คณะเกษตร บางเขน วิทยาเขตบางเขน
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน
Show

Summary

Equipment and Resource Research

Resources

#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
#Univ. Project#Ext. PRojectAmountAmount
31 116 8.022 197.677
147 205.699
Academic PositionEducation Background
Prof.Assoc. Prof.Asst. Prof.Lect.Res.Ph.D.M.B.
0 3 9 7 2 ---
21 -
#Research Unit
(Unit: ea)
#District
(Unit: m2)
#Equipment
(Unit: ea)
#Equip Amount
(Unit: Baht Million)
AmountAmountAmountAmount
0 0.00 0 0.000

Productions

JournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant & Animal
Regis. And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
32 44 31 82 2 9 0 7 0 0 48 1 3
255 4

Detail Report

Equipment and Resource Research

Resources

Research Unit#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
 #Univ. Project#Ext. ProjectAmountAmount

No data

Research UnitAcademic PositionEducation Background
 Prof.Assoc. Prof.Asst. Prof.Lect.Res.Ph.D.M.B.

No data

Research Unit#District
(Unit: m2)
#Equipment
(Unit: ea)
#Equip Amount
(Unit: Baht Million)
 AmountAmountAmount

No data

Productions

Research UnitJournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant &
Animal Regis.
And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
 Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.

No data

Research Unit

Research Unit and Equipment

Research Unit

Research UnitDistrict
(Unit: m2)
Head of
Research Unit

No data

Equipment

Research UnitEquipmentEquip. Amount
(Unit: Baht)

No data

Person

Person in Organization

Head of Research Unit

Member Performance

ดร. บัญญัติ เศรษฐฐิติ, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
10
+ Univ. Project
7
- Leader
4
- Co-
3
- Ads.
0
+ Ext. Project
3
- Leader
1
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
4.542
+ Univ. Project
1.430
- Leader
0.840
- Co-
0.590
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
3.112
- Leader
0.608
- Co-
2.504
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
7
- International
7
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
14
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย พูลประเสริฐ ปิยะอนันต์, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
4
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
4
- Leader
0
- Co-
4
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
13.332
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
13.332
- Leader
0.000
- Co-
13.332
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. สุดสายสิน แก้วเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
32
+ Univ. Project
4
- Leader
2
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Project
28
- Leader
11
- Co-
16
- Ads.
1
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
33.450
+ Univ. Project
1.230
- Leader
0.615
- Co-
0.615
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
32.220
- Leader
9.868
- Co-
22.212
- Ads.
0.140
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
3
- International
3
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
10
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย ปิยะพงษ์ ศรีวงษ์ราช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
13
+ Univ. Project
3
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
1
+ Ext. Project
10
- Leader
4
- Co-
6
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
7.109
+ Univ. Project
0.405
- Leader
0.135
- Co-
0.135
- Ads.
0.135
+ Ext. Project
6.704
- Leader
1.562
- Co-
5.142
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว สุรัสวดี อรุณวรากรณ์, อาจารย์
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
0
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.000
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
1
- International
1
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย อนุสรณ์ เชื้อสามารถ, อาจารย์
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
2
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
2
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
1.012
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
1.012
- Leader
0.484
- Co-
0.528
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ศุภกิตต์ สายสุนทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
43
+ Univ. Project
19
- Leader
8
- Co-
8
- Ads.
3
+ Ext. Project
24
- Leader
11
- Co-
13
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
15.998
+ Univ. Project
3.240
- Leader
1.380
- Co-
1.380
- Ads.
0.480
+ Ext. Project
12.758
- Leader
6.051
- Co-
6.707
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
3
- International
3
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
21
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย ศุภกิตต์ (ยกเลิก) สายสุนทร, อาจารย์
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
0
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.000
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
1
- International
1
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว ยุพดี ฟูประเสริฐ, อาจารย์
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
8
+ Univ. Project
4
- Leader
2
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Project
4
- Leader
0
- Co-
4
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
8.172
+ Univ. Project
0.740
- Leader
0.370
- Co-
0.370
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
7.432
- Leader
0.000
- Co-
7.432
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
2
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ดลฤดี ใจสุทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
13
+ Univ. Project
2
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Project
11
- Leader
6
- Co-
5
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
6.530
+ Univ. Project
0.400
- Leader
0.200
- Co-
0.200
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
6.130
- Leader
2.530
- Co-
3.600
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
6
- International
6
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
9
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. รติยา ธุวพาณิชยานันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
21
+ Univ. Project
9
- Leader
3
- Co-
3
- Ads.
3
+ Ext. Project
12
- Leader
5
- Co-
7
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
6.020
+ Univ. Project
0.600
- Leader
0.200
- Co-
0.200
- Ads.
0.200
+ Ext. Project
5.420
- Leader
0.670
- Co-
4.750
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
11
- International
11
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
9
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. รักศักดิ์ เสริมศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
24
+ Univ. Project
1
- Leader
1
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
23
- Leader
1
- Co-
22
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
65.889
+ Univ. Project
0.113
- Leader
0.113
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
65.777
- Leader
0.040
- Co-
65.737
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย สมพงษ์ เจษฎาธรรมสถิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
38
+ Univ. Project
7
- Leader
3
- Co-
3
- Ads.
1
+ Ext. Project
31
- Leader
6
- Co-
25
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
71.435
+ Univ. Project
0.900
- Leader
0.400
- Co-
0.400
- Ads.
0.100
+ Ext. Project
70.535
- Leader
1.434
- Co-
69.100
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
1
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ถวัลย์ศักดิ์ เผ่าสังข์, อาจารย์
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
12
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
12
- Leader
4
- Co-
8
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
41.659
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
41.659
- Leader
0.650
- Co-
41.009
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ศักดา อินทรวิชัย, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
23
+ Univ. Project
3
- Leader
2
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Project
20
- Leader
10
- Co-
5
- Ads.
5
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
27.108
+ Univ. Project
2.820
- Leader
2.410
- Co-
0.410
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
24.288
- Leader
18.396
- Co-
3.404
- Ads.
2.488
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
4
- International
4
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
4
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
51
+ Univ. Project
13
- Leader
7
- Co-
5
- Ads.
1
+ Ext. Project
38
- Leader
25
- Co-
13
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
107.703
+ Univ. Project
1.800
- Leader
1.360
- Co-
0.320
- Ads.
0.120
+ Ext. Project
105.903
- Leader
70.065
- Co-
35.839
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
4
- International
4
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
1
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0