โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม
- (LAB23)
-LAB23
Show

Chart

จำนวนโครงการภายในและภายนอก มก. แยกตามปี

โครงการภายนอก 2564
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2563
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายนอก 2562
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2561
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2560
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายนอก 2559
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2558
จำนวนโครงการ : 4 โครงการภายนอก 2557
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2556
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2555
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2554
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2564
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2563
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายใน 2562
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายใน 2561
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2560
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2559
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2558
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2557
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายใน 2556
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2555
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2554
จำนวนโครงการ : 2

ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนโครงการกับการมีส่วนร่วมของสมาชิกในหน่วย

โครงการภายนอก 2564
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2563
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2562
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2561
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2560
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2559
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2558
จำนวนโครงการ : 4
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2557
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2556
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2555
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2554
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2564
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2563
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2562
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2561
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2560
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2559
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2558
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2557
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2556
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2555
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2554
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1

Internal Project

Year
Internal Project
10
2554 การพัฒนาเตาหุงต้ม KU Green Stove ที่ใช้กับถ่านไม้คุณภาพสูง, พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์, นิคม แหลมสัก
2554 การผลิตชิ้นไม้สับทอร์ริไฟด์, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, นิคม แหลมสัก, ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์
2556 การสกัดแทนนินจากเปลือกไม้โกงกางวัสดุเหลือทิ้งจากการผลิตถ่าน เพื่อใช้เป็นสารย่อยสลายฟอร์มัลดีไฮด์ในแผ่นชิ้นไม้อัด, ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ, พรพรรณ สิระมนต์, พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์, วิทยา ปั้นสุวรรณ
2557 การสกัดแทนนินจากเปลือกไม้โกงกางวัสดุเหลือทิ้งจากการผลิตถ่าน เพื่อใช้เป็นสารย่อยสลายฟอร์มัลดีไฮด์ในแผ่นชิ้นไม้อัด, ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ, พรพรรณ สิระมนต์, พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์, วิทยา ปั้นสุวรรณ
2557 โครงการผลิตถ่านไม้คุณภาพสูงเชิงพาณิชย์ (เกรดส่งออก), นิคม แหลมสัก, พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์, ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ
2560 การใช้ถ่านกัมมันต์จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรทดแทนการใช้ถ่านกัมมันต์นำเข้าจากต่างประเทศในอาหารเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและลดต้นทุนการผลิตต้นพันธุ์พืช, รมณีย์ เจริญทรัพย์, นงณพชร คุณากร, ยุพดี เผ่าพันธ์, อนุชา ทะรา, พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์
2562 การผลิตและการใช้ถ่านและน้ำส้มควันไม้คุณภาพสูงจากชีวมวลที่มีศักยภาพเพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยให้กับผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปิ้งย่างและผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์รมควัน, กนิฐพร วังใน, พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์, กุลนาถ ทองขาว, กนิฐพร วังใน, ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์, เยาวภา หล่อเจริญผล, ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ, พสุธา สุนทรห้าว, อิสริยา บุญญะศิริ, นิคม แหลมสัก
2562 การผลิตถ่านและน้ำสัมควันไม้คุณภาพสูงจากชีวมวลที่มีศักยภาพเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร, พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์, นิคม แหลมสัก, ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ, พสุธา สุนทรห้าว
2563 การผลิตและการใช้ถ่านและน้ำส้มควันไม้คุณภาพสูงจากชีวมวลที่มีศักยภาพเพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยให้กับผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปิ้งย่างและผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์รมควัน, กนิฐพร วังใน, พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์, กุลนาถ ทองขาว, ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์
2563 การผลิตถ่านและน้ำส้มควันไม้คุณภาพสูงจากชีวมวลที่มีศักยภาพเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร, พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์, อภิญญา วิสุทธิอมรกุล, นิคม แหลมสัก, พสุธา สุนทรห้าว

External Project

Year
External Project
14
2555 สารรักษาเนื้อไม้จากอนุพันธ์ polymerized tannin resin boric acid เพื่อป้องกันไม้ยางพาราจากเข้าทำลายของปลวกใต้ดิน, พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์, ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ
2556 การผลิต woodceramics จากเศษเหลือวัสดุปาล์มน้ำมัน, พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์, ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ, นายณัฐณรงค์ เอี่ยมมี, นิคม แหลมสัก
2557 โครงการการพัฒนาระบบการแปรรูปไม้ยางพาราด้วยเครื่องพาไม้ท่อนเข้าเลื่อย, ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ, นายนพดล กีรติจิรัฐติกาล, นายการ คันธโชติ, นายสัณฐิติ สิริเชี่ยวสกุล, นายวรธรรม อุ่นจิตติชัย, พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์, นายณัฐณรงค์ เยี่ยมมี
2558 การใช้ประโยชน์ลำไผ่เพื่อผลิตไม้พื้นและไม้ผนัง, ลดาวัลย์ พวงจิตร, นิคม แหลมสัก, ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ, พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์
2558 การผลิตถ่านคุณภาพสูงจากไผ่บนที่สูง, ลดาวัลย์ พวงจิตร, พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์, นิคม แหลมสัก, วิวัฒน์ หาญวงศ์จิรวัฒน์
2558 การผลิต Woodceramics จากเศษเหลือวัสดุปาล์มน้ำมัน ปีที่ 2, พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์, ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ, นายณัฐณรงค์ เอี่ยมมี, นิคม แหลมสัก
2558 การผลิต Woodceramics จากชานอ้อยเพื่อใช้เป็นวัสดุดูดซับในกระบวนการแก๊สซิฟิเคชันของชีวมวล, พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์
2559 การผลิตถ่านคุณภาพสูงจากไม้ต่างถิ่นในสวนป่าสาธิตสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง, พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์, ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ
2560 การพัฒนาระบบการรับรองการจัดการสวนไม้ยางพาราอย่างยั่งยืนและระบบการตรวจสอบย้อนกลับตามแนวทางมาตรฐาน PEFC, นิคม แหลมสัก, ดร.สุเทพ จันทร์เขียว, น.ส.เจนนี่ แซ่โลก, พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์, นายสิทธิโชค กล่อมวิญญา, โสภาวรรณ ตันหยง, นายสุนันท์ นวลพรหมสกุล, นางสาวขนิษฐา ธนะศักดิ์ศรี, นางสาวนิชากร แซ่ตั้ง
2560 การพัฒนาเพื่อให้ได้ Thermally Heated Wood จากไม้ยางพาราเชิงพาณิชย์, นิคม แหลมสัก, ดร.สุเทพ จันทร์เขียว, พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์, น.ส.เจนนี่ แซ่โลก
2563 การพัฒนาระบบการแปรรูปไม้มีค่าระดับชุมชนโดยเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเพิ่มมูลค่าเศษเหลือ, ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ, พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์, กิติพงศ์ ตั้งกิจ, พิศุทธุ์ ศิริพันธุ์
2563 การพัฒนาต้นแบบสถานีพลังงานไฟฟ้าชุมชนตำบลอุดมทรัพย์, พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์, นิคม แหลมสัก, ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ, พสุธา สุนทรห้าว, พิศุทธุ์ ศิริพันธุ์, อภิญญา วิสุทธิอมรกุล
2563 ค่าพลังงานความร้อนมาตรฐานสำหรับชีวมวลที่มีศักยภาพสูงด้านเชื้อเพลิงสำหรับสถานีพลังงานระดับชุมชน, พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์
2564 การปรับปรุงระบบทำความสะอาดก๊าซของกระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่นโดยประยุกต์ใช้วู๊ดเซรามิคส์, พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์, พรพรรณ สิระมนต์