วิทยาเขตกำแพงแสน
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน
Show

Summary

Equipment and Resource Research

Resources

#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
#Univ. Project#Ext. PRojectAmountAmount
234 977 58.524 652.853
1,211 711.377
Academic PositionEducation Background
Prof.Assoc. Prof.Asst. Prof.Lect.Res.Ph.D.M.B.
1 26 76 167 6 ---
276 -
#Research Unit
(Unit: ea)
#District
(Unit: m2)
#Equipment
(Unit: ea)
#Equip Amount
(Unit: Baht Million)
AmountAmountAmountAmount
0 0.00 0 0.000

Productions

JournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant & Animal
Regis. And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
787 454 435 644 0 13 0 0 0 0 127 1 3
2,460 4

Detail Report

Equipment and Resource Research

Resources

Department#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
 #Univ. Project#Ext. ProjectAmountAmount
โครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร์030.0000.280
โครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี6140.9553.143
โครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยา300.6750.000
โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์020.0000.150
โครงการจัดตั้งสายวิชาฟิสิกส์000.0000.000
โครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร์010.0000.200
โครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา42788.72847.822
ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์211064.1656.225
ภาควิชาวิทยาศาสตร์35979890.429802.139
ภาควิชาศิลปศาสตร์132252.125139.252
ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี000.0000.000
สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว010.0000.010
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ050.0000.290
สำนักงานเลขานุการ000.0000.000
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะ000.0000.000
DepartmentAcademic PositionEducation Background
 Prof.Assoc. Prof.Asst. Prof.Lect.Res.Ph.D.M.B.
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะ00000---
ภาควิชาศิลปศาสตร์0413710---
ภาควิชาวิทยาศาสตร์11446345---
ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์089140---
โครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยา00020---
โครงการจัดตั้งสายวิชาฟิสิกส์00010---
โครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร์00020---
โครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี00210---
โครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร์00100---
โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์00040---
โครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา004360---
สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว00001---
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ00110---
ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี00000---
สำนักงานเลขานุการ00010---
Department#Research Unit
(Unit: ea)
#District
(Unit: m2)
#Equipment
(Unit: ea)
#Equip Amount
(Unit: Baht Million)
 AmountAmountAmountAmount
โครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร์10.0000.00
โครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี10.0000.00
โครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยา10.0000.00
โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์10.0000.00
โครงการจัดตั้งสายวิชาฟิสิกส์10.0000.00
โครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร์10.0000.00
โครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา10.0000.00
ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์10.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์10.0000.00
ภาควิชาศิลปศาสตร์10.0000.00
ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี10.0000.00
สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว10.0000.00
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ10.0000.00
สำนักงานเลขานุการ10.0000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะ10.0000.00

Productions

DepartmentJournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant &
Animal Regis.
And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
 Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
โครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยา1000000000000
ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี0000000000000
โครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี38444000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์722358472472141400009100
ภาควิชาศิลปศาสตร์471231071070000002700
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะ0000000000000
ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์133151351350000001100
โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์0411000000000
โครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร์2222000000000
โครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา34759898000000800
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ62155000000000
โครงการจัดตั้งสายวิชาฟิสิกส์0000000000000
โครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร์0200000000000
สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว0000000000000
สำนักงานเลขานุการ0111000000000

Research Unit

Research Unit and Equipment

Research Unit

DepartmentResearch UnitDistrict
(Unit: m2)
Head of
Research Unit

No data

Equipment

DepartmentResearch UnitEquipmentEquip. Amount
(Unit: Baht)

No data

Person

Person in Organization

Head of Research Unit

สำหรับ Resource

ภาควิชาชื่อ-สกุลProjectGrants#Research
Unit
#District
(m2)
#Equip#Equip Price
  Univ. ProjectExt. ProjectUniv. GrantsExt. Grants    
โครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร์ศรัญญา แซ่ตั้ง030.00279,50000.0000.00
โครงการจัดตั้งสายวิชาเคมีเปมิกา ศรีฟ้า30675,000.00000.0000.00
โครงการจัดตั้งสายวิชาเคมีสุนันท์ ทิพย์ทิพากร38280,000.001,896,65700.0000.00
โครงการจัดตั้งสายวิชาเคมีอาทร ลอยสรวงสิน060.001,246,00000.0000.00
โครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยาจำรัส แก้วแรมเรือน30675,000.00000.0000.00
โครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยาฐิติพร ปัญญาชนะกุล000.00000.0000.00
โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ทัตเทพ ทวีไทย000.00000.0000.00
โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ทิพวรรณ ฤทธิชัย000.00000.0000.00
โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์พชร ใจอารีย์000.00000.0000.00
โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์วทัญญู รัศมิทัต020.00150,00000.0000.00
โครงการจัดตั้งสายวิชาฟิสิกส์รักชนก แก้วมณีโชติ000.00000.0000.00
โครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร์ขนิษฐา สุขสง000.00000.0000.00
โครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร์ชาย ไชยชิต010.00200,00000.0000.00
โครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษากฤษณ์ เลี้ยงพันธุ์31675,000.00800,00000.0000.00
โครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษากฤษณพงศ์ ภู่กลาง30675,000.00000.0000.00
โครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษากาญจนา ชาตตระกูล000.00000.0000.00
โครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษากาญจนาภา อินทรจักร์000.00000.0000.00
โครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษาจันทร์เมธา ศรีรักษา010.001,750,00000.0000.00
โครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษาชนม์ชนก ชิตประเสริฐ040.0090,00000.0000.00
โครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษาชัยณรงค์ ศรีรักษ์37652,500.003,170,00000.0000.00
โครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษาเชิญขวัญ แซ่โซว000.00000.0000.00
โครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษาณภัทร สำราญราษฎร์34675,000.002,758,00000.0000.00
โครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษาดร.ชนัญญู ตินตะบุระ020.002,949,00000.0000.00
โครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษาดร.ดนุพล แสงนาค020.002,949,00000.0000.00
โครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษาทวีศักดิ์ จันทร์ประดิษฐ30562,500.00000.0000.00
โครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษาธันย์นิชา เกียรติทับทิว เลิศนรเศรษฐ์070.00555,00000.0000.00
โครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษานิติกร ฤทธิโคตร010.0020,00000.0000.00
โครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษานิรมล ขวาของ000.00000.0000.00
โครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษานุจนาถ นรินทร์060.00200,00000.0000.00
โครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษานุชประวีณ์ ลิขิตศรัณย์31675,000.001,750,00000.0000.00
โครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษาบริสุทธิ์ แสนคำ30675,000.00000.0000.00
โครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษาปฤณพร บุญรังษี000.00000.0000.00
โครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษาปัญจมาพร ตำนานวัน020.00105,00000.0000.00
โครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษาปัทถาพร สุขใจ32630,000.00380,00000.0000.00
โครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษาปิยพงศ์ เขตปิยรัตน์25330,000.00660,00000.0000.00
โครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษาปิยะพงษ์ เลาศรีรัตนชัย020.00840,00000.0000.00
โครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษาพิชญา ร่มโพธิ์ภักดิ์020.002,550,00000.0000.00
โครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษามณฑิรา อัศวเวชมงคล000.00000.0000.00
โครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษามานะศิลป์ ศรทนงค์30675,000.00000.0000.00
โครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษามาริซ่าร์ ฮัทชินสันร์000.00000.0000.00
โครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษามาริซ่าร์ ฮัทชินสันร์000.00000.0000.00
โครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษาเมทินี วงศ์ธราวัฒน์010.00100,00000.0000.00
โครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษาวุฒิ อำพันธ์30562,500.00000.0000.00
โครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษาศุศราภรณ์ แต่งตั้งลำ020.003,500,00000.0000.00
โครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษาสุนทรัตร์ แสงงาม010.0020,00000.0000.00
โครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษาสุรศักดิ์ บุญประสิทธิ์33675,000.00170,00000.0000.00
โครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษาสุวิมล จันโททัย31675,000.00220,00000.0000.00
โครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษาอนามัย ดำเนตร112140,000.0012,068,00000.0000.00
โครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษาอภิญญา สุพิชญ์020.002,550,00000.0000.00
โครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษาอมรรัตน์ รัตนวงค์000.00000.0000.00
โครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษาอริยา พงษ์พานิช000.00000.0000.00
โครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษาอัญชิษฐา ภูอุดม050.004,507,73000.0000.00
โครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษาอุมาพร บุญเพชรแก้ว32450,000.003,160,00000.0000.00
ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์กนิษฐา ตั้งไทยขวัญ000.00000.0000.00
ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์จิระศักดิ์ มงคลเคหา831,795,000.001,150,00000.0000.00
ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ชานันก์ สุดสุข020.0020,00000.0000.00
ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ชุติมณฑน์ บุญมาก000.00000.0000.00
ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ทนุวงศ์ จักษุพา0120.00300,10000.0000.00
ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ทิพวรรณ พุทธสนธิพจน์030.00100,00000.0000.00
ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ปรวัฒน์ วิสูตรศักดิ์020.00120,00000.0000.00
ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ปรวี วงศ์สวัสดิ์สุริยะ000.00000.0000.00
ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ประเสริฐศักดิ์ อู่อรุณ000.00000.0000.00
ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ปัญญาพร ปรางจโรจน์000.00000.0000.00
ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์พรพิศ ยิ้มประยูร46330,000.00210,00000.0000.00
ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์พิศมัย หาญมงคลพิพัฒน์0230.00703,40000.0000.00
ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์พีรญา ธภัทรสุวรรณ010.0020,00000.0000.00
ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์วรัทภพ ธภัทรสุวรรณ21700,000.0020,00000.0000.00
ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์วัชรินทร รักษาศักดิ์ชัย030.001,709,78400.0000.00
ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์วิเนตร แสนหาญ020.00236,00000.0000.00
ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์วิรัตน์ สุวรรณาภิชาติ030.0029,60000.0000.00
ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ศศิธร อุดปิน1490,000.00185,00000.0000.00
ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ศศิน เทียนดี20270,000.00000.0000.00
ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ศิริภัทรา เหมือนมาลัย000.00000.0000.00
ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์สกาวรัตน์ จงพัฒนากร0190.00611,60000.0000.00
ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ส่งสุข ปาระแก้ว000.00000.0000.00
ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์สิทธิพงศ์ รักตะเมธากูล060.00490,80000.0000.00
ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์สุกัญญา มหาธีรานนท์000.00000.0000.00
ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์สุจิตรา แสนหาญ25780,000.0063,40000.0000.00
ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์สุรเดช อินทกรณ์000.00000.0000.00
ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์สุริยะ พินิจการ000.00000.0000.00
ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์แสงแข สุวรรณสุนทร050.0031,60000.0000.00
ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์อัจฉริยา ปราบอริพ่าย20200,000.00000.0000.00
ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์อุดมศักดิ์ แย้มขะมัง020.0040,38400.0000.00
ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์เอกชัย สุนทรศิลสังวร040.00183,80000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์Gregory W-Courtney000.00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์กมลทิพย์ ขัตติยะวงศ์211160,000.0014,077,85700.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์กฤตชญา อิสกุล23320,000.00410,00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์กิตติพจน์ เพิ่มพูล0200.0089,662,16000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์กุลศิริ ช.กรับส์ ศิริปุณย์020.00730,00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์เกษร ทวีเศษ000.00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์เกษศิรินทร์ เอกสินิทธ์กุล461,160,000.00409,41100.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์คฑาวุธ โสภาลุน060.001,322,00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์เครือมาศ สมัครการ6101,540,960.008,026,47000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์จงรักษ์ แก้วประสิทธิ์020.001,236,00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์จรีรัตน์ มงคลศิริวัฒนา6122,280,000.001,222,22700.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์จิตราภรณ์ ธวัชพันธุ์210180,000.006,047,04300.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์จินตนาถ วงศ์ชวลิต618160,000.006,143,69900.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์จิรนันท์ ปิยะพงษ์กุล5111,140,000.0012,990,02600.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล4301,000,000.003,137,97800.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์จุรีย์รัตน์ ลีสมิทธิ์962,070,000.005,589,07000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชัยวัฒน์ วามวรรัตน์000.00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ฐิติ กาญจนเกตุ24300,000.00259,22700.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ฐิติยา แซ่ปัง1242,980,000.002,800,00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ดวงพร มรกตกาล000.00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์แตงอ่อน พรหมมิ10193,315,000.004,006,38400.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทรงธรรม เรืองชัยทวีสุข040.00279,41100.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทิพย์วรรณ รุ่งสว่าง23300,000.00816,25000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทิพรดา พูลสวัสดิ์7111,560,000.006,411,66000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ธนวรรณ พาณิชพัฒน์421860,000.004,434,60000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ธนา ไม้หอม25300,000.002,550,00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์นงพงา จรัสโสภณ2140.0015,727,63000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์นพพร รัตนช่วง020.00129,41100.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์นพมาศ โลกคำลือ050.00389,04700.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์นฤพร เพ็ชร์กลาง000.00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์นวลจันทร์ มัจฉริยกุล020.00172,85700.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์น้ำฝน ทองทวี40800,000.00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์บงกช วิชาชูเชิด244,000,000.003,166,66600.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์บุญเดช เบิกฟ้า66860,000.001,303,41100.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์บุษรา พัฒนศิริ34450,000.0049,60000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์เบญจมาศ แก้วนุช020.00220,00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประภา โซ๊ะสลาม0150.0019,702,68000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ปิติ ตรีสุกล841,430,000.001,255,00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ปิยะมาศ ศรีรัตน์070.003,108,55000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พงศ์ระวี นิ่มน้อย8131,940,000.003,939,19800.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย000.00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พจมาลย์ พูลมี040.008,110,00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พรไพรินทร์ รุ่งเจริญทอง0290.0077,528,45900.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พริมา พิริยางกูร14303,155,000.0016,568,67700.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พัชนี วิชิตพันธุ์9131,340,000.008,620,03300.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พิเชษฐ อนุรักษ์อุดม581,400,000.0059,910,10000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พิมพ์ชนก สตภูมินทร์25450,000.002,231,40000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พีรพงศ์ ยศประยูรศักดิ์020.001,600,00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พุทธพร ส่องศรี000.00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มพงษ์ ศรีประเสริฐศักดิ์21400,000.009,115,60000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ภัชราพร วงศ์วิฑูรยาพร20400,000.00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ภัทรพงศ์ รักน้อย060.00175,00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ภัทรภร รักเรียน000.00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ภัทราวรรณ คำบุญเรือง36450,000.001,080,30200.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์มลธิรา ศรีถาวร0240.006,477,58500.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์มาลี ศรีสดสุข881,820,000.00462,85700.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์เยาวนุช พรมนวล070.00390,93900.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์รัชนี มิ่งมา24300,000.002,495,56000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์รัชพล พะวงศ์รัตน์413994,040.00547,57800.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ฤดีรัตน์ สันตะโก743,846,000.00337,80000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ลักษณา กันทะมา1833,000,000.003,072,85700.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์วรางคณา จิตตชุ่ม020.00280,00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์วัชระ ทองเสมอ010.0017,80000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์วันเพ็ญ เหล่าศรีไพบูลย์213180,000.004,932,48700.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์วิชชุพร จันทร์ศรี020.0027,00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์วิไลลักษณ์ ขวัญยืน020.00290,00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์วีนาวรรณ สมผล651,450,000.00309,41100.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์วีรชัย พุทธวงศ์5302,190,000.00112,088,30000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์วีรชัย ลิภา10120,000.00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์วีรนุช แก้ววิเศษ1033,400,000.002,091,38400.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์วีรมลล์ ไวลิขิต217310,000.008,895,76800.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์วีรานุช หลาง551,050,000.00682,00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์วุฒิพงษ์ ศิลปวิศาล020.006,50000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ศรัณย์ พรหมสาย116300,000.004,780,21000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ศลยา สุขสอาด15100,000.00422,08400.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ศศิมลฑล ม่วงศรีจันทร์621,190,000.00300,00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ศศิวดี บุญญะอุทธยาน841,000,000.005,321,13400.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ศิรประภา เปรมเจริญ0140.0038,886,43000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ศิริพร ศรีภิญโญวณิชย์27450,000.002,986,66600.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม15243,160,000.005,980,35500.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ศุภเดช สุจินพรัหม1013,050,000.0020,00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สราวุธ คลอวุฒิมันตร์030.00403,33300.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สหณัฐ เพชรศรี751,555,000.00715,33300.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สันทัด พิทักษ์วงศาภรณ์020.00109,41100.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิริภัทร์ พราหมณีย์513930,000.005,617,62000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุชีวัน กรอบทอง31600,000.0017,80000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุทธิชา ณ ระนอง ธรรมสิทธิรงค์13235,090,000.002,746,81600.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุทธิพจน์ วงศ์ฤกษ์ดี29300,000.00431,01100.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์0140.0010,586,12000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุนทรี แสงจันทร์1033,370,000.00650,00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์อดิศร ไชยบาง030.002,555,44600.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์อรพรรณ ศังขจันทรานนท์6210.00734,83300.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์อรวรรณ ชุณหชาติ14135,257,500.006,362,51900.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์อัญลักษณ์ วชิรไชยการ030.001,703,00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์อัฐสิษฐ์ ทับทิมแท้852,600,000.00728,45000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์อานนท์ ธรรมสิทธิรงค์17214,615,000.003,101,81600.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์อาร์ม อันอาตม์งาม220620,000.00124,660,30000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์อารีย์ อินทร์นวล0150.005,085,63500.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์อินทิรา ขูดแก้ว46880,000.0027,161,77800.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์เอกชัย วิลามาศ000.00000.0000.00
ภาควิชาศิลปศาสตร์Shuzhen Nong000.00000.0000.00
ภาควิชาศิลปศาสตร์กมลพรรณ แจ้งอรุณ000.00000.0000.00
ภาควิชาศิลปศาสตร์กฤช วีรกุล000.00000.0000.00
ภาควิชาศิลปศาสตร์กาญจนา โรจนพานิช000.00000.0000.00
ภาควิชาศิลปศาสตร์เกษศิณี ตั้งอั้น000.00000.0000.00
ภาควิชาศิลปศาสตร์ขจิต ฝอยทอง040.00223,00000.0000.00
ภาควิชาศิลปศาสตร์เขมจิรา หนองเป็ด030.002,000,00000.0000.00
ภาควิชาศิลปศาสตร์เขวิกา สุขเอี่ยม0100.003,628,00000.0000.00
ภาควิชาศิลปศาสตร์จรัลวิไล จรูญโรจน์0120.009,278,50000.0000.00
ภาควิชาศิลปศาสตร์จารุพร พงษ์ศิริเวทย์000.00000.0000.00
ภาควิชาศิลปศาสตร์จิตตินันท์ สถลนันทน์000.00000.0000.00
ภาควิชาศิลปศาสตร์จิรายุ ทัพพุ่ม010.0040,00000.0000.00
ภาควิชาศิลปศาสตร์จุรีวรรณ จันพลา29320,000.001,533,56100.0000.00
ภาควิชาศิลปศาสตร์ฉัตกฤษ รื่นจิตต์000.00000.0000.00
ภาควิชาศิลปศาสตร์ชนาสิตาษ์ กาญจนาไพโรจน์000.00000.0000.00
ภาควิชาศิลปศาสตร์ชมพูนุท ภาณุภาส000.00000.0000.00
ภาควิชาศิลปศาสตร์ชุดาพร สอนภักดี000.00000.0000.00
ภาควิชาศิลปศาสตร์ชุติมณฑน์ ตรีอำนรรค000.00000.0000.00
ภาควิชาศิลปศาสตร์ชุติมา นุตยะสกุล010.0010,00000.0000.00
ภาควิชาศิลปศาสตร์ชูศรี บัณฑิตวิไล0120.001,145,00000.0000.00
ภาควิชาศิลปศาสตร์โชติมา แก้วกอง0110.002,183,00000.0000.00
ภาควิชาศิลปศาสตร์ณัชพล บุญประเสริฐกิจ000.00000.0000.00
ภาควิชาศิลปศาสตร์ณัฏฐนันท์ อภิรัตน์โยธิน000.00000.0000.00
ภาควิชาศิลปศาสตร์ณัฐพร วิรุฬหการุญ000.00000.0000.00
ภาควิชาศิลปศาสตร์ณัฐภัทร์ รักวงศ์วาน21300,000.001,500,00000.0000.00
ภาควิชาศิลปศาสตร์ณัฐวรรษฐ์ ตั้งฤทัยวานิชย์000.00000.0000.00
ภาควิชาศิลปศาสตร์ณัฐินี ชุติมันตพงศ์040.00116,00000.0000.00
ภาควิชาศิลปศาสตร์ณิชา กลิ่นขจร000.00000.0000.00
ภาควิชาศิลปศาสตร์ดร.สุพัตรา สุจริตรักษ์030.001,045,00000.0000.00
ภาควิชาศิลปศาสตร์ดำรงค์ ถาวร040.00228,00000.0000.00
ภาควิชาศิลปศาสตร์ทรงธรรม วงศ์วิรุฬห์010.0040,00000.0000.00
ภาควิชาศิลปศาสตร์ทัศน์วิไล (เกษียณ) วัฒนายน000.00000.0000.00
ภาควิชาศิลปศาสตร์ทาริกา แย้มขะมัง040.00121,00000.0000.00
ภาควิชาศิลปศาสตร์ทาริกา สระทองคำ070.005,099,40000.0000.00
ภาควิชาศิลปศาสตร์ทิฆัมพร พันลึกเดช000.00000.0000.00
ภาควิชาศิลปศาสตร์ทิสวัส ธำรงสานต์030.0067,30000.0000.00
ภาควิชาศิลปศาสตร์ธนพล รุ่งเรือง000.00000.0000.00
ภาควิชาศิลปศาสตร์ธนัฏฐากุล พรทิพยพานิช010.005,00000.0000.00
ภาควิชาศิลปศาสตร์ธิดาพรรณ ยิ้มสรวล000.00000.0000.00
ภาควิชาศิลปศาสตร์นพดล มโนสุทธิ000.00000.0000.00
ภาควิชาศิลปศาสตร์นันทนา เลิศประสบสุข040.00490,00000.0000.00
ภาควิชาศิลปศาสตร์นันทวัจน์ ปัญญายศธนากรณ์000.00000.0000.00
ภาควิชาศิลปศาสตร์นิจวดี ศีลคุณ000.00000.0000.00
ภาควิชาศิลปศาสตร์นิดา จำปาทิพย์000.00000.0000.00
ภาควิชาศิลปศาสตร์บุศยรินทร์ กองแก้ว010.0030,00000.0000.00
ภาควิชาศิลปศาสตร์เบญจอาภา พิเศษสกุลวงศ์20300,000.00000.0000.00
ภาควิชาศิลปศาสตร์ประสงค์ กัลยาณะธรรม0100.00160,00000.0000.00
ภาควิชาศิลปศาสตร์ปราณี โชคขจิตสัมพันธ์010.0020,00000.0000.00
ภาควิชาศิลปศาสตร์ปัทมา จันทร์เจริญสุข070.0019,195,00000.0000.00
ภาควิชาศิลปศาสตร์ปัทมา เหมือนสมัย010.008,00000.0000.00
ภาควิชาศิลปศาสตร์ปิยะนุช เลาศรีรัตนชัย010.0040,00000.0000.00
ภาควิชาศิลปศาสตร์พงศ์พันธ์ ศรีเมือง020.0036,00000.0000.00
ภาควิชาศิลปศาสตร์พรเพ็ญ (เกษียณ) รินสวัสดิ์000.00000.0000.00
ภาควิชาศิลปศาสตร์พัชรา จตุรโกมล040.00495,00000.0000.00
ภาควิชาศิลปศาสตร์พิทยา พละพลีวัลย์000.00000.0000.00
ภาควิชาศิลปศาสตร์พิมพ์ธรรม เอื้อเฟื้อ000.00000.0000.00
ภาควิชาศิลปศาสตร์พิมพรรรณ จันทรแดง000.00000.0000.00
ภาควิชาศิลปศาสตร์เพ็ญสินี กิจค้า040.001,684,25000.0000.00
ภาควิชาศิลปศาสตร์เฟื่องฟ้า เขาวงค์000.00000.0000.00
ภาควิชาศิลปศาสตร์ภัทรพงศ์ คงวัฒนา000.00000.0000.00
ภาควิชาศิลปศาสตร์ภัทรพร จินตกานนท์000.00000.0000.00
ภาควิชาศิลปศาสตร์มานิตา หนูสวัสดิ์000.00000.0000.00
ภาควิชาศิลปศาสตร์ยุภาพร ต๊ะรังษี000.00000.0000.00
ภาควิชาศิลปศาสตร์รัชดาวรรณ คงสัตย์030.00345,00000.0000.00
ภาควิชาศิลปศาสตร์รัฐพล เพรชบดี000.00000.0000.00
ภาควิชาศิลปศาสตร์รุ่งทิพย์ ไทยสม060.001,434,00000.0000.00
ภาควิชาศิลปศาสตร์วรพงษ์ พลกองแก้ว010.001,444,20000.0000.00
ภาควิชาศิลปศาสตร์วลี สงสุวงค์112300,000.0027,795,48800.0000.00
ภาควิชาศิลปศาสตร์วิชชุดา ขำประถม000.00000.0000.00
ภาควิชาศิลปศาสตร์วิสุทธิ์ จรูญธวัชชัย090.00418,81000.0000.00
ภาควิชาศิลปศาสตร์ศุภชัย เหมือนโพธิ์0160.0013,180,40000.0000.00
ภาควิชาศิลปศาสตร์สมนึก จงไพบูลย์กิจ030.0060,00000.0000.00
ภาควิชาศิลปศาสตร์สมยศ วิวรรธน์อภินัย020.0040,00000.0000.00
ภาควิชาศิลปศาสตร์สรวีย์ เนตรโพธิ์แก้ว000.00000.0000.00
ภาควิชาศิลปศาสตร์สุจินต์ สุขะพงษ์000.00000.0000.00
ภาควิชาศิลปศาสตร์สุภณิดา พวงผกา080.0024,151,25000.0000.00
ภาควิชาศิลปศาสตร์สุรางค์ ณรงค์ศักดิ์สกุล030.006,040,00000.0000.00
ภาควิชาศิลปศาสตร์สุวณี (เกษียณ) คันธพนิต000.00000.0000.00
ภาควิชาศิลปศาสตร์โสภณ สระทองมา010.006,00000.0000.00
ภาควิชาศิลปศาสตร์หงสกุล เมสนุกูล020.0055,00000.0000.00
ภาควิชาศิลปศาสตร์อภิเดช ช่างชัย211450,000.00619,00000.0000.00
ภาควิชาศิลปศาสตร์อรทัย ชัยญา จรูญธวัชชัย050.00390,00000.0000.00
ภาควิชาศิลปศาสตร์อรประพิณ กิตติเวช000.00000.0000.00
ภาควิชาศิลปศาสตร์อรรถพล คำเขียน1950,000.002,975,44000.0000.00
ภาควิชาศิลปศาสตร์อังคณา ธนานุภาพพันธุ์010.006,00000.0000.00
ภาควิชาศิลปศาสตร์อิทธินันทน์ คิมหะจันทร์000.00000.0000.00
ภาควิชาศิลปศาสตร์อิสระพงษ์ พลธานี34405,000.004,160,00000.0000.00
ภาควิชาศิลปศาสตร์เอกฉัตร ตันศิริ030.005,710,00000.0000.00
สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวจารุวรรณ ช่างสุวรรณ์010.0010,00000.0000.00
สาขาวิชาภาษาอังกฤษปริชาติ สาลารัตน์000.00000.0000.00
สาขาวิชาภาษาอังกฤษอุดมกฤษฎิ์ ศรีนนท์050.00290,00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการภัครดา ฉายอรุณ000.00000.0000.00

สำหรับ Output

ภาควิชาชื่อ-สกุลJournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant &
Animal Regis.
And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
  Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
โครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร์ศรัญญา แซ่ตั้ง2222000000000
โครงการจัดตั้งสายวิชาเคมีเปมิกา ศรีฟ้า3000000000000
โครงการจัดตั้งสายวิชาเคมีสุนันท์ ทิพย์ทิพากร30211000000000
โครงการจัดตั้งสายวิชาเคมีอาทร ลอยสรวงสิน5233000000000
โครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยาจำรัส แก้วแรมเรือน1000000000000
โครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยาฐิติพร ปัญญาชนะกุล0000000000000
โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ทัตเทพ ทวีไทย0100000000000
โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ทิพวรรณ ฤทธิชัย0100000000000
โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์พชร ใจอารีย์0200000000000
โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์วทัญญู รัศมิทัต0011000000000
โครงการจัดตั้งสายวิชาฟิสิกส์รักชนก แก้วมณีโชติ0000000000000
โครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร์ขนิษฐา สุขสง0100000000000
โครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร์ชาย ไชยชิต0100000000000
โครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษากฤษณ์ เลี้ยงพันธุ์0011000000000
โครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษากฤษณพงศ์ ภู่กลาง0000000000000
โครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษากาญจนา ชาตตระกูล0000000000000
โครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษากาญจนาภา อินทรจักร์0300000000000
โครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษาจันทร์เมธา ศรีรักษา0044000000000
โครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษาชนม์ชนก ชิตประเสริฐ3211000000000
โครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษาชัยณรงค์ ศรีรักษ์0300000000000
โครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษาเชิญขวัญ แซ่โซว2022000000000
โครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษาณภัทร สำราญราษฎร์0055000000000
โครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษาดร.ชนัญญู ตินตะบุระ0400000000000
โครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษาดร.ดนุพล แสงนาค0400000000000
โครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษาทวีศักดิ์ จันทร์ประดิษฐ0299000000000
โครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษาธันย์นิชา เกียรติทับทิว เลิศนรเศรษฐ์0111000000000
โครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษานิติกร ฤทธิโคตร0088000000000
โครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษานิรมล ขวาของ0000000000000
โครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษานุจนาถ นรินทร์0233000000000
โครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษานุชประวีณ์ ลิขิตศรัณย์0000000000000
โครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษาบริสุทธิ์ แสนคำ0055000000000
โครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษาปฤณพร บุญรังษี0422000000000
โครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษาปัญจมาพร ตำนานวัน0022000000000
โครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษาปัทถาพร สุขใจ0100000000000
โครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษาปิยพงศ์ เขตปิยรัตน์1200000000000
โครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษาปิยะพงษ์ เลาศรีรัตนชัย281818000000000
โครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษาพิชญา ร่มโพธิ์ภักดิ์0055000000000
โครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษามณฑิรา อัศวเวชมงคล0022000000000
โครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษามานะศิลป์ ศรทนงค์4022000000000
โครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษามาริซ่าร์ ฮัทชินสันร์0000000000000
โครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษามาริซ่าร์ ฮัทชินสันร์0000000000000
โครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษาเมทินี วงศ์ธราวัฒน์0455000000000
โครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษาวุฒิ อำพันธ์2000000000000
โครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษาศุศราภรณ์ แต่งตั้งลำ141300000000000
โครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษาสุนทรัตร์ แสงงาม0077000000000
โครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษาสุรศักดิ์ บุญประสิทธิ์0200000000000
โครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษาสุวิมล จันโททัย0022000000000
โครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษาอนามัย ดำเนตร0200000000000
โครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษาอภิญญา สุพิชญ์0044000000000
โครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษาอมรรัตน์ รัตนวงค์1055000000000
โครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษาอริยา พงษ์พานิช5144000000000
โครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษาอัญชิษฐา ภูอุดม0400000000000
โครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษาอุมาพร บุญเพชรแก้ว01311000000000
ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์กนิษฐา ตั้งไทยขวัญ0022000000000
ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์จิระศักดิ์ มงคลเคหา42066000000000
ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ชานันก์ สุดสุข6000000000000
ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ชุติมณฑน์ บุญมาก0000000000000
ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ทนุวงศ์ จักษุพา011111000000000
ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ทิพวรรณ พุทธสนธิพจน์2100000000000
ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ปรวัฒน์ วิสูตรศักดิ์1000000000000
ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ปรวี วงศ์สวัสดิ์สุริยะ0044000000000
ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ประเสริฐศักดิ์ อู่อรุณ0000000000000
ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ปัญญาพร ปรางจโรจน์0000000000000
ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์พรพิศ ยิ้มประยูร932727000000000
ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์พิศมัย หาญมงคลพิพัฒน์012121000000000
ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์พีรญา ธภัทรสุวรรณ1033000000000
ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์วรัทภพ ธภัทรสุวรรณ3055000000000
ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์วัชรินทร รักษาศักดิ์ชัย6000000000000
ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์วิเนตร แสนหาญ7000000000000
ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์วิรัตน์ สุวรรณาภิชาติ0011000000000
ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ศศิธร อุดปิน2011000000000
ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ศศิน เทียนดี001010000000000
ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ศิริภัทรา เหมือนมาลัย0200000000000
ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์สกาวรัตน์ จงพัฒนากร0377000000000
ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ส่งสุข ปาระแก้ว0011000000000
ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์สิทธิพงศ์ รักตะเมธากูล1022525000000000
ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์สุกัญญา มหาธีรานนท์0000000000000
ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์สุจิตรา แสนหาญ6011000000000
ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์สุรเดช อินทกรณ์0000000000000
ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์สุริยะ พินิจการ0066000000000
ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์แสงแข สุวรรณสุนทร0033000000000
ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์อัจฉริยา ปราบอริพ่าย34100000000000
ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์อุดมศักดิ์ แย้มขะมัง0000000000000
ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์เอกชัย สุนทรศิลสังวร4111000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์Gregory W-Courtney0000000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์กมลทิพย์ ขัตติยะวงศ์10011000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์กฤตชญา อิสกุล4055000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์กิตติพจน์ เพิ่มพูล2200000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์กุลศิริ ช.กรับส์ ศิริปุณย์1100000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์เกษร ทวีเศษ0000000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์เกษศิรินทร์ เอกสินิทธ์กุล511212000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์คฑาวุธ โสภาลุน5233000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์เครือมาศ สมัครการ9588000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์จงรักษ์ แก้วประสิทธิ์3444000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์จรีรัตน์ มงคลศิริวัฒนา12522000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์จิตราภรณ์ ธวัชพันธุ์0122000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์จินตนาถ วงศ์ชวลิต10255000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์จิรนันท์ ปิยะพงษ์กุล6111000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล18554949000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์จุรีย์รัตน์ ลีสมิทธิ์0022000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชัยวัฒน์ วามวรรัตน์0000000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ฐิติ กาญจนเกตุ1100000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ฐิติยา แซ่ปัง4799000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ดวงพร มรกตกาล0000000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์แตงอ่อน พรหมมิ35152222000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทรงธรรม เรืองชัยทวีสุข2100000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทิพย์วรรณ รุ่งสว่าง3000000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทิพรดา พูลสวัสดิ์5111000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ธนวรรณ พาณิชพัฒน์142599000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ธนา ไม้หอม43111000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์นงพงา จรัสโสภณ7244000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์นพพร รัตนช่วง2033000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์นพมาศ โลกคำลือ5100000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์นฤพร เพ็ชร์กลาง0200000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์นวลจันทร์ มัจฉริยกุล2000000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์น้ำฝน ทองทวี2100000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์บงกช วิชาชูเชิด4233000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์บุญเดช เบิกฟ้า49111000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์บุษรา พัฒนศิริ4011000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์เบญจมาศ แก้วนุช0011000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประภา โซ๊ะสลาม10355000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ปิติ ตรีสุกล12111000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ปิยะมาศ ศรีรัตน์031010110000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พงศ์ระวี นิ่มน้อย15188000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย3011000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พจมาลย์ พูลมี8022000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พรไพรินทร์ รุ่งเจริญทอง33299000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พริมา พิริยางกูร7343737000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พัชนี วิชิตพันธุ์6099000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พิเชษฐ อนุรักษ์อุดม4055000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พิมพ์ชนก สตภูมินทร์3111000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พีรพงศ์ ยศประยูรศักดิ์2000000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พุทธพร ส่องศรี0000000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มพงษ์ ศรีประเสริฐศักดิ์2111000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ภัชราพร วงศ์วิฑูรยาพร1100000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ภัทรพงศ์ รักน้อย1055000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ภัทรภร รักเรียน0000000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ภัทราวรรณ คำบุญเรือง0000000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์มลธิรา ศรีถาวร521010000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์มาลี ศรีสดสุข2611000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์เยาวนุช พรมนวล3177000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์รัชนี มิ่งมา17011000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์รัชพล พะวงศ์รัตน์3281616000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ฤดีรัตน์ สันตะโก17000000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ลักษณา กันทะมา4100000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์วรางคณา จิตตชุ่ม0100000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์วัชระ ทองเสมอ0000000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์วันเพ็ญ เหล่าศรีไพบูลย์6488000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์วิชชุพร จันทร์ศรี1333000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์วิไลลักษณ์ ขวัญยืน0033000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์วีนาวรรณ สมผล6000000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์วีรชัย พุทธวงศ์2602121550000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์วีรชัย ลิภา0000000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์วีรนุช แก้ววิเศษ10222000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์วีรมลล์ ไวลิขิต19166000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์วีรานุช หลาง521010000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์วุฒิพงษ์ ศิลปวิศาล0022000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ศรัณย์ พรหมสาย5188000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ศลยา สุขสอาด0411000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ศศิมลฑล ม่วงศรีจันทร์12122000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ศศิวดี บุญญะอุทธยาน2211000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ศิรประภา เปรมเจริญ211616000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ศิริพร ศรีภิญโญวณิชย์3122000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม23111919770000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ศุภเดช สุจินพรัหม31655000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สราวุธ คลอวุฒิมันตร์2144000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สหณัฐ เพชรศรี9922000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สันทัด พิทักษ์วงศาภรณ์2000000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิริภัทร์ พราหมณีย์611111000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุชีวัน กรอบทอง10355000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุทธิชา ณ ระนอง ธรรมสิทธิรงค์1721010000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุทธิพจน์ วงศ์ฤกษ์ดี27377000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์41111000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุนทรี แสงจันทร์7000000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์อดิศร ไชยบาง0100000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์อรพรรณ ศังขจันทรานนท์541414000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์อรวรรณ ชุณหชาติ71088110000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์อัญลักษณ์ วชิรไชยการ3100000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์อัฐสิษฐ์ ทับทิมแท้42211000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์อานนท์ ธรรมสิทธิรงค์1821111000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์อาร์ม อันอาตม์งาม6111000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์อารีย์ อินทร์นวล1288000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์อินทิรา ขูดแก้ว101122000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์เอกชัย วิลามาศ0000000000000
ภาควิชาศิลปศาสตร์Shuzhen Nong0011000000000
ภาควิชาศิลปศาสตร์กมลพรรณ แจ้งอรุณ0000000000000
ภาควิชาศิลปศาสตร์กฤช วีรกุล0000000000000
ภาควิชาศิลปศาสตร์กาญจนา โรจนพานิช0000000000000
ภาควิชาศิลปศาสตร์เกษศิณี ตั้งอั้น0177000000000
ภาควิชาศิลปศาสตร์ขจิต ฝอยทอง0344000000000
ภาควิชาศิลปศาสตร์เขมจิรา หนองเป็ด0000000000000
ภาควิชาศิลปศาสตร์เขวิกา สุขเอี่ยม151313000000000
ภาควิชาศิลปศาสตร์จรัลวิไล จรูญโรจน์0822000000000
ภาควิชาศิลปศาสตร์จารุพร พงษ์ศิริเวทย์0000000000000
ภาควิชาศิลปศาสตร์จิตตินันท์ สถลนันทน์0000000000000
ภาควิชาศิลปศาสตร์จิรายุ ทัพพุ่ม0100000000000
ภาควิชาศิลปศาสตร์จุรีวรรณ จันพลา0722000000000
ภาควิชาศิลปศาสตร์ฉัตกฤษ รื่นจิตต์0000000000000
ภาควิชาศิลปศาสตร์ชนาสิตาษ์ กาญจนาไพโรจน์0000000000000
ภาควิชาศิลปศาสตร์ชมพูนุท ภาณุภาส0000000000000
ภาควิชาศิลปศาสตร์ชุดาพร สอนภักดี0388000000000
ภาควิชาศิลปศาสตร์ชุติมณฑน์ ตรีอำนรรค0000000000000
ภาควิชาศิลปศาสตร์ชุติมา นุตยะสกุล0011000000000
ภาควิชาศิลปศาสตร์ชูศรี บัณฑิตวิไล7200000000000
ภาควิชาศิลปศาสตร์โชติมา แก้วกอง0599000000000
ภาควิชาศิลปศาสตร์ณัชพล บุญประเสริฐกิจ0011000000000
ภาควิชาศิลปศาสตร์ณัฏฐนันท์ อภิรัตน์โยธิน0000000000000
ภาควิชาศิลปศาสตร์ณัฐพร วิรุฬหการุญ1200000000000
ภาควิชาศิลปศาสตร์ณัฐภัทร์ รักวงศ์วาน1100000000000
ภาควิชาศิลปศาสตร์ณัฐวรรษฐ์ ตั้งฤทัยวานิชย์0011000000000
ภาควิชาศิลปศาสตร์ณัฐินี ชุติมันตพงศ์0000000000000
ภาควิชาศิลปศาสตร์ณิชา กลิ่นขจร0000000000000
ภาควิชาศิลปศาสตร์ดร.สุพัตรา สุจริตรักษ์2622000000000
ภาควิชาศิลปศาสตร์ดำรงค์ ถาวร0411000000000
ภาควิชาศิลปศาสตร์ทรงธรรม วงศ์วิรุฬห์0022000000000
ภาควิชาศิลปศาสตร์ทัศน์วิไล (เกษียณ) วัฒนายน0000000000000
ภาควิชาศิลปศาสตร์ทาริกา แย้มขะมัง0344000000000
ภาควิชาศิลปศาสตร์ทาริกา สระทองคำ1400000000000
ภาควิชาศิลปศาสตร์ทิฆัมพร พันลึกเดช2000000000000
ภาควิชาศิลปศาสตร์ทิสวัส ธำรงสานต์0844000000000
ภาควิชาศิลปศาสตร์ธนพล รุ่งเรือง1033000000000
ภาควิชาศิลปศาสตร์ธนัฏฐากุล พรทิพยพานิช0000000000000
ภาควิชาศิลปศาสตร์ธิดาพรรณ ยิ้มสรวล0000000000000
ภาควิชาศิลปศาสตร์นพดล มโนสุทธิ0000000000000
ภาควิชาศิลปศาสตร์นันทนา เลิศประสบสุข0022000000000
ภาควิชาศิลปศาสตร์นันทวัจน์ ปัญญายศธนากรณ์0100000000000
ภาควิชาศิลปศาสตร์นิจวดี ศีลคุณ0011000000000
ภาควิชาศิลปศาสตร์นิดา จำปาทิพย์0000000000000
ภาควิชาศิลปศาสตร์บุศยรินทร์ กองแก้ว0000000000000
ภาควิชาศิลปศาสตร์เบญจอาภา พิเศษสกุลวงศ์0200000000000
ภาควิชาศิลปศาสตร์ประสงค์ กัลยาณะธรรม0011000000000
ภาควิชาศิลปศาสตร์ปราณี โชคขจิตสัมพันธ์0000000000000
ภาควิชาศิลปศาสตร์ปัทมา จันทร์เจริญสุข0000000000000
ภาควิชาศิลปศาสตร์ปัทมา เหมือนสมัย0100000000000
ภาควิชาศิลปศาสตร์ปิยะนุช เลาศรีรัตนชัย1133000000000
ภาควิชาศิลปศาสตร์พงศ์พันธ์ ศรีเมือง0222000000000
ภาควิชาศิลปศาสตร์พรเพ็ญ (เกษียณ) รินสวัสดิ์0000000000000
ภาควิชาศิลปศาสตร์พัชรา จตุรโกมล0011000000000
ภาควิชาศิลปศาสตร์พิทยา พละพลีวัลย์0000000000000
ภาควิชาศิลปศาสตร์พิมพ์ธรรม เอื้อเฟื้อ0011000000000
ภาควิชาศิลปศาสตร์พิมพรรรณ จันทรแดง0011000000000
ภาควิชาศิลปศาสตร์เพ็ญสินี กิจค้า1211000000000
ภาควิชาศิลปศาสตร์เฟื่องฟ้า เขาวงค์0000000000000
ภาควิชาศิลปศาสตร์ภัทรพงศ์ คงวัฒนา0200000000000
ภาควิชาศิลปศาสตร์ภัทรพร จินตกานนท์0000000000000
ภาควิชาศิลปศาสตร์มานิตา หนูสวัสดิ์0111000000000
ภาควิชาศิลปศาสตร์ยุภาพร ต๊ะรังษี0200000000000
ภาควิชาศิลปศาสตร์รัชดาวรรณ คงสัตย์0111000000000
ภาควิชาศิลปศาสตร์รัฐพล เพรชบดี0000000000000
ภาควิชาศิลปศาสตร์รุ่งทิพย์ ไทยสม0211000000000
ภาควิชาศิลปศาสตร์วรพงษ์ พลกองแก้ว0000000000000
ภาควิชาศิลปศาสตร์วลี สงสุวงค์0177000000000
ภาควิชาศิลปศาสตร์วิชชุดา ขำประถม0000000000000
ภาควิชาศิลปศาสตร์วิสุทธิ์ จรูญธวัชชัย2300000000000
ภาควิชาศิลปศาสตร์ศุภชัย เหมือนโพธิ์6811000000000
ภาควิชาศิลปศาสตร์สมนึก จงไพบูลย์กิจ0111000000000
ภาควิชาศิลปศาสตร์สมยศ วิวรรธน์อภินัย0111000000000
ภาควิชาศิลปศาสตร์สรวีย์ เนตรโพธิ์แก้ว0000000000000
ภาควิชาศิลปศาสตร์สุจินต์ สุขะพงษ์0011000000000
ภาควิชาศิลปศาสตร์สุภณิดา พวงผกา0000000000000
ภาควิชาศิลปศาสตร์สุรางค์ ณรงค์ศักดิ์สกุล0000000000000
ภาควิชาศิลปศาสตร์สุวณี (เกษียณ) คันธพนิต0000000000000
ภาควิชาศิลปศาสตร์โสภณ สระทองมา0244000000000
ภาควิชาศิลปศาสตร์หงสกุล เมสนุกูล0022000000000
ภาควิชาศิลปศาสตร์อภิเดช ช่างชัย0500000000000
ภาควิชาศิลปศาสตร์อรทัย ชัยญา จรูญธวัชชัย0200000000000
ภาควิชาศิลปศาสตร์อรประพิณ กิตติเวช0000000000000
ภาควิชาศิลปศาสตร์อรรถพล คำเขียน16300000000000
ภาควิชาศิลปศาสตร์อังคณา ธนานุภาพพันธุ์0211000000000
ภาควิชาศิลปศาสตร์อิทธินันทน์ คิมหะจันทร์0000000000000
ภาควิชาศิลปศาสตร์อิสระพงษ์ พลธานี21477000000000
ภาควิชาศิลปศาสตร์เอกฉัตร ตันศิริ3111000000000
สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวจารุวรรณ ช่างสุวรรณ์0000000000000
สาขาวิชาภาษาอังกฤษปริชาติ สาลารัตน์1000000000000
สาขาวิชาภาษาอังกฤษอุดมกฤษฎิ์ ศรีนนท์52155000000000
สำนักงานเลขานุการภัครดา ฉายอรุณ0111000000000