วิทยาเขตกำแพงแสน
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน
Show

Summary

Equipment and Resource Research

Resources

#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
#Univ. Project#Ext. PRojectAmountAmount
3 82 5.998 57.856
85 63.854
Academic PositionEducation Background
Prof.Assoc. Prof.Asst. Prof.Lect.Res.Ph.D.M.B.
0 2 2 1 24 ---
29 -
#Research Unit
(Unit: ea)
#District
(Unit: m2)
#Equipment
(Unit: ea)
#Equip Amount
(Unit: Baht Million)
AmountAmountAmountAmount
0 0.00 0 0.000

Productions

JournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant & Animal
Regis. And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
3 7 5 17 0 0 0 0 0 0 1 3 3
33 6

Detail Report

Equipment and Resource Research

Resources

Productions

Research Unit

Research Unit and Equipment

Research Unit

DepartmentResearch UnitDistrict
(Unit: m2)
Head of
Research Unit

No data

Equipment

DepartmentResearch UnitEquipmentEquip. Amount
(Unit: Baht)

No data

Person

Person in Organization

Head of Research Unit

สำหรับ Resource

ภาควิชาชื่อ-สกุลProjectGrants#Research
Unit
#District
(m2)
#Equip#Equip Price
  Univ. ProjectExt. ProjectUniv. GrantsExt. Grants    
ฝ่ายการศึกษา วิจัยและพัฒนากันยารัตน์ เชี่ยวเวช0130.0015,925,00000.0000.00
ฝ่ายการศึกษา วิจัยและพัฒนาชูเกียรติ รักซ้อน3245,738,190.0039,005,30000.0000.00
ฝ่ายการศึกษา วิจัยและพัฒนาณัฐวุฒิ นวลกุล040.002,306,00000.0000.00
ฝ่ายการศึกษา วิจัยและพัฒนาธีระยุทธ พงศ์เลิศฤทธิ์060.005,667,50000.0000.00
ฝ่ายการศึกษา วิจัยและพัฒนานพพร เลิศประเสริฐ030.0030,00000.0000.00
ฝ่ายการศึกษา วิจัยและพัฒนานิลุบล สุขภาพ080.006,285,00000.0000.00
ฝ่ายการศึกษา วิจัยและพัฒนาลสิต พัฒนพนิชธำรงค์000.00000.0000.00
ฝ่ายการศึกษา วิจัยและพัฒนาวรารัตน์ ณรงค์วงศ์วัฒนา040.001,082,00000.0000.00
ฝ่ายการศึกษา วิจัยและพัฒนาวริฏฐา ทองสมุทร060.002,211,00000.0000.00
ฝ่ายการศึกษา วิจัยและพัฒนาศิริศักดิ์ พราหมณ์โสภี0120.005,651,50000.0000.00
ฝ่ายการศึกษา วิจัยและพัฒนาสาคร ชินวงค์0230.0011,514,77600.0000.00
ฝ่ายการศึกษา วิจัยและพัฒนาสุปรียา เมียนเพชร060.001,610,00000.0000.00
ฝ่ายบริหารและธุรการทั่วไปขจร ศุภนคร000.00000.0000.00
ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริมนริศ อนันตยา000.00000.0000.00
ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริมภาสกร วิริยารัมภะ000.00000.0000.00
ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริมรัชนี จารุสันต์020.001,936,40000.0000.00
ฝ่ายส่งเสริมเผยแพร่และฝึกอบรมขวัญกมล สระทองฮ่วม000.00000.0000.00
ฝ่ายส่งเสริมเผยแพร่และฝึกอบรมเตือนจิตร เพ็ชรรุณ000.00000.0000.00
ฝ่ายส่งเสริมเผยแพร่และฝึกอบรมธเนตร ศรีสุข070.004,664,52500.0000.00
ฝ่ายส่งเสริมเผยแพร่และฝึกอบรมนพสิทธิ์ ล่องจ้า080.004,662,45000.0000.00
ฝ่ายส่งเสริมเผยแพร่และฝึกอบรมนิสา ภูมิรักษ์000.00000.0000.00
ฝ่ายส่งเสริมเผยแพร่และฝึกอบรมวารีภรณ์ ปรักเจริญ000.00000.0000.00
ฝ่ายสื่อสารการตลาดพาณี สวาสดิ์020.001,701,30000.0000.00
ส่วนกลางสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กพส.กานต์ การะเวก010.001,662,50000.0000.00
ส่วนกลางสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กพส.เกศรินทร์ แฉ่งวงศ์000.00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการชัชรี นฤทุม0170.0010,967,96000.0000.00
สำนักงานเลขานุการรัตนา อังกสิทธิ์21840,000.00700,00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการสุภาพร วิริยภาพไพบูลย์000.00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการสุรพล จันทราปัตย์000.00000.0000.00

สำหรับ Output

ภาควิชาชื่อ-สกุลJournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant &
Animal Regis.
And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
  Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
ฝ่ายการศึกษา วิจัยและพัฒนากันยารัตน์ เชี่ยวเวช0022000000000
ฝ่ายการศึกษา วิจัยและพัฒนาชูเกียรติ รักซ้อน0044000000000
ฝ่ายการศึกษา วิจัยและพัฒนาณัฐวุฒิ นวลกุล0011000000000
ฝ่ายการศึกษา วิจัยและพัฒนาธีระยุทธ พงศ์เลิศฤทธิ์0000000000000
ฝ่ายการศึกษา วิจัยและพัฒนานพพร เลิศประเสริฐ0011000000000
ฝ่ายการศึกษา วิจัยและพัฒนานิลุบล สุขภาพ0022000000000
ฝ่ายการศึกษา วิจัยและพัฒนาลสิต พัฒนพนิชธำรงค์0000000000000
ฝ่ายการศึกษา วิจัยและพัฒนาวรารัตน์ ณรงค์วงศ์วัฒนา0000000000000
ฝ่ายการศึกษา วิจัยและพัฒนาวริฏฐา ทองสมุทร0022000000000
ฝ่ายการศึกษา วิจัยและพัฒนาศิริศักดิ์ พราหมณ์โสภี0033000000000
ฝ่ายการศึกษา วิจัยและพัฒนาสาคร ชินวงค์0299000000000
ฝ่ายการศึกษา วิจัยและพัฒนาสุปรียา เมียนเพชร0000000000000
ฝ่ายบริหารและธุรการทั่วไปขจร ศุภนคร0000000000000
ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริมนริศ อนันตยา0000000000000
ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริมภาสกร วิริยารัมภะ0000000000000
ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริมรัชนี จารุสันต์0000000000000
ฝ่ายส่งเสริมเผยแพร่และฝึกอบรมขวัญกมล สระทองฮ่วม0000000000000
ฝ่ายส่งเสริมเผยแพร่และฝึกอบรมเตือนจิตร เพ็ชรรุณ2000000000000
ฝ่ายส่งเสริมเผยแพร่และฝึกอบรมธเนตร ศรีสุข0011000000000
ฝ่ายส่งเสริมเผยแพร่และฝึกอบรมนพสิทธิ์ ล่องจ้า0022000000000
ฝ่ายส่งเสริมเผยแพร่และฝึกอบรมนิสา ภูมิรักษ์0000000000000
ฝ่ายส่งเสริมเผยแพร่และฝึกอบรมวารีภรณ์ ปรักเจริญ0000000000000
ฝ่ายสื่อสารการตลาดพาณี สวาสดิ์0000000000000
ส่วนกลางสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กพส.กานต์ การะเวก0000000000000
ส่วนกลางสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กพส.เกศรินทร์ แฉ่งวงศ์0000000000000
สำนักงานเลขานุการชัชรี นฤทุม0555000000000
สำนักงานเลขานุการรัตนา อังกสิทธิ์1022000000000
สำนักงานเลขานุการสุภาพร วิริยภาพไพบูลย์0000000000000
สำนักงานเลขานุการสุรพล จันทราปัตย์0000000000000