุล, ถิรวรรณวุฒิไกรวิบูลย์, นัฐนรี โอฬาริก, ศิรพรรณ สุคนธสิงห์, ทิพยรัตน์ ชาหอมชื่น, นพดล ประเสริฐสินเจริญ, ไฮเพอร์ฟอร์มานซ์ลิควิดโครมาโทกราฟีและฤทธิ์ยับยั้งเชื้อราก่อโรคกลากของสารสกัดเปลือกมังคุด, การประชุมวิชาการระดับชาติ เกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 4 "ความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ", 20 มกราคม 2560, สกลนคร ประเทศไทย
2560 ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, ชัยณรงค์ สกุลแถว, อรรถพล อ่างแก้ว, การบำบัดสารฮอร์โมนเพศด้วยอนุมูลอิสระของซัลเฟตจากการกระตุ้นด้วยแสงยูวี, นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 13: วิจัย และนวัตกรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม, 20 - 21 กรกฎาคม 2560, เมือง พิษณุโลก ประเทศไทย
2560 ทิพยรัตน์ ชาหอมชื่น, วิมลรัตน์ อินศวร, ศิรพรรณ สุคนธสิงห์, นพดล ประเสริฐสินเจริญ, ธิติสุดา พัวพัน, อัญชิษฐา สารีกิจ, กรรณิการ์ ชัยวงศ์ล้วน, ประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยตะไคร้บ้าน กานพลูและอบเชย ในการยับยั้งเชื้อราก่อโรคกลาก, การประชุมวิชาการระดับชาติ เกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 4 "ความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ", 20 มกราคม 2560, สกลนคร ประเทศไทย
2560 ทิพยรัตน์ ชาหอมชื่น, ณัฐธยา, วีรยา, แวววดี, สวรรยา, วิมลรัตน์ อินศวร, นพดล ประเสริฐสินเจริญ, ศิรพรรณ สุคนธสิงห์, การทดสอบฤทธิ์ของแชมพูสุนัขที่มีส่วนผสมของน้ำมันหอมระเหยตะไคร้บ้านในการยับยั้งเชื้อจุลชีพ, การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2560, 16 ธันวาคม 2560, อุดรธานี อุดรธานี ประเทศไทย
2559 กัญญาวีร์ วุฒิตันติพงศ์, สุชัญญา ซื่อสัตยาภิรมย์, อรณิชา พงศ์วัฒนะเควิน, ฌานิกา จอนเทศน์, ณัฐกาญจน์ นายมอญ, ปฐมาพร อำนาจอนันต์, ศิรินิตย์ ธารธาดา, การทดสอบฤทธิ์ต่อต้านจุลชีพของ TRANS-CINNAMIC ACID ต่อแบคทีเรียในสุกร, การประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้ง ที่ 9, 28 - 29 กรกฎาคม 2559, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2559 วิมลรัตน์ อินศวร, ทิพยรัตน์ ชาหอมชื่น, Thitisuda Puapun, Kannikar Chaiwongluan, Unchittha, COMPARISON OF CHEMICAL COMPOSITION, ANTIOXIDANT AND ANTIFUNGAL ACTIVITIES OF ESSENTIAL OILS FROM LEMONGRASS,CLOVE ANDCINNAMON, การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42, 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2559, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2558 ณัฐลภัส อุปัน, จันทนา วิวัฒนโชติพร, ชนิสรา ศรีวิหค, ณัฐ เรืองศรีศุภพงศ , นริศรา สิทธิโสด, ปฐมาพร อำนาจอนันต์, การหาสารตกค้างจากยาฆ่าแมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมทในผักสด, การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาร ครั้งที่3, 29 พฤศจิกายน 2558, สกลนคร ประเทศไทย
2556 ศุภรัตน์ บุญสุข, กษมา หะไว, อัครพนธ์ เอี้ยวรัตนวดี, กุลยา สมบูรณ์วิวัฒน์, ศิรินิตย์ ธารธาดา, การจัดเรียงตัวและการแสดงออกของยีนสไทลิซินในกุ้งกุลาดำ, โครงการความร่วมมือการแสดงผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ ครั้งที่ 2, 6 มีนาคม 2556, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2555 ปฐมาพร อำนาจอนันต์, Hasty, D., James Chickos, An examination of the thermodynamics of fusion, vaporization and sublimation of (R,S)-flurbiprofen by correlation gas chromatography, การประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 12, 10 ตุลาคม 2555 - 12 พฤษภาคม 2556, เพชรบุรี ประเทศไทย
2553 วิมลรัตน์ อินศวร, ดลฤดี ฉายศิริ, รักษ์จินดา วัฒนาลัย, สุพจนา เจริญสิน, ปฐมาพร อำนาจอนันต์, ศิรินิตย์ ธารธาดา, ธิติชัย จารุเดชา, วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค, คุณภาพน้ำด้านโลหะหนักในแหล่งน้ำเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค ต. เพนียด อ.โคกสำโรง จ. ลพบุรี, การประชุมวิชาการการพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน, 21 - 23 มกราคม 2553, หนองคาย ประเทศไทย
2553 สุพจนา เจริญสิน, เอกชาติ พรหมดิเรก, คมสัน สัจจะสถาพร, ณรงค์ อาบกิ่ง, อุโฆษ สุวรรณ, สุรพัชญ์ สกุลไทย, พงศกร ยวงทอง, มรรคพล ภาณุรัศมี, การใช้หยวกหมักทดแทนอาหารข้นเพื่อลดต้นทุนในการเลี้ยงไก่พันธุ์เนื้อสายพันธุ์ Broiler, การประชุมวิชาการเกษตรนเรศวร ครั้งที่8, 30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2553, กำแพงเพชร ประเทศไทย
2552 สมัคร สุจริต, ณัฐนรี อินทอง, พีระ อารีศรีสม, จงรัก มงกุฎ, วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค, นงนุช ภิญโญภานุวัฒน์, ชัญญา เก่งระดมกิจ, สถาพร จิตตปาลพงศ์, ความชุกของแอนติบอดีต่อการติดเชื้อ Toxoplasma gondii ในสุกรจากโรงฆ่าสัตว์ทางภาคเหนือของประเทศไทย, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2552
2551 ภัคธร ลิ่วเฉลิมวงศ์, ดวงกมล ลิ่วเฉลิมวงศ์, ฐิติวรรณ พัฒนเสถียรกุล, เฉลิมพล เล็กเจริญสุข, การเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างการใช้น้ำโอโซนกับการใช้น้ำประปาทั่วไปในการอาบน้ำสุนัข , การประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 14, 28 - 30 เมษายน 2551, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Year
National Conference
20
2562 วิมลรัตน์ อินศวร, Benyatip Tondee, Pornchanan Boonkuea, Sarutaporn Soongtiwong, ทิพยรัตน์ ชาหอมชื่น, Chemical composition, antioxidant, total phenolic content and antibacterial activities of sweet and chili pepper extracts, Pure and Applied Chemistry International Conference 2019 (PACCON 2019), 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2562, บางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2562 Weerasak Songoen, ศิรินิตย์ ธารธาดา, ปฐมาพร อำนาจอนันต์, วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, Preliminary antibacterial activity from the stem extracts of Nauclea orientalis and Artocarpus lakoocha, 12th Global Experts Meeting on Chemistry, Drug Design & Pharma Science, 14 - 15 ตุลาคม 2562, โซล สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
2561 เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, สายฟ้า พุ่มลอยฟ้า, นันทิยา หาญศุภลักษณ์, วิมลรัตน์ อินศวร, Identification of bacteria caused bad odors in the rubber plants, The International Conference on Materials Research and Innovation, 17 - 21 ธันวาคม 2561, Bangkok อื่นๆ ประเทศไทย
2561 ศรัญญา พัวพลเทพ, นางสาวรอยพิมพ์ มะพงษ์เพ็ง, นายวีระพงษ์ เหล่าเวชประสิทธิ์, นางสาวปิยลักษณ์ สินพิทักษ์กุล, อุสุมา เจิมนาค, ชัยณรงค์ สกุลแถว, Prof. Dr. Mario GIORGI, อำนาจ พัวพลเทพ, Pharmacokinetics of ceftriaxone in the green sea turtle (Chelonia mydas): Preliminary study, 14th International Congress of the European Association for Veterinary Pharmacology and Toxicology (EAVPT2018), 24 - 27 มิถุนายน 2561, Wroclaw สาธารณรัฐโปแลนด์
2560 Kanyavee Woothituntipong, Suchanya Suesattayapirom, Onnicha Pongwattanakewin, Nisachon Yayee, Piriyaporn Thiendedsakul, Warunee Chanthia, Alisala Leelanupat, ณัฐกาญจน์ นายมอญ, ศิรินิตย์ ธารธาดา, ปฐมาพร อำนาจอนันต์, Antibacterial effect of trans-cinnamic acid against bacterial pathogens, Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON) 2017, 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2560, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2559 ดวงกมล ลิ่วเฉลิมวงศ์, ผศ.สพ.ญ.ดร.ศยามณ ศรีสุวัฒนาสกุล, ศ.น.สพ.ดร.เผด็จ ธรรมรักษ์, Investigation of luteinizing hormone receptor immuno-staining in the cyclic gilt ovary, International congress on animal reproduction, 26 - 30 มิถุนายน 2559, ตูร์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส
2559 ดวงกมล ลิ่วเฉลิมวงศ์, ศ.น.สพ.ดร.เผด็จ ธรรมรักษ์, Robert Knox, Serum estradiol-17? concentration after estrus induction using PG600? in gilts, International Pig Veterinary Society Congress, 7 - 10 มิถุนายน 2559, ไอร์แลนด์
2558 ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, ชัยณรงค์ สกุลแถว, Dr.Steve Comfort, Ozonation and biodegradation to remediate phenanthrene and benzo(a)pyrene in runoff water., The 6th International Congress on Energy, Environmental Engineering, and Management (CIIEM), 22 กรกฎาคม 2558 - 23 เมษายน 2559, Paris สาธารณรัฐฝรั่งเศส
2557 สมัคร สุจริต, รศ.วิจิตร บรรลุนารา, Professor Susumu Kumagai, อำนาจ พัวพลเทพ, Fusarenon-X induced apoptosis in developing mouse brain from pregnant mice, The 2nd CAS National and International Conference 2014 (CASNIC 2014), 10 ตุลาคม 2557, ขอนแก่น ประเทศไทย
2557 ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, Dr. Steve Comfort, ชัยณรงค์ สกุลแถว, Enhanced remedial treatment of permanganate to remove non-aqueous phase TCE., The Asian Conference on Sustainability, Energy and the Environment (ACSEE)., 12 - 15 มิถุนายน 2557, Osaka ญี่ปุ่น
2556 ดวงกมล ลิ่วเฉลิมวงศ์, Em-on Olanratmanee, Padet Tummaruk, Factors influencing weaning-to-first-service interval in tropical sows., The 17th annual conference of the European Society of Domestic Animal Reproduction (ESDAR), 12 - 14 กันยายน 2556, Bologna สาธารณรัฐอิตาลี
2556 K. Somboonwiwat, N. Wetsaphan, S. Mingmongkol, P. Jaree, ศิรินิตย์ ธารธาดา, A. Tassanakajon, V. Rimphanitchayakit, Penaeus monodon serpins inhibit prophenoloxidase activation, First International Conference of Fish and Shellfish Immunology, 26 มิถุนายน - 26 สิงหาคม 2556, Vigo ราชอาณาจักรสเปน
2556 ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, Dr. Steve Comfort, ชัยณรงค์ สกุลแถว, Improving permanganate treatment to remove TCE from low permeability zones., The 5th International Congress on Energy, Environmental Engineering, and Management (CIIEM), 17 - 19 กรกฎาคม 2556, Lisbon สาธารณรัฐโปรตุเกส
2553 ศิรินิตย์ ธารธาดา, Sirikwan Ponprateep, Kunlaya Somboonwiwat, Noppawan Woramongkolchai, Anchalee Tassanakajon, Gene organization and functional analysis of anti-lipopolysaccharide factor-6 from theblack tiger shrimp Penaeus monodon, Ninth International Marine Biotechnology Conference, 8 - 12 ตุลาคม 2553, Qingdao อื่นๆ สาธารณรัฐประชาชนจีน
2553 วิมลรัตน์ อินศวร, ศิรพรรณ สุคนธสิงห์, อนามิกา กฤติยากรรณ์, สมพร มูลมั่งมี, จอมขวัญ มีรักษ์, วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค, Rhodopseudomonas sp. KU2, an astaxanthin-producing bacterium, International Conference on Agriculture and Agro-Industry (ICAAI2010) Food, Health and Trade , 19 พฤศจิกายน 2553 - 20 มีนาคม 2554, เชียงราย ประเทศไทย
2552 ศิรพรรณ สุคนธสิงห์, จอมขวัญ มีรักษ์, อนามิกา กฤติยากรรณ์, วิมลรัตน์ อินศวร, ดลฤดี ฉายศิริ, อ. ดร.. อรอนงค์ พริ้งศุลกะ, ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร, วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค, Prof. Dr. Tsuyoshi Imai, Rapid isolation and screening of phototrophic bacteria for biohydrogen production, The 3rd International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products, 26 - 28 สิงหาคม 2552, ขอนแก่น ประเทศไทย
2551 ศิรินิตย์ ธารธาดา, Sirikwan Ponprateep, Kunlaya Somboonwiwat, Haipeng Liu, Irene S?derh?ll, Kenneth S?derh?ll, Anchalee Tassanakajon, Antiviral Activity of Anti-lipopolysaccharide Factors from the Black Tiger Shrimp, Penaeus monodon, The 7th Symposium on Diseases in Asian Aquaculture (2008), Taipei, Taiwan, 22 - 26 มิถุนายน 2551, ไต้หวัน
2551 ศิรินิตย์ ธารธาดา, Sirikwan Ponprateep, Kunlaya Somboonwiwat, Haipeng Liu, Irene S?derh?ll, Kenneth S?derh?ll, Anchalee Tassanakajon, Inhibition of bacterial growth and viral replication by anti-lipopolysaccharide factor from the black tiger shrimp, Penaeus monodon, WFC 2008: The 5th World Fisheries Congress , 20 - 24 ตุลาคม 2551, ญี่ปุ่น
2551 Anchalee Tassanakajon, Tipachai Vatanavicharn, Premruethai Supungul, Sureerat Tang, Piti Amparyup, Kunlaya Somboonwiwat, ศิรินิตย์ ธารธาดา, Jun Takahashi, Haruhiko Toyohara, Biotechnology of Marine Invertebrates —Recent Advances in Shrimp and Shellfish, The 5th World Fisheries Congress 2008, 20 - 25 ตุลาคม 2551, ญี่ปุ่น
2550 ชัยณรงค์ สกุลแถว, 1.Antibacterial Combinations in White Shrimp III Sulfadimethoxine and Trimethoprim after IM and PO Treatments 2.Antibacterial Combination in White Shrimp IV Sulfadimethoxine and Trimethoprim after Medicateed Feed Treatments, The 6th International Symposium on Antimicrobial Agents and Resistance (ISAAR 2007), 6 - 9 มีนาคม 2550, สาธารณรัฐสิงคโปร์