คณะเกษตร บางเขน วิทยาเขตบางเขน
ภาควิชาสัตวบาล
Show

Summary

Equipment and Resource Research

Resources

#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
#Univ. Project#Ext. PRojectAmountAmount
86 171 35.130 207.515
257 242.645
Academic PositionEducation Background
Prof.Assoc. Prof.Asst. Prof.Lect.Res.Ph.D.M.B.
5 21 23 6 10 ---
65 -
#Research Unit
(Unit: ea)
#District
(Unit: m2)
#Equipment
(Unit: ea)
#Equip Amount
(Unit: Baht Million)
AmountAmountAmountAmount
3 0.00 0 0.000

Productions

JournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant & Animal
Regis. And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
268 57 99 157 0 3 0 0 0 1 64 1 3
649 4

Detail Report

Equipment and Resource Research

Resources

Research Unit#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
 #Univ. Project#Ext. ProjectAmountAmount
Animal Breeding and Genetics (LAB21)10121.7406.130
Animal Physiology (APLAB)3086.6675.806
Tropical Animal Genetic Unit (TAGU)646548.46091.721
Research UnitAcademic PositionEducation Background
 Prof.Assoc. Prof.Asst. Prof.Lect.Res.Ph.D.M.B.
Animal Breeding and Genetics (LAB21)01100---
Animal Physiology (APLAB)00200---
Tropical Animal Genetic Unit (TAGU)01410---
Research Unit#District
(Unit: m2)
#Equipment
(Unit: ea)
#Equip Amount
(Unit: Baht Million)
 AmountAmountAmount
Animal Breeding and Genetics (LAB21)-00.00
Animal Physiology (APLAB)-00.00
Tropical Animal Genetic Unit (TAGU)-00.00

Productions

Research UnitJournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant &
Animal Regis.
And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
 Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
Animal Breeding and Genetics (LAB21)10101414000011300
Animal Physiology (APLAB)19101919000000300
Tropical Animal Genetic Unit (TAGU)1503196960000005400

Research Unit

Research Unit and Equipment

Research Unit

Research UnitDistrict
(Unit: m2)
Head of
Research Unit
Animal Breeding and Genetics-รศ.พรรณวดีโสพรรณรัตน์
Animal Physiology-ผศ.อุคเดชบุญประกอบ
Tropical Animal Genetic Unit-รศ.ศกรคุณวุฒิฤทธิรณ

Equipment

Research UnitEquipmentEquip. Amount
(Unit: Baht)

No data

Person

Person in Organization

Head of Research Unit

ดร. อุคเดช บุญประกอบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาสรีรวิทยา
Email: fvetudb@ku.ac.th
โทร. 0-2579-7538
Animal Physiology (APLAB)
Member: 5 (Int: 2 Nisit: 3 Ext: 0)
ดร. พรรณวดี โสพรรณรัตน์, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาสัตวบาล
Email: agrpds@ku.ac.th
โทร. 0-2942-8357
Animal Breeding and Genetics (LAB21)
Member: 8 (Int: 2 Nisit: 6 Ext: 0)
ดร. ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาสัตวบาล
Email: agrskk@ku.ac.th
โทร. 0-2579-1120
Tropical Animal Genetic Unit (TAGU)
Member: 37 (Int: 6 Nisit: 31 Ext: 0)

Member Performance

นาย กษิดิส อื้อเชี่ยวชาญกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาสัตวบาล
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
3
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
3
- Leader
0
- Co-
3
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
3.649
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
3.649
- Leader
0.000
- Co-
3.649
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. จรัญ จันทลักขณา, ศาสตราจารย์
ภาควิชาสัตวบาล
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
3
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
3
- Leader
3
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
3.649
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
3.649
- Leader
3.649
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย ดนัย จัตวา, อาจารย์
ภาควิชาสัตวบาล
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
6
+ Univ. Project
3
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
1
+ Ext. Project
3
- Leader
0
- Co-
3
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
11.717
+ Univ. Project
0.675
- Leader
0.225
- Co-
0.225
- Ads.
0.225
+ Ext. Project
11.042
- Leader
0.000
- Co-
11.042
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
6
- International
6
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ก.ทีปลักษณ์ ระงับเหตุ, อาจารย์
ภาควิชาสัตวบาล
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
5
+ Univ. Project
2
- Leader
1
- Co-
0
- Ads.
1
+ Ext. Project
3
- Leader
2
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
1.050
+ Univ. Project
0.450
- Leader
0.225
- Co-
0.000
- Ads.
0.225
+ Ext. Project
0.600
- Leader
0.550
- Co-
0.050
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว พนัดดา บึงศรีสวัสดิ์, อาจารย์
ภาควิชาสัตวบาล
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
2
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
2
- Leader
2
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.650
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.650
- Leader
0.650
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. อัจฉรา ขยัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาสัตวบาล
สายสัมพันธ์:
สมาชิกAnimal Physiology2559 - ปัจจุบัน
สมาชิกTropical Animal Genetic Unit2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
13
+ Univ. Project
9
- Leader
6
- Co-
3
- Ads.
0
+ Ext. Project
4
- Leader
2
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
6.656
+ Univ. Project
1.510
- Leader
0.910
- Co-
0.600
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
5.146
- Leader
0.580
- Co-
4.566
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
42
- International
42
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
3
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย พีรยุทธ นิลชื่น, นักวิจัย
ภาควิชาสัตวบาล
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
4
+ Univ. Project
2
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Project
2
- Leader
2
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.700
+ Univ. Project
0.300
- Leader
0.150
- Co-
0.150
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.400
- Leader
0.400
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย ฉัตรชัย จันทร์สมบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาสัตวบาล
สายสัมพันธ์:
สมาชิกAnimal Breeding and Genetics2559 - ปัจจุบัน
สมาชิกTropical Animal Genetic Unit2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
5
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
5
- Leader
2
- Co-
3
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.560
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.560
- Leader
0.489
- Co-
0.071
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. สโรช แก้วมณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาสัตวบาล
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
11
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
11
- Leader
11
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
22.350
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
22.350
- Leader
22.350
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
1
- International
1
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
1
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. เชาว์วิทย์ ระฆังทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาสัตวบาล
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
12
+ Univ. Project
3
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
1
+ Ext. Project
9
- Leader
2
- Co-
7
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
46.503
+ Univ. Project
0.360
- Leader
0.120
- Co-
0.120
- Ads.
0.120
+ Ext. Project
46.143
- Leader
0.810
- Co-
45.333
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
16
- International
16
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
1
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ชัยวัฒน์ บุญแก้ววรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาสัตวบาล
สายสัมพันธ์:
สมาชิกTropical Animal Genetic Unit2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
11
+ Univ. Project
5
- Leader
2
- Co-
2
- Ads.
1
+ Ext. Project
6
- Leader
0
- Co-
6
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
2.685
+ Univ. Project
0.750
- Leader
0.300
- Co-
0.300
- Ads.
0.150
+ Ext. Project
1.935
- Leader
0.000
- Co-
1.935
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
32
- International
32
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
6
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ระพีพงษ์ พานิวิวรรธน์, อาจารย์
ภาควิชาสัตวบาล
สายสัมพันธ์:
สมาชิกTropical Animal Genetic Unit2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
4
+ Univ. Project
4
- Leader
2
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.760
+ Univ. Project
0.760
- Leader
0.380
- Co-
0.380
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย ชาญวิทย์ แก้วตาปี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาสัตวบาล
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
27
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
27
- Leader
13
- Co-
14
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
20.832
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
20.832
- Leader
4.252
- Co-
16.580
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
17
- International
17
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
3
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. กนกพร พ่วงพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาสัตวบาล
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
3
+ Univ. Project
1
- Leader
1
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
2
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.635
+ Univ. Project
0.113
- Leader
0.113
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.523
- Leader
0.473
- Co-
0.050
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
8
- International
8
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. พงศ์ธร คงมั่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาสัตวบาล
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
11
+ Univ. Project
4
- Leader
4
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
7
- Leader
4
- Co-
2
- Ads.
1
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
7.439
+ Univ. Project
0.510
- Leader
0.510
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
6.929
- Leader
1.816
- Co-
5.063
- Ads.
0.050
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
6
- International
6
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย สมบัติ ประสงค์สุข, นักวิชาการเกษตร
ภาควิชาสัตวบาล
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
2
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
2
- Leader
0
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
44.640
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
44.640
- Leader
0.000
- Co-
44.640
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. พรรณวดี โสพรรณรัตน์, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาสัตวบาล
สายสัมพันธ์:
หัวหน้าAnimal Breeding and Genetics2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
17
+ Univ. Project
10
- Leader
5
- Co-
5
- Ads.
0
+ Ext. Project
7
- Leader
3
- Co-
2
- Ads.
2
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
7.310
+ Univ. Project
1.740
- Leader
0.870
- Co-
0.870
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
5.570
- Leader
1.720
- Co-
3.200
- Ads.
0.650
+ Research Unit
1
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
20
- International
20
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
6
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
หลอด แปรงกระโทก, -
ภาควิชาสัตวบาล
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
1
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
1
- Leader
0
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.497
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.497
- Leader
0.000
- Co-
0.497
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาสัตวบาล
สายสัมพันธ์:
สมาชิกTropical Animal Genetic Unit2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
35
+ Univ. Project
14
- Leader
7
- Co-
7
- Ads.
0
+ Ext. Project
21
- Leader
2
- Co-
19
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
45.981
+ Univ. Project
9.180
- Leader
4.590
- Co-
4.590
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
36.801
- Leader
2.429
- Co-
34.373
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
96
- International
96
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
34
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. วิริยา ลุ้งใหญ่, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาสัตวบาล
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
19
+ Univ. Project
11
- Leader
6
- Co-
3
- Ads.
2
+ Ext. Project
8
- Leader
7
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
3.869
+ Univ. Project
2.135
- Leader
1.073
- Co-
0.800
- Ads.
0.263
+ Ext. Project
1.734
- Leader
1.114
- Co-
0.620
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
16
- International
16
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
1
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ธีรวิทย์ เป่ยคำภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาสัตวบาล
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
19
+ Univ. Project
3
- Leader
2
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Project
16
- Leader
8
- Co-
8
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
52.013
+ Univ. Project
0.520
- Leader
0.360
- Co-
0.160
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
51.493
- Leader
2.497
- Co-
48.996
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
19
- International
19
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
5
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. จำเริญ เที่ยงธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาสัตวบาล
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
23
+ Univ. Project
8
- Leader
4
- Co-
3
- Ads.
1
+ Ext. Project
15
- Leader
5
- Co-
5
- Ads.
5
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
14.246
+ Univ. Project
1.267
- Leader
0.657
- Co-
0.510
- Ads.
0.100
+ Ext. Project
12.979
- Leader
0.389
- Co-
3.090
- Ads.
9.500
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
19
- International
19
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
1
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. พัลลภ ตั้งตระกูลทรัพย์, นักวิชาการเกษตร
ภาควิชาสัตวบาล
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
6
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
6
- Leader
1
- Co-
5
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
3.184
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
3.184
- Leader
0.497
- Co-
2.687
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
1
- International
1
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์, ศาสตราจารย์
ภาควิชาสัตวบาล
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
48
+ Univ. Project
6
- Leader
5
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Project
42
- Leader
18
- Co-
14
- Ads.
10
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
19.339
+ Univ. Project
0.400
- Leader
0.200
- Co-
0.200
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
18.939
- Leader
8.094
- Co-
8.100
- Ads.
2.746
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
48
- International
48
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
12
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาสัตวบาล
สายสัมพันธ์:
หัวหน้าTropical Animal Genetic Unit2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
61
+ Univ. Project
32
- Leader
17
- Co-
15
- Ads.
0
+ Ext. Project
29
- Leader
14
- Co-
14
- Ads.
1
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
83.538
+ Univ. Project
36.260
- Leader
19.230
- Co-
17.030
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
47.278
- Leader
24.589
- Co-
21.189
- Ads.
1.500
+ Research Unit
1
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
144
- International
144
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
66
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. อุคเดช บุญประกอบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาสัตวบาล
สายสัมพันธ์:
หัวหน้าAnimal Physiology2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
25
+ Univ. Project
21
- Leader
11
- Co-
10
- Ads.
0
+ Ext. Project
4
- Leader
4
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
5.817
+ Univ. Project
5.157
- Leader
2.638
- Co-
2.518
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.660
- Leader
0.660
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
1
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
5
- International
5
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
2
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. พรศรี ชัยรัตนายุทธ์, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาสัตวบาล
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
0
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.000
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
14
- International
14
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ชิษณุสรร สวัสดิวัฒน์, -
ภาควิชาสัตวบาล
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
0
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.000
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
4
- International
4
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย ชาญวิทย์ วัชรพุกก์, ศาสตราจารย์
ภาควิชาสัตวบาล
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
0
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.000
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
10
- International
10
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. นิรัตน์ กองรัตนานันท์, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาสัตวบาล
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
7
+ Univ. Project
7
- Leader
5
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
1.390
+ Univ. Project
1.390
- Leader
0.890
- Co-
0.500
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
14
- International
14
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. สมเกียรติ ประสานพานิช, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาสัตวบาล
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
28
+ Univ. Project
15
- Leader
9
- Co-
6
- Ads.
0
+ Ext. Project
13
- Leader
8
- Co-
5
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
12.891
+ Univ. Project
4.360
- Leader
2.520
- Co-
1.840
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
8.531
- Leader
4.929
- Co-
3.603
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
30
- International
30
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
1
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. สุภาพร อิสริโยดม, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาสัตวบาล
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
14
+ Univ. Project
2
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Project
12
- Leader
4
- Co-
6
- Ads.
2
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
12.507
+ Univ. Project
1.200
- Leader
0.600
- Co-
0.600
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
11.307
- Leader
2.257
- Co-
7.010
- Ads.
2.040
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
13
- International
13
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
11
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. สมชัย จันทร์สว่าง, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาสัตวบาล
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
4
+ Univ. Project
1
- Leader
1
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
3
- Leader
0
- Co-
3
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
6.010
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
6.010
- Leader
0.000
- Co-
6.010
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
3
- International
3
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ชัยณรงค์ คันธพนิต, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาสัตวบาล
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
2
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
2
- Leader
1
- Co-
0
- Ads.
1
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.560
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.560
- Leader
0.260
- Co-
0.000
- Ads.
0.300
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
2
- International
2
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
1
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย ปรารถนา พฤกษะศรี, ศาสตราจารย์
ภาควิชาสัตวบาล
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
5
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
5
- Leader
1
- Co-
4
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
4.309
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
4.309
- Leader
0.400
- Co-
3.909
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ประวีร์ วิชชุลตา, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาสัตวบาล
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
1
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
1
- Leader
0
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
2.000
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
2.000
- Leader
0.000
- Co-
2.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
13
- International
13
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
2
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ศรเทพ ธัมวาสร, ศาสตราจารย์
ภาควิชาสัตวบาล
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
6
+ Univ. Project
2
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Project
4
- Leader
4
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
17.200
+ Univ. Project
1.200
- Leader
0.600
- Co-
0.600
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
16.000
- Leader
16.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
28
- International
28
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
7
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0