คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน วิทยาเขตบางเขน
ภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
Show

Summary

Equipment and Resource Research

Resources

#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
#Univ. Project#Ext. PRojectAmountAmount
3 93 1.155 49.387
96 50.542
Academic PositionEducation Background
Prof.Assoc. Prof.Asst. Prof.Lect.Res.Ph.D.M.B.
0 5 5 12 3 ---
25 -
#Research Unit
(Unit: ea)
#District
(Unit: m2)
#Equipment
(Unit: ea)
#Equip Amount
(Unit: Baht Million)
AmountAmountAmountAmount
1 0.00 0 0.000

Productions

JournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant & Animal
Regis. And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
9 15 24 37 0 0 0 0 0 0 0 3 3
85 6

Detail Report

Equipment and Resource Research

Resources

Research Unit#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
 #Univ. Project#Ext. ProjectAmountAmount
หน่วยปฏิบัติการวิจัยการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (ITRL)0500.00041.281
Research UnitAcademic PositionEducation Background
 Prof.Assoc. Prof.Asst. Prof.Lect.Res.Ph.D.M.B.
หน่วยปฏิบัติการวิจัยการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (ITRL)01210---
Research Unit#District
(Unit: m2)
#Equipment
(Unit: ea)
#Equip Amount
(Unit: Baht Million)
 AmountAmountAmount
หน่วยปฏิบัติการวิจัยการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (ITRL)-00.00

Productions

Research UnitJournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant &
Animal Regis.
And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
 Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
หน่วยปฏิบัติการวิจัยการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (ITRL)7121616000000000

Research Unit

Research Unit and Equipment

Research Unit

Research UnitDistrict
(Unit: m2)
Head of
Research Unit
หน่วยปฏิบัติการวิจัยการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ-นายภูริวัจน์เดชอุ่ม

Equipment

Research UnitEquipmentEquip. Amount
(Unit: Baht)

No data

Person

Person in Organization

Head of Research Unit

นาย ภูริวัจน์ เดชอุ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
Email: fhumpwd@ku.ac.th
โทร. 02-579-5566-8#1107
หน่วยปฏิบัติการวิจัยการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (ITRL)
Member: 5 (Int: 5 Nisit: 0 Ext: 0)

Member Performance

นาง เปรมฤดี ชอบผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
4
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
4
- Leader
3
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
3.029
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
3.029
- Leader
0.029
- Co-
3.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย เจริญพร เพ็ชรกิจ, อาจารย์
ภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
1
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
1
- Leader
0
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.600
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.600
- Leader
0.000
- Co-
0.600
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ฉลองศรี พิมลสมพงษ์, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
7
+ Univ. Project
4
- Leader
2
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Project
3
- Leader
3
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
4.620
+ Univ. Project
1.860
- Leader
0.930
- Co-
0.930
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
2.760
- Leader
2.760
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. พิมณฑน์พัทธ์ รอดทุกข์, อาจารย์
ภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
39
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
39
- Leader
37
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
3.251
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
3.251
- Leader
3.100
- Co-
0.151
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
1
- International
1
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
สายสัมพันธ์:
สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
15
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
15
- Leader
9
- Co-
6
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
4.993
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
4.993
- Leader
1.658
- Co-
3.335
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
14
- International
14
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย ธารดล ธาดาดุสิตา, อาจารย์
ภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
สายสัมพันธ์:
สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
1
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
1
- Leader
0
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.530
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.530
- Leader
0.000
- Co-
0.530
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว ชมพูนุช จิตติถาวร, อาจารย์
ภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
2
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
2
- Leader
2
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
2.521
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
2.521
- Leader
2.521
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ดลฤทัย เจียรกุล, อาจารย์
ภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
1
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
1
- Leader
0
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.400
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.400
- Leader
0.000
- Co-
0.400
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ดารารัตน์ ซิ้มพัฒนวงษ์, อาจารย์
ภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
3
+ Univ. Project
2
- Leader
1
- Co-
0
- Ads.
1
+ Ext. Project
1
- Leader
0
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
1.950
+ Univ. Project
0.450
- Leader
0.225
- Co-
0.000
- Ads.
0.225
+ Ext. Project
1.500
- Leader
0.000
- Co-
1.500
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย รภัส ศิลป์ศรีกุล, อาจารย์
ภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
11
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
11
- Leader
5
- Co-
6
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
1.920
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
1.920
- Leader
1.137
- Co-
0.783
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
2
- International
2
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาง นุชนารถ รัตนสุวงศ์ชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
สายสัมพันธ์:
สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
13
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
13
- Leader
8
- Co-
5
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
5.452
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
5.452
- Leader
3.330
- Co-
2.122
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย ภูริวัจน์ เดชอุ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
สายสัมพันธ์:
หัวหน้าหน่วยหน่วยปฏิบัติการวิจัยการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
21
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
21
- Leader
14
- Co-
7
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
30.306
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
30.306
- Leader
18.668
- Co-
11.638
- Ads.
0.000
+ Research Unit
1
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย ประพนธ์ โอสถสัมพันธ์สุข, อาจารย์
ภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
4
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
4
- Leader
1
- Co-
3
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.892
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.892
- Leader
0.062
- Co-
0.830
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0