ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
- (LAB20)
-LAB20
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

- (LAB20)

-LAB20

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

ผศ.จตุรงค์ วงศ์สนิท

Email: fvetjrw@ku.ac.th

Phone Number: -

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

นายศุภชาติ ปานเนียม

Email: suphachat.p@ku.ac.th

Phone Number: 032389046

จีรติ โคตรชุม

 

 

ชนิตา สุจริตธัญตระกูล

 

 

ชุติมา ชาตรูปกานต์

 

 

จิรนิจ เจริญสวัสดิ์

 

 

คนัมพร มุ้งทอง

 

 

วาทินี กุลประสูติ

 

 

External Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายนอก มก.

ธีระ รักความสุข

 

 

พิพัฒน์ อรุณวิภาศ