คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน วิทยาเขตกำแพงแสน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
Show

Summary

Equipment and Resource Research

Resources

#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
#Univ. Project#Ext. PRojectAmountAmount
7 119 1.320 195.321
126 196.641
Academic PositionEducation Background
Prof.Assoc. Prof.Asst. Prof.Lect.Res.Ph.D.M.B.
0 7 18 6 0 ---
31 -
#Research Unit
(Unit: ea)
#District
(Unit: m2)
#Equipment
(Unit: ea)
#Equip Amount
(Unit: Baht Million)
AmountAmountAmountAmount
1 685.00 16 6.046

Productions

JournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant & Animal
Regis. And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
39 25 42 81 0 3 0 0 0 0 17 1 3
207 4

Detail Report

Equipment and Resource Research

Resources

Research Unit#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
 #Univ. Project#Ext. ProjectAmountAmount
ห้องปฏิบัติการวิจัยทางด้านวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน (RLCE)121332.240198.416
Research Unit#District
(Unit: m2)
#Equipment
(Unit: ea)
#Equip Amount
(Unit: Baht Million)
 AmountAmountAmount
ห้องปฏิบัติการวิจัยทางด้านวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน (RLCE)685.00166,045,713.00

Productions

Research UnitJournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant &
Animal Regis.
And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
 Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
ห้องปฏิบัติการวิจัยทางด้านวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน (RLCE)362678783300001700

Research Unit

Research Unit and Equipment

Research Unit

Research UnitDistrict
(Unit: m2)
Head of
Research Unit
ห้องปฏิบัติการวิจัยทางด้านวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน685.00ผศ.กมลอมรฟ้า

Equipment

Research UnitEquipmentEquip. Amount
(Unit: Baht)
ห้องปฏิบัติการวิจัยทางด้านวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐานBENCH NOUNTING CONSOLIDATION AEDOMETER111,600.00
ห้องปฏิบัติการวิจัยทางด้านวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐานเครื่อง Los Angeles Abrasion 147,660.00
ห้องปฏิบัติการวิจัยทางด้านวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐานเครื่องกดคอนกรีต289,970.00
ห้องปฏิบัติการวิจัยทางด้านวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐานเครื่องทดสอบการรับแรงดึง105,000.00
ห้องปฏิบัติการวิจัยทางด้านวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐานเครื่องทดสอบแรงกดของคอนกรีต320,000.00
ห้องปฏิบัติการวิจัยทางด้านวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐานเครื่องวัดแรงดึงและแรงกดดันของวัสดุ365,000.00
ห้องปฏิบัติการวิจัยทางด้านวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐานเครื่องสำรวจปริมาณการจราจร299,600.00
ห้องปฏิบัติการวิจัยทางด้านวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐานชุดทดสอบการสึกกร่อนของหิน102,000.00
ห้องปฏิบัติการวิจัยทางด้านวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐานชุดทดสอบคอนกรีต100,000.00
ห้องปฏิบัติการวิจัยทางด้านวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐานชุดทดสอบคอนกรีต(ชุดตรวจสอบการยืดหดตัว)100,000.00
ห้องปฏิบัติการวิจัยทางด้านวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐานชุดทดสอบคอนกรีตอัดแรง649,383.00
ห้องปฏิบัติการวิจัยทางด้านวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐานชุดทดสอบค่าแรงเฉลือนของดิน (TRAIAXIAL)1,850,000.00
ห้องปฏิบัติการวิจัยทางด้านวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐานชุดทดสอบแรงอัดระบบสามแกน493,000.00
ห้องปฏิบัติการวิจัยทางด้านวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐานชุดทดสอบหาการเกิดสนิมของคอนกรีตเสริมเหล็ก499,000.00
ห้องปฏิบัติการวิจัยทางด้านวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐานชุดทดสอบหาความต้านทานไฟฟ้าของคอนกรีต119,500.00
ห้องปฏิบัติการวิจัยทางด้านวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐานชุดวัดการเคลื่อนตัวของลาดดิน494,000.00

Person

Person in Organization

Head of Research Unit

ดร. กมล อมรฟ้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
Email: fengkma@ku.ac.th
โทร. 034351851
ห้องปฏิบัติการวิจัยทางด้านวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน (RLCE)
Member: 13 (Int: 13 Nisit: 0 Ext: 0)

Member Performance

นาย วรากร ไม้เรียง, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
16
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
16
- Leader
7
- Co-
5
- Ads.
4
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
28.832
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
28.832
- Leader
9.144
- Co-
16.147
- Ads.
3.540
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
9
- International
9
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
4
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. วิชัย กิจวัทวรเวทย์, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
สายสัมพันธ์:
สมาชิกห้องปฏิบัติการวิจัยทางด้านวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน2560 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
21
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
21
- Leader
20
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
17.375
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
17.375
- Leader
15.875
- Co-
1.500
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
2
- International
2
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย พงษ์ภวัลย์ ภัทรประภานันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
สายสัมพันธ์:
สมาชิกห้องปฏิบัติการวิจัยทางด้านวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน2560 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
6
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
6
- Leader
5
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
66.060
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
66.060
- Leader
15.135
- Co-
50.925
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. นันทวัฒน์ ขมหวาน, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
สายสัมพันธ์:
สมาชิกห้องปฏิบัติการวิจัยทางด้านวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน2560 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
13
+ Univ. Project
4
- Leader
2
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Project
9
- Leader
4
- Co-
5
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
15.872
+ Univ. Project
0.640
- Leader
0.320
- Co-
0.320
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
15.232
- Leader
4.165
- Co-
11.068
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
8
- International
8
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
2
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. สมชาย ประยงค์พันธ์, อาจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
สายสัมพันธ์:
สมาชิกห้องปฏิบัติการวิจัยทางด้านวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน2560 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
12
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
12
- Leader
5
- Co-
6
- Ads.
1
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
11.266
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
11.266
- Leader
0.130
- Co-
10.836
- Ads.
0.300
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
4
- International
4
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
2
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย บรรพต กุลสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
สายสัมพันธ์:
สมาชิกห้องปฏิบัติการวิจัยทางด้านวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน2560 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
15
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
15
- Leader
5
- Co-
10
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
5.200
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
5.200
- Leader
2.140
- Co-
3.060
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
6
- International
6
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
4
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ชารินี ลิ้มสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
สายสัมพันธ์:
สมาชิกห้องปฏิบัติการวิจัยทางด้านวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน2560 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
13
+ Univ. Project
2
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Project
11
- Leader
9
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
6.448
+ Univ. Project
0.400
- Leader
0.200
- Co-
0.200
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
6.048
- Leader
0.980
- Co-
5.068
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
14
- International
14
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
6
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย กฤษณะ จันทรโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
สายสัมพันธ์:
สมาชิกห้องปฏิบัติการวิจัยทางด้านวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน2560 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
7
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
7
- Leader
3
- Co-
4
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
5.942
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
5.942
- Leader
0.252
- Co-
5.690
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
4
- International
4
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
4
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย ชิษณุพงศ์ สุธัมมะ, อาจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
สายสัมพันธ์:
สมาชิกห้องปฏิบัติการวิจัยทางด้านวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน2560 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
5
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
5
- Leader
3
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
2.469
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
2.469
- Leader
0.060
- Co-
2.409
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. การันต์ คล้ายฉ่ำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
5
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
5
- Leader
5
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.760
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.760
- Leader
0.760
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
3
- International
3
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. กมล อมรฟ้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
สายสัมพันธ์:
หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยทางด้านวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน2560 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
8
+ Univ. Project
2
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Project
6
- Leader
6
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
2.592
+ Univ. Project
0.400
- Leader
0.200
- Co-
0.200
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
2.192
- Leader
2.192
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
1
- District (m2)
685.00
 
+ Equipment
16
- Equip Price (Baht)
6,045,713.00
 
Output:
+ Journal
6
- International
6
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
6
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ปนัดดา กสิกิจวิวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
สายสัมพันธ์:
สมาชิกห้องปฏิบัติการวิจัยทางด้านวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน2560 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
15
+ Univ. Project
2
- Leader
2
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
13
- Leader
6
- Co-
5
- Ads.
2
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
44.283
+ Univ. Project
0.400
- Leader
0.400
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
43.883
- Leader
28.185
- Co-
15.320
- Ads.
0.378
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
10
- International
10
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. สิรัญญา ทองชาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
สายสัมพันธ์:
สมาชิกห้องปฏิบัติการวิจัยทางด้านวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน2560 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
8
+ Univ. Project
2
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Project
6
- Leader
3
- Co-
3
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
13.418
+ Univ. Project
0.400
- Leader
0.200
- Co-
0.200
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
13.018
- Leader
9.397
- Co-
3.621
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
2
- International
2
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
2
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. นที อธิกคุณากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
สายสัมพันธ์:
สมาชิกห้องปฏิบัติการวิจัยทางด้านวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน2560 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
10
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
10
- Leader
3
- Co-
7
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
7.668
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
7.668
- Leader
0.130
- Co-
7.538
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
12
- International
12
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
2
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาง นิภาวรรณ กุลสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
สายสัมพันธ์:
สมาชิกห้องปฏิบัติการวิจัยทางด้านวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน2560 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
12
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
12
- Leader
10
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
2.065
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
2.065
- Leader
0.447
- Co-
1.619
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
4
- International
4
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
6
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0