วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร
Show

Summary

Equipment and Resource Research

Resources

#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
#Univ. Project#Ext. PRojectAmountAmount
8 294 1.145 53.607
302 54.752
Academic PositionEducation Background
Prof.Assoc. Prof.Asst. Prof.Lect.Res.Ph.D.M.B.
0 2 29 59 8 ---
98 -
#Research Unit
(Unit: ea)
#District
(Unit: m2)
#Equipment
(Unit: ea)
#Equip Amount
(Unit: Baht Million)
AmountAmountAmountAmount
0 0.00 0 0.000

Productions

JournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant & Animal
Regis. And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
37 72 161 115 0 0 0 0 0 0 10 1 3
395 4

Detail Report

Equipment and Resource Research

Resources

Department#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
 #Univ. Project#Ext. ProjectAmountAmount
010.0000.035
010.0000.150
000.0000.000
000.0000.000
000.0000.000
000.0000.000
000.0000.000
ภาควิชาการเงินและการบัญชี4920.4009.191
ภาควิชาการจัดการธุรกิจ61711.27524.720
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ3480.6003.221
ภาควิชาสังคมศาสตร์และพลศึกษา41110.42030.568
ภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ0380.0005.844
สำนักงานเลขานุการ070.0000.692
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะ000.0000.000
DepartmentAcademic PositionEducation Background
 Prof.Assoc. Prof.Asst. Prof.Lect.Res.Ph.D.M.B.
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะ00000---
สำนักงานเลขานุการ01046---
ภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ00060---
00010---
ภาควิชาการเงินและการบัญชี00790---
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ015130---
00000---
ภาควิชาสังคมศาสตร์และพลศึกษา0010111---
00001---
00000---
00000---
ภาควิชาการจัดการธุรกิจ007150---
00000---
00000---
Department#Research Unit
(Unit: ea)
#District
(Unit: m2)
#Equipment
(Unit: ea)
#Equip Amount
(Unit: Baht Million)
 AmountAmountAmountAmount
10.0000.00
10.0000.00
10.0000.00
10.0000.00
10.0000.00
10.0000.00
10.0000.00
ภาควิชาการเงินและการบัญชี10.0000.00
ภาควิชาการจัดการธุรกิจ10.0000.00
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ10.0000.00
ภาควิชาสังคมศาสตร์และพลศึกษา10.0000.00
ภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ10.0000.00
สำนักงานเลขานุการ10.0000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะ10.0000.00

Productions

DepartmentJournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant &
Animal Regis.
And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
 Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
0011000000000
0000000000000
0000000000000
0000000000000
0000000000000
0000000000000
0000000000000
ภาควิชาการเงินและการบัญชี7234545000000200
ภาควิชาการจัดการธุรกิจ12208787000000300
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ17866000000000
ภาควิชาสังคมศาสตร์และพลศึกษา10504343000000700
ภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ5611000000000
สำนักงานเลขานุการ0044000000000
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะ0000000000000

Research Unit

Research Unit and Equipment

Research Unit

DepartmentResearch UnitDistrict
(Unit: m2)
Head of
Research Unit

No data

Equipment

DepartmentResearch UnitEquipmentEquip. Amount
(Unit: Baht)

No data

Person

Person in Organization

Head of Research Unit

สำหรับ Resource

ภาควิชาชื่อ-สกุลProjectGrants#Research
Unit
#District
(m2)
#Equip#Equip Price
  Univ. ProjectExt. ProjectUniv. GrantsExt. Grants    
นันทิยา(ไม่ใช้แล้ว) พระทอง010.00150,00000.0000.00
วิจิตร เทิดบารมี010.0035,00000.0000.00
ภาควิชาการเงินและการบัญชีกนกอร แก้วประภา0100.00172,00000.0000.00
ภาควิชาการเงินและการบัญชีกฤตพงศ์ วัชระนุกุล0110.00327,50000.0000.00
ภาควิชาการเงินและการบัญชีกันยารัตน์ ดาษจันทึก070.00210,50000.0000.00
ภาควิชาการเงินและการบัญชีกิตติมา งามวิไลกร050.00152,00000.0000.00
ภาควิชาการเงินและการบัญชีกุลนาถ ภูธรโคตร070.00340,00000.0000.00
ภาควิชาการเงินและการบัญชีขวัญชนก ห่านนิมิตกุลชัย0160.001,863,00000.0000.00
ภาควิชาการเงินและการบัญชีชุติญา คันธพนิต (เจียมวิจักษณ์)000.00000.0000.00
ภาควิชาการเงินและการบัญชีตติยาภรณ์ ศิริศักดากุล040.00150,00000.0000.00
ภาควิชาการเงินและการบัญชีธิบดี สกุลวิชญธาดา0100.004,611,80000.0000.00
ภาควิชาการเงินและการบัญชีนันทิยา พรมทอง070.00900,00000.0000.00
ภาควิชาการเงินและการบัญชีบัญชา ไชยสมคุณ000.00000.0000.00
ภาควิชาการเงินและการบัญชีเบญจวรรณ ศุภภัทรพร030.0074,50000.0000.00
ภาควิชาการเงินและการบัญชีปรัชญา งามจันทร์020.0020,00000.0000.00
ภาควิชาการเงินและการบัญชีพิชชานันท์ ภาโสภะ020.0021,50000.0000.00
ภาควิชาการเงินและการบัญชีวรวิทย์ กุลตังวัฒนา48400,000.00348,50000.0000.00
ภาควิชาการเงินและการบัญชีสถาพร แสนละเอียด000.00000.0000.00
ภาควิชาการจัดการธุรกิจกนกวรรณ อุฬารกุล010.0050,00000.0000.00
ภาควิชาการจัดการธุรกิจกันยารัตน์ สุขะวัธนกุล323600,000.002,898,50000.0000.00
ภาควิชาการจัดการธุรกิจกุลนันทน์ ศรีพงษ์พันธุ์070.00230,00000.0000.00
ภาควิชาการจัดการธุรกิจจาริตา หินเธาว์0120.001,012,26300.0000.00
ภาควิชาการจัดการธุรกิจจิตพิสุทธิ์ บุปผาพันธุ์030.00158,00000.0000.00
ภาควิชาการจัดการธุรกิจฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์0340.002,629,99000.0000.00
ภาควิชาการจัดการธุรกิจชุตินนท์ พุทธิวาณิชย์33675,000.00125,00000.0000.00
ภาควิชาการจัดการธุรกิจธนินท์ ตีรสวัสดิชัย050.00107,60000.0000.00
ภาควิชาการจัดการธุรกิจธัญลักษณ์ (ซ้ำปี 2548) เมืองโคตร000.00000.0000.00
ภาควิชาการจัดการธุรกิจธัญลักษณ์ เมืองโคตร070.007,326,00000.0000.00
ภาควิชาการจัดการธุรกิจนัฐนันท์ ศักดิ์สัมฤทธิ์020.0070,00000.0000.00
ภาควิชาการจัดการธุรกิจปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา0120.002,252,00000.0000.00
ภาควิชาการจัดการธุรกิจปัทมา สุริยกุล ณ อยุธยา000.00000.0000.00
ภาควิชาการจัดการธุรกิจเปรมฤดี จิตรเกื้อกูล060.00310,00000.0000.00
ภาควิชาการจัดการธุรกิจภูริชชญา แตปรเมศามัย070.001,631,10000.0000.00
ภาควิชาการจัดการธุรกิจลัดดาพร กุลแก้ว060.00870,00000.0000.00
ภาควิชาการจัดการธุรกิจวรสิทธิ์ วงศ์อดิศัย0100.002,010,00000.0000.00
ภาควิชาการจัดการธุรกิจวัชรพงษ์ อินทรวงษ์0190.001,317,00000.0000.00
ภาควิชาการจัดการธุรกิจศิรินนา คำทะเนตร020.0080,00000.0000.00
ภาควิชาการจัดการธุรกิจศิริลักษณ์ ประสันแพงศรี030.0060,00000.0000.00
ภาควิชาการจัดการธุรกิจศุทธินี กุหลาบขาว010.0050,00000.0000.00
ภาควิชาการจัดการธุรกิจสุพรรณิการ์ สุภพล080.001,532,50000.0000.00
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกมลชนก แสนเมือง010.0030,00000.0000.00
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศฉลาด จักรพิมพ์070.00420,00000.0000.00
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศช่อลดา สัพโส000.00000.0000.00
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศชูวงศ์ กลิ่นเลขา040.00225,00000.0000.00
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเด่นติศักดิ์ ดอกจันทร์0120.00444,00000.0000.00
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศธวัชชัย บุญจันทร์080.00217,00000.0000.00
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศธวัชชัย บูญจันทร์000.00000.0000.00
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศประภาพร สมภักดี000.00000.0000.00
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศพัณณ์ไพลิน เหมะธุลิน020.00110,00000.0000.00
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศพัทธนันท์ ภัทรเกียรติประยูร010.001,352,00000.0000.00
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศพีรียา ทักษานันท์040.00180,00000.0000.00
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศภัทร ชุมสาย ณ อยุธยา000.00000.0000.00
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศวราภรณ์ พ่วงบุตร์040.00103,00000.0000.00
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศวิชุตา ชมภูราษฏร์020.0075,00000.0000.00
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศวีระชัย ธนมัยมาศ020.0055,00000.0000.00
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศศิรประภา โคตรมุงคุณ000.00000.0000.00
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศสิชาภัทร บุญหนุน000.00000.0000.00
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศสิชาภัทร บุญหนุน010.0010,00000.0000.00
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอรุณธดี ตรุงอำไพ30600,000.00000.0000.00
ภาควิชาสังคมศาสตร์และพลศึกษากัณฐิกา กล่อมสุวรรณ080.0022,753,14200.0000.00
ภาควิชาสังคมศาสตร์และพลศึกษาเกรียงไกร พร้อมนฤฤทธิ์28200,000.00265,00000.0000.00
ภาควิชาสังคมศาสตร์และพลศึกษาเขมณัฏฐ์ สุขะพิสิษฐ์000.00000.0000.00
ภาควิชาสังคมศาสตร์และพลศึกษาฉลองชัย ม่านโคกสูง030.00133,00000.0000.00
ภาควิชาสังคมศาสตร์และพลศึกษาชาติชาย วิริยะเจริญกิจ060.00120,00000.0000.00
ภาควิชาสังคมศาสตร์และพลศึกษาฐิตาวรรณ อินสะอาด060.001,340,00000.0000.00
ภาควิชาสังคมศาสตร์และพลศึกษาเตชทัช คลายโศกก์1250,000.00138,60000.0000.00
ภาควิชาสังคมศาสตร์และพลศึกษาธนันต์ชัย นพแก้ว020.00680,00000.0000.00
ภาควิชาสังคมศาสตร์และพลศึกษานพพร สังข์ทอง010.0025,25000.0000.00
ภาควิชาสังคมศาสตร์และพลศึกษานิรันดร์ ทรงนิรันดร์000.00000.0000.00
ภาควิชาสังคมศาสตร์และพลศึกษาบรรณสิทธิ สิทธิบรรณกุล0110.001,190,00000.0000.00
ภาควิชาสังคมศาสตร์และพลศึกษาปณิธี การสมดี060.001,075,60000.0000.00
ภาควิชาสังคมศาสตร์และพลศึกษาปรีชาวัชร์ เศวตภัทรไพศาล030.00225,00000.0000.00
ภาควิชาสังคมศาสตร์และพลศึกษาปิยะนุช เรืองโพน030.00168,60000.0000.00
ภาควิชาสังคมศาสตร์และพลศึกษาพีรพจน์ ปิ่นทองดี040.0084,00000.0000.00
ภาควิชาสังคมศาสตร์และพลศึกษาเพชรประกาย กุลตังวัฒนา030.00158,60000.0000.00
ภาควิชาสังคมศาสตร์และพลศึกษาภควรรณพร พิศุทธิสุวรรณ040.00914,07000.0000.00
ภาควิชาสังคมศาสตร์และพลศึกษาภุชงค์ รุ่งอินทร์0130.00305,00000.0000.00
ภาควิชาสังคมศาสตร์และพลศึกษามยุลา ไชยคำบัง18170,000.00266,00000.0000.00
ภาควิชาสังคมศาสตร์และพลศึกษาวรเมธ ยอดบุ่น050.00248,60000.0000.00
ภาควิชาสังคมศาสตร์และพลศึกษาสุรัสวดี แสนสุข050.00195,00000.0000.00
ภาควิชาสังคมศาสตร์และพลศึกษาอรนภา ทัศนัยนา0100.00283,00000.0000.00
ภาควิชาอุตสาหกรรมบริการนิชาพันธ์ อินทรพาณิชย์010.0025,00000.0000.00
ภาควิชาอุตสาหกรรมบริการบุษกร ครจำนงค์0100.001,277,00000.0000.00
ภาควิชาอุตสาหกรรมบริการโปรยชัย กล้าขยัน020.00108,00000.0000.00
ภาควิชาอุตสาหกรรมบริการพิชญ์จิรา อุ่นใจ060.001,480,00000.0000.00
ภาควิชาอุตสาหกรรมบริการพิมพ์อมร โปร่งมณี0100.001,326,00000.0000.00
ภาควิชาอุตสาหกรรมบริการสุวคนธ์ สมไพรพิทักษ์090.001,628,00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการจันทร์สุดา เดชแสงจันทร์000.00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการชินภัทร คันธพนิต000.00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการทิพวัลย์ ไขประภาย000.00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการธีรา เอราวัณ000.00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการเนตรนภิส ทัศคร000.00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการปกาศิต หอทอง000.00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการปริญญาพร สินหนู000.00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการปรีดา ไชยา000.00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการวิจิตรา พูลเพิ่มทรัพย์040.00122,00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการสร้อยขวัญ เสมอพิทักษ์000.00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการสุรีรัตน์ ศรีพรหมมุนี030.00570,00000.0000.00

สำหรับ Output

ภาควิชาชื่อ-สกุลJournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant &
Animal Regis.
And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
  Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
นันทิยา(ไม่ใช้แล้ว) พระทอง0000000000000
วิจิตร เทิดบารมี0011000000000
ภาควิชาการเงินและการบัญชีกนกอร แก้วประภา2166000000000
ภาควิชาการเงินและการบัญชีกฤตพงศ์ วัชระนุกุล0266000000000
ภาควิชาการเงินและการบัญชีกันยารัตน์ ดาษจันทึก0222000000000
ภาควิชาการเงินและการบัญชีกิตติมา งามวิไลกร0200000000000
ภาควิชาการเงินและการบัญชีกุลนาถ ภูธรโคตร1111000000000
ภาควิชาการเงินและการบัญชีขวัญชนก ห่านนิมิตกุลชัย1233000000000
ภาควิชาการเงินและการบัญชีชุติญา คันธพนิต (เจียมวิจักษณ์)0000000000000
ภาควิชาการเงินและการบัญชีตติยาภรณ์ ศิริศักดากุล0111000000000
ภาควิชาการเงินและการบัญชีธิบดี สกุลวิชญธาดา0233000000000
ภาควิชาการเงินและการบัญชีนันทิยา พรมทอง0344000000000
ภาควิชาการเงินและการบัญชีบัญชา ไชยสมคุณ0111000000000
ภาควิชาการเงินและการบัญชีเบญจวรรณ ศุภภัทรพร0122000000000
ภาควิชาการเงินและการบัญชีปรัชญา งามจันทร์2188000000000
ภาควิชาการเงินและการบัญชีพิชชานันท์ ภาโสภะ0111000000000
ภาควิชาการเงินและการบัญชีวรวิทย์ กุลตังวัฒนา1344000000000
ภาควิชาการเงินและการบัญชีสถาพร แสนละเอียด0033000000000
ภาควิชาการจัดการธุรกิจกนกวรรณ อุฬารกุล0000000000000
ภาควิชาการจัดการธุรกิจกันยารัตน์ สุขะวัธนกุล3188000000000
ภาควิชาการจัดการธุรกิจกุลนันทน์ ศรีพงษ์พันธุ์0166000000000
ภาควิชาการจัดการธุรกิจจาริตา หินเธาว์2022000000000
ภาควิชาการจัดการธุรกิจจิตพิสุทธิ์ บุปผาพันธุ์0022000000000
ภาควิชาการจัดการธุรกิจฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์011414000000000
ภาควิชาการจัดการธุรกิจชุตินนท์ พุทธิวาณิชย์0000000000000
ภาควิชาการจัดการธุรกิจธนินท์ ตีรสวัสดิชัย0300000000000
ภาควิชาการจัดการธุรกิจธัญลักษณ์ (ซ้ำปี 2548) เมืองโคตร0000000000000
ภาควิชาการจัดการธุรกิจธัญลักษณ์ เมืองโคตร2144000000000
ภาควิชาการจัดการธุรกิจนัฐนันท์ ศักดิ์สัมฤทธิ์0000000000000
ภาควิชาการจัดการธุรกิจปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา131515000000000
ภาควิชาการจัดการธุรกิจปัทมา สุริยกุล ณ อยุธยา0011000000000
ภาควิชาการจัดการธุรกิจเปรมฤดี จิตรเกื้อกูล2044000000000
ภาควิชาการจัดการธุรกิจภูริชชญา แตปรเมศามัย001111000000000
ภาควิชาการจัดการธุรกิจลัดดาพร กุลแก้ว0300000000000
ภาควิชาการจัดการธุรกิจวรสิทธิ์ วงศ์อดิศัย0122000000000
ภาควิชาการจัดการธุรกิจวัชรพงษ์ อินทรวงษ์131111000000000
ภาควิชาการจัดการธุรกิจศิรินนา คำทะเนตร1011000000000
ภาควิชาการจัดการธุรกิจศิริลักษณ์ ประสันแพงศรี0133000000000
ภาควิชาการจัดการธุรกิจศุทธินี กุหลาบขาว0000000000000
ภาควิชาการจัดการธุรกิจสุพรรณิการ์ สุภพล0233000000000
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกมลชนก แสนเมือง1000000000000
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศฉลาด จักรพิมพ์2000000000000
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศช่อลดา สัพโส0000000000000
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศชูวงศ์ กลิ่นเลขา0000000000000
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเด่นติศักดิ์ ดอกจันทร์4422000000000
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศธวัชชัย บุญจันทร์0211000000000
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศธวัชชัย บูญจันทร์0100000000000
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศประภาพร สมภักดี2000000000000
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศพัณณ์ไพลิน เหมะธุลิน0000000000000
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศพัทธนันท์ ภัทรเกียรติประยูร0000000000000
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศพีรียา ทักษานันท์0000000000000
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศภัทร ชุมสาย ณ อยุธยา1000000000000
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศวราภรณ์ พ่วงบุตร์0000000000000
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศวิชุตา ชมภูราษฏร์2000000000000
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศวีระชัย ธนมัยมาศ2022000000000
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศศิรประภา โคตรมุงคุณ1000000000000
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศสิชาภัทร บุญหนุน2100000000000
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศสิชาภัทร บุญหนุน0011000000000
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอรุณธดี ตรุงอำไพ0000000000000
ภาควิชาสังคมศาสตร์และพลศึกษากัณฐิกา กล่อมสุวรรณ0200000000000
ภาควิชาสังคมศาสตร์และพลศึกษาเกรียงไกร พร้อมนฤฤทธิ์1144000000000
ภาควิชาสังคมศาสตร์และพลศึกษาเขมณัฏฐ์ สุขะพิสิษฐ์0000000000000
ภาควิชาสังคมศาสตร์และพลศึกษาฉลองชัย ม่านโคกสูง0111000000000
ภาควิชาสังคมศาสตร์และพลศึกษาชาติชาย วิริยะเจริญกิจ0211000000000
ภาควิชาสังคมศาสตร์และพลศึกษาฐิตาวรรณ อินสะอาด0022000000000
ภาควิชาสังคมศาสตร์และพลศึกษาเตชทัช คลายโศกก์0500000000000
ภาควิชาสังคมศาสตร์และพลศึกษาธนันต์ชัย นพแก้ว0000000000000
ภาควิชาสังคมศาสตร์และพลศึกษานพพร สังข์ทอง0000000000000
ภาควิชาสังคมศาสตร์และพลศึกษานิรันดร์ ทรงนิรันดร์0311000000000
ภาควิชาสังคมศาสตร์และพลศึกษาบรรณสิทธิ สิทธิบรรณกุล1333000000000
ภาควิชาสังคมศาสตร์และพลศึกษาปณิธี การสมดี441313000000000
ภาควิชาสังคมศาสตร์และพลศึกษาปรีชาวัชร์ เศวตภัทรไพศาล0000000000000
ภาควิชาสังคมศาสตร์และพลศึกษาปิยะนุช เรืองโพน0533000000000
ภาควิชาสังคมศาสตร์และพลศึกษาพีรพจน์ ปิ่นทองดี0111000000000
ภาควิชาสังคมศาสตร์และพลศึกษาเพชรประกาย กุลตังวัฒนา0244000000000
ภาควิชาสังคมศาสตร์และพลศึกษาภควรรณพร พิศุทธิสุวรรณ0100000000000
ภาควิชาสังคมศาสตร์และพลศึกษาภุชงค์ รุ่งอินทร์0366000000000
ภาควิชาสังคมศาสตร์และพลศึกษามยุลา ไชยคำบัง4000000000000
ภาควิชาสังคมศาสตร์และพลศึกษาวรเมธ ยอดบุ่น0222000000000
ภาควิชาสังคมศาสตร์และพลศึกษาสุรัสวดี แสนสุข0511000000000
ภาควิชาสังคมศาสตร์และพลศึกษาอรนภา ทัศนัยนา01011000000000
ภาควิชาอุตสาหกรรมบริการนิชาพันธ์ อินทรพาณิชย์0000000000000
ภาควิชาอุตสาหกรรมบริการบุษกร ครจำนงค์1011000000000
ภาควิชาอุตสาหกรรมบริการโปรยชัย กล้าขยัน0000000000000
ภาควิชาอุตสาหกรรมบริการพิชญ์จิรา อุ่นใจ1100000000000
ภาควิชาอุตสาหกรรมบริการพิมพ์อมร โปร่งมณี1400000000000
ภาควิชาอุตสาหกรรมบริการสุวคนธ์ สมไพรพิทักษ์2100000000000
สำนักงานเลขานุการจันทร์สุดา เดชแสงจันทร์0000000000000
สำนักงานเลขานุการชินภัทร คันธพนิต0011000000000
สำนักงานเลขานุการทิพวัลย์ ไขประภาย0000000000000
สำนักงานเลขานุการธีรา เอราวัณ0011000000000
สำนักงานเลขานุการเนตรนภิส ทัศคร0000000000000
สำนักงานเลขานุการปกาศิต หอทอง0000000000000
สำนักงานเลขานุการปริญญาพร สินหนู0000000000000
สำนักงานเลขานุการปรีดา ไชยา0000000000000
สำนักงานเลขานุการวิจิตรา พูลเพิ่มทรัพย์0022000000000
สำนักงานเลขานุการสร้อยขวัญ เสมอพิทักษ์0000000000000
สำนักงานเลขานุการสุรีรัตน์ ศรีพรหมมุนี0000000000000