วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ บางเขน
สำนักงานเลขานุการ
Show

Summary

Equipment and Resource Research

Resources

#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
#Univ. Project#Ext. PRojectAmountAmount
31 41 4.907 38.269
72 43.176
Academic PositionEducation Background
Prof.Assoc. Prof.Asst. Prof.Lect.Res.Ph.D.M.B.
0 1 1 0 0 ---
2 -
#Research Unit
(Unit: ea)
#District
(Unit: m2)
#Equipment
(Unit: ea)
#Equip Amount
(Unit: Baht Million)
AmountAmountAmountAmount
0 0.00 0 0.000

Productions

JournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant & Animal
Regis. And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
31 8 15 39 0 0 0 0 0 1 22 3 3
116 6

Detail Report

Equipment and Resource Research

Resources

Research Unit#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
 #Univ. Project#Ext. ProjectAmountAmount

No data

Research UnitAcademic PositionEducation Background
 Prof.Assoc. Prof.Asst. Prof.Lect.Res.Ph.D.M.B.

No data

Research Unit#District
(Unit: m2)
#Equipment
(Unit: ea)
#Equip Amount
(Unit: Baht Million)
 AmountAmountAmount

No data

Productions

Research UnitJournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant &
Animal Regis.
And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
 Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.

No data

Research Unit

Research Unit and Equipment

Research Unit

Research UnitDistrict
(Unit: m2)
Head of
Research Unit

No data

Equipment

Research UnitEquipmentEquip. Amount
(Unit: Baht)

No data

Person

Person in Organization

Head of Research Unit

Member Performance

ดร. ลิลลี่ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์
สำนักงานเลขานุการ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
84
+ Univ. Project
58
- Leader
27
- Co-
26
- Ads.
5
+ Ext. Project
26
- Leader
3
- Co-
22
- Ads.
1
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
36.317
+ Univ. Project
7.014
- Leader
3.237
- Co-
3.237
- Ads.
0.540
+ Ext. Project
29.303
- Leader
0.557
- Co-
23.746
- Ads.
5.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
19
- International
19
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
13
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. สาวิตร ตระกูลน่าเลื่อมใส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สำนักงานเลขานุการ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
29
+ Univ. Project
14
- Leader
9
- Co-
5
- Ads.
0
+ Ext. Project
15
- Leader
12
- Co-
3
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
12.676
+ Univ. Project
3.710
- Leader
2.410
- Co-
1.300
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
8.966
- Leader
6.294
- Co-
2.672
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
12
- International
12
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
9
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0