คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน วิทยาเขตกำแพงแสน
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน
Show

Summary

Equipment and Resource Research

Resources

#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
#Univ. Project#Ext. PRojectAmountAmount
58 192 14.380 505.626
250 520.006
Academic PositionEducation Background
Prof.Assoc. Prof.Asst. Prof.Lect.Res.Ph.D.M.B.
0 10 12 8 5 ---
35 -
#Research Unit
(Unit: ea)
#District
(Unit: m2)
#Equipment
(Unit: ea)
#Equip Amount
(Unit: Baht Million)
AmountAmountAmountAmount
5 0.00 35 10.919

Productions

JournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant & Animal
Regis. And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
44 71 36 114 0 0 0 0 0 0 30 1 3
295 4

Detail Report

Equipment and Resource Research

Resources

Productions

Research Unit

Research Unit and Equipment

Research Unit

Research UnitDistrict
(Unit: m2)
Head of
Research Unit
แปลงทดลองและวิจัย-ผศ.บุญมาป้านประดิษฐ์
ห้องปฎิบัติการวิจัยชลศาสตร์-ผศ.จิระกานต์ศิริวิชญ์ไมตรี
ห้องปฏิบัติการวิจัยการจำลองระบบทรัพยากรน้ำด้วยคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ-ผศ.วิษุวัฒก์แต้สมบัติ
ห้องปฏิบัติการวิจัยการติดตามและการจัดการทางอุทกวิทยาเกษตรด้วยระบบอัจฉริยะ-รศ.เอกสิทธิ์โฆสิตสกุลชัย
ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเพื่อการชลประทาน-รศ.สมชายดอนเจดีย์

Equipment

Research UnitEquipmentEquip. Amount
(Unit: Baht)
แปลงทดลองและวิจัยเครื่องเขย่าตระแกรงร่อนดิน190,674.00
แปลงทดลองและวิจัยเครื่องมือวัดการไหลของน้ำแบบใบพัดขนาดเล็ก247,000.00
แปลงทดลองและวิจัยเครื่องวัดการใช้น้ำของพืช905,000.00
แปลงทดลองและวิจัยเครื่องวัดคุณภาพน้ำหลายตัวแปร109,140.00
แปลงทดลองและวิจัยเครื่องวัดอัตราการดูดซึม Tension Infiltrometer # 2825K1203,835.00
แปลงทดลองและวิจัยชุดอุปกรณ์ทดลองการเกิดวอเตอร์แฮมเมอร์และเสริจ399,110.00
แปลงทดลองและวิจัยมิลลิ่งซีเอ็นซี129,000.00
ห้องปฎิบัติการวิจัยชลศาสตร์เครื่องเขย่าตระแกรงร่อนดิน190,674.00
ห้องปฎิบัติการวิจัยชลศาสตร์เครื่องมือวัดการไหลของน้ำแบบใบพัดขนาดเล็ก247,000.00
ห้องปฎิบัติการวิจัยชลศาสตร์เครื่องวัดการใช้น้ำของพืช905,000.00
ห้องปฎิบัติการวิจัยชลศาสตร์เครื่องวัดคุณภาพน้ำหลายตัวแปร109,140.00
ห้องปฎิบัติการวิจัยชลศาสตร์เครื่องวัดอัตราการดูดซึม Tension Infiltrometer # 2825K1203,835.00
ห้องปฎิบัติการวิจัยชลศาสตร์ชุดอุปกรณ์ทดลองการเกิดวอเตอร์แฮมเมอร์และเสริจ399,110.00
ห้องปฎิบัติการวิจัยชลศาสตร์มิลลิ่งซีเอ็นซี129,000.00
ห้องปฏิบัติการวิจัยการจำลองระบบทรัพยากรน้ำด้วยคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเครื่องเขย่าตระแกรงร่อนดิน190,674.00
ห้องปฏิบัติการวิจัยการจำลองระบบทรัพยากรน้ำด้วยคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเครื่องมือวัดการไหลของน้ำแบบใบพัดขนาดเล็ก247,000.00
ห้องปฏิบัติการวิจัยการจำลองระบบทรัพยากรน้ำด้วยคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเครื่องวัดการใช้น้ำของพืช905,000.00
ห้องปฏิบัติการวิจัยการจำลองระบบทรัพยากรน้ำด้วยคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเครื่องวัดคุณภาพน้ำหลายตัวแปร109,140.00
ห้องปฏิบัติการวิจัยการจำลองระบบทรัพยากรน้ำด้วยคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเครื่องวัดอัตราการดูดซึม Tension Infiltrometer # 2825K1203,835.00
ห้องปฏิบัติการวิจัยการจำลองระบบทรัพยากรน้ำด้วยคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศชุดอุปกรณ์ทดลองการเกิดวอเตอร์แฮมเมอร์และเสริจ399,110.00
ห้องปฏิบัติการวิจัยการจำลองระบบทรัพยากรน้ำด้วยคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศมิลลิ่งซีเอ็นซี129,000.00
ห้องปฏิบัติการวิจัยการติดตามและการจัดการทางอุทกวิทยาเกษตรด้วยระบบอัจฉริยะเครื่องเขย่าตระแกรงร่อนดิน190,674.00
ห้องปฏิบัติการวิจัยการติดตามและการจัดการทางอุทกวิทยาเกษตรด้วยระบบอัจฉริยะเครื่องมือวัดการไหลของน้ำแบบใบพัดขนาดเล็ก247,000.00
ห้องปฏิบัติการวิจัยการติดตามและการจัดการทางอุทกวิทยาเกษตรด้วยระบบอัจฉริยะเครื่องวัดการใช้น้ำของพืช905,000.00
ห้องปฏิบัติการวิจัยการติดตามและการจัดการทางอุทกวิทยาเกษตรด้วยระบบอัจฉริยะเครื่องวัดคุณภาพน้ำหลายตัวแปร109,140.00
ห้องปฏิบัติการวิจัยการติดตามและการจัดการทางอุทกวิทยาเกษตรด้วยระบบอัจฉริยะเครื่องวัดอัตราการดูดซึม Tension Infiltrometer # 2825K1203,835.00
ห้องปฏิบัติการวิจัยการติดตามและการจัดการทางอุทกวิทยาเกษตรด้วยระบบอัจฉริยะชุดอุปกรณ์ทดลองการเกิดวอเตอร์แฮมเมอร์และเสริจ399,110.00
ห้องปฏิบัติการวิจัยการติดตามและการจัดการทางอุทกวิทยาเกษตรด้วยระบบอัจฉริยะมิลลิ่งซีเอ็นซี129,000.00
ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเพื่อการชลประทานเครื่องเขย่าตระแกรงร่อนดิน190,674.00
ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเพื่อการชลประทานเครื่องมือวัดการไหลของน้ำแบบใบพัดขนาดเล็ก247,000.00
ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเพื่อการชลประทานเครื่องวัดการใช้น้ำของพืช905,000.00
ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเพื่อการชลประทานเครื่องวัดคุณภาพน้ำหลายตัวแปร109,140.00
ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเพื่อการชลประทานเครื่องวัดอัตราการดูดซึม Tension Infiltrometer # 2825K1203,835.00
ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเพื่อการชลประทานชุดอุปกรณ์ทดลองการเกิดวอเตอร์แฮมเมอร์และเสริจ399,110.00
ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเพื่อการชลประทานมิลลิ่งซีเอ็นซี129,000.00

Person

Person in Organization

Head of Research Unit

ดร. จิระกานต์ ศิริวิชญ์ไมตรี, นักวิจัย
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน
Email: fengcrk@ku.ac.th
โทร. 0-3435-1897ต่อ158
ห้องปฎิบัติการวิจัยชลศาสตร์ (HRL)
Member: 1 (Int: 1 Nisit: 0 Ext: 0)
นาย บุญมา ป้านประดิษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน
Email: fengbop@ku.ac.th
โทร. (034)351-897
แปลงทดลองและวิจัย (LAB007)
Member: 1 (Int: 1 Nisit: 0 Ext: 0)
ดร. วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน
Email: fengwwt@ku.ac.th
โทร. 34351897
ห้องปฏิบัติการวิจัยการจำลองระบบทรัพยากรน้ำด้วยคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ (WRCMIS)
Member: 1 (Int: 1 Nisit: 0 Ext: 0)
ดร. เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน
Email: fengesk@ku.ac.th
โทร. 034-351-897
ห้องปฏิบัติการวิจัยการติดตามและการจัดการทางอุทกวิทยาเกษตรด้วยระบบอัจฉริยะ (IAMMR)
Member: 1 (Int: 1 Nisit: 0 Ext: 0)
ดร. สมชาย ดอนเจดีย์, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน
Email: fengscd@ku.ac.th
โทร. 034351897 ต่อ 121
ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเพื่อการชลประทาน (ITR)
Member: 1 (Int: 1 Nisit: 0 Ext: 0)

Member Performance

ดร. วราวุธ วุฒิวณิชย์, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
39
+ Univ. Project
23
- Leader
10
- Co-
10
- Ads.
3
+ Ext. Project
16
- Leader
3
- Co-
8
- Ads.
5
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
31.071
+ Univ. Project
4.147
- Leader
1.954
- Co-
1.954
- Ads.
0.239
+ Ext. Project
26.924
- Leader
0.519
- Co-
17.525
- Ads.
8.880
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
6
- International
6
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
6
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. เจษฎา แก้วกัลยา, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
4
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
4
- Leader
0
- Co-
2
- Ads.
2
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
4.193
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
4.193
- Leader
0.000
- Co-
1.729
- Ads.
2.464
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. บัญชา ขวัญยืน, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
39
+ Univ. Project
21
- Leader
11
- Co-
10
- Ads.
0
+ Ext. Project
18
- Leader
12
- Co-
3
- Ads.
3
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
38.837
+ Univ. Project
4.357
- Leader
2.392
- Co-
1.965
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
34.480
- Leader
22.483
- Co-
6.029
- Ads.
5.968
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
3
- International
3
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
2
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย อณจ ชัยมณี, อาจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
3
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
3
- Leader
0
- Co-
3
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
3.100
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
3.100
- Leader
0.000
- Co-
3.100
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. สถาพร เตมีพัฒนพงษา, อาจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
6
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
6
- Leader
1
- Co-
5
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
4.263
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
4.263
- Leader
0.020
- Co-
4.243
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
1
- International
1
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
1
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. เกศวรา สิทธิโชค, อาจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
13
+ Univ. Project
2
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Project
11
- Leader
4
- Co-
7
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
16.926
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
16.926
- Leader
0.872
- Co-
16.054
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
8
- International
8
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. จุติเทพ วงษ์เพ็ชร์, อาจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
16
+ Univ. Project
2
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Project
14
- Leader
5
- Co-
9
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
17.898
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
17.898
- Leader
3.816
- Co-
14.082
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
1
- International
1
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ทรงศักดิ์ ภัทราวุฒิชัย, อาจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
8
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
8
- Leader
2
- Co-
6
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
11.126
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
11.126
- Leader
1.500
- Co-
9.626
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย ชัยศรี สุขสาโรจน์, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
9
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
9
- Leader
3
- Co-
6
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
9.965
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
9.965
- Leader
3.350
- Co-
6.615
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
2
- International
2
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย ธัญดร ออกวะลา, อาจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
2
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
2
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
2.966
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
2.966
- Leader
0.020
- Co-
2.946
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์, อาจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
13
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
13
- Leader
2
- Co-
11
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
14.279
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
14.279
- Leader
3.996
- Co-
10.283
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
3
- International
3
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. จิระกานต์ ศิริวิชญ์ไมตรี, -
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน
สายสัมพันธ์:
หัวหน้าห้องปฎิบัติการวิจัยชลศาสตร์2560 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
21
+ Univ. Project
10
- Leader
5
- Co-
5
- Ads.
0
+ Ext. Project
11
- Leader
8
- Co-
3
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
14.372
+ Univ. Project
2.300
- Leader
1.150
- Co-
1.150
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
12.072
- Leader
8.337
- Co-
3.734
- Ads.
0.000
+ Research Unit
1
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
7
- Equip Price (Baht)
2,183,759.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว ปริญญา พัฒนวสันต์พร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
14
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
14
- Leader
4
- Co-
10
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
10.552
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
10.552
- Leader
0.080
- Co-
10.472
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย ชัยมงคล ลิ้มเพียรชอบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
12
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
12
- Leader
8
- Co-
4
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
9.369
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
9.369
- Leader
2.091
- Co-
7.279
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
2
- International
2
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
40
+ Univ. Project
8
- Leader
4
- Co-
4
- Ads.
0
+ Ext. Project
32
- Leader
15
- Co-
17
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
134.066
+ Univ. Project
0.800
- Leader
0.400
- Co-
0.400
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
133.266
- Leader
21.286
- Co-
111.980
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
1
- International
1
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
2
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย ชาติชาย ยมะคุปต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
1
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
1
- Leader
0
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
1.283
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
1.283
- Leader
0.000
- Co-
1.283
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. สมชาย ดอนเจดีย์, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน
สายสัมพันธ์:
หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเพื่อการชลประทาน2560 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
36
+ Univ. Project
19
- Leader
8
- Co-
8
- Ads.
3
+ Ext. Project
17
- Leader
7
- Co-
10
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
19.949
+ Univ. Project
5.900
- Leader
2.120
- Co-
2.120
- Ads.
1.660
+ Ext. Project
14.049
- Leader
7.078
- Co-
6.971
- Ads.
0.000
+ Research Unit
1
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
7
- Equip Price (Baht)
2,183,759.00
 
Output:
+ Journal
14
- International
14
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
4
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. นิธิรัชต์ สงวนเดือน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
19
+ Univ. Project
2
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Project
17
- Leader
9
- Co-
8
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
15.922
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
15.922
- Leader
1.541
- Co-
14.381
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
1
- International
1
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน
สายสัมพันธ์:
หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยการจำลองระบบทรัพยากรน้ำด้วยคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ2560 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
37
+ Univ. Project
16
- Leader
7
- Co-
7
- Ads.
2
+ Ext. Project
21
- Leader
12
- Co-
9
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
110.132
+ Univ. Project
3.500
- Leader
1.600
- Co-
1.600
- Ads.
0.300
+ Ext. Project
106.632
- Leader
42.804
- Co-
63.828
- Ads.
0.000
+ Research Unit
1
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
7
- Equip Price (Baht)
2,183,759.00
 
Output:
+ Journal
8
- International
8
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
26
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย ระวี อยู่สำราญ, นักวิชาการเกษตร
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
9
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
9
- Leader
2
- Co-
7
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.370
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.370
- Leader
0.040
- Co-
0.330
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
1
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
25
+ Univ. Project
8
- Leader
4
- Co-
4
- Ads.
0
+ Ext. Project
17
- Leader
3
- Co-
12
- Ads.
2
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
15.626
+ Univ. Project
0.840
- Leader
0.420
- Co-
0.420
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
14.786
- Leader
0.060
- Co-
13.106
- Ads.
1.620
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
2
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. พงศธร โสภาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
11
+ Univ. Project
4
- Leader
2
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Project
7
- Leader
4
- Co-
3
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
3.908
+ Univ. Project
0.319
- Leader
0.159
- Co-
0.159
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
3.589
- Leader
0.060
- Co-
3.529
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน
สายสัมพันธ์:
หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยการติดตามและการจัดการทางอุทกวิทยาเกษตรด้วยระบบอัจฉริยะ2560 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
31
+ Univ. Project
12
- Leader
6
- Co-
6
- Ads.
0
+ Ext. Project
19
- Leader
12
- Co-
7
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
95.560
+ Univ. Project
7.346
- Leader
3.673
- Co-
3.673
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
88.213
- Leader
68.523
- Co-
19.690
- Ads.
0.000
+ Research Unit
1
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
7
- Equip Price (Baht)
2,183,759.00
 
Output:
+ Journal
16
- International
16
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
8
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย บุญมา ป้านประดิษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน
สายสัมพันธ์:
หัวหน้าแปลงทดลองและวิจัย2560 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
42
+ Univ. Project
5
- Leader
2
- Co-
2
- Ads.
1
+ Ext. Project
37
- Leader
32
- Co-
4
- Ads.
1
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
197.704
+ Univ. Project
1.650
- Leader
0.750
- Co-
0.750
- Ads.
0.150
+ Ext. Project
196.054
- Leader
192.464
- Co-
3.120
- Ads.
0.471
+ Research Unit
1
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
7
- Equip Price (Baht)
2,183,759.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย สันติ ทองพำนัก, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
11
+ Univ. Project
3
- Leader
2
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Project
8
- Leader
3
- Co-
5
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
4.502
+ Univ. Project
0.362
- Leader
0.212
- Co-
0.150
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
4.140
- Leader
0.060
- Co-
4.080
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
1
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0