คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน วิทยาเขตบางเขน
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์
Show

Summary

Equipment and Resource Research

Resources

#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
#Univ. Project#Ext. PRojectAmountAmount
177 336 188.176 385.733
513 573.909
Academic PositionEducation Background
Prof.Assoc. Prof.Asst. Prof.Lect.Res.Ph.D.M.B.
0 14 7 3 3 ---
27 -
#Research Unit
(Unit: ea)
#District
(Unit: m2)
#Equipment
(Unit: ea)
#Equip Amount
(Unit: Baht Million)
AmountAmountAmountAmount
0 0.00 0 0.000

Productions

JournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant & Animal
Regis. And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
232 48 243 278 0 28 0 0 0 0 128 1 3
957 4

Detail Report

Equipment and Resource Research

Resources

Research Unit#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
 #Univ. Project#Ext. ProjectAmountAmount

No data

Research UnitAcademic PositionEducation Background
 Prof.Assoc. Prof.Asst. Prof.Lect.Res.Ph.D.M.B.

No data

Research Unit#District
(Unit: m2)
#Equipment
(Unit: ea)
#Equip Amount
(Unit: Baht Million)
 AmountAmountAmount

No data

Productions

Research UnitJournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant &
Animal Regis.
And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
 Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.

No data

Research Unit

Research Unit and Equipment

Research Unit

Research UnitDistrict
(Unit: m2)
Head of
Research Unit

No data

Equipment

Research UnitEquipmentEquip. Amount
(Unit: Baht)

No data

Person

Person in Organization

Head of Research Unit

Member Performance

นาง จินตนา อุปดิสสกุล, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
18
+ Univ. Project
12
- Leader
7
- Co-
5
- Ads.
0
+ Ext. Project
6
- Leader
3
- Co-
3
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
10.530
+ Univ. Project
5.200
- Leader
2.600
- Co-
2.600
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
5.330
- Leader
2.326
- Co-
3.004
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
4
- International
4
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
1
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
30
+ Univ. Project
6
- Leader
3
- Co-
2
- Ads.
1
+ Ext. Project
24
- Leader
10
- Co-
7
- Ads.
7
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
16.522
+ Univ. Project
2.020
- Leader
1.010
- Co-
0.390
- Ads.
0.620
+ Ext. Project
14.502
- Leader
7.155
- Co-
4.646
- Ads.
2.700
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
35
- International
35
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
27
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย สมบัติ ขอทวีวัฒนา, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
12
+ Univ. Project
2
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Project
10
- Leader
7
- Co-
3
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
44.014
+ Univ. Project
0.280
- Leader
0.140
- Co-
0.140
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
43.734
- Leader
26.985
- Co-
16.749
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
1
- International
1
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
43
+ Univ. Project
27
- Leader
14
- Co-
12
- Ads.
1
+ Ext. Project
16
- Leader
13
- Co-
2
- Ads.
1
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
16.519
+ Univ. Project
7.410
- Leader
4.080
- Co-
2.680
- Ads.
0.650
+ Ext. Project
9.109
- Leader
6.409
- Co-
2.200
- Ads.
0.500
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
25
- International
25
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
16
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย ไพศาล วุฒิจำนงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
5
+ Univ. Project
2
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Project
3
- Leader
0
- Co-
3
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
3.788
+ Univ. Project
2.400
- Leader
1.200
- Co-
1.200
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
1.388
- Leader
0.000
- Co-
1.388
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
9
- International
9
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
5
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ศิวาพร โอเจริญ, อาจารย์
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
11
+ Univ. Project
5
- Leader
2
- Co-
1
- Ads.
2
+ Ext. Project
6
- Leader
4
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
3.220
+ Univ. Project
0.950
- Leader
0.400
- Co-
0.150
- Ads.
0.400
+ Ext. Project
2.270
- Leader
1.420
- Co-
0.850
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
2
- International
2
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาง ฉันทนา กอพยัคฆินทร์, พนักงานวิทยาศาสตร์
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
0
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.000
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
1
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. นพรัตน์ ปราบสงบ, อาจารย์
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
2
+ Univ. Project
1
- Leader
1
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
1
- Leader
1
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.833
+ Univ. Project
0.208
- Leader
0.208
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.625
- Leader
0.625
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
2
- International
2
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
17
+ Univ. Project
11
- Leader
6
- Co-
5
- Ads.
0
+ Ext. Project
6
- Leader
4
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
5.822
+ Univ. Project
3.410
- Leader
1.780
- Co-
1.630
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
2.412
- Leader
0.728
- Co-
1.684
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
7
- International
7
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
6
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ทานตะวัน พิรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
23
+ Univ. Project
4
- Leader
4
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
19
- Leader
18
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
16.247
+ Univ. Project
1.080
- Leader
1.080
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
15.167
- Leader
12.693
- Co-
2.474
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
9
- International
9
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
3
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. เทพกัญญา หาญศีลวัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
20
+ Univ. Project
7
- Leader
5
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Project
13
- Leader
6
- Co-
7
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
5.848
+ Univ. Project
1.020
- Leader
0.660
- Co-
0.360
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
4.828
- Leader
0.955
- Co-
3.873
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
11
- International
11
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
8
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. สุนทรี สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
32
+ Univ. Project
7
- Leader
4
- Co-
3
- Ads.
0
+ Ext. Project
25
- Leader
18
- Co-
7
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
21.245
+ Univ. Project
2.120
- Leader
1.310
- Co-
0.810
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
19.125
- Leader
4.800
- Co-
14.326
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
18
- International
18
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
26
+ Univ. Project
7
- Leader
6
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Project
19
- Leader
13
- Co-
6
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
9.213
+ Univ. Project
2.794
- Leader
2.144
- Co-
0.650
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
6.420
- Leader
3.770
- Co-
2.649
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
15
- International
15
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
3
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
35
+ Univ. Project
1
- Leader
1
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
34
- Leader
29
- Co-
5
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
25.663
+ Univ. Project
0.150
- Leader
0.150
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
25.513
- Leader
19.642
- Co-
5.871
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
14
- International
14
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
2
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
19
+ Univ. Project
9
- Leader
8
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Project
10
- Leader
9
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
5.886
+ Univ. Project
1.990
- Leader
1.760
- Co-
0.230
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
3.896
- Leader
1.976
- Co-
1.920
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
10
- International
10
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
1
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. วิษฐิดา จันทราพรชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
11
+ Univ. Project
7
- Leader
4
- Co-
3
- Ads.
0
+ Ext. Project
4
- Leader
2
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
3.308
+ Univ. Project
1.060
- Leader
0.530
- Co-
0.530
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
2.248
- Leader
0.264
- Co-
1.984
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
6
- International
6
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
2
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
37
+ Univ. Project
19
- Leader
16
- Co-
3
- Ads.
0
+ Ext. Project
18
- Leader
14
- Co-
4
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
16.171
+ Univ. Project
4.960
- Leader
3.640
- Co-
1.320
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
11.211
- Leader
9.377
- Co-
1.834
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
32
- International
32
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
23
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ณัฐชนก อมรเทวภัทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
18
+ Univ. Project
8
- Leader
6
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Project
10
- Leader
8
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
5.400
+ Univ. Project
1.870
- Leader
1.310
- Co-
0.560
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
3.530
- Leader
2.530
- Co-
1.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
4
- International
4
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
2
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
36
+ Univ. Project
10
- Leader
5
- Co-
2
- Ads.
3
+ Ext. Project
26
- Leader
12
- Co-
14
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
18.228
+ Univ. Project
1.680
- Leader
0.860
- Co-
0.310
- Ads.
0.510
+ Ext. Project
16.548
- Leader
3.436
- Co-
13.112
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
9
- International
9
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
8
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
104
+ Univ. Project
61
- Leader
35
- Co-
24
- Ads.
2
+ Ext. Project
43
- Leader
26
- Co-
10
- Ads.
7
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
264.707
+ Univ. Project
195.900
- Leader
88.438
- Co-
86.463
- Ads.
21.000
+ Ext. Project
68.807
- Leader
27.994
- Co-
28.173
- Ads.
12.640
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
35
- International
35
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
20
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
30
+ Univ. Project
20
- Leader
12
- Co-
7
- Ads.
1
+ Ext. Project
10
- Leader
2
- Co-
8
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
9.885
+ Univ. Project
5.130
- Leader
3.300
- Co-
1.600
- Ads.
0.230
+ Ext. Project
4.755
- Leader
0.330
- Co-
4.425
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
5
- International
5
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
6
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
67
+ Univ. Project
35
- Leader
25
- Co-
10
- Ads.
0
+ Ext. Project
32
- Leader
31
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
32.009
+ Univ. Project
10.716
- Leader
6.903
- Co-
3.813
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
21.293
- Leader
19.693
- Co-
1.600
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
39
- International
39
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
21
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
53
+ Univ. Project
11
- Leader
9
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Project
42
- Leader
21
- Co-
21
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
28.641
+ Univ. Project
3.290
- Leader
2.540
- Co-
0.750
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
25.351
- Leader
4.802
- Co-
20.549
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
33
- International
33
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
21
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
83
+ Univ. Project
26
- Leader
19
- Co-
7
- Ads.
0
+ Ext. Project
57
- Leader
37
- Co-
18
- Ads.
2
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
243.101
+ Univ. Project
96.970
- Leader
64.880
- Co-
32.090
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
146.131
- Leader
120.274
- Co-
24.205
- Ads.
1.652
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
40
- International
40
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
33
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0