คณะวนศาสตร์ บางเขน วิทยาเขตบางเขน
สำนักงานเลขานุการ
Show

Summary

Equipment and Resource Research

Resources

#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
#Univ. Project#Ext. PRojectAmountAmount
9 36 2.160 21.458
45 23.618
Academic PositionEducation Background
Prof.Assoc. Prof.Asst. Prof.Lect.Res.Ph.D.M.B.
0 0 0 0 9 ---
9 -
#Research Unit
(Unit: ea)
#District
(Unit: m2)
#Equipment
(Unit: ea)
#Equip Amount
(Unit: Baht Million)
AmountAmountAmountAmount
0 0.00 0 0.000

Productions

JournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant & Animal
Regis. And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
1 4 1 15 0 0 0 0 0 0 1 1 3
22 4

Detail Report

Equipment and Resource Research

Resources

Research Unit#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
 #Univ. Project#Ext. ProjectAmountAmount

No data

Research UnitAcademic PositionEducation Background
 Prof.Assoc. Prof.Asst. Prof.Lect.Res.Ph.D.M.B.

No data

Research Unit#District
(Unit: m2)
#Equipment
(Unit: ea)
#Equip Amount
(Unit: Baht Million)
 AmountAmountAmount

No data

Productions

Research UnitJournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant &
Animal Regis.
And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
 Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.

No data

Research Unit

Research Unit and Equipment

Research Unit

Research UnitDistrict
(Unit: m2)
Head of
Research Unit

No data

Equipment

Research UnitEquipmentEquip. Amount
(Unit: Baht)

No data

Person

Person in Organization

Head of Research Unit

Member Performance

นาย เจษฎา(ไม่ใช้แล้ว) วงศ์พรหม, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำนักงานเลขานุการ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
9
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
9
- Leader
0
- Co-
9
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
2.626
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
2.626
- Leader
0.000
- Co-
2.626
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
1
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาง อภิญญา พุ่มพวง, นักวิจัย
สำนักงานเลขานุการ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
5
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
5
- Leader
2
- Co-
3
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
3.250
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
3.250
- Leader
0.528
- Co-
2.722
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย วนัท พุ่มพวง, เจ้าหน้าที่วิจัย
สำนักงานเลขานุการ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
1
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
1
- Leader
0
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.299
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.299
- Leader
0.000
- Co-
0.299
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย เจษฎา วงค์พรหม, นักวิจัย
สำนักงานเลขานุการ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
19
+ Univ. Project
8
- Leader
5
- Co-
3
- Ads.
0
+ Ext. Project
11
- Leader
2
- Co-
9
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
9.232
+ Univ. Project
2.565
- Leader
1.425
- Co-
1.140
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
6.667
- Leader
1.333
- Co-
5.334
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
1
- International
1
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. นรินธร จำวงษ์, นักวิจัย ชำนาญการ
สำนักงานเลขานุการ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
17
+ Univ. Project
1
- Leader
1
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
16
- Leader
6
- Co-
10
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
12.517
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
12.517
- Leader
3.687
- Co-
8.830
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย วสันต์ จันทร์แดง, นักวิจัย
สำนักงานเลขานุการ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
12
+ Univ. Project
9
- Leader
4
- Co-
3
- Ads.
2
+ Ext. Project
3
- Leader
1
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
4.822
+ Univ. Project
1.905
- Leader
0.878
- Co-
0.750
- Ads.
0.278
+ Ext. Project
2.917
- Leader
1.380
- Co-
1.537
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0