ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม
- (LAB23)
-LAB23
Show

Chart

จำนวนผลผลิตภายในและภายนอกประเทศ แยกตามปี

International Conference 2564
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2563
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2556
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2555
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2554
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2564
จำนวนผลผลิต : 3 National Conference 2563
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 2 National Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2556
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2555
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2554
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2564
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2563
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 3 International Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2556
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2555
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2554
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2564
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2563
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 2 National Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2556
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2555
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2554
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2564
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2563
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2556
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2555
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2554
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2564
จำนวนผลผลิต : 3 National Conference 2563
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 2 National Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2556
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2555
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2554
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2564
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2563
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 3 International Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2556
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2555
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2554
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2564
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2563
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 2 National Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2556
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2555
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2554
จำนวนผลผลิต : 1

ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนผลผลิตภายในและภายนอกประเทศ

Journal

Year
International Journal
4
2564 กฤติน สุทธิวารินทร์กุล, พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์, ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ, คุณสมบัติถ่านไม้จากไม้พื้นที่สูงต่างถิ่น 5 สายพันธุ์ โดยกระบวนการเผาถ่านแบบสองขั้นตอนดัดแปลง, วารสารวนศาสตร์ไทย, ปีที่ 40, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2564, หน้า 5-11
2558 ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ, นิคม แหลมสัก, พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์, การลดการปลดปล่อยฟอร์มัลดีไฮด์ในแผ่นชิ้นไม้อัดด้วยการเติมผงถ่านไม้ไผ่, วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 34, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2558, หน้า 87-100
2558 นางสาววรลักษณ์ จินดาเวช, นิคม แหลมสัก, พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์, การผลิตน้ำมันกฤษณาในพื้นที่ศึกษาจังหวัดจันทบุรี, วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 34, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2558, หน้า 112-121
2554 พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์, ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ, เม็ดเชื้อเพลิงไม้ทอร์ริไฟด์...เทคโนโลยีและโอกาสทางการตลาด, วารสารการจัดการป่าไม้, ปีที่ 5, ฉบับที่ 10, กรกฎาคม - ธันวาคม 2554, หน้า 67-75
Year
National Journal
4
2561 อิสรีย์ ฮาวปินใจ, นิคม แหลมสัก, พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์, THE DEVELOPMENT OF WOODCERAMICS FROM THE TROPICAL FLORA, BIOTROPIA journal, ปีที่ 27, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2561 - มกราคม 2562, หน้า 97-103
2560 พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์, บุญยฤทธิ์ ปัญญายีน, ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ, Effect of Production Parameters on Electrical Properties of Woodceramics Made from Oil Palm Frond, Journal of Tropical Forest Research, ปีที่ 1, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2560, หน้า 57-66
2560 ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ, Pornpan Siramon, พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์, วิทยา ปั้นสุวรรณ, Effect of Tannin Addition as a Bio-Scavenger on Formaldehyde Content in Particleboard, Journal of Tropical Forest Research, ปีที่ 1, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2560, หน้า 45-56
2560 ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ, Pornpun Siramon, พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์, วิทยา ปั้นสุวรรณ, Tannin Extraction of Rhizophora Bark from Residual Charcoal Production, Journal of Tropical Forest Research, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2560, หน้า 36-50

Conference

Year
International Conference
8
2564 พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์, Miss Khin Moe Moe Htet, The utilization of high quality bamboo charcoal as an adsorbent for improving thequality of undistilled whisky, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59, 10 - 12 มีนาคม 2564, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2564 พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์, นิคม แหลมสัก, ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ, อภิญญ วิสุทธิอมรกุล, การพัฒนาต้นแบบสถานีพลังงานไฟฟ้าขนาดเล็กมากเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นภายใต้โครงการชุมชนไม้มีค่า, การประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ.2564 “84 ปี วิชาการป่าไม้ไทยเพื่อปวงชน”, 28 - 30 เมษายน 2564, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2564 ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ, พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์, กิติพงศ์ ตั้งกิจ, พิศุทธุ์ ศิริพันธุ์, การพัฒนาระบบการแปรรูปไม้มีค่าโดยเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเพิ่มมูลค่าเศษเหลือ, การประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ.2564 “84 ปี วิชาการป่าไม้ไทยเพื่อปวงชน”, 28 - 30 เมษายน 2564, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2562 พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์, นฤภัทร สงอุปการ, นัฐลิกาณ์ สุขบัวแก้ว, อภิญญา วิสุทธิอมรกุล, การปรับปรุงคุณสมบัติการดูดซับของถ่านกะลามะพร้าวโดยใช้เทคนิคการเผาถ่านแบบหลายขั้นตอน, การประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2562, 19 - 21 สิงหาคม 2562, สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย) ลำปาง ประเทศไทย
2560 นายบุญยฤทธิ์ ปัญญายืน, พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์, ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ, ความสามารถในการป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของวู๊ดเซรามิกจากทางใบปาล์มน้ำมันในช่วงคลื่นโทรคมนาคม, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2560, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2559 กิตติธัช สัจจากุล, พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์, ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ, นิคม แหลมสัก, การผลิตถ่านไม้ไผ่คุณภาพสูงเพื่อพัฒนาเป็นถ่านกัมมันต์โดยใช้เตาเผาถ่านดัดแปลงจากถัง 200 ลิตร, การประชุมวิชาการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2559 "เศรษฐกิจเชิงนิเวศบนฐานการป่าไม้", 1 - 4 พฤษภาคม 2559, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2559 บุญยฤทธิ์ ปัญญายืน, พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์, ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ, คุณสมบัติทางกายภาพของวู๊ดเซรามิกจากแผ่นใยไม้อัดทางใบปาล์มน้ำมันที่ผ่านการอัดด้วยลิควิดไฟท์วู๊ด, การประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2559 "เศรษฐกิจเชิงนิเวศบนฐานการป่าไม้", 1 - 4 พฤษภาคม 2559, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2556 พรพรรณ สิระมนต์, ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ, พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์, Tannin extraction from the bark of Rhizophora spp., a residue from charcoal production, for environment-friendly wood adhesive applications, การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39, 21 - 23 ตุลาคม 2556, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Year
National Conference
3
2562 พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์, นิคม แหลมสัก, Apinya , PROMOTING OF ECONOMIC FOREST PLANTATION AND SMALL GREEN ENERGY PRODUCTION LEARNING CENTER FOR SUPPORTING LOCAL COMMUNITY SUSTAINABLE DEVELOPMENT, International Symposium on Implementing the Satoyama Initiative for the Benefit of Biodiversity and Human Well-being, 17 - 18 กันยายน 2562, Hualien District Agricultural Research and Extension Station ไต้หวัน
2561 พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์, ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ, ทรงกลด จารุสมบัติ, ดาริกา ผิวฝ้าย, สมบัติบางประการของเชื้อเพลิงอัดเม็ดจากเศษไม้ยางพาราที่ผ่านการทอร์รีไฟด์, การประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2561 "การปฏิรูปป่าไม้แห่งชาติ", 22 - 24 สิงหาคม 2561, จตุจักร อื่นๆ ประเทศไทย
2560 พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์, ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, ปวีณา บาดาล, Development of Prototype Batch Reactor for Torrefied Wood Chip Production, ASEAN Bioenergy and Bioeconomy conference: Sustainable Management and Partnership 2017, 9 มิถุนายน 2560, บางนา อื่นๆ ประเทศไทย