คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน วิทยาเขตกำแพงแสน
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร
Show

Summary

Equipment and Resource Research

Resources

#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
#Univ. Project#Ext. PRojectAmountAmount
56 197 15.600 125.099
253 140.699
Academic PositionEducation Background
Prof.Assoc. Prof.Asst. Prof.Lect.Res.Ph.D.M.B.
0 7 7 14 5 ---
33 -
#Research Unit
(Unit: ea)
#District
(Unit: m2)
#Equipment
(Unit: ea)
#Equip Amount
(Unit: Baht Million)
AmountAmountAmountAmount
4 0.00 12 9.767

Productions

JournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant & Animal
Regis. And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
120 56 70 113 1 9 0 0 0 0 33 1 3
402 4

Detail Report

Equipment and Resource Research

Resources

Productions

Research UnitJournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant &
Animal Regis.
And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
 Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
ห้องทดสอบคุณสมบัติทางอาหาร (PPL)15399000000700
ห้องปฏิบัติการ Near Infrared (NIRL)23264444110000500
ห้องปฏิบัติการใช้ความร้อนแบบโอห์มมิค (OHL)7433000000300
ห้องปฏิบัติการพอลิเมอร์ชีวภาพ (BL)634772200001800

Research Unit

Research Unit and Equipment

Research Unit

Research UnitDistrict
(Unit: m2)
Head of
Research Unit
ห้องทดสอบคุณสมบัติทางอาหาร-ผศ.สุกัญญาวิชชุกิจ
ห้องปฏิบัติการ Near Infrared-รศ.รณฤทธิ์ฤทธิรณ
ห้องปฏิบัติการใช้ความร้อนแบบโอห์มมิค-ผศ.กอบศักดิ์กาญจนาพงศ์กุล
ห้องปฏิบัติการพอลิเมอร์ชีวภาพ-รศ.รังสินีโสธรวิทย์

Equipment

Research UnitEquipmentEquip. Amount
(Unit: Baht)
ห้องทดสอบคุณสมบัติทางอาหารHaake Pheometer1,979,500.00
ห้องทดสอบคุณสมบัติทางอาหารInstron Universal testing Machine1,500,000.00
ห้องทดสอบคุณสมบัติทางอาหารSpecto photometer300,000.00
ห้องปฏิบัติการ Near InfraredFT-NIR Spectrometer2,485,000.00
ห้องปฏิบัติการ Near Infraredอ่างควบคุมอุณหภูมิ(Water)160,000.00
ห้องปฏิบัติการใช้ความร้อนแบบโอห์มมิคกล้องจุลทรรศน์150,000.00
ห้องปฏิบัติการพอลิเมอร์ชีวภาพHigh speed homgenizer845,000.00
ห้องปฏิบัติการพอลิเมอร์ชีวภาพเครื่องทำน้ำบริสุทธิ์730,000.00
ห้องปฏิบัติการพอลิเมอร์ชีวภาพเครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง736,160.00
ห้องปฏิบัติการพอลิเมอร์ชีวภาพเครื่องวัดสี350,000.00
ห้องปฏิบัติการพอลิเมอร์ชีวภาพเครื่องเหวี่ยงแบบควบคุมอุณหภูมิ361,000.00
ห้องปฏิบัติการพอลิเมอร์ชีวภาพตู้อบรมร้อน170,130.00

Person

Person in Organization

Head of Research Unit

ดร. รังสินี โสธรวิทย์, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร
Email: fengrns@ku.ac.th
โทร. -
ห้องปฏิบัติการพอลิเมอร์ชีวภาพ (BL)
Member: 4 (Int: 1 Nisit: 3 Ext: 0)
ดร. กอบศักดิ์ กาญจนาพงศ์กุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร
Email: fengkska@ku.ac.th
โทร. 034-281098
ห้องปฏิบัติการใช้ความร้อนแบบโอห์มมิค (OHL)
Member: 3 (Int: 1 Nisit: 2 Ext: 0)
ดร. รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร
Email: fengror@ku.ac.th
โทร. 0-3428-1098
ห้องปฏิบัติการ Near Infrared (NIRL)
Member: 5 (Int: 3 Nisit: 2 Ext: 0)
ดร. สุกัญญา วิชชุกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร
Email: fengskw@ku.ac.th
โทร. 0-34281098
ห้องทดสอบคุณสมบัติทางอาหาร (PPL)
Member: 2 (Int: 1 Nisit: 1 Ext: 0)

Member Performance

นาย วรศักดิ์ สมตน, อาจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร
สายสัมพันธ์:
สมาชิกห้องปฏิบัติการ Near Infrared2560 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
8
+ Univ. Project
4
- Leader
2
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Project
4
- Leader
3
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
2.070
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
2.070
- Leader
0.070
- Co-
2.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
2
- International
2
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย อมรเดช พุทธิพิพัฒน์ขจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
15
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
15
- Leader
9
- Co-
6
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
4.482
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
4.482
- Leader
1.075
- Co-
3.407
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
1
- International
1
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. เชาว์ อินทรประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
49
+ Univ. Project
9
- Leader
5
- Co-
4
- Ads.
0
+ Ext. Project
40
- Leader
34
- Co-
6
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
39.789
+ Univ. Project
3.720
- Leader
2.060
- Co-
1.660
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
36.069
- Leader
15.479
- Co-
20.590
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
3
- International
3
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย ยงยุทธ พลับจะโปะ, นักวิทยาศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
6
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
6
- Leader
3
- Co-
3
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
1.120
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
1.120
- Leader
0.080
- Co-
1.040
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาง ประภาศรี สิงหรัตน์, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
7
+ Univ. Project
2
- Leader
2
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
5
- Leader
5
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.679
+ Univ. Project
0.270
- Leader
0.270
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.409
- Leader
0.409
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. รังสินี โสธรวิทย์, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร
สายสัมพันธ์:
หัวหน้าห้องปฏิบัติการพอลิเมอร์ชีวภาพ2560 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
37
+ Univ. Project
24
- Leader
21
- Co-
3
- Ads.
0
+ Ext. Project
13
- Leader
12
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
8.375
+ Univ. Project
7.550
- Leader
7.050
- Co-
0.500
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.825
- Leader
0.735
- Co-
0.090
- Ads.
0.000
+ Research Unit
1
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
6
- Equip Price (Baht)
3,192,290.00
 
Output:
+ Journal
126
- International
126
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
36
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ศศรส ใจจิตร์, อาจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
2
+ Univ. Project
2
- Leader
1
- Co-
0
- Ads.
1
+ Ext. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.300
+ Univ. Project
0.300
- Leader
0.150
- Co-
0.000
- Ads.
0.150
+ Ext. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
1
- International
1
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. วรุตม์ บุญภักดี, อาจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
2
+ Univ. Project
2
- Leader
1
- Co-
0
- Ads.
1
+ Ext. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.390
+ Univ. Project
0.390
- Leader
0.195
- Co-
0.000
- Ads.
0.195
+ Ext. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. กอบศักดิ์ กาญจนาพงศ์กุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร
สายสัมพันธ์:
หัวหน้าห้องปฏิบัติการใช้ความร้อนแบบโอห์มมิค2560 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
12
+ Univ. Project
3
- Leader
2
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Project
9
- Leader
8
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
1.760
+ Univ. Project
0.980
- Leader
0.700
- Co-
0.280
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.780
- Leader
0.760
- Co-
0.020
- Ads.
0.000
+ Research Unit
1
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
1
- Equip Price (Baht)
150,000.00
 
Output:
+ Journal
14
- International
14
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
6
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว คนิจฐา บุญเฟื่อง, นักวิทยาศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
3
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
3
- Leader
1
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
1.020
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
1.020
- Leader
0.020
- Co-
1.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
1
- International
1
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
1
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. วรญา เนื่องมัจฉา, อาจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
5
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
5
- Leader
3
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
10.441
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
10.441
- Leader
5.324
- Co-
5.118
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
2
- International
2
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. กฤษณันท์ มะลิทอง, อาจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร
สายสัมพันธ์:
สมาชิกห้องปฏิบัติการ Near Infrared2560 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
1
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
1
- Leader
0
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
1.649
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
1.649
- Leader
0.000
- Co-
1.649
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
4
- International
4
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. อธิวัฒน์ บุญมี, อาจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
1
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
1
- Leader
0
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
4.585
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
4.585
- Leader
0.000
- Co-
4.585
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. กิตติชัย อธิกุลรัตน์, อาจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
1
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
1
- Leader
1
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
1.440
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
1.440
- Leader
1.440
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาง ยุพิน เจนจริยโกศล, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
1
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
1
- Leader
1
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.020
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.020
- Leader
0.020
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว เมลดา เฟื่องฟู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
13
+ Univ. Project
3
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
1
+ Ext. Project
10
- Leader
8
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.981
+ Univ. Project
0.600
- Leader
0.200
- Co-
0.200
- Ads.
0.200
+ Ext. Project
0.381
- Leader
0.271
- Co-
0.110
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย ธิติพงศ์ โพธิสุทธิ์, อาจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
9
+ Univ. Project
3
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
1
+ Ext. Project
6
- Leader
2
- Co-
4
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
2.550
+ Univ. Project
0.600
- Leader
0.200
- Co-
0.200
- Ads.
0.200
+ Ext. Project
1.950
- Leader
0.070
- Co-
1.880
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว สยุมพร รัตนพันธ์, อาจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
10
+ Univ. Project
1
- Leader
1
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
9
- Leader
4
- Co-
5
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
21.611
+ Univ. Project
0.200
- Leader
0.200
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
21.411
- Leader
0.637
- Co-
20.774
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. วงศ์ผกา วงศ์รัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
18
+ Univ. Project
7
- Leader
3
- Co-
3
- Ads.
1
+ Ext. Project
11
- Leader
5
- Co-
6
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
7.819
+ Univ. Project
1.350
- Leader
0.600
- Co-
0.600
- Ads.
0.150
+ Ext. Project
6.469
- Leader
0.669
- Co-
5.800
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
4
- International
4
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. สุกัญญา วิชชุกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร
สายสัมพันธ์:
หัวหน้าห้องทดสอบคุณสมบัติทางอาหาร2560 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
34
+ Univ. Project
10
- Leader
6
- Co-
4
- Ads.
0
+ Ext. Project
24
- Leader
15
- Co-
9
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
21.085
+ Univ. Project
2.230
- Leader
1.275
- Co-
0.955
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
18.855
- Leader
1.290
- Co-
17.565
- Ads.
0.000
+ Research Unit
1
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
3
- Equip Price (Baht)
3,779,500.00
 
Output:
+ Journal
30
- International
30
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
14
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย โสฬส จิวานุวงศ์, อาจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
2
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
2
- Leader
2
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
1.227
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
1.227
- Leader
1.227
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. มนต์ทิพย์ ช่ำชอง, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
24
+ Univ. Project
9
- Leader
7
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Project
15
- Leader
15
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
3.401
+ Univ. Project
2.040
- Leader
1.720
- Co-
0.320
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
1.361
- Leader
1.361
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
3
- International
3
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร
สายสัมพันธ์:
หัวหน้าห้องปฏิบัติการ Near Infrared2560 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
54
+ Univ. Project
12
- Leader
8
- Co-
4
- Ads.
0
+ Ext. Project
42
- Leader
22
- Co-
16
- Ads.
4
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
55.500
+ Univ. Project
2.100
- Leader
2.100
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
53.400
- Leader
20.548
- Co-
21.377
- Ads.
11.475
+ Research Unit
1
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
2
- Equip Price (Baht)
2,645,000.00
 
Output:
+ Journal
40
- International
40
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
10
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0