คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
Show

Summary

Equipment and Resource Research

Resources

#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
#Univ. Project#Ext. PRojectAmountAmount
147 324 58.442 596.307
471 654.749
Academic PositionEducation Background
Prof.Assoc. Prof.Asst. Prof.Lect.Res.Ph.D.M.B.
1 18 7 7 7 ---
40 -
#Research Unit
(Unit: ea)
#District
(Unit: m2)
#Equipment
(Unit: ea)
#Equip Amount
(Unit: Baht Million)
AmountAmountAmountAmount
0 0.00 0 0.000

Productions

JournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant & Animal
Regis. And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
481 43 245 235 0 90 0 0 0 0 91 3 3
1,185 6

Detail Report

Equipment and Resource Research

Resources

Research Unit#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
 #Univ. Project#Ext. ProjectAmountAmount

No data

Research UnitAcademic PositionEducation Background
 Prof.Assoc. Prof.Asst. Prof.Lect.Res.Ph.D.M.B.

No data

Research Unit#District
(Unit: m2)
#Equipment
(Unit: ea)
#Equip Amount
(Unit: Baht Million)
 AmountAmountAmount

No data

Productions

Research UnitJournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant &
Animal Regis.
And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
 Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.

No data

Research Unit

Research Unit and Equipment

Research Unit

Research UnitDistrict
(Unit: m2)
Head of
Research Unit

No data

Equipment

Research UnitEquipmentEquip. Amount
(Unit: Baht)

No data

Person

Person in Organization

Head of Research Unit

Member Performance

นาง ลูกจันทร์ ภัครัชพันธุ์, อาจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
1
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
1
- Leader
1
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
24.650
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
24.650
- Leader
24.650
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. วิเชียร ลีลาวัชรมาศ, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
9
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
9
- Leader
9
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
2.119
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
2.119
- Leader
2.119
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
15
- International
15
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. สาวิตรี จันทรานุรักษ์, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
6
+ Univ. Project
6
- Leader
4
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
1.577
+ Univ. Project
1.577
- Leader
1.027
- Co-
0.550
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
14
- International
14
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
12
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย ประศาสตร์ ฟูตระกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
1
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
1
- Leader
1
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.324
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.324
- Leader
0.324
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
1
- International
1
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย สมบัติ ขอทวีวัฒนา, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
12
+ Univ. Project
2
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Project
10
- Leader
7
- Co-
3
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
44.014
+ Univ. Project
0.280
- Leader
0.140
- Co-
0.140
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
43.734
- Leader
26.985
- Co-
16.749
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
1
- International
1
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
44
+ Univ. Project
20
- Leader
12
- Co-
7
- Ads.
1
+ Ext. Project
24
- Leader
20
- Co-
3
- Ads.
1
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
23.420
+ Univ. Project
11.855
- Leader
7.077
- Co-
4.227
- Ads.
0.550
+ Ext. Project
11.566
- Leader
9.042
- Co-
2.044
- Ads.
0.480
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
87
- International
87
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
45
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
63
+ Univ. Project
24
- Leader
12
- Co-
9
- Ads.
3
+ Ext. Project
39
- Leader
29
- Co-
6
- Ads.
4
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
109.953
+ Univ. Project
10.601
- Leader
5.208
- Co-
4.968
- Ads.
0.426
+ Ext. Project
99.352
- Leader
80.360
- Co-
7.842
- Ads.
11.150
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
82
- International
82
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
5
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. เพ็ญแข วันไชยธนวงศ์, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
10
+ Univ. Project
5
- Leader
2
- Co-
2
- Ads.
1
+ Ext. Project
5
- Leader
5
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
2.362
+ Univ. Project
0.582
- Leader
0.248
- Co-
0.248
- Ads.
0.086
+ Ext. Project
1.780
- Leader
1.780
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
13
- International
13
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
2
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. วีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
6
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
6
- Leader
6
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
11.203
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
11.203
- Leader
11.203
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
10
- International
10
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
4
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
59
+ Univ. Project
24
- Leader
12
- Co-
8
- Ads.
4
+ Ext. Project
35
- Leader
14
- Co-
16
- Ads.
5
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
94.530
+ Univ. Project
18.244
- Leader
6.982
- Co-
6.462
- Ads.
4.800
+ Ext. Project
76.286
- Leader
47.904
- Co-
24.006
- Ads.
4.375
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
65
- International
65
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
5
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. มังกร โรจน์ประภากร, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
14
+ Univ. Project
2
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Project
12
- Leader
11
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
11.001
+ Univ. Project
0.360
- Leader
0.180
- Co-
0.180
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
10.641
- Leader
8.967
- Co-
1.674
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
2
- International
2
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว สิริวัฒนา จิตตรีพล, นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
0
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.000
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
1
- International
1
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
1
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
38
+ Univ. Project
12
- Leader
6
- Co-
6
- Ads.
0
+ Ext. Project
26
- Leader
21
- Co-
3
- Ads.
2
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
64.815
+ Univ. Project
4.340
- Leader
2.170
- Co-
2.170
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
60.475
- Leader
55.355
- Co-
3.800
- Ads.
1.320
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
62
- International
62
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
2
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
53
+ Univ. Project
34
- Leader
17
- Co-
17
- Ads.
0
+ Ext. Project
19
- Leader
12
- Co-
7
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
21.947
+ Univ. Project
7.432
- Leader
3.716
- Co-
3.716
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
14.515
- Leader
7.154
- Co-
7.361
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
26
- International
26
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
4
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
35
+ Univ. Project
2
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Project
33
- Leader
21
- Co-
12
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
91.182
+ Univ. Project
0.180
- Leader
0.090
- Co-
0.090
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
91.002
- Leader
64.444
- Co-
26.558
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
28
- International
28
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
13
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ณัฐกานต์ นิตยพัธน์, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
24
+ Univ. Project
15
- Leader
9
- Co-
6
- Ads.
0
+ Ext. Project
9
- Leader
7
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
15.703
+ Univ. Project
3.410
- Leader
1.790
- Co-
1.620
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
12.293
- Leader
7.445
- Co-
4.848
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
13
- International
13
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ณกัญภัทร จินดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
21
+ Univ. Project
10
- Leader
8
- Co-
1
- Ads.
1
+ Ext. Project
11
- Leader
9
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
12.482
+ Univ. Project
2.317
- Leader
1.667
- Co-
0.150
- Ads.
0.500
+ Ext. Project
10.165
- Leader
1.165
- Co-
9.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
1
- International
1
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
6
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ภคมน จิตประเสริฐ, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
75
+ Univ. Project
23
- Leader
16
- Co-
4
- Ads.
3
+ Ext. Project
52
- Leader
45
- Co-
7
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
43.071
+ Univ. Project
6.318
- Leader
4.324
- Co-
1.514
- Ads.
0.480
+ Ext. Project
36.753
- Leader
26.120
- Co-
10.632
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
19
- International
19
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
3
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. กิติพงษ์ รัตนาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
30
+ Univ. Project
10
- Leader
5
- Co-
5
- Ads.
0
+ Ext. Project
20
- Leader
8
- Co-
12
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
90.374
+ Univ. Project
7.640
- Leader
3.820
- Co-
3.820
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
82.734
- Leader
10.898
- Co-
71.836
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
21
- International
21
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. สุมัลลิกา โมรากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
21
+ Univ. Project
6
- Leader
4
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Project
15
- Leader
6
- Co-
9
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
40.864
+ Univ. Project
1.900
- Leader
1.500
- Co-
0.400
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
38.964
- Leader
5.021
- Co-
33.943
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
9
- International
9
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ประกิต สุขใย, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
42
+ Univ. Project
13
- Leader
11
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Project
29
- Leader
17
- Co-
12
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
58.387
+ Univ. Project
5.950
- Leader
4.770
- Co-
1.180
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
52.437
- Leader
18.515
- Co-
33.922
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
44
- International
44
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
2
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. วิลาวัลย์ สินธุประภา, อาจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
21
+ Univ. Project
17
- Leader
8
- Co-
8
- Ads.
1
+ Ext. Project
4
- Leader
0
- Co-
4
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
8.267
+ Univ. Project
4.260
- Leader
2.030
- Co-
2.030
- Ads.
0.200
+ Ext. Project
4.007
- Leader
0.000
- Co-
4.007
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
5
- International
5
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. อุลัยวรรณ์ วิทยเกียรติ, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
26
+ Univ. Project
15
- Leader
7
- Co-
6
- Ads.
2
+ Ext. Project
11
- Leader
6
- Co-
5
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
42.446
+ Univ. Project
7.460
- Leader
3.380
- Co-
3.070
- Ads.
1.010
+ Ext. Project
34.986
- Leader
3.386
- Co-
31.599
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
9
- International
9
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ธนัท อ้วนอ่อน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
19
+ Univ. Project
6
- Leader
3
- Co-
3
- Ads.
0
+ Ext. Project
13
- Leader
11
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
14.356
+ Univ. Project
1.276
- Leader
0.638
- Co-
0.638
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
13.080
- Leader
11.286
- Co-
1.795
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
6
- International
6
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. มัสลิน นาคไพจิตร, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
26
+ Univ. Project
13
- Leader
7
- Co-
6
- Ads.
0
+ Ext. Project
13
- Leader
6
- Co-
7
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
35.592
+ Univ. Project
12.320
- Leader
6.160
- Co-
6.160
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
23.272
- Leader
7.177
- Co-
16.094
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
27
- International
27
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. วรวัลย์ วอร์โร, อาจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
4
+ Univ. Project
2
- Leader
1
- Co-
0
- Ads.
1
+ Ext. Project
2
- Leader
2
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.650
+ Univ. Project
0.300
- Leader
0.150
- Co-
0.000
- Ads.
0.150
+ Ext. Project
0.350
- Leader
0.350
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
2
- International
2
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. บุญทิวา นิลจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
12
+ Univ. Project
4
- Leader
2
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Project
8
- Leader
4
- Co-
4
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
14.240
+ Univ. Project
4.200
- Leader
2.100
- Co-
2.100
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
10.040
- Leader
3.998
- Co-
6.042
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
6
- International
6
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ไพบูลย์ ตั่นสกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
4
+ Univ. Project
3
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
1
+ Ext. Project
1
- Leader
1
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
1.275
+ Univ. Project
0.675
- Leader
0.225
- Co-
0.225
- Ads.
0.225
+ Ext. Project
0.600
- Leader
0.600
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
3
- International
3
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. นิสิต วัฒนศักดิ์ภูบาล, อาจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
4
+ Univ. Project
2
- Leader
1
- Co-
0
- Ads.
1
+ Ext. Project
2
- Leader
2
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
2.178
+ Univ. Project
0.450
- Leader
0.225
- Co-
0.000
- Ads.
0.225
+ Ext. Project
1.728
- Leader
1.728
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
2
- International
2
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. บัณฑิตา วานิกร, อาจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
2
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
2
- Leader
2
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.000
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
6
- International
6
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาง กิติญา วงษ์คำจันทร์ โอราน, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
6
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
6
- Leader
6
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
9.778
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
9.778
- Leader
9.778
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
9
- International
9
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. พฤกษ์ ตั้งพร้อมพันธ์, อาจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
3
+ Univ. Project
2
- Leader
1
- Co-
0
- Ads.
1
+ Ext. Project
1
- Leader
0
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
1.776
+ Univ. Project
0.450
- Leader
0.225
- Co-
0.000
- Ads.
0.225
+ Ext. Project
1.326
- Leader
0.000
- Co-
1.326
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
5
- International
5
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
3
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0