สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร บางเขน
ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ
Show

Summary

Equipment and Resource Research

Resources

#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
#Univ. Project#Ext. PRojectAmountAmount
51 470 16.690 327.007
521 343.697
Academic PositionEducation Background
Prof.Assoc. Prof.Asst. Prof.Lect.Res.Ph.D.M.B.
0 0 0 0 29 ---
29 -
#Research Unit
(Unit: ea)
#District
(Unit: m2)
#Equipment
(Unit: ea)
#Equip Amount
(Unit: Baht Million)
AmountAmountAmountAmount
0 0.00 0 0.000

Productions

JournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant & Animal
Regis. And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
96 71 92 62 0 62 0 26 0 0 57 3 3
466 6

Detail Report

Equipment and Resource Research

Resources

Research Unit#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
 #Univ. Project#Ext. ProjectAmountAmount

No data

Research UnitAcademic PositionEducation Background
 Prof.Assoc. Prof.Asst. Prof.Lect.Res.Ph.D.M.B.

No data

Research Unit#District
(Unit: m2)
#Equipment
(Unit: ea)
#Equip Amount
(Unit: Baht Million)
 AmountAmountAmount

No data

Productions

Research UnitJournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant &
Animal Regis.
And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
 Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.

No data

Research Unit

Research Unit and Equipment

Research Unit

Research UnitDistrict
(Unit: m2)
Head of
Research Unit

No data

Equipment

Research UnitEquipmentEquip. Amount
(Unit: Baht)

No data

Person

Person in Organization

Head of Research Unit

Member Performance

ดร. วันเพ็ญ มีสมญา, นักวิจัย เชี่ยวชาญ
ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
29
+ Univ. Project
7
- Leader
3
- Co-
3
- Ads.
1
+ Ext. Project
22
- Leader
15
- Co-
7
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
5.022
+ Univ. Project
1.080
- Leader
0.440
- Co-
0.440
- Ads.
0.200
+ Ext. Project
3.942
- Leader
2.780
- Co-
1.162
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
10
- International
10
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
13
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว เยาวดี คุปตะพันธ์, นักวิจัย เชี่ยวชาญ
ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
41
+ Univ. Project
16
- Leader
8
- Co-
8
- Ads.
0
+ Ext. Project
25
- Leader
4
- Co-
21
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
21.370
+ Univ. Project
3.400
- Leader
1.700
- Co-
1.700
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
17.970
- Leader
0.386
- Co-
17.584
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
10
- International
10
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
12
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. วิภาภรณ์ ณ ถลาง, นักวิจัย ชำนาญการ
ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
20
+ Univ. Project
8
- Leader
4
- Co-
4
- Ads.
0
+ Ext. Project
12
- Leader
1
- Co-
11
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
17.148
+ Univ. Project
2.400
- Leader
1.200
- Co-
1.200
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
14.748
- Leader
0.420
- Co-
14.328
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
3
- International
3
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
1
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาง ผ่องศรี จิตตนูนท์, นักวิจัย เชี่ยวชาญ
ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
13
+ Univ. Project
1
- Leader
1
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
12
- Leader
2
- Co-
10
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
2.830
+ Univ. Project
0.150
- Leader
0.150
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
2.680
- Leader
1.072
- Co-
1.608
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
3
- International
3
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
4
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์, นักวิจัย ชำนาญการ
ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
48
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
48
- Leader
12
- Co-
34
- Ads.
2
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
26.394
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
26.394
- Leader
6.730
- Co-
18.614
- Ads.
1.050
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
10
- International
10
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
14
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว เพลินใจ ตังคณะกุล, นักวิจัย เชี่ยวชาญ
ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
65
+ Univ. Project
4
- Leader
2
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Project
61
- Leader
24
- Co-
35
- Ads.
2
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
73.750
+ Univ. Project
1.000
- Leader
0.500
- Co-
0.500
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
72.750
- Leader
18.929
- Co-
49.821
- Ads.
4.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
9
- International
9
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
8
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาง เย็นใจ ฐิตะฐาน, พนักงานวิทยาศาสตร์
ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
28
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
28
- Leader
1
- Co-
27
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
23.851
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
23.851
- Leader
0.070
- Co-
23.781
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
2
- International
2
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
1
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาง พยอม อัตกวิบูลย์กุล, เจ้าหน้าที่วิจัย
ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
19
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
19
- Leader
2
- Co-
17
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
10.831
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
10.831
- Leader
0.036
- Co-
10.795
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
3
- International
3
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
4
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว สมจิต อ่อนเหม, พนักงานวิทยาศาสตร์
ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
26
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
26
- Leader
3
- Co-
23
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
8.713
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
8.713
- Leader
0.133
- Co-
8.580
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
2
- International
2
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
1
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, นักวิจัย
ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
59
+ Univ. Project
2
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Project
57
- Leader
38
- Co-
15
- Ads.
4
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
45.071
+ Univ. Project
0.540
- Leader
0.270
- Co-
0.270
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
44.531
- Leader
16.414
- Co-
25.832
- Ads.
2.285
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
9
- International
9
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
8
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาง บุญมา นิยมวิทย์, พนักงานวิทยาศาสตร์
ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
18
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
18
- Leader
0
- Co-
18
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
10.019
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
10.019
- Leader
0.000
- Co-
10.019
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
5
- International
5
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
4
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. เกศศิณี ตระกูลทิวากร, นักวิจัย เชี่ยวชาญ
ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
56
+ Univ. Project
1
- Leader
1
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
55
- Leader
28
- Co-
25
- Ads.
2
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
68.910
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
68.910
- Leader
20.399
- Co-
48.311
- Ads.
0.200
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
12
- International
12
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
8
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาง จันทร์เพ็ญ แสงประกาย, นักวิจัย เชี่ยวชาญ
ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
72
+ Univ. Project
17
- Leader
8
- Co-
8
- Ads.
1
+ Ext. Project
55
- Leader
9
- Co-
46
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
34.860
+ Univ. Project
4.420
- Leader
1.960
- Co-
1.960
- Ads.
0.500
+ Ext. Project
30.440
- Leader
7.778
- Co-
22.662
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
10
- International
10
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
9
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาง อุษาพร ภูคัสมาส, นักโภชนาการ
ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
55
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
55
- Leader
29
- Co-
26
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
8.457
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
8.457
- Leader
1.514
- Co-
6.943
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ดาลัด ศิริวัน, นักวิจัย
ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
35
+ Univ. Project
6
- Leader
3
- Co-
3
- Ads.
0
+ Ext. Project
29
- Leader
7
- Co-
22
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
54.216
+ Univ. Project
2.420
- Leader
1.210
- Co-
1.210
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
51.796
- Leader
15.399
- Co-
36.397
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
12
- International
12
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
2
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาง วนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล, นักวิจัย
ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
70
+ Univ. Project
14
- Leader
6
- Co-
5
- Ads.
3
+ Ext. Project
56
- Leader
17
- Co-
39
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
48.225
+ Univ. Project
4.755
- Leader
2.105
- Co-
1.975
- Ads.
0.675
+ Ext. Project
43.470
- Leader
7.166
- Co-
36.304
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
7
- International
7
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
2
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. วิชชา ตรีสุวรรณ, นักวิจัย ชำนาญการ
ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
38
+ Univ. Project
3
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
1
+ Ext. Project
35
- Leader
14
- Co-
21
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
35.653
+ Univ. Project
0.660
- Leader
0.220
- Co-
0.220
- Ads.
0.220
+ Ext. Project
34.993
- Leader
8.338
- Co-
26.655
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
14
- International
14
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
7
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว วาสนา นาราศรี, นักโภชนาการ ชำนาญการ
ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
47
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
47
- Leader
13
- Co-
33
- Ads.
1
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
31.884
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
31.884
- Leader
2.826
- Co-
29.048
- Ads.
0.010
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
2
- International
2
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว ศิริพร ตันจอ, นักวิจัย ชำนาญการ
ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
32
+ Univ. Project
7
- Leader
4
- Co-
3
- Ads.
0
+ Ext. Project
25
- Leader
5
- Co-
20
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
20.782
+ Univ. Project
5.953
- Leader
3.033
- Co-
2.920
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
14.830
- Leader
1.699
- Co-
13.131
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
2
- International
2
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
1
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย ญาธิปวีร์ ปักแก้ว, นักวิทยาศาสตร์
ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
36
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
36
- Leader
9
- Co-
27
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
17.941
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
17.941
- Leader
0.520
- Co-
17.421
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว ชุษณา เมฆโหรา, นักวิจัย ชำนาญการ
ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
38
+ Univ. Project
5
- Leader
3
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Project
33
- Leader
12
- Co-
21
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
22.606
+ Univ. Project
2.900
- Leader
2.450
- Co-
0.450
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
19.706
- Leader
3.531
- Co-
16.175
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
2
- International
2
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. อรไท สวัสดิชัยกุล, นักวิจัย ชำนาญการ
ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
45
+ Univ. Project
3
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
1
+ Ext. Project
42
- Leader
11
- Co-
31
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
51.892
+ Univ. Project
0.158
- Leader
0.053
- Co-
0.053
- Ads.
0.053
+ Ext. Project
51.735
- Leader
5.206
- Co-
46.529
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
11
- International
11
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
10
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว สมัชญา ตาทองศรี, นักวิทยาศาสตร์
ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
2
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
2
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
4.065
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
4.065
- Leader
0.065
- Co-
4.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ปิยาภัทร ไตรสนธิ, นักวิจัย ชำนาญการ
ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
35
+ Univ. Project
4
- Leader
2
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Project
31
- Leader
7
- Co-
24
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
37.823
+ Univ. Project
1.100
- Leader
0.550
- Co-
0.550
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
36.723
- Leader
4.514
- Co-
32.209
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
4
- International
4
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ซาฟียะห์ สะอะ, นักวิจัย ชำนาญการ
ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
28
+ Univ. Project
5
- Leader
2
- Co-
2
- Ads.
1
+ Ext. Project
23
- Leader
3
- Co-
20
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
50.245
+ Univ. Project
1.475
- Leader
0.625
- Co-
0.625
- Ads.
0.225
+ Ext. Project
48.770
- Leader
4.275
- Co-
44.495
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
4
- International
4
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย ณัฐวุฒิ ลายน้ำเงิน, นักวิจัย
ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
10
+ Univ. Project
3
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
1
+ Ext. Project
7
- Leader
2
- Co-
5
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
1.686
+ Univ. Project
0.675
- Leader
0.225
- Co-
0.225
- Ads.
0.225
+ Ext. Project
1.011
- Leader
0.446
- Co-
0.566
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว ทิพา วรเนตรสุดาทิพย์, นักวิทยาศาสตร์
ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
14
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
14
- Leader
4
- Co-
10
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
2.787
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
2.787
- Leader
0.566
- Co-
2.222
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0