คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน วิทยาเขตบางเขน
สำนักงานเลขานุการ
Show

Summary

Equipment and Resource Research

Resources

#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
#Univ. Project#Ext. PRojectAmountAmount
616 1,405 470.966 2,015.742
2,021 2,486.708
Academic PositionEducation Background
Prof.Assoc. Prof.Asst. Prof.Lect.Res.Ph.D.M.B.
1 80 51 10 4 ---
146 -
#Research Unit
(Unit: ea)
#District
(Unit: m2)
#Equipment
(Unit: ea)
#Equip Amount
(Unit: Baht Million)
AmountAmountAmountAmount
21 0.00 63 424.548

Productions

JournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant & Animal
Regis. And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
1,492 197 1,242 1,060 4 153 0 3 0 0 473 1 3
4,624 4

Detail Report

Equipment and Resource Research

Resources

Research Unit#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
 #Univ. Project#Ext. ProjectAmountAmount
- (FCT)2514314.270350.301
- (BBC)7013624.227199.758
- (FBI)11612332.586155.583
- (CFB)381099.750201.233
- (MC)13613.74090.997
Advanced Polymer Composite and Smart Packaging Materials Research Group (ASM)12214294.308219.756
Agro-Industrial Supply Chain & Managment (AISM)172472.795669.428
Bio-Based and Sustainable Packaging Research Group (BSP)7124044.368636.847
Eco - Textile (ET)33664.84075.967
Fermentation Technology Research Center (FTR)9915331.264288.614
Food Process Innovation (FPI)4810014.16788.864
Food Safety (FS)116137176.577303.895
KUSCR : Kasetsart University Sensory Science and Consumer Research (KUSCR)120103211.420121.174
NQA : Non-destructive Quality Analysis (NQA)67101198.644117.869
Packaging & Distribution Systems for Agro-Industry (PDS)8331338.514731.387
Packaging Design and Development Center (PDC)21797.178249.514
PD-FIP : Product Development with Food Ingredients and Process (PD-FIP)10113334.13080.378
PIRUN : Product Innovation Research Unit (PIR)81194125.320313.536
Probiotics and Prebiotics for Health (PPH)9415543.624212.781
Rice and Rice Products (RRP)15130656.591313.910
Textile Technology and Innovation Management (TIM)19406.32071.118

Productions

Research UnitJournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant &
Animal Regis.
And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
 Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
- (BBC)149737374400001200
- (CFB)1411044441100002800
- (MC)1131616000000100
- (FCT)842147479922002400
- (FBI)1701398981100004800
Advanced Polymer Composite and Smart Packaging Materials Research Group (ASM)15697676101000007600
Agro-Industrial Supply Chain & Managment (AISM)8226153153000000800
Bio-Based and Sustainable Packaging Research Group (BSP)11711104104141422004300
Eco - Textile (ET)3821919330000200
Fermentation Technology Research Center (FTR)26329241241117117000012300
Food Process Innovation (FPI)133115757383811006300
Food Safety (FS)1351966664400002500
KUSCR : Kasetsart University Sensory Science and Consumer Research (KUSCR)9391341340000004400
NQA : Non-destructive Quality Analysis (NQA)671061615500002500
Packaging & Distribution Systems for Agro-Industry (PDS)24135153153242400008900
Packaging Design and Development Center (PDC)3362626000000700
PD-FIP : Product Development with Food Ingredients and Process (PD-FIP)14913134134121200005900
PIRUN : Product Innovation Research Unit (PIR)13442174174101000008100
Probiotics and Prebiotics for Health (PPH)1861470703300001200
Rice and Rice Products (RRP)351261551555151110011900
Textile Technology and Innovation Management (TIM)2841010110000700

Research Unit

Research Unit and Equipment

Research Unit

Research UnitDistrict
(Unit: m2)
Head of
Research Unit
--รศ.งามทิพย์ภู่วโรดม
--รศ.ภคมนจิตประเสริฐ
--รศ.วรรณีจิรภาคย์กุล
--รศ.ปาริฉัตรหงสประภาส
--ผศ.อโนทัยชลชาติภิญโญ
Advanced Polymer Composite and Smart Packaging Materials Research Group-รศ.ภาณุวัฒน์สรรพกุล
Agro-Industrial Supply Chain & Managment-ผศ.รวิพิมพ์ฉวีสุข
Bio-Based and Sustainable Packaging Research Group-รศ.น้ำฝนลำดับวงศ์
Eco - Textile-นายณัฐดนย์รุ่งเรืองกิจไกร
Fermentation Technology Research Center-รศ.สาโรจน์ศิริศันสนียกุล
Food Process Innovation-ผศ.วีรเชษฐ์จิตตาณิชย์
Food Safety-ผศ.วราภามหากาญจนกุล
KUSCR : Kasetsart University Sensory Science and Consumer Research-รศ.ธงชัยสุวรรณสิชณน์
NQA : Non-destructive Quality Analysis-รศ.ธงชัยสุวรรณสิชณน์
Packaging & Distribution Systems for Agro-Industry-รศ.วาณีชนเห็นชอบ
Packaging Design and Development Center-รศ.ธัญญารัตน์จิญกาญจน์
PD-FIP : Product Development with Food Ingredients and Process-รศ.นันทวันเทอดไทย
PIRUN : Product Innovation Research Unit-ผศ.พิสิฏฐ์ธรรมวิถี
Probiotics and Prebiotics for Health -รศ.สุนีย์นิธิสินประเสริฐ
Rice and Rice Products -ศ.อรอนงค์นัยวิกุล
Textile Technology and Innovation Management-ผศ.กรทิพย์ วัชรปัญญาวงศ์เตชะเมธีกุล

Equipment

Research UnitEquipmentEquip. Amount
(Unit: Baht)
-Gas chromatography mass spectrometers (GC/MS)7,793,977.00
-Gas chromatography mass spectrometers (GC/MS)7,793,977.00
-Gas chromatography mass spectrometers (GC/MS)7,793,977.00
-Gas chromatography mass spectrometers (GC/MS)7,793,977.00
-Gas chromatogry mass spectrometers (GC/MS)7,793,977.00
-Pilot plant pasteurize (UHT)7,289,500.00
-Pilot plant pasteurize (UHT)7,289,500.00
-Pilot plant pasteurize (UHT)7,289,500.00
-Pilot plant pasteurize (UHT)7,289,500.00
-Pilot plant pasteurize (UHT)7,289,500.00
-กล้องจุลทรรศ์5,133,105.84
-กล้องจุลทรรศน์5,133,105.84
-กล้องจุลทรรศน์5,133,105.84
-กล้องจุลทรรศน์5,133,105.84
-กล้องจุลทรรศน์5,133,105.84
Advanced Polymer Composite and Smart Packaging Materials Research GroupGas chromatography mass spectrometers (GC/MS)7,793,977.00
Advanced Polymer Composite and Smart Packaging Materials Research GroupPilot plant pasteurize (UHT)7,289,500.00
Advanced Polymer Composite and Smart Packaging Materials Research Groupกล้องจุลทรรศน์5,133,105.84
Agro-Industrial Supply Chain & ManagmentGas chromatography mass spectrometers (GC/MS)7,793,977.00
Agro-Industrial Supply Chain & ManagmentPilot plant pasteurize (UHT)7,289,500.00
Agro-Industrial Supply Chain & Managmentกล้องจุลทรรศน์5,133,105.84
Bio-Based and Sustainable Packaging Research GroupGas chromatography mass spectrometers (GC/MS)7,793,977.00
Bio-Based and Sustainable Packaging Research GroupPilot plant pasteurize (UHT)7,289,500.00
Bio-Based and Sustainable Packaging Research Groupกล้องจุลทรรศน์5,133,105.84
Eco - TextileGas chromatography mass spectrometers (GC/MS)7,793,977.00
Eco - TextilePilot plant pasteurize (UHT)7,289,500.00
Eco - Textileกล้องจุลทรรศน์5,133,105.84
Fermentation Technology Research CenterGas chromatography mass spectrometers (GC/MS)7,793,977.00
Fermentation Technology Research CenterPilot plant pasteurize (UHT)7,289,500.00
Fermentation Technology Research Centerกล้องจุลทรรศน์5,133,105.84
Food Process InnovationGas chromatography mass spectrometers (GC/MS)7,793,977.00
Food Process InnovationPilot plant pasteurize (UHT)7,289,500.00
Food Process Innovationกล้องจุลทรรศน์5,133,105.84
Food SafetyGas chromatography mass spectrometers (GC/MS)7,793,977.00
Food SafetyPilot plant pasteurize (UHT)7,289,500.00
Food Safetyกล้องจุลทรรศน์5,133,105.84
KUSCR : Kasetsart University Sensory Science and Consumer ResearchGas chromatography mass spectrometers (GC/MS)7,793,977.00
KUSCR : Kasetsart University Sensory Science and Consumer ResearchPilot plant pasteurize (UHT)7,289,500.00
KUSCR : Kasetsart University Sensory Science and Consumer Researchกล้องจุลทรรศน์5,133,105.84
NQA : Non-destructive Quality AnalysisGas chromatography mass spectrometers (GC/MS)7,793,977.00
NQA : Non-destructive Quality AnalysisPilot plant pasteurize (UHT)7,289,500.00
NQA : Non-destructive Quality Analysisกล้องจุลทรรศน์5,133,105.84
Packaging & Distribution Systems for Agro-IndustryGas chromatography mass spectrometers (GC/MS)7,793,977.00
Packaging & Distribution Systems for Agro-IndustryPilot plant pasteurize (UHT)7,289,500.00
Packaging & Distribution Systems for Agro-Industryกล้องจุลทรรศน์5,133,105.84
Packaging Design and Development CenterGas chromatography mass spectrometers (GC/MS)7,793,977.00
Packaging Design and Development CenterPilot plant pasteurize (UHT)7,289,500.00
Packaging Design and Development Centerกล้องจุลทรรศน์5,133,105.84
PD-FIP : Product Development with Food Ingredients and ProcessGas chromatography mass spectrometers (GC/MS)7,793,977.00
PD-FIP : Product Development with Food Ingredients and ProcessPilot plant pasteurize (UHT)7,289,500.00
PD-FIP : Product Development with Food Ingredients and Processกล้องจุลทรรศน์5,133,105.84
PIRUN : Product Innovation Research UnitGas chromatography mass spectrometers (GC/MS)7,793,977.00
PIRUN : Product Innovation Research UnitPilot plant pasteurize (UHT)7,289,500.00
PIRUN : Product Innovation Research Unitกล้องจุลทรรศน์5,133,105.84
Probiotics and Prebiotics for Health Gas chromatography mass spectrometers (GC/MS)7,793,977.00
Probiotics and Prebiotics for Health Pilot plant pasteurize (UHT)7,289,500.00
Probiotics and Prebiotics for Health กล้องจุลทรรศน์5,133,105.84
Rice and Rice Products Gas chromatography mass spectrometers (GC/MS)7,793,977.00
Rice and Rice Products Pilot plant pasteurize (UHT)7,289,500.00
Rice and Rice Products กล้องจุลทรรศน์5,133,105.84
Textile Technology and Innovation ManagementGas chromatography mass spectrometers (GC/MS)7,793,977.00
Textile Technology and Innovation Managementpilot plant pasteurize (UHT)7,289,500.00
Textile Technology and Innovation Managementกล้องจุลทรรศน์5,133,105.84

Person

Person in Organization

Head of Research Unit

ดร. วรรณี จิรภาคย์กุล, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
Email: wannee.ch@ku.ac.th
โทร. 02-562-5028
- (FBI)
Member: 8 (Int: 8 Nisit: 0 Ext: 0)
ดร. วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
Email: fagivnc@ku.ac.th
โทร. 0-25625052
Packaging & Distribution Systems for Agro-Industry (PDS)
Member: 11 (Int: 11 Nisit: 0 Ext: 0)
ดร. อโนทัย ชลชาติภิญโญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ
Email: fagiatc@ku.ac.th
โทร. 0818187048
- (MC)
Member: 6 (Int: 5 Nisit: 1 Ext: 0)
ดร. ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์
Email: fagitcs@ku.ac.th
โทร. 0-25625004
KUSCR : Kasetsart University Sensory Science and Consumer Research (KUSCR)
Member: 5 (Int: 5 Nisit: 0 Ext: 0)
NQA : Non-destructive Quality Analysis (NQA)
Member: 3 (Int: 3 Nisit: 0 Ext: 0)
นาย ณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, อาจารย์
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ
Email: fagitdr@ku.ac.th
โทร. 0-2562-5060
Eco - Textile (ET)
Member: 6 (Int: 6 Nisit: 0 Ext: 0)
ดร. นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์
Email: faginwt@ku.ac.th
โทร. 0-2562-5010
PD-FIP : Product Development with Food Ingredients and Process (PD-FIP)
Member: 8 (Int: 8 Nisit: 0 Ext: 0)
ดร. งามทิพย์ ภู่วโรดม, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
Email: fagintp@ku.ac.th
โทร. 0-2579-8902
- (FCT)
Member: 4 (Int: 4 Nisit: 0 Ext: 0)
ดร. ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
Email: fagiprh@ku.ac.th
โทร. 025625043
- (CFB)
Member: 6 (Int: 6 Nisit: 0 Ext: 0)
ดร. สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
Email: fagisnn@ku.ac.th
โทร. 0-2562-5089
Probiotics and Prebiotics for Health (PPH)
Member: 8 (Int: 8 Nisit: 0 Ext: 0)
ดร. ภคมน จิตประเสริฐ, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
Email: fagipmc@ku.ac.th
โทร. 0-25625085
- (BBC)
Member: 5 (Int: 5 Nisit: 0 Ext: 0)
ดร. สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
Email: fagissi@ku.ac.th
โทร. 0-2562-5086
Fermentation Technology Research Center (FTR)
Member: 10 (Int: 10 Nisit: 0 Ext: 0)
ดร. รวิพิมพ์ ฉวีสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
Email: fagirpc@ku.ac.th
โทร. 0-25625096
Agro-Industrial Supply Chain & Managment (AISM)
Member: 10 (Int: 10 Nisit: 0 Ext: 0)
ดร. อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
Email: fagionn@ku.ac.th
โทร. 0-2562-5023
Rice and Rice Products (RRP)
Member: 13 (Int: 13 Nisit: 0 Ext: 0)
ดร. น้ำฝน ลำดับวงศ์, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
Email: faginfl@ku.ac.th
โทร. 0-2562-5098
Bio-Based and Sustainable Packaging Research Group (BSP)
Member: 6 (Int: 6 Nisit: 0 Ext: 0)
ดร. กรทิพย์ วัชรปัญญาวงศ์ เตชะเมธีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ
Email: fagiktw@ku.ac.th
โทร. 025625060
Textile Technology and Innovation Management (TIM)
Member: 3 (Int: 3 Nisit: 0 Ext: 0)
ดร. วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
Email: fagiwcj@ku.ac.th
โทร. 0-2562-5026
Food Process Innovation (FPI)
Member: 5 (Int: 5 Nisit: 0 Ext: 0)
ดร. วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
Email: fagiwpm@ku.ac.th
โทร. 0-2579-5325-7
Food Safety (FS)
Member: 8 (Int: 8 Nisit: 0 Ext: 0)
ดร. พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์
Email: fagipsd@ku.ac.th
โทร. 02-5625004 ต่อ 5271
PIRUN : Product Innovation Research Unit (PIR)
Member: 7 (Int: 7 Nisit: 0 Ext: 0)
ดร. ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
Email: fagitvp@ku.ac.th
โทร. 02-562-5057 ต่อ 5057
Packaging Design and Development Center (PDC)
Member: 4 (Int: 4 Nisit: 0 Ext: 0)
ดร. ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
Email: fagipas@ku.ac.th
โทร. 02-562-5058
Advanced Polymer Composite and Smart Packaging Materials Research Group (ASM)
Member: 9 (Int: 9 Nisit: 0 Ext: 0)

Member Performance

ดร. วิเชียร ลีลาวัชรมาศ, รองศาสตราจารย์
สำนักงานเลขานุการ
สายสัมพันธ์:
สมาชิกProbiotics and Prebiotics for Health 2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
9
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
9
- Leader
9
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
2.119
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
2.119
- Leader
2.119
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
15
- International
15
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. สาวิตรี จันทรานุรักษ์, รองศาสตราจารย์
สำนักงานเลขานุการ
สายสัมพันธ์:
สมาชิกFermentation Technology Research Center2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
6
+ Univ. Project
6
- Leader
4
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
1.577
+ Univ. Project
1.577
- Leader
1.027
- Co-
0.550
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
14
- International
14
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
12
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์
สำนักงานเลขานุการ
สายสัมพันธ์:
หัวหน้าRice and Rice Products 2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
40
+ Univ. Project
4
- Leader
4
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
36
- Leader
18
- Co-
11
- Ads.
7
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
34.602
+ Univ. Project
0.370
- Leader
0.370
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
34.232
- Leader
19.477
- Co-
8.429
- Ads.
6.327
+ Research Unit
1
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
3
- Equip Price (Baht)
20,216,582.84
 
Output:
+ Journal
24
- International
24
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
6
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาง สินีนาถ จริยโชติเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สำนักงานเลขานุการ
สายสัมพันธ์:
สมาชิกPackaging & Distribution Systems for Agro-Industry2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
7
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
7
- Leader
0
- Co-
7
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
1.652
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
1.652
- Leader
0.000
- Co-
1.652
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
3
- International
3
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์
สำนักงานเลขานุการ
สายสัมพันธ์:
สมาชิกKUSCR : Kasetsart University Sensory Science and Consumer Research2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
43
+ Univ. Project
27
- Leader
14
- Co-
12
- Ads.
1
+ Ext. Project
16
- Leader
13
- Co-
2
- Ads.
1
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
16.519
+ Univ. Project
7.410
- Leader
4.080
- Co-
2.680
- Ads.
0.650
+ Ext. Project
9.109
- Leader
6.409
- Co-
2.200
- Ads.
0.500
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
26
- International
26
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
16
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์
สำนักงานเลขานุการ
สายสัมพันธ์:
หัวหน้าFermentation Technology Research Center2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
44
+ Univ. Project
20
- Leader
12
- Co-
7
- Ads.
1
+ Ext. Project
24
- Leader
20
- Co-
3
- Ads.
1
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
23.420
+ Univ. Project
11.855
- Leader
7.077
- Co-
4.227
- Ads.
0.550
+ Ext. Project
11.566
- Leader
9.042
- Co-
2.044
- Ads.
0.480
+ Research Unit
1
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
3
- Equip Price (Baht)
20,216,582.84
 
Output:
+ Journal
80
- International
80
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
45
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. กฤษกมล ณ จอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สำนักงานเลขานุการ
สายสัมพันธ์:
สมาชิก-2559 - ปัจจุบัน
สมาชิกFood Safety2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
15
+ Univ. Project
3
- Leader
2
- Co-
0
- Ads.
1
+ Ext. Project
12
- Leader
7
- Co-
5
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
40.098
+ Univ. Project
0.300
- Leader
0.150
- Co-
0.000
- Ads.
0.150
+ Ext. Project
39.798
- Leader
3.698
- Co-
36.100
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
28
- International
28
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
2
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ฤดีรัตน์ สันตะโก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สำนักงานเลขานุการ
สายสัมพันธ์:
สมาชิกAdvanced Polymer Composite and Smart Packaging Materials Research Group2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
11
+ Univ. Project
7
- Leader
6
- Co-
0
- Ads.
1
+ Ext. Project
4
- Leader
4
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
4.184
+ Univ. Project
3.846
- Leader
3.696
- Co-
0.000
- Ads.
0.150
+ Ext. Project
0.338
- Leader
0.338
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
17
- International
17
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
17
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ปัทธิมา อุดมไพจิตรกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สำนักงานเลขานุการ
สายสัมพันธ์:
สมาชิกFood Safety2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
10
+ Univ. Project
5
- Leader
3
- Co-
0
- Ads.
2
+ Ext. Project
5
- Leader
0
- Co-
5
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
21.183
+ Univ. Project
1.050
- Leader
0.700
- Co-
0.000
- Ads.
0.350
+ Ext. Project
20.133
- Leader
0.000
- Co-
20.133
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
13
- International
13
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
1
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. พิธาลัย ผู้พัฒน์, อาจารย์
สำนักงานเลขานุการ
สายสัมพันธ์:
สมาชิกPackaging Design and Development Center2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
11
+ Univ. Project
3
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
1
+ Ext. Project
8
- Leader
2
- Co-
6
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
17.007
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
17.007
- Leader
0.850
- Co-
16.157
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
2
- International
2
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. มัสลิน นาคไพจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สำนักงานเลขานุการ
สายสัมพันธ์:
สมาชิกProbiotics and Prebiotics for Health 2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
24
+ Univ. Project
11
- Leader
6
- Co-
5
- Ads.
0
+ Ext. Project
13
- Leader
6
- Co-
7
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
32.792
+ Univ. Project
9.520
- Leader
4.760
- Co-
4.760
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
23.272
- Leader
7.177
- Co-
16.094
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
21
- International
21
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. กฤษณา ตรีศีลวัฒนกุล, อาจารย์
สำนักงานเลขานุการ
สายสัมพันธ์:
สมาชิกAgro-Industrial Supply Chain & Managment2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
20
+ Univ. Project
2
- Leader
1
- Co-
0
- Ads.
1
+ Ext. Project
18
- Leader
4
- Co-
14
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
29.994
+ Univ. Project
0.300
- Leader
0.150
- Co-
0.000
- Ads.
0.150
+ Ext. Project
29.694
- Leader
2.444
- Co-
27.249
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
2
- International
2
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. พิมพวรรณ คุ้มภัย, อาจารย์
สำนักงานเลขานุการ
สายสัมพันธ์:
สมาชิก-2559 - ปัจจุบัน
สมาชิกTextile Technology and Innovation Management2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
7
+ Univ. Project
2
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Project
5
- Leader
0
- Co-
5
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
2.789
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
2.789
- Leader
0.000
- Co-
2.789
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
4
- International
4
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. อัจฉรา เกษสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สำนักงานเลขานุการ
สายสัมพันธ์:
สมาชิกAgro-Industrial Supply Chain & Managment2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
22
+ Univ. Project
2
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Project
20
- Leader
7
- Co-
13
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
53.570
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
53.570
- Leader
4.903
- Co-
48.667
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
4
- International
4
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. กุลนาถ ทองขาว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สำนักงานเลขานุการ
สายสัมพันธ์:
สมาชิกFood Safety2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
19
+ Univ. Project
6
- Leader
3
- Co-
3
- Ads.
0
+ Ext. Project
13
- Leader
2
- Co-
11
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
15.721
+ Univ. Project
0.600
- Leader
0.300
- Co-
0.300
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
15.121
- Leader
2.339
- Co-
12.782
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
10
- International
10
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. เยาวภา หล่อเจริญผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สำนักงานเลขานุการ
สายสัมพันธ์:
สมาชิก-2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
11
+ Univ. Project
4
- Leader
2
- Co-
1
- Ads.
1
+ Ext. Project
7
- Leader
1
- Co-
6
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
29.574
+ Univ. Project
1.200
- Leader
0.600
- Co-
0.450
- Ads.
0.150
+ Ext. Project
28.374
- Leader
0.600
- Co-
27.774
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
22
- International
22
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
8
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. จุมพล วรสายัณห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สำนักงานเลขานุการ
สายสัมพันธ์:
สมาชิกAgro-Industrial Supply Chain & Managment2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
19
+ Univ. Project
2
- Leader
2
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
17
- Leader
4
- Co-
13
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
76.580
+ Univ. Project
0.160
- Leader
0.160
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
76.420
- Leader
11.358
- Co-
65.062
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
4
- International
4
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. วศะพร เพรททิเซย์ จันทร์พุฒ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สำนักงานเลขานุการ
สายสัมพันธ์:
สมาชิก-2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
21
+ Univ. Project
6
- Leader
5
- Co-
0
- Ads.
1
+ Ext. Project
15
- Leader
7
- Co-
8
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
21.147
+ Univ. Project
0.540
- Leader
0.390
- Co-
0.000
- Ads.
0.150
+ Ext. Project
20.607
- Leader
5.410
- Co-
15.198
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
21
- International
21
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. สุนทรี สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์
สำนักงานเลขานุการ
สายสัมพันธ์:
สมาชิกKUSCR : Kasetsart University Sensory Science and Consumer Research2559 - ปัจจุบัน
สมาชิกPD-FIP : Product Development with Food Ingredients and Process2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
32
+ Univ. Project
7
- Leader
4
- Co-
3
- Ads.
0
+ Ext. Project
25
- Leader
18
- Co-
7
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
21.245
+ Univ. Project
2.120
- Leader
1.310
- Co-
0.810
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
19.125
- Leader
4.800
- Co-
14.326
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
38
- International
38
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, รองศาสตราจารย์
สำนักงานเลขานุการ
สายสัมพันธ์:
สมาชิกNQA : Non-destructive Quality Analysis2559 - ปัจจุบัน
สมาชิกPD-FIP : Product Development with Food Ingredients and Process2559 - ปัจจุบัน
สมาชิกRice and Rice Products 2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
26
+ Univ. Project
7
- Leader
6
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Project
19
- Leader
13
- Co-
6
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
9.213
+ Univ. Project
2.794
- Leader
2.144
- Co-
0.650
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
6.420
- Leader
3.770
- Co-
2.649
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
54
- International
54
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
9
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์
สำนักงานเลขานุการ
สายสัมพันธ์:
สมาชิกNQA : Non-destructive Quality Analysis2559 - ปัจจุบัน
สมาชิกPIRUN : Product Innovation Research Unit2559 - ปัจจุบัน
สมาชิกRice and Rice Products 2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
36
+ Univ. Project
1
- Leader
1
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
35
- Leader
29
- Co-
6
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
32.013
+ Univ. Project
0.150
- Leader
0.150
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
31.863
- Leader
19.642
- Co-
12.220
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
42
- International
42
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
6
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. กนกรัตน์ ลิมปิโสภณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สำนักงานเลขานุการ
สายสัมพันธ์:
สมาชิก-2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
16
+ Univ. Project
1
- Leader
1
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
15
- Leader
10
- Co-
5
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
28.901
+ Univ. Project
0.150
- Leader
0.150
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
28.751
- Leader
4.855
- Co-
23.896
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
8
- International
8
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
1
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. กนิฐพร วังใน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สำนักงานเลขานุการ
สายสัมพันธ์:
สมาชิกFood Safety2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
33
+ Univ. Project
19
- Leader
12
- Co-
6
- Ads.
1
+ Ext. Project
14
- Leader
7
- Co-
7
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
31.058
+ Univ. Project
18.945
- Leader
10.345
- Co-
6.600
- Ads.
2.000
+ Ext. Project
12.113
- Leader
4.456
- Co-
7.657
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
15
- International
15
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. พิณทิพย์ รัมภกาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สำนักงานเลขานุการ
สายสัมพันธ์:
สมาชิก-2559 - ปัจจุบัน
สมาชิกAdvanced Polymer Composite and Smart Packaging Materials Research Group2559 - ปัจจุบัน
สมาชิกRice and Rice Products 2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
13
+ Univ. Project
3
- Leader
3
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
10
- Leader
4
- Co-
6
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
13.287
+ Univ. Project
0.390
- Leader
0.390
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
12.897
- Leader
6.593
- Co-
6.305
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
27
- International
27
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์
สำนักงานเลขานุการ
สายสัมพันธ์:
สมาชิกFermentation Technology Research Center2559 - ปัจจุบัน
หัวหน้าFood Process Innovation2559 - ปัจจุบัน
สมาชิกPackaging & Distribution Systems for Agro-Industry2559 - ปัจจุบัน
สมาชิกRice and Rice Products 2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
33
+ Univ. Project
8
- Leader
6
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Project
25
- Leader
14
- Co-
11
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
26.648
+ Univ. Project
0.550
- Leader
0.550
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
26.098
- Leader
2.923
- Co-
23.176
- Ads.
0.000
+ Research Unit
1
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
3
- Equip Price (Baht)
20,216,582.84
 
Output:
+ Journal
204
- International
204
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
124
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาง ผุสดี แซ่ลิ่ม, อาจารย์
สำนักงานเลขานุการ
สายสัมพันธ์:
สมาชิกEco - Textile2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
13
+ Univ. Project
8
- Leader
4
- Co-
4
- Ads.
0
+ Ext. Project
5
- Leader
2
- Co-
3
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
4.669
+ Univ. Project
2.940
- Leader
1.470
- Co-
1.470
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
1.729
- Leader
0.080
- Co-
1.649
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
4
- International
4
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาง สมพร คงเจริญเกียรติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สำนักงานเลขานุการ
สายสัมพันธ์:
สมาชิกPackaging & Distribution Systems for Agro-Industry2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
5
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
5
- Leader
0
- Co-
5
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.987
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.987
- Leader
0.000
- Co-
0.987
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
1
- International
1
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์, รองศาสตราจารย์
สำนักงานเลขานุการ
สายสัมพันธ์:
สมาชิกRice and Rice Products 2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
18
+ Univ. Project
5
- Leader
5
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
13
- Leader
7
- Co-
6
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
44.259
+ Univ. Project
1.630
- Leader
1.630
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
42.629
- Leader
3.967
- Co-
38.662
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
8
- International
8
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
1
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ธนัท อ้วนอ่อน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สำนักงานเลขานุการ
สายสัมพันธ์:
สมาชิก-2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
17
+ Univ. Project
6
- Leader
3
- Co-
3
- Ads.
0
+ Ext. Project
11
- Leader
10
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
12.662
+ Univ. Project
1.276
- Leader
0.638
- Co-
0.638
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
11.386
- Leader
10.286
- Co-
1.100
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
4
- International
4
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. สุมัลลิกา โมรากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สำนักงานเลขานุการ
สายสัมพันธ์:
สมาชิกFermentation Technology Research Center2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
19
+ Univ. Project
6
- Leader
4
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Project
13
- Leader
5
- Co-
8
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
39.322
+ Univ. Project
1.900
- Leader
1.500
- Co-
0.400
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
37.422
- Leader
4.173
- Co-
33.249
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
9
- International
9
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. พรทิพย์ ธูปถมพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สำนักงานเลขานุการ
สายสัมพันธ์:
สมาชิกTextile Technology and Innovation Management2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
23
+ Univ. Project
10
- Leader
5
- Co-
5
- Ads.
0
+ Ext. Project
13
- Leader
5
- Co-
8
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
27.278
+ Univ. Project
3.320
- Leader
1.660
- Co-
1.660
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
23.958
- Leader
2.079
- Co-
21.879
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
24
- International
24
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
6
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ทานตะวัน พิรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สำนักงานเลขานุการ
สายสัมพันธ์:
สมาชิกPD-FIP : Product Development with Food Ingredients and Process2559 - ปัจจุบัน
สมาชิกPIRUN : Product Innovation Research Unit2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
24
+ Univ. Project
4
- Leader
4
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
20
- Leader
20
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
16.773
+ Univ. Project
1.080
- Leader
1.080
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
15.693
- Leader
15.693
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
26
- International
26
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
6
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. เทพกัญญา หาญศีลวัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สำนักงานเลขานุการ
สายสัมพันธ์:
สมาชิกPIRUN : Product Innovation Research Unit2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
19
+ Univ. Project
7
- Leader
5
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Project
12
- Leader
6
- Co-
6
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
3.928
+ Univ. Project
1.020
- Leader
0.660
- Co-
0.360
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
2.908
- Leader
0.955
- Co-
1.953
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
13
- International
13
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
8
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ประกิต สุขใย, รองศาสตราจารย์
สำนักงานเลขานุการ
สายสัมพันธ์:
สมาชิก-2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
41
+ Univ. Project
12
- Leader
10
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Project
29
- Leader
17
- Co-
12
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
57.887
+ Univ. Project
5.450
- Leader
4.270
- Co-
1.180
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
52.437
- Leader
18.515
- Co-
33.922
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
33
- International
33
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
2
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. วิลาวัลย์ สินธุประภา, อาจารย์
สำนักงานเลขานุการ
สายสัมพันธ์:
สมาชิกProbiotics and Prebiotics for Health 2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
21
+ Univ. Project
17
- Leader
8
- Co-
8
- Ads.
1
+ Ext. Project
4
- Leader
0
- Co-
4
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
8.267
+ Univ. Project
4.260
- Leader
2.030
- Co-
2.030
- Ads.
0.200
+ Ext. Project
4.007
- Leader
0.000
- Co-
4.007
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
4
- International
4
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์
สำนักงานเลขานุการ
สายสัมพันธ์:
สมาชิกAgro-Industrial Supply Chain & Managment2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
27
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
27
- Leader
18
- Co-
9
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
29.495
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
29.495
- Leader
5.868
- Co-
23.627
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
14
- International
14
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. อโนทัย ชลชาติภิญโญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สำนักงานเลขานุการ
สายสัมพันธ์:
หัวหน้า-2559 - ปัจจุบัน
สมาชิกEco - Textile2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
14
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
14
- Leader
6
- Co-
8
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
23.483
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
23.483
- Leader
2.660
- Co-
20.823
- Ads.
0.000
+ Research Unit
1
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
3
- Equip Price (Baht)
20,216,582.84
 
Output:
+ Journal
4
- International
4
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว ชนัสสา นันทิวัชรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สำนักงานเลขานุการ
สายสัมพันธ์:
สมาชิกAdvanced Polymer Composite and Smart Packaging Materials Research Group2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
4
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
4
- Leader
0
- Co-
4
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
13.670
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
13.670
- Leader
0.000
- Co-
13.670
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
2
- International
2
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. กิติพงษ์ รัตนาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สำนักงานเลขานุการ
สายสัมพันธ์:
สมาชิกFermentation Technology Research Center2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
26
+ Univ. Project
8
- Leader
4
- Co-
4
- Ads.
0
+ Ext. Project
18
- Leader
7
- Co-
11
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
87.432
+ Univ. Project
4.840
- Leader
2.420
- Co-
2.420
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
82.592
- Leader
10.754
- Co-
71.838
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
13
- International
13
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0