คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน วิทยาเขตบางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
Show

Summary

Equipment and Resource Research

Resources

#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
#Univ. Project#Ext. PRojectAmountAmount
215 392 65.665 384.707
607 450.372
Academic PositionEducation Background
Prof.Assoc. Prof.Asst. Prof.Lect.Res.Ph.D.M.B.
1 17 19 9 2 ---
48 -
#Research Unit
(Unit: ea)
#District
(Unit: m2)
#Equipment
(Unit: ea)
#Equip Amount
(Unit: Baht Million)
AmountAmountAmountAmount
0 0.00 0 0.000

Productions

JournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant & Animal
Regis. And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
489 49 413 281 0 43 0 1 0 0 178 1 3
1,454 4

Detail Report

Equipment and Resource Research

Resources

Research Unit#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
 #Univ. Project#Ext. ProjectAmountAmount

No data

Research UnitAcademic PositionEducation Background
 Prof.Assoc. Prof.Asst. Prof.Lect.Res.Ph.D.M.B.

No data

Research Unit#District
(Unit: m2)
#Equipment
(Unit: ea)
#Equip Amount
(Unit: Baht Million)
 AmountAmountAmount

No data

Productions

Research UnitJournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant &
Animal Regis.
And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
 Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.

No data

Research Unit

Research Unit and Equipment

Research Unit

Research UnitDistrict
(Unit: m2)
Head of
Research Unit

No data

Equipment

Research UnitEquipmentEquip. Amount
(Unit: Baht)

No data

Person

Person in Organization

Head of Research Unit

Member Performance

นาย ทนง ภัครัชพันธุ์, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
1
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
1
- Leader
1
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
1.500
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
1.500
- Leader
1.500
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาง เนื้อทอง วนานุวัธ, อาจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
1
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
1
- Leader
1
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.200
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.200
- Leader
0.200
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
1
- International
1
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาง ปรียา วิบูลย์เศรษฐ์, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
6
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
6
- Leader
6
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.509
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.509
- Leader
0.509
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. วรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
16
+ Univ. Project
12
- Leader
7
- Co-
5
- Ads.
0
+ Ext. Project
4
- Leader
3
- Co-
0
- Ads.
1
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
2.832
+ Univ. Project
1.704
- Leader
0.981
- Co-
0.723
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
1.128
- Leader
0.928
- Co-
0.000
- Ads.
0.200
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
13
- International
13
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
5
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาง สายสนม ประดิษฐดวง, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
3
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
3
- Leader
0
- Co-
3
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.740
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.740
- Leader
0.000
- Co-
0.740
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
1
- International
1
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. กฤษกมล ณ จอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
13
+ Univ. Project
3
- Leader
2
- Co-
0
- Ads.
1
+ Ext. Project
10
- Leader
7
- Co-
3
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
32.612
+ Univ. Project
0.300
- Leader
0.150
- Co-
0.000
- Ads.
0.150
+ Ext. Project
32.312
- Leader
3.698
- Co-
28.614
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
8
- International
8
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
1
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ปัทธิมา อุดมไพจิตรกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
9
+ Univ. Project
5
- Leader
3
- Co-
0
- Ads.
2
+ Ext. Project
4
- Leader
0
- Co-
4
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
9.611
+ Univ. Project
1.050
- Leader
0.700
- Co-
0.000
- Ads.
0.350
+ Ext. Project
8.561
- Leader
0.000
- Co-
8.561
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
9
- International
9
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
1
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. สุดาทิพย์ แซ่ตั้น, อาจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
21
+ Univ. Project
10
- Leader
5
- Co-
4
- Ads.
1
+ Ext. Project
11
- Leader
8
- Co-
3
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
31.645
+ Univ. Project
2.508
- Leader
1.254
- Co-
1.104
- Ads.
0.150
+ Ext. Project
29.137
- Leader
5.137
- Co-
24.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
11
- International
11
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
5
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. สุวิมล เจริญสิทธิ์, อาจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
4
+ Univ. Project
2
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Project
2
- Leader
2
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
2.913
+ Univ. Project
1.460
- Leader
0.730
- Co-
0.730
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
1.453
- Leader
1.453
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
3
- International
3
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. กนกรัตน์ ลิมปิโสภณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
15
+ Univ. Project
1
- Leader
1
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
14
- Leader
10
- Co-
4
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
21.005
+ Univ. Project
0.150
- Leader
0.150
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
20.855
- Leader
4.855
- Co-
16.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
7
- International
7
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
1
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. กนิฐพร วังใน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
28
+ Univ. Project
17
- Leader
11
- Co-
5
- Ads.
1
+ Ext. Project
11
- Leader
6
- Co-
5
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
17.173
+ Univ. Project
10.945
- Leader
6.345
- Co-
2.600
- Ads.
2.000
+ Ext. Project
6.228
- Leader
1.970
- Co-
4.258
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
13
- International
13
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. พิณทิพย์ รัมภกาภรณ์, อาจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
12
+ Univ. Project
3
- Leader
3
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
9
- Leader
4
- Co-
5
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
11.287
+ Univ. Project
0.390
- Leader
0.390
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
10.897
- Leader
6.593
- Co-
4.305
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
5
- International
5
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. กุลนาถ ทองขาว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
19
+ Univ. Project
6
- Leader
3
- Co-
3
- Ads.
0
+ Ext. Project
13
- Leader
2
- Co-
11
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
15.721
+ Univ. Project
0.600
- Leader
0.300
- Co-
0.300
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
15.121
- Leader
2.339
- Co-
12.782
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
6
- International
6
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. เยาวภา หล่อเจริญผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
9
+ Univ. Project
4
- Leader
2
- Co-
1
- Ads.
1
+ Ext. Project
5
- Leader
1
- Co-
4
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
3.960
+ Univ. Project
1.200
- Leader
0.600
- Co-
0.450
- Ads.
0.150
+ Ext. Project
2.760
- Leader
0.600
- Co-
2.160
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
19
- International
19
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
8
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. วศะพร จันทร์พุฒ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
20
+ Univ. Project
6
- Leader
5
- Co-
0
- Ads.
1
+ Ext. Project
14
- Leader
7
- Co-
7
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
16.986
+ Univ. Project
0.540
- Leader
0.390
- Co-
0.000
- Ads.
0.150
+ Ext. Project
16.446
- Leader
5.410
- Co-
11.036
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
18
- International
18
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ปิติยา กมลพัฒนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
16
+ Univ. Project
9
- Leader
7
- Co-
1
- Ads.
1
+ Ext. Project
7
- Leader
5
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
12.497
+ Univ. Project
3.140
- Leader
2.490
- Co-
0.500
- Ads.
0.150
+ Ext. Project
9.357
- Leader
6.198
- Co-
3.160
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
9
- International
9
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาง นวรัตน์ สุรินทร์วงศ์, อาจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
0
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.000
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
1
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. อุทัย กลิ่นเกษร, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
31
+ Univ. Project
9
- Leader
8
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Project
22
- Leader
15
- Co-
7
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
30.815
+ Univ. Project
1.530
- Leader
1.350
- Co-
0.180
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
29.285
- Leader
11.710
- Co-
17.575
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
32
- International
32
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
7
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
จิตศิริ (ซ้ำ) ราชตนะพันธุ์, อาจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
0
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.000
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
1
- International
1
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
31
+ Univ. Project
8
- Leader
6
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Project
23
- Leader
14
- Co-
9
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
14.270
+ Univ. Project
0.550
- Leader
0.550
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
13.720
- Leader
2.923
- Co-
10.797
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
44
- International
44
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
31
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
16
+ Univ. Project
5
- Leader
5
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
11
- Leader
7
- Co-
4
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
32.552
+ Univ. Project
1.630
- Leader
1.630
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
30.922
- Leader
3.967
- Co-
26.955
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
7
- International
7
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
1
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
33
+ Univ. Project
11
- Leader
8
- Co-
3
- Ads.
0
+ Ext. Project
22
- Leader
20
- Co-
0
- Ads.
2
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
44.302
+ Univ. Project
6.320
- Leader
3.770
- Co-
2.550
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
37.982
- Leader
36.792
- Co-
0.000
- Ads.
1.190
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
34
- International
34
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
13
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. วรรณี จิรภาคย์กุล, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
43
+ Univ. Project
25
- Leader
17
- Co-
8
- Ads.
0
+ Ext. Project
18
- Leader
14
- Co-
4
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
13.463
+ Univ. Project
5.450
- Leader
3.670
- Co-
1.780
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
8.013
- Leader
2.839
- Co-
5.174
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
13
- International
13
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
11
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
36
+ Univ. Project
15
- Leader
11
- Co-
0
- Ads.
4
+ Ext. Project
21
- Leader
16
- Co-
5
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
25.404
+ Univ. Project
6.770
- Leader
4.310
- Co-
0.000
- Ads.
2.460
+ Ext. Project
18.634
- Leader
10.270
- Co-
8.363
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
26
- International
26
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
6
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ศศิธร ตรงจิตภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
48
+ Univ. Project
15
- Leader
10
- Co-
4
- Ads.
1
+ Ext. Project
33
- Leader
16
- Co-
15
- Ads.
2
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
53.707
+ Univ. Project
3.046
- Leader
2.164
- Co-
0.882
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
50.661
- Leader
26.300
- Co-
23.954
- Ads.
0.408
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
15
- International
15
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
6
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. จิตศิริ ราชตนะพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
27
+ Univ. Project
17
- Leader
11
- Co-
5
- Ads.
1
+ Ext. Project
10
- Leader
8
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
14.270
+ Univ. Project
5.330
- Leader
2.960
- Co-
1.870
- Ads.
0.500
+ Ext. Project
8.940
- Leader
2.410
- Co-
6.530
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
19
- International
19
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
14
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. สุดสาย ตรีวานิช, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
27
+ Univ. Project
14
- Leader
10
- Co-
3
- Ads.
1
+ Ext. Project
13
- Leader
9
- Co-
4
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
19.699
+ Univ. Project
4.512
- Leader
2.782
- Co-
1.280
- Ads.
0.450
+ Ext. Project
15.187
- Leader
9.998
- Co-
5.189
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
6
- International
6
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
44
+ Univ. Project
3
- Leader
2
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Project
41
- Leader
36
- Co-
5
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
21.244
+ Univ. Project
0.530
- Leader
0.400
- Co-
0.130
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
20.714
- Leader
14.880
- Co-
5.834
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
26
- International
26
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
26
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
38
+ Univ. Project
27
- Leader
16
- Co-
7
- Ads.
4
+ Ext. Project
11
- Leader
9
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
18.061
+ Univ. Project
14.247
- Leader
5.587
- Co-
4.760
- Ads.
3.900
+ Ext. Project
3.814
- Leader
2.878
- Co-
0.936
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
51
- International
51
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
20
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. มาศอุบล ทองงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
24
+ Univ. Project
8
- Leader
7
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Project
16
- Leader
5
- Co-
11
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
26.666
+ Univ. Project
0.910
- Leader
0.670
- Co-
0.240
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
25.756
- Leader
2.073
- Co-
23.683
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
18
- International
18
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
6
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. สายพิณ ทานัชฌาสัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
18
+ Univ. Project
13
- Leader
12
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Project
5
- Leader
3
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
5.665
+ Univ. Project
3.177
- Leader
2.857
- Co-
0.320
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
2.488
- Leader
0.834
- Co-
1.654
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
5
- International
5
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
21
+ Univ. Project
6
- Leader
4
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Project
15
- Leader
12
- Co-
2
- Ads.
1
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
9.470
+ Univ. Project
3.320
- Leader
1.660
- Co-
1.660
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
6.150
- Leader
4.430
- Co-
1.480
- Ads.
0.240
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
11
- International
11
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
5
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
87
+ Univ. Project
37
- Leader
17
- Co-
12
- Ads.
8
+ Ext. Project
50
- Leader
43
- Co-
7
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
101.293
+ Univ. Project
24.700
- Leader
10.000
- Co-
7.000
- Ads.
7.700
+ Ext. Project
76.593
- Leader
65.581
- Co-
11.012
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
29
- International
29
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
9
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
62
+ Univ. Project
38
- Leader
20
- Co-
18
- Ads.
0
+ Ext. Project
24
- Leader
20
- Co-
4
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
34.490
+ Univ. Project
12.830
- Leader
6.620
- Co-
6.210
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
21.660
- Leader
14.315
- Co-
7.345
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
24
- International
24
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
10
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. โชคชัย ธีรกุลเกียรติ, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
25
+ Univ. Project
18
- Leader
18
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
7
- Leader
7
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
7.140
+ Univ. Project
5.500
- Leader
5.500
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
1.640
- Leader
1.640
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
37
- International
37
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
5
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. สิรี ชัยเสรี, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
11
+ Univ. Project
7
- Leader
5
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Project
4
- Leader
0
- Co-
1
- Ads.
3
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
6.670
+ Univ. Project
0.850
- Leader
0.850
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
5.820
- Leader
0.000
- Co-
0.500
- Ads.
5.320
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
19
- International
19
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
3
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว ศิวาพร ศิวเวชช, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
1
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
1
- Leader
1
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.550
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.550
- Leader
0.550
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
40
+ Univ. Project
4
- Leader
4
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
36
- Leader
18
- Co-
11
- Ads.
7
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
34.602
+ Univ. Project
0.370
- Leader
0.370
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
34.232
- Leader
19.477
- Co-
8.429
- Ads.
6.327
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
22
- International
22
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
6
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. สุคนธ์ชื่น ศรีงาม, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
5
+ Univ. Project
1
- Leader
1
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
4
- Leader
2
- Co-
1
- Ads.
1
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
2.021
+ Univ. Project
0.175
- Leader
0.175
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
1.846
- Leader
1.418
- Co-
0.148
- Ads.
0.280
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
2
- International
2
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
2
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0