คณะประมง บางเขน วิทยาเขตบางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
Show

Summary

Equipment and Resource Research

Resources

#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
#Univ. Project#Ext. PRojectAmountAmount
54 164 22.220 344.041
218 366.261
Academic PositionEducation Background
Prof.Assoc. Prof.Asst. Prof.Lect.Res.Ph.D.M.B.
0 9 12 6 3 ---
30 -
#Research Unit
(Unit: ea)
#District
(Unit: m2)
#Equipment
(Unit: ea)
#Equip Amount
(Unit: Baht Million)
AmountAmountAmountAmount
1 0.00 1 3.300

Productions

JournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant & Animal
Regis. And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
132 48 81 197 0 1 0 0 0 0 44 1 3
503 4

Detail Report

Equipment and Resource Research

Resources

Research Unit#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
 #Univ. Project#Ext. ProjectAmountAmount
กรุณาใส่ชื่อหน่วยปฏิบัติการวิจัย (-LAB21)333423.930106.640
Research UnitAcademic PositionEducation Background
 Prof.Assoc. Prof.Asst. Prof.Lect.Res.Ph.D.M.B.
กรุณาใส่ชื่อหน่วยปฏิบัติการวิจัย (-LAB21)01000---
Research Unit#District
(Unit: m2)
#Equipment
(Unit: ea)
#Equip Amount
(Unit: Baht Million)
 AmountAmountAmount
กรุณาใส่ชื่อหน่วยปฏิบัติการวิจัย (-LAB21)-13,300,000.00

Productions

Research UnitJournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant &
Animal Regis.
And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
 Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
กรุณาใส่ชื่อหน่วยปฏิบัติการวิจัย (-LAB21)27226260000001100

Research Unit

Research Unit and Equipment

Research Unit

Research UnitDistrict
(Unit: m2)
Head of
Research Unit
กรุณาใส่ชื่อหน่วยปฏิบัติการวิจัย-รศ.เชษฐพงษ์เมฆสัมพันธ์

Equipment

Research UnitEquipmentEquip. Amount
(Unit: Baht)
กรุณาใส่ชื่อหน่วยปฏิบัติการวิจัยเครื่องวิเคราะห์คุณภาพน้ำแบบอัตโนมัติ3,300,000.00

Person

Person in Organization

Head of Research Unit

ดร. เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
Email: ffisspm@ku.ac.th
โทร. 02-5614288 (641381)
กรุณาใส่ชื่อหน่วยปฏิบัติการวิจัย (-LAB21)
Member: 3 (Int: 1 Nisit: 2 Ext: 0)

Member Performance

นาย ชัยชาญ มหาสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
1
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
1
- Leader
1
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.180
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.180
- Leader
0.180
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
1
- International
1
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาง ประจวบ หลำอุบล, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
2
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
2
- Leader
2
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
12.200
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
12.200
- Leader
12.200
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
1
- International
1
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาง สุนันท์ ภัทรจินดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
10
+ Univ. Project
8
- Leader
3
- Co-
3
- Ads.
2
+ Ext. Project
2
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
13.100
+ Univ. Project
4.100
- Leader
1.700
- Co-
1.700
- Ads.
0.700
+ Ext. Project
9.000
- Leader
7.000
- Co-
2.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
2
- International
2
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย วชิระ ใจงาม, อาจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
6
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
6
- Leader
0
- Co-
6
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.280
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.280
- Leader
0.000
- Co-
0.280
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
2
- International
2
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. นภาขวัญ แหวนเพชร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
9
+ Univ. Project
2
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Project
7
- Leader
1
- Co-
6
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
32.306
+ Univ. Project
0.400
- Leader
0.200
- Co-
0.200
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
31.906
- Leader
1.715
- Co-
30.191
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
1
- International
1
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ชาคริต เรืองสอน, อาจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
2
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
2
- Leader
0
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
11.529
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
11.529
- Leader
0.000
- Co-
11.529
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
1
- International
1
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ธนัสพงษ์ โภควนิช, อาจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
4
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
4
- Leader
3
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
13.739
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
13.739
- Leader
9.280
- Co-
4.459
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
5
- International
5
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว สนธยา ผุยน้อย, นักวิทยาศาสตร์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
1
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
1
- Leader
0
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.100
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.100
- Leader
0.000
- Co-
0.100
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
สายสัมพันธ์:
หัวหน้ากรุณาใส่ชื่อหน่วยปฏิบัติการวิจัย2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
67
+ Univ. Project
33
- Leader
17
- Co-
14
- Ads.
2
+ Ext. Project
34
- Leader
21
- Co-
11
- Ads.
2
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
130.570
+ Univ. Project
23.930
- Leader
13.790
- Co-
7.790
- Ads.
2.350
+ Ext. Project
106.640
- Leader
45.170
- Co-
45.641
- Ads.
15.830
+ Research Unit
1
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
1
- Equip Price (Baht)
3,300,000.00
 
Output:
+ Journal
54
- International
54
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
22
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. อนุกรณ์ บุตรสันติ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
17
+ Univ. Project
3
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
1
+ Ext. Project
14
- Leader
3
- Co-
10
- Ads.
1
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
11.031
+ Univ. Project
0.750
- Leader
0.250
- Co-
0.250
- Ads.
0.250
+ Ext. Project
10.281
- Leader
1.110
- Co-
9.111
- Ads.
0.060
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
5
- International
5
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
5
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. จรวย สุขแสงจันทร์, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
20
+ Univ. Project
7
- Leader
4
- Co-
3
- Ads.
0
+ Ext. Project
13
- Leader
7
- Co-
6
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
32.348
+ Univ. Project
2.400
- Leader
1.250
- Co-
1.150
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
29.948
- Leader
6.718
- Co-
23.230
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
9
- International
9
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
8
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. สุชาย วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
46
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
46
- Leader
25
- Co-
21
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
98.481
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
98.481
- Leader
21.461
- Co-
77.019
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
12
- International
12
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
9
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย ปริญญา ลิมป์วิริยะกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
6
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
6
- Leader
1
- Co-
5
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
6.400
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
6.400
- Leader
0.003
- Co-
6.397
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
4
- International
4
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. เยาวลักษณ์ มั่นธรรม, อาจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
13
+ Univ. Project
6
- Leader
3
- Co-
2
- Ads.
1
+ Ext. Project
7
- Leader
1
- Co-
6
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
19.053
+ Univ. Project
0.930
- Leader
0.310
- Co-
0.310
- Ads.
0.310
+ Ext. Project
18.123
- Leader
2.525
- Co-
15.598
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
3
- International
3
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. มณฑล อนงค์พรยศกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
28
+ Univ. Project
5
- Leader
3
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Project
23
- Leader
6
- Co-
17
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
16.711
+ Univ. Project
0.380
- Leader
0.190
- Co-
0.190
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
16.331
- Leader
0.580
- Co-
15.751
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
13
- International
13
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
11
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. จินตนา สและน้อย, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
17
+ Univ. Project
6
- Leader
4
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Project
11
- Leader
6
- Co-
5
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
6.249
+ Univ. Project
1.560
- Leader
1.060
- Co-
0.500
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
4.689
- Leader
1.717
- Co-
2.972
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
18
- International
18
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
2
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย ธีระพงศ์ ด้วงดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
18
+ Univ. Project
6
- Leader
3
- Co-
3
- Ads.
0
+ Ext. Project
12
- Leader
4
- Co-
8
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
35.423
+ Univ. Project
5.060
- Leader
2.530
- Co-
2.530
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
30.363
- Leader
3.353
- Co-
27.009
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
5
- International
5
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ศรัณย์ เพ็ชร์พิรุณ, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
6
+ Univ. Project
2
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Project
4
- Leader
4
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
3.234
+ Univ. Project
0.620
- Leader
0.310
- Co-
0.310
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
2.614
- Leader
2.614
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
7
- International
7
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
1
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
17
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
17
- Leader
14
- Co-
3
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
67.901
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
67.901
- Leader
67.276
- Co-
0.625
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
3
- International
3
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
1
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. จิตราภรณ์ ฟักโสภา, อาจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
24
+ Univ. Project
6
- Leader
3
- Co-
3
- Ads.
0
+ Ext. Project
18
- Leader
7
- Co-
11
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
34.697
+ Univ. Project
1.500
- Leader
0.750
- Co-
0.750
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
33.197
- Leader
7.299
- Co-
25.897
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
3
- International
3
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาง วันทนา อยู่สุข, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
0
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.000
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
2
- International
2
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว พันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
43
+ Univ. Project
30
- Leader
15
- Co-
15
- Ads.
0
+ Ext. Project
13
- Leader
12
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
6.100
+ Univ. Project
5.460
- Leader
2.730
- Co-
2.730
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.640
- Leader
0.630
- Co-
0.010
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
3
- International
3
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
1
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. จิตติมา อายุตตะกะ, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
13
+ Univ. Project
8
- Leader
3
- Co-
3
- Ads.
2
+ Ext. Project
5
- Leader
3
- Co-
1
- Ads.
1
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
57.581
+ Univ. Project
4.100
- Leader
1.600
- Co-
1.600
- Ads.
0.900
+ Ext. Project
53.481
- Leader
52.200
- Co-
1.201
- Ads.
0.080
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
20
- International
20
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0