คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน วิทยาเขตบางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
Show

Summary

Equipment and Resource Research

Resources

#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
#Univ. Project#Ext. PRojectAmountAmount
11 178 1.825 357.848
189 359.673
Academic PositionEducation Background
Prof.Assoc. Prof.Asst. Prof.Lect.Res.Ph.D.M.B.
0 3 6 5 0 ---
14 -
#Research Unit
(Unit: ea)
#District
(Unit: m2)
#Equipment
(Unit: ea)
#Equip Amount
(Unit: Baht Million)
AmountAmountAmountAmount
0 0.00 0 0.000

Productions

JournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant & Animal
Regis. And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
90 23 99 148 0 0 0 0 0 0 7 1 3
367 4

Detail Report

Equipment and Resource Research

Resources

Research Unit#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
 #Univ. Project#Ext. ProjectAmountAmount

No data

Research UnitAcademic PositionEducation Background
 Prof.Assoc. Prof.Asst. Prof.Lect.Res.Ph.D.M.B.

No data

Research Unit#District
(Unit: m2)
#Equipment
(Unit: ea)
#Equip Amount
(Unit: Baht Million)
 AmountAmountAmount

No data

Productions

Research UnitJournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant &
Animal Regis.
And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
 Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.

No data

Research Unit

Research Unit and Equipment

Research Unit

Research UnitDistrict
(Unit: m2)
Head of
Research Unit

No data

Equipment

Research UnitEquipmentEquip. Amount
(Unit: Baht)

No data

Person

Person in Organization

Head of Research Unit

Member Performance

ดร. ปรารถนา ปรารถนาดี, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
38
+ Univ. Project
9
- Leader
6
- Co-
3
- Ads.
0
+ Ext. Project
29
- Leader
18
- Co-
11
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
81.915
+ Univ. Project
1.885
- Leader
1.145
- Co-
0.740
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
80.030
- Leader
38.845
- Co-
41.185
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
18
- International
18
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
5
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. รวิพิมพ์ ฉวีสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
31
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
31
- Leader
21
- Co-
10
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
75.227
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
75.227
- Leader
45.663
- Co-
29.564
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
7
- International
7
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
1
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ชุติมา ไวศรายุทธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
36
+ Univ. Project
1
- Leader
1
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
35
- Leader
20
- Co-
15
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
74.808
+ Univ. Project
0.300
- Leader
0.300
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
74.508
- Leader
24.093
- Co-
50.415
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
4
- International
4
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
1
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. พรธิภา องค์คุณารักษ์, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
33
+ Univ. Project
1
- Leader
1
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
32
- Leader
9
- Co-
23
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
114.607
+ Univ. Project
0.150
- Leader
0.150
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
114.457
- Leader
18.414
- Co-
96.043
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
29
- International
29
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
1
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย วัชรพงศ์ เลิศสุรวัฒน์, อาจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
5
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
5
- Leader
3
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
15.020
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
15.020
- Leader
0.050
- Co-
14.970
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
27
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
27
- Leader
18
- Co-
9
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
29.495
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
29.495
- Leader
5.868
- Co-
23.627
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
14
- International
14
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ธนิต พุทธพงษ์ศิริพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
33
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
33
- Leader
15
- Co-
17
- Ads.
1
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
121.006
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
121.006
- Leader
56.884
- Co-
59.122
- Ads.
5.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. นันธวุฒิ ลีอมรสิริ, อาจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
10
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
10
- Leader
8
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
21.792
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
21.792
- Leader
11.328
- Co-
10.464
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. อัจฉรา เกษสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
22
+ Univ. Project
2
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Project
20
- Leader
7
- Co-
13
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
53.570
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
53.570
- Leader
4.903
- Co-
48.667
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
4
- International
4
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. จุมพล วรสายัณห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
19
+ Univ. Project
2
- Leader
2
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
17
- Leader
4
- Co-
13
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
76.580
+ Univ. Project
0.160
- Leader
0.160
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
76.420
- Leader
11.358
- Co-
65.062
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
4
- International
4
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. กฤษณา ตรีศีลวัฒนกุล, อาจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
20
+ Univ. Project
2
- Leader
1
- Co-
0
- Ads.
1
+ Ext. Project
18
- Leader
4
- Co-
14
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
29.994
+ Univ. Project
0.300
- Leader
0.150
- Co-
0.000
- Ads.
0.150
+ Ext. Project
29.694
- Leader
2.444
- Co-
27.249
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
2
- International
2
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. อภิชญา ลีลาวณิชกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
23
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
23
- Leader
2
- Co-
21
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
66.720
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
66.720
- Leader
1.202
- Co-
65.518
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
12
- International
12
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. คุณาลัย พลอยดนัย, อาจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
2
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
2
- Leader
0
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
12.603
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
12.603
- Leader
0.000
- Co-
12.603
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
1
- International
1
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0