คณะเกษตร บางเขน วิทยาเขตบางเขน
สถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน
Show

Summary

Equipment and Resource Research

Resources

#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
#Univ. Project#Ext. PRojectAmountAmount
28 32 4.279 24.092
60 28.371
Academic PositionEducation Background
Prof.Assoc. Prof.Asst. Prof.Lect.Res.Ph.D.M.B.
0 0 0 0 7 ---
7 -
#Research Unit
(Unit: ea)
#District
(Unit: m2)
#Equipment
(Unit: ea)
#Equip Amount
(Unit: Baht Million)
AmountAmountAmountAmount
0 0.00 0 0.000

Productions

JournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant & Animal
Regis. And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
8 38 16 61 0 0 0 0 0 9 23 1 3
155 4

Detail Report

Equipment and Resource Research

Resources

Research Unit#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
 #Univ. Project#Ext. ProjectAmountAmount

No data

Research UnitAcademic PositionEducation Background
 Prof.Assoc. Prof.Asst. Prof.Lect.Res.Ph.D.M.B.

No data

Research Unit#District
(Unit: m2)
#Equipment
(Unit: ea)
#Equip Amount
(Unit: Baht Million)
 AmountAmountAmount

No data

Productions

Research UnitJournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant &
Animal Regis.
And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
 Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.

No data

Research Unit

Research Unit and Equipment

Research Unit

Research UnitDistrict
(Unit: m2)
Head of
Research Unit

No data

Equipment

Research UnitEquipmentEquip. Amount
(Unit: Baht)

No data

Person

Person in Organization

Head of Research Unit

Member Performance

นาย องอาจ หาญชาญเลิศ, นักวิชาการเกษตร
สถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
1
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
1
- Leader
0
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.428
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.428
- Leader
0.000
- Co-
0.428
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย เรืองศักดิ์ กมขุนทด, นักวิชาการเกษตร
สถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
37
+ Univ. Project
29
- Leader
15
- Co-
13
- Ads.
1
+ Ext. Project
8
- Leader
4
- Co-
4
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
6.656
+ Univ. Project
4.560
- Leader
2.420
- Co-
2.020
- Ads.
0.120
+ Ext. Project
2.096
- Leader
0.846
- Co-
1.250
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
4
- International
4
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
15
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย รักเกียรติ ชอบเกื้อ, นักวิชาการเกษตร
สถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
6
+ Univ. Project
1
- Leader
1
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
5
- Leader
4
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
1.240
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
1.240
- Leader
1.030
- Co-
0.210
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
2
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว พินิจ กรินท์ธัญญกิจ, นักวิชาการเกษตร
สถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
13
+ Univ. Project
1
- Leader
1
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
12
- Leader
2
- Co-
10
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
9.676
+ Univ. Project
0.150
- Leader
0.150
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
9.526
- Leader
0.550
- Co-
8.976
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
3
- International
3
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
8
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาง กัลยาณี สุวิทวัส, นักวิจัยชำนาญการพิเศษ
สถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
31
+ Univ. Project
11
- Leader
5
- Co-
5
- Ads.
1
+ Ext. Project
20
- Leader
9
- Co-
11
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
18.910
+ Univ. Project
0.856
- Leader
0.412
- Co-
0.412
- Ads.
0.032
+ Ext. Project
18.054
- Leader
8.313
- Co-
9.741
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
4
- International
4
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
12
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว ขวัญหทัย ทนงจิตร, นักวิจัย
สถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
19
+ Univ. Project
10
- Leader
5
- Co-
5
- Ads.
0
+ Ext. Project
9
- Leader
2
- Co-
7
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
6.613
+ Univ. Project
1.860
- Leader
0.930
- Co-
0.930
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
4.753
- Leader
2.483
- Co-
2.270
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
1
- International
1
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
6
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว พิมพ์นิภา เพ็งช่าง, นักวิจัย
สถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
21
+ Univ. Project
12
- Leader
5
- Co-
5
- Ads.
2
+ Ext. Project
9
- Leader
1
- Co-
8
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
13.176
+ Univ. Project
2.320
- Leader
0.977
- Co-
0.977
- Ads.
0.366
+ Ext. Project
10.856
- Leader
0.500
- Co-
10.356
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
2
- International
2
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
10
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0