วิทยาเขตกำแพงแสน
คณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน
Show

Summary

Equipment and Resource Research

Resources

#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
#Univ. Project#Ext. PRojectAmountAmount
6 53 1.178 38.996
59 40.174
Academic PositionEducation Background
Prof.Assoc. Prof.Asst. Prof.Lect.Res.Ph.D.M.B.
0 1 1 3 46 ---
51 -
#Research Unit
(Unit: ea)
#District
(Unit: m2)
#Equipment
(Unit: ea)
#Equip Amount
(Unit: Baht Million)
AmountAmountAmountAmount
1 152.00 4 0.000

Productions

JournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant & Animal
Regis. And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
49 21 45 40 0 1 0 0 0 0 15 1 3
171 4

Detail Report

Equipment and Resource Research

Resources

Productions

Research Unit

Research Unit and Equipment

Research Unit

DepartmentResearch UnitDistrict
(Unit: m2)
Head of
Research Unit
โรงพยาบาลสัตว์ หนองโพ- (LAB20)152.00นายจตุรงค์วงศ์สนิท

Equipment

DepartmentResearch UnitEquipmentEquip. Amount
(Unit: Baht)
โรงพยาบาลสัตว์ หนองโพ- (LAB20)เครื่องวินิจฉัยสภาพน้ำนมพร้อมอุปกรณ์-
โรงพยาบาลสัตว์ หนองโพ- (LAB20)เครื่องอ่านวิเคราะห์ค่าดูดกลืนแสงในไมโครเพลท(Elisa)-
โรงพยาบาลสัตว์ หนองโพ- (LAB20)ตู้ดูดไอสารเคมี แบบไม่มีท่อ-
โรงพยาบาลสัตว์ หนองโพ- (LAB20)ตู้ปลอดเชื้อไบโอฮาร์ดชาร์ด-

Person

Person in Organization

Head of Research Unit

นาย จตุรงค์ วงศ์สนิท, อาจารย์
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า
Email: fvetjrw@ku.ac.th
โทร. -
- (LAB20) (-LAB20)
Member: 5 (Int: 2 Nisit: 3 Ext: 0)

สำหรับ Resource

ภาควิชาชื่อ-สกุลProjectGrants#Research
Unit
#District
(m2)
#Equip#Equip Price
  Univ. ProjectExt. ProjectUniv. GrantsExt. Grants    
ภาควิชาพยาธิวิทยารวีวรรณ พลอยพันธ์000.00000.0000.00
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยงอณิษฐา ชุ่มคำ000.00000.0000.00
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่าจุฑามาศ เล็กลับ000.00000.0000.00
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่าธวัลหทัย อภิชัยมงคลกุล000.00000.0000.00
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่าสุภาเพ็ญ ศรีพิบูลย์000.00000.0000.00
ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ธันยนันท์ ขมิ้นสนสกุล000.00000.0000.00
ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ยลยง วุ้นวงษ์020.00800,00000.0000.00
ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์วิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์0160.0019,214,80000.0000.00
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ชลาลัย เรืองหิรัญ612982,500.006,472,96000.0000.00
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์นายิกา ปิ่นเนียม010.00240,00000.0000.00
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ประภาพรรณ กระจ่างลิขิต000.00000.0000.00
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์พิษณุ ตุลยกุล6141,700,000.0011,099,60000.0000.00
โรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสนกานต์ ดวงตาทิพย์000.00000.0000.00
โรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสนฉัตรินทร์ ชนะฤทธิชัย000.00000.0000.00
โรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสนชนากานต์ สังข์ทอง000.00000.0000.00
โรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสนณรงค์ชัย พูลทรัพย์เจริญ000.00000.0000.00
โรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสนณัฐ ด่านพนัง000.00000.0000.00
โรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสนดิศดนัย เพ็ญชรี000.00000.0000.00
โรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสนธนมน ภพพินิจ000.00000.0000.00
โรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสนปวิช สุรนันท์000.00000.0000.00
โรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสนปิ่นปรากรม ชัยกองเกียรติ000.00000.0000.00
โรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสนพลอยไพลิน พั่วพันธุ์000.00000.0000.00
โรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสนภาณุมาศ คำกัน000.00000.0000.00
โรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสนวงศ์สุดา ยาละ000.00000.0000.00
โรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสนวราลี คงกระพันธ์000.00000.0000.00
โรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสนวัชรพล ปฐมสกุลวงศ์000.00000.0000.00
โรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสนศจิกา สีงาม000.00000.0000.00
โรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสนศุภานัน ก่อสกุลใหม่000.00000.0000.00
โรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสนสาวิตรี ทองมาลี000.00000.0000.00
โรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสนอธิพจน์ เจริญสรรพพืช000.00000.0000.00
โรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสนอนา พรมมาฤทธิ์000.00000.0000.00
โรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสนอริศ อารีกุล000.00000.0000.00
โรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสนอุบลพรรณ ขันทรัพย์000.00000.0000.00
โรงพยาบาลสัตว์ หนองโพจตุรงค์ วงศ์สนิท000.0001152.004608.00
โรงพยาบาลสัตว์ หนองโพจิรนิจ เจริญสวัสดิ์000.00000.0000.00
โรงพยาบาลสัตว์ หนองโพชัยสิทธิ์ สุขสวคนธ์000.00000.0000.00
โรงพยาบาลสัตว์ หนองโพนุจนันท์ เสรีประชารัตน์000.00000.0000.00
โรงพยาบาลสัตว์ หนองโพปัญญวดี ศรีตุลา000.00000.0000.00
โรงพยาบาลสัตว์ หนองโพวิภาดา วีระกิจพานิช000.00000.0000.00
โรงพยาบาลสัตว์ หนองโพวิมพ์วิภา เส็งสาย000.00000.0000.00
โรงพยาบาลสัตว์ หนองโพศุภชาติ ปานเนียม4100.002,246,50000.0000.00
โรงพยาบาลสัตว์ หนองโพสุขุมา เสงี่ยมสุนทร000.00000.0000.00
โรงพยาบาลสัตว์ หนองโพอารยา งามเชิดตระกูล000.00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการนงเยาว์ ดอนสมไพร010.00240,00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการน้องนิด เก้าลิ้ม000.00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการภัทรา จำนงค์นารถ000.00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการมนธิชา สุวรรณวงค์010.00100,00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการสมยศ ก้านขุนทด010.00100,00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการสหธัช พุทธปฏิโมกข์010.0050,00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการสาหร่าย พูลเพิ่ม010.00240,00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการสิทธิพร โพธิธีรบุตร000.00000.0000.00

สำหรับ Output

ภาควิชาชื่อ-สกุลJournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant &
Animal Regis.
And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
  Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
ภาควิชาพยาธิวิทยารวีวรรณ พลอยพันธ์0000000000000
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยงอณิษฐา ชุ่มคำ0000000000000
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่าจุฑามาศ เล็กลับ0000000000000
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่าธวัลหทัย อภิชัยมงคลกุล0000000000000
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่าสุภาเพ็ญ ศรีพิบูลย์2000000000000
ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ธันยนันท์ ขมิ้นสนสกุล2000000000000
ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ยลยง วุ้นวงษ์1000000000000
ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์วิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์1081212000000000
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ชลาลัย เรืองหิรัญ7211000000000
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์นายิกา ปิ่นเนียม1000000000000
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ประภาพรรณ กระจ่างลิขิต1000000000000
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์พิษณุ ตุลยกุล22866110000000
โรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสนกานต์ ดวงตาทิพย์0000000000000
โรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสนฉัตรินทร์ ชนะฤทธิชัย0000000000000
โรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสนชนากานต์ สังข์ทอง0000000000000
โรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสนณรงค์ชัย พูลทรัพย์เจริญ0000000000000
โรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสนณัฐ ด่านพนัง0000000000000
โรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสนดิศดนัย เพ็ญชรี0000000000000
โรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสนธนมน ภพพินิจ0000000000000
โรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสนปวิช สุรนันท์0000000000000
โรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสนปิ่นปรากรม ชัยกองเกียรติ0000000000000
โรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสนพลอยไพลิน พั่วพันธุ์0000000000000
โรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสนภาณุมาศ คำกัน0000000000000
โรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสนวงศ์สุดา ยาละ0000000000000
โรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสนวราลี คงกระพันธ์0000000000000
โรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสนวัชรพล ปฐมสกุลวงศ์0000000000000
โรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสนศจิกา สีงาม2000000000000
โรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสนศุภานัน ก่อสกุลใหม่0000000000000
โรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสนสาวิตรี ทองมาลี0000000000000
โรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสนอธิพจน์ เจริญสรรพพืช0000000000000
โรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสนอนา พรมมาฤทธิ์0000000000000
โรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสนอริศ อารีกุล0000000000000
โรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสนอุบลพรรณ ขันทรัพย์0000000000000
โรงพยาบาลสัตว์ หนองโพจตุรงค์ วงศ์สนิท1133000000000
โรงพยาบาลสัตว์ หนองโพจิรนิจ เจริญสวัสดิ์0100000000000
โรงพยาบาลสัตว์ หนองโพชัยสิทธิ์ สุขสวคนธ์0000000000000
โรงพยาบาลสัตว์ หนองโพนุจนันท์ เสรีประชารัตน์0000000000000
โรงพยาบาลสัตว์ หนองโพปัญญวดี ศรีตุลา0000000000000
โรงพยาบาลสัตว์ หนองโพวิภาดา วีระกิจพานิช0000000000000
โรงพยาบาลสัตว์ หนองโพวิมพ์วิภา เส็งสาย0000000000000
โรงพยาบาลสัตว์ หนองโพศุภชาติ ปานเนียม331616000000000
โรงพยาบาลสัตว์ หนองโพสุขุมา เสงี่ยมสุนทร0000000000000
โรงพยาบาลสัตว์ หนองโพอารยา งามเชิดตระกูล0000000000000
สำนักงานเลขานุการนงเยาว์ ดอนสมไพร0000000000000
สำนักงานเลขานุการน้องนิด เก้าลิ้ม0011000000000
สำนักงานเลขานุการภัทรา จำนงค์นารถ0022000000000
สำนักงานเลขานุการมนธิชา สุวรรณวงค์0022000000000
สำนักงานเลขานุการสมยศ ก้านขุนทด0033000000000
สำนักงานเลขานุการสหธัช พุทธปฏิโมกข์1000000000000
สำนักงานเลขานุการสาหร่าย พูลเพิ่ม0000000000000
สำนักงานเลขานุการสิทธิพร โพธิธีรบุตร1000000000000