วิทยาเขตกำแพงแสน
สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน (ยกเลิก)
Show

Summary

Equipment and Resource Research

Resources

#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
#Univ. Project#Ext. PRojectAmountAmount
2 9 0.206 15.283
11 15.489
Academic PositionEducation Background
Prof.Assoc. Prof.Asst. Prof.Lect.Res.Ph.D.M.B.
0 0 0 0 21 ---
21 -
#Research Unit
(Unit: ea)
#District
(Unit: m2)
#Equipment
(Unit: ea)
#Equip Amount
(Unit: Baht Million)
AmountAmountAmountAmount
0 0.00 0 0.000

Productions

JournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant & Animal
Regis. And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3
3 4

Detail Report

Equipment and Resource Research

Resources

Productions

DepartmentJournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant &
Animal Regis.
And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
 Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ(ยกเลิก)0000000000000
ฝ่ายบริหารและธุรการ(ยกเลิก)0000000000000
ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง(ยกเลิก)0122000000000
ศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว(ยกเลิก)0000000000000
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร (ยกเลิก)0000000000000
ศูนย์วิจัยและพัฒนากีฏวิทยาสิ่งแวดล้อม(ยกเลิก)0000000000000
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน(ยกเลิก)0000000000000
ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน(ยกเลิก)0000000000000
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอ้อยและน้ำตาล(ยกเลิก)0000000000000
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะ0000000000000

Research Unit

Research Unit and Equipment

Research Unit

DepartmentResearch UnitDistrict
(Unit: m2)
Head of
Research Unit

No data

Equipment

DepartmentResearch UnitEquipmentEquip. Amount
(Unit: Baht)

No data

Person

Person in Organization

Head of Research Unit

สำหรับ Resource

ภาควิชาชื่อ-สกุลProjectGrants#Research
Unit
#District
(m2)
#Equip#Equip Price
  Univ. ProjectExt. ProjectUniv. GrantsExt. Grants    
ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ(ยกเลิก)สุวิทย์ พานิชยิ่ง000.00000.0000.00
ฝ่ายบริหารและธุรการ(ยกเลิก)พิเชษฐ์ กรุดลอยมา000.00000.0000.00
ฝ่ายบริหารและธุรการ(ยกเลิก)มัลลิกา (อยู่กรมวิชาการเกษตร) แก้ววิเศษ000.00000.0000.00
ฝ่ายบริหารและธุรการ(ยกเลิก)สมาน ยะธาตุ000.00000.0000.00
ฝ่ายบริหารและธุรการ(ยกเลิก)สยาม วิมุตต์วัฒนา000.00000.0000.00
ฝ่ายบริหารและธุรการ(ยกเลิก)สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี000.00000.0000.00
ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง(ยกเลิก)จตุพร จิตรบุญถนอม010.00120,00000.0000.00
ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง(ยกเลิก)นิวัฒน์ สุวัฒนกุล000.00000.0000.00
ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง(ยกเลิก)พรพันธ์ ภู่พร้อมพันธุ์010.001,235,70000.0000.00
ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง(ยกเลิก)เฟื่องฟ้า จันทนิยม41412,000.001,044,90000.0000.00
ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง(ยกเลิก)ภาณี (ซ้ำ) ทองพำนัก (เตมีศักดิ์)010.00148,00000.0000.00
ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง(ยกเลิก)ศิริกาญจน์ เหล่ารัดเดชา000.00000.0000.00
ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง(ยกเลิก)ศิริพร (ลาออก) ชุมแสงโชติกุล030.00550,39900.0000.00
ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง(ยกเลิก)สฤษดิพร ชูประยูร000.00000.0000.00
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร (ยกเลิก)ธรรมรัตน์ ชนประเสริฐ000.00000.0000.00
ศูนย์วิจัยและพัฒนากีฏวิทยาสิ่งแวดล้อม(ยกเลิก)ถนัด ทัศจันทร์010.0011,384,00000.0000.00
ศูนย์วิจัยและพัฒนากีฏวิทยาสิ่งแวดล้อม(ยกเลิก)นิติ สีหวงษ์000.00000.0000.00
ศูนย์วิจัยและพัฒนากีฏวิทยาสิ่งแวดล้อม(ยกเลิก)เบญจพร สตารัตน์000.00000.0000.00
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน(ยกเลิก)จตุรงค์ จันทร์สี่ทิศ010.00800,00000.0000.00
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน(ยกเลิก)สุดใจ ล้อเจริญ010.00800,00000.0000.00
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน(ยกเลิก)หทัยกาญจน์ ศรีไหม000.00000.0000.00

สำหรับ Output

ภาควิชาชื่อ-สกุลJournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant &
Animal Regis.
And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
  Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ(ยกเลิก)สุวิทย์ พานิชยิ่ง0000000000000
ฝ่ายบริหารและธุรการ(ยกเลิก)พิเชษฐ์ กรุดลอยมา0000000000000
ฝ่ายบริหารและธุรการ(ยกเลิก)มัลลิกา (อยู่กรมวิชาการเกษตร) แก้ววิเศษ0000000000000
ฝ่ายบริหารและธุรการ(ยกเลิก)สมาน ยะธาตุ0000000000000
ฝ่ายบริหารและธุรการ(ยกเลิก)สยาม วิมุตต์วัฒนา0000000000000
ฝ่ายบริหารและธุรการ(ยกเลิก)สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี0000000000000
ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง(ยกเลิก)จตุพร จิตรบุญถนอม0000000000000
ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง(ยกเลิก)นิวัฒน์ สุวัฒนกุล0000000000000
ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง(ยกเลิก)พรพันธ์ ภู่พร้อมพันธุ์0100000000000
ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง(ยกเลิก)เฟื่องฟ้า จันทนิยม0022000000000
ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง(ยกเลิก)ภาณี (ซ้ำ) ทองพำนัก (เตมีศักดิ์)0000000000000
ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง(ยกเลิก)ศิริกาญจน์ เหล่ารัดเดชา0000000000000
ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง(ยกเลิก)ศิริพร (ลาออก) ชุมแสงโชติกุล0000000000000
ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง(ยกเลิก)สฤษดิพร ชูประยูร0000000000000
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร (ยกเลิก)ธรรมรัตน์ ชนประเสริฐ0000000000000
ศูนย์วิจัยและพัฒนากีฏวิทยาสิ่งแวดล้อม(ยกเลิก)ถนัด ทัศจันทร์0000000000000
ศูนย์วิจัยและพัฒนากีฏวิทยาสิ่งแวดล้อม(ยกเลิก)นิติ สีหวงษ์0000000000000
ศูนย์วิจัยและพัฒนากีฏวิทยาสิ่งแวดล้อม(ยกเลิก)เบญจพร สตารัตน์0000000000000
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน(ยกเลิก)จตุรงค์ จันทร์สี่ทิศ0000000000000
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน(ยกเลิก)สุดใจ ล้อเจริญ0000000000000
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน(ยกเลิก)หทัยกาญจน์ ศรีไหม0000000000000