คณะเกษตร กำแพงแสน วิทยาเขตกำแพงแสน
ศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (ภาควิชาพืชสวน)
Show

Summary

Equipment and Resource Research

Resources

#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
#Univ. Project#Ext. PRojectAmountAmount
13 67 1.798 44.542
80 46.340
Academic PositionEducation Background
Prof.Assoc. Prof.Asst. Prof.Lect.Res.Ph.D.M.B.
0 0 0 0 6 ---
6 -
#Research Unit
(Unit: ea)
#District
(Unit: m2)
#Equipment
(Unit: ea)
#Equip Amount
(Unit: Baht Million)
AmountAmountAmountAmount
0 0.00 0 0.000

Productions

JournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant & Animal
Regis. And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
10 51 10 62 0 0 0 0 0 0 18 1 3
151 4

Detail Report

Equipment and Resource Research

Resources

Research Unit#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
 #Univ. Project#Ext. ProjectAmountAmount

No data

Research UnitAcademic PositionEducation Background
 Prof.Assoc. Prof.Asst. Prof.Lect.Res.Ph.D.M.B.

No data

Research Unit#District
(Unit: m2)
#Equipment
(Unit: ea)
#Equip Amount
(Unit: Baht Million)
 AmountAmountAmount

No data

Productions

Research UnitJournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant &
Animal Regis.
And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
 Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.

No data

Research Unit

Research Unit and Equipment

Research Unit

Research UnitDistrict
(Unit: m2)
Head of
Research Unit

No data

Equipment

Research UnitEquipmentEquip. Amount
(Unit: Baht)

No data

Person

Person in Organization

Head of Research Unit

Member Performance

ดร. ธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์, นักวิจัย เชี่ยวชาญ
ศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (ภาควิชาพืชสวน)
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
22
+ Univ. Project
6
- Leader
2
- Co-
2
- Ads.
2
+ Ext. Project
16
- Leader
9
- Co-
7
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
6.052
+ Univ. Project
0.810
- Leader
0.270
- Co-
0.270
- Ads.
0.270
+ Ext. Project
5.242
- Leader
1.452
- Co-
3.789
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
1
- International
1
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
1
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. อภิตา บุญศิริ, นักวิจัย เชี่ยวชาญ
ศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (ภาควิชาพืชสวน)
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
41
+ Univ. Project
8
- Leader
4
- Co-
4
- Ads.
0
+ Ext. Project
33
- Leader
17
- Co-
15
- Ads.
1
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
21.952
+ Univ. Project
1.320
- Leader
0.660
- Co-
0.660
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
20.632
- Leader
9.634
- Co-
9.497
- Ads.
1.500
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
3
- International
3
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
6
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล, นักวิจัย ชำนาญการ
ศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (ภาควิชาพืชสวน)
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
24
+ Univ. Project
4
- Leader
2
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Project
20
- Leader
13
- Co-
7
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
18.813
+ Univ. Project
0.700
- Leader
0.350
- Co-
0.350
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
18.113
- Leader
13.738
- Co-
4.376
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
6
- International
6
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
8
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย เจริญ ขุนพรม, นักวิชาการเกษตร
ศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (ภาควิชาพืชสวน)
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
29
+ Univ. Project
10
- Leader
5
- Co-
5
- Ads.
0
+ Ext. Project
19
- Leader
3
- Co-
16
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
9.415
+ Univ. Project
1.037
- Leader
0.518
- Co-
0.518
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
8.378
- Leader
1.063
- Co-
7.315
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
7
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว ยุพิน อ่อนศิริ, เจ้าหน้าที่วิจัย
ศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (ภาควิชาพืชสวน)
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
16
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
16
- Leader
0
- Co-
16
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
11.997
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
11.997
- Leader
0.000
- Co-
11.997
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
1
- International
1
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
2
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย สมนึก ทองบ่อ, นักวิชาการเกษตร
ศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (ภาควิชาพืชสวน)
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
8
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
8
- Leader
0
- Co-
8
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
2.137
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
2.137
- Leader
0.000
- Co-
2.137
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
1
- International
1
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
4
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0