วิทยาเขตบางเขน
สำนักงานอธิการบดี
Show

Summary

Equipment and Resource Research

Resources

#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
#Univ. Project#Ext. PRojectAmountAmount
15 79 2.747 130.584
94 133.331
Academic PositionEducation Background
Prof.Assoc. Prof.Asst. Prof.Lect.Res.Ph.D.M.B.
1 1 0 4 83 ---
89 -
#Research Unit
(Unit: ea)
#District
(Unit: m2)
#Equipment
(Unit: ea)
#Equip Amount
(Unit: Baht Million)
AmountAmountAmountAmount
0 0.00 0 0.000

Productions

JournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant & Animal
Regis. And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
26 15 14 23 0 0 0 0 0 0 7 3 3
85 6

Detail Report

Equipment and Resource Research

Resources

Department#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
 #Univ. Project#Ext. ProjectAmountAmount
(ยกเลิก) ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบเกษตรกรรม (DORAS)000.0000.000
กองกลาง000.0000.000
กองการเจ้าหน้าที่000.0000.000
กองกิจการนิสิต220.3002.680
กองคลัง020.00019.800
กองบริการการศึกษา (ยกเลิก) ย้ายไปสำนักทะเบียนและประมวลผล000.0000.000
กองแผนงาน000.0000.000
กองยานพาหนะอาคารและสถานที่000.0000.000
กองวิเทศสัมพันธ์010.0000.053
พิพิธภัณฑ์องค์ความรู้และธนาคารองค์ความรู้อัจฉริยะ020.0007.000
ศูนย์ความร่วมมือทางวิชาการไทย-ฝรั่งเศส (DORAS-Center)33395.638129.329
ศูนย์ประสานความร่วมมือนานาชาติด้านการวิจัยการเกษตร เพื่อการพัฒนา (CIRAD)000.0000.000
ศูนย์ประสานงานเกษตรสัมพันธ์000.0000.000
ศูนย์ประสานเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและแก้ปัญหาความยากจนของประเทศ000.0000.000
ศูนย์ประสานเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ6250.00022.986
ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน000.0000.000
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักแห่งเอเซีย (ARC-AVRDC)000.0000.000
ศูนย์วิชาการด้านทรัพยากรชีวภาพทางการเกษตรและหลากหลายทางชีวภาพ000.0000.000
ศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกระบี่000.0000.000
ศูนย์วิทยาการเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรแห่งชาติ000.0000.000
ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว000.0000.000
ศูนย์วิทยาศาสตร์ดินและปุ๋ย000.0000.000
ศูนย์วิทยาศาสตร์พืชผัก000.0000.000
ศูนย์วิทยาศาสตร์ยางพารา000.0000.000
สถานพยาบาล มก.000.0000.000
สำนักการกีฬา010.0000.000
สำนักงาน กพร. มก.200.0800.000
สำนักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี060.0004.000
สำนักงานโครงการนานาชาติ000.0000.000
สำนักงานตรวจสอบภายใน000.0000.000
สำนักงานทรัพย์สิน010.0000.260
สำนักงานบริการวิชาการ010.0002.250
สำนักงานประกันคุณภาพ060.0009.277
สำนักงานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง2210.1604.444
สำนักงานอธิการบดี000.0000.000
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะ000.0000.000
DepartmentAcademic PositionEducation Background
 Prof.Assoc. Prof.Asst. Prof.Lect.Res.Ph.D.M.B.
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะ00000---
กองแผนงาน000011---
กองกลาง01006---
กองบริการการศึกษา (ยกเลิก) ย้ายไปสำนักทะเบียนและประมวลผล000011---
กองกิจการนิสิต000010---
กองการเจ้าหน้าที่00000---
กองคลัง00003---
กองวิเทศสัมพันธ์00009---
กองยานพาหนะอาคารและสถานที่00001---
สำนักงานทรัพย์สิน00002---
สำนักงานตรวจสอบภายใน00000---
สถานพยาบาล มก.00001---
สำนักงานโครงการนานาชาติ00000---
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักแห่งเอเซีย (ARC-AVRDC)00000---
ศูนย์ประสานความร่วมมือนานาชาติด้านการวิจัยการเกษตร เพื่อการพัฒนา (CIRAD)00000---
(ยกเลิก) ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบเกษตรกรรม (DORAS)00001---
สำนักการกีฬา00001---
ศูนย์ประสานเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและแก้ปัญหาความยากจนของประเทศ00000---
พิพิธภัณฑ์องค์ความรู้และธนาคารองค์ความรู้อัจฉริยะ00001---
สำนักงานอธิการบดี00001---
สำนักงาน กพร. มก.00003---
ศูนย์วิทยาการเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรแห่งชาติ00000---
ศูนย์วิทยาศาสตร์ยางพารา00000---
ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว00000---
ศูนย์วิชาการด้านทรัพยากรชีวภาพทางการเกษตรและหลากหลายทางชีวภาพ00000---
ศูนย์วิทยาศาสตร์ดินและปุ๋ย00000---
ศูนย์วิทยาศาสตร์พืชผัก00000---
ศูนย์ประสานงานเกษตรสัมพันธ์00000---
ศูนย์ความร่วมมือทางวิชาการไทย-ฝรั่งเศส (DORAS-Center)00006---
สำนักงานบริการวิชาการ00006---
ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน00001---
ศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกระบี่00000---
ศูนย์ประสานเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ00002---
สำนักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี00030---
สำนักงานประกันคุณภาพ00010---
สำนักงานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง00007---
Department#Research Unit
(Unit: ea)
#District
(Unit: m2)
#Equipment
(Unit: ea)
#Equip Amount
(Unit: Baht Million)
 AmountAmountAmountAmount
(ยกเลิก) ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบเกษตรกรรม (DORAS)10.0000.00
กองกลาง10.0000.00
กองการเจ้าหน้าที่10.0000.00
กองกิจการนิสิต10.0000.00
กองคลัง10.0000.00
กองบริการการศึกษา (ยกเลิก) ย้ายไปสำนักทะเบียนและประมวลผล10.0000.00
กองแผนงาน10.0000.00
กองยานพาหนะอาคารและสถานที่10.0000.00
กองวิเทศสัมพันธ์10.0000.00
พิพิธภัณฑ์องค์ความรู้และธนาคารองค์ความรู้อัจฉริยะ10.0000.00
ศูนย์ความร่วมมือทางวิชาการไทย-ฝรั่งเศส (DORAS-Center)10.0000.00
ศูนย์ประสานความร่วมมือนานาชาติด้านการวิจัยการเกษตร เพื่อการพัฒนา (CIRAD)10.0000.00
ศูนย์ประสานงานเกษตรสัมพันธ์10.0000.00
ศูนย์ประสานเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและแก้ปัญหาความยากจนของประเทศ10.0000.00
ศูนย์ประสานเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ10.0000.00
ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน10.0000.00
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักแห่งเอเซีย (ARC-AVRDC)10.0000.00
ศูนย์วิชาการด้านทรัพยากรชีวภาพทางการเกษตรและหลากหลายทางชีวภาพ10.0000.00
ศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกระบี่10.0000.00
ศูนย์วิทยาการเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรแห่งชาติ10.0000.00
ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว10.0000.00
ศูนย์วิทยาศาสตร์ดินและปุ๋ย10.0000.00
ศูนย์วิทยาศาสตร์พืชผัก10.0000.00
ศูนย์วิทยาศาสตร์ยางพารา10.0000.00
สถานพยาบาล มก.10.0000.00
สำนักการกีฬา10.0000.00
สำนักงาน กพร. มก.10.0000.00
สำนักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี10.0000.00
สำนักงานโครงการนานาชาติ10.0000.00
สำนักงานตรวจสอบภายใน10.0000.00
สำนักงานทรัพย์สิน10.0000.00
สำนักงานบริการวิชาการ10.0000.00
สำนักงานประกันคุณภาพ10.0000.00
สำนักงานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง10.0000.00
สำนักงานอธิการบดี10.0000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะ10.0000.00

Productions

DepartmentJournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant &
Animal Regis.
And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
 Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
(ยกเลิก) ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบเกษตรกรรม (DORAS)0000000000000
กองกลาง0000000000000
กองการเจ้าหน้าที่0000000000000
กองกิจการนิสิต6022000000000
กองคลัง0000000000000
กองบริการการศึกษา (ยกเลิก) ย้ายไปสำนักทะเบียนและประมวลผล0022000000000
กองแผนงาน0000000000000
กองยานพาหนะอาคารและสถานที่0000000000000
กองวิเทศสัมพันธ์1000000000000
พิพิธภัณฑ์องค์ความรู้และธนาคารองค์ความรู้อัจฉริยะ1000000000000
ศูนย์ความร่วมมือทางวิชาการไทย-ฝรั่งเศส (DORAS-Center)9933000000400
ศูนย์ประสานความร่วมมือนานาชาติด้านการวิจัยการเกษตร เพื่อการพัฒนา (CIRAD)0000000000000
ศูนย์ประสานงานเกษตรสัมพันธ์0000000000000
ศูนย์ประสานเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและแก้ปัญหาความยากจนของประเทศ0000000000000
ศูนย์ประสานเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ10277000000100
ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน0122000000100
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักแห่งเอเซีย (ARC-AVRDC)0000000000000
ศูนย์วิชาการด้านทรัพยากรชีวภาพทางการเกษตรและหลากหลายทางชีวภาพ0000000000000
ศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกระบี่0000000000000
ศูนย์วิทยาการเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรแห่งชาติ0000000000000
ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว0000000000000
ศูนย์วิทยาศาสตร์ดินและปุ๋ย0000000000000
ศูนย์วิทยาศาสตร์พืชผัก0000000000000
ศูนย์วิทยาศาสตร์ยางพารา0000000000000
สถานพยาบาล มก.0000000000000
สำนักการกีฬา0000000000000
สำนักงาน กพร. มก.0000000000000
สำนักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี0200000000000
สำนักงานโครงการนานาชาติ0000000000000
สำนักงานตรวจสอบภายใน0000000000000
สำนักงานทรัพย์สิน3033000000100
สำนักงานบริการวิชาการ0000000000000
สำนักงานประกันคุณภาพ0122000000000
สำนักงานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง1151212000000000
สำนักงานอธิการบดี0022000000000
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะ0000000000000

Research Unit

Research Unit and Equipment

Research Unit

DepartmentResearch UnitDistrict
(Unit: m2)
Head of
Research Unit

No data

Equipment

DepartmentResearch UnitEquipmentEquip. Amount
(Unit: Baht)

No data

Person

Person in Organization

Head of Research Unit

สำหรับ Resource

ภาควิชาชื่อ-สกุลProjectGrants#Research
Unit
#District
(m2)
#Equip#Equip Price
  Univ. ProjectExt. ProjectUniv. GrantsExt. Grants    
(ยกเลิก) ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบเกษตรกรรม (DORAS)วรานนท์ วงศ์ปัญญา000.00000.0000.00
กองกลางกรึก นฤทุม000.00000.0000.00
กองกลางถาวร คล้ายวงษ์000.00000.0000.00
กองกลางธรรมนูญ ธรรมศาล000.00000.0000.00
กองกลางผกามาศ ธนพัฒนพงศ์000.00000.0000.00
กองกลางวิเชียร ตุ้มวอน000.00000.0000.00
กองกลางสุกัญญา มณีเจริญ000.00000.0000.00
กองกลางสุนันทา (เกษียณ) คัมภีร์000.00000.0000.00
กองกิจการนิสิตกรรณิกา คำดี000.00000.0000.00
กองกิจการนิสิตขวัญใจ ชูกิจคุณ20300,000.00000.0000.00
กองกิจการนิสิตคณิศร สัจจะธีระกุล000.00000.0000.00
กองกิจการนิสิตจิรวัฒน์ วีรังกร010.002,500,00000.0000.00
กองกิจการนิสิตตรุณี เธียรญธิติธัช000.00000.0000.00
กองกิจการนิสิตประหยัด สุดเศวต000.00000.0000.00
กองกิจการนิสิตปรีชา ตราดธารทิพย์010.00180,00000.0000.00
กองกิจการนิสิตพัชรา ปัทมสิงห์000.00000.0000.00
กองกิจการนิสิตวิชาญ วงษ์สังข์000.00000.0000.00
กองกิจการนิสิตสมพร พ่วงแพ000.00000.0000.00
กองคลังจุฑาพร ฉันทากร010.009,900,00000.0000.00
กองคลังภูมิอุษา ชาลีพรหม010.009,900,00000.0000.00
กองคลังสุวาพร คงศาลา000.00000.0000.00
กองบริการการศึกษา (ยกเลิก) ย้ายไปสำนักทะเบียนและประมวลผลกัลยาณี ตีรวัฒน์000.00000.0000.00
กองบริการการศึกษา (ยกเลิก) ย้ายไปสำนักทะเบียนและประมวลผลเกศินี อินทร์ไทร000.00000.0000.00
กองบริการการศึกษา (ยกเลิก) ย้ายไปสำนักทะเบียนและประมวลผลนงลักษณ์ ผลวงษ์000.00000.0000.00
กองบริการการศึกษา (ยกเลิก) ย้ายไปสำนักทะเบียนและประมวลผลบุญชอบ เกียรติกำจาย000.00000.0000.00
กองบริการการศึกษา (ยกเลิก) ย้ายไปสำนักทะเบียนและประมวลผลผณิตา วิบูรณวงศ์000.00000.0000.00
กองบริการการศึกษา (ยกเลิก) ย้ายไปสำนักทะเบียนและประมวลผลพรรณงาม เลาวกุล000.00000.0000.00
กองบริการการศึกษา (ยกเลิก) ย้ายไปสำนักทะเบียนและประมวลผลพลวัฒน์ ตันหัน000.00000.0000.00
กองบริการการศึกษา (ยกเลิก) ย้ายไปสำนักทะเบียนและประมวลผลภูริ วงศ์วิเชียร000.00000.0000.00
กองบริการการศึกษา (ยกเลิก) ย้ายไปสำนักทะเบียนและประมวลผลลิลา วุฒิวาณิชยกุล000.00000.0000.00
กองบริการการศึกษา (ยกเลิก) ย้ายไปสำนักทะเบียนและประมวลผลสิริวรรณ แสงเมือง000.00000.0000.00
กองบริการการศึกษา (ยกเลิก) ย้ายไปสำนักทะเบียนและประมวลผลสุวิชชา ฐิตินันทพันธุ์000.00000.0000.00
กองแผนงานกิ่งแก้ว เสมอภาค000.00000.0000.00
กองแผนงานจันทนา ปานต้น000.00000.0000.00
กองแผนงานชวนา ศิริภิรมย์000.00000.0000.00
กองแผนงานธันยพร ขุนราช000.00000.0000.00
กองแผนงานนิติ พิศาภาค000.00000.0000.00
กองแผนงานพัชนี ลีลาดี000.00000.0000.00
กองแผนงานรัชนก อลงกรณ์โชติกุล000.00000.0000.00
กองแผนงานสมใจ มิใย000.00000.0000.00
กองแผนงานสรวิทย์ วงษ์พรพันธุ์000.00000.0000.00
กองแผนงานสินีนาฎ แสงงาม000.00000.0000.00
กองแผนงานสิราภรณ์ อุ่นเสรี000.00000.0000.00
กองยานพาหนะอาคารและสถานที่คุณากร หมั่นเพ็งยัง000.00000.0000.00
กองวิเทศสัมพันธ์ชวนพจน์ ถิ่นโพธิ์วงษ์010.0052,80000.0000.00
กองวิเทศสัมพันธ์ณิชารีย์ ภู่สร000.00000.0000.00
กองวิเทศสัมพันธ์ปณิตา เหมราช000.00000.0000.00
กองวิเทศสัมพันธ์ประพิศ แสงอรุณ000.00000.0000.00
กองวิเทศสัมพันธ์พัชราวดี แพรัตกุล000.00000.0000.00
กองวิเทศสัมพันธ์รัตมา ใช้ไหวพริบ000.00000.0000.00
กองวิเทศสัมพันธ์ศหลิน เดียวสุรินทร์000.00000.0000.00
กองวิเทศสัมพันธ์สมศักดิ์ ทับทิมทอง000.00000.0000.00
กองวิเทศสัมพันธ์หทัยทรรศ เสมชูโชติ000.00000.0000.00
พิพิธภัณฑ์องค์ความรู้และธนาคารองค์ความรู้อัจฉริยะศกลวรรณ ประสิทธิ์วิไล020.007,000,00000.0000.00
ศูนย์ความร่วมมือทางวิชาการไทย-ฝรั่งเศส (DORAS-Center)ชมภูนุช ฉายาเวช470.0029,859,34000.0000.00
ศูนย์ความร่วมมือทางวิชาการไทย-ฝรั่งเศส (DORAS-Center)ดวงรัตน์ ศตคุณ25225,638,000.0064,778,00700.0000.00
ศูนย์ความร่วมมือทางวิชาการไทย-ฝรั่งเศส (DORAS-Center)ดอกแก้ว จุระ020.004,911,32000.0000.00
ศูนย์ความร่วมมือทางวิชาการไทย-ฝรั่งเศส (DORAS-Center)เพชรลดา ขยันกิจ020.004,911,32000.0000.00
ศูนย์ความร่วมมือทางวิชาการไทย-ฝรั่งเศส (DORAS-Center)ศุกัญญา ชารัมย์000.00000.0000.00
ศูนย์ความร่วมมือทางวิชาการไทย-ฝรั่งเศส (DORAS-Center)อรอุมา ด้วงงาม460.0024,869,26000.0000.00
ศูนย์ประสานเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศรยากร นกแก้ว6170.0017,066,89200.0000.00
ศูนย์ประสานเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศวรารัตน์ หาคำ080.005,919,56000.0000.00
ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามันปรีดามน คำวชิรพิทักษ์000.00000.0000.00
สถานพยาบาล มก.เสาวรส บุญมุสิก000.00000.0000.00
สำนักการกีฬาสมคิด สันตะจิตโต010.00000.0000.00
สำนักงาน กพร. มก.นิดา ประพฤติธรรม000.00000.0000.00
สำนักงาน กพร. มก.พิชิตชัย ผ่องอุดม2080,000.00000.0000.00
สำนักงาน กพร. มก.สวรรค์ชิด สุภาพวงษ์สกุล000.00000.0000.00
สำนักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรีปรางฉาย ปรัตคจริยา000.00000.0000.00
สำนักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรีพิมพร ศรีรุ่งเรือง030.002,000,00000.0000.00
สำนักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรีรัฐธนนท์ ธนาธรณ์คุณานนท์030.002,000,00000.0000.00
สำนักงานทรัพย์สินประไพศรี โพธิ์เงิน000.00000.0000.00
สำนักงานทรัพย์สินสมจิต สุรพัฒน์010.00260,00000.0000.00
สำนักงานบริการวิชาการกุลวดี เตลิงคพันธ์000.00000.0000.00
สำนักงานบริการวิชาการเกษชฎา มีความสุข010.002,250,00000.0000.00
สำนักงานบริการวิชาการฐิติมา เจรจาศิลป000.00000.0000.00
สำนักงานบริการวิชาการธิดารัตน์ ทวาเรศเรืองคาม000.00000.0000.00
สำนักงานบริการวิชาการพิสิทธิ์ รัตนมานพสกุล000.00000.0000.00
สำนักงานบริการวิชาการลาภมณี รักแจ้ง000.00000.0000.00
สำนักงานประกันคุณภาพพีระพงศ์ ตริยเจริญ060.009,277,00000.0000.00
สำนักงานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยงกนกวรรณ นาควารี010.003,00000.0000.00
สำนักงานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยงจตุรงค์ ตันนุกูล050.0019,80000.0000.00
สำนักงานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยงธเนศ ดาวรุ่งโรจน์0100.004,405,00000.0000.00
สำนักงานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยงประวีณ์นุช เกตุแก้ว020.006,80000.0000.00
สำนักงานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยงปรีชา ดาบส000.00000.0000.00
สำนักงานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยงวิไลรัตน์ วิริยะวิบูลย์กิจ20160,000.00000.0000.00
สำนักงานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยงสุรีย์ วงศ์อกนิษฐ์030.009,80000.0000.00
สำนักงานอธิการบดีนีรนุช ภาชนะทิพย์000.00000.0000.00

สำหรับ Output

ภาควิชาชื่อ-สกุลJournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant &
Animal Regis.
And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
  Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
(ยกเลิก) ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบเกษตรกรรม (DORAS)วรานนท์ วงศ์ปัญญา0000000000000
กองกลางกรึก นฤทุม0000000000000
กองกลางถาวร คล้ายวงษ์0000000000000
กองกลางธรรมนูญ ธรรมศาล0000000000000
กองกลางผกามาศ ธนพัฒนพงศ์0000000000000
กองกลางวิเชียร ตุ้มวอน0000000000000
กองกลางสุกัญญา มณีเจริญ0000000000000
กองกลางสุนันทา (เกษียณ) คัมภีร์0000000000000
กองกิจการนิสิตกรรณิกา คำดี3000000000000
กองกิจการนิสิตขวัญใจ ชูกิจคุณ1000000000000
กองกิจการนิสิตคณิศร สัจจะธีระกุล0000000000000
กองกิจการนิสิตจิรวัฒน์ วีรังกร0022000000000
กองกิจการนิสิตตรุณี เธียรญธิติธัช0000000000000
กองกิจการนิสิตประหยัด สุดเศวต0000000000000
กองกิจการนิสิตปรีชา ตราดธารทิพย์0000000000000
กองกิจการนิสิตพัชรา ปัทมสิงห์1000000000000
กองกิจการนิสิตวิชาญ วงษ์สังข์1000000000000
กองกิจการนิสิตสมพร พ่วงแพ0000000000000
กองคลังจุฑาพร ฉันทากร0000000000000
กองคลังภูมิอุษา ชาลีพรหม0000000000000
กองคลังสุวาพร คงศาลา0000000000000
กองบริการการศึกษา (ยกเลิก) ย้ายไปสำนักทะเบียนและประมวลผลกัลยาณี ตีรวัฒน์0011000000000
กองบริการการศึกษา (ยกเลิก) ย้ายไปสำนักทะเบียนและประมวลผลเกศินี อินทร์ไทร0000000000000
กองบริการการศึกษา (ยกเลิก) ย้ายไปสำนักทะเบียนและประมวลผลนงลักษณ์ ผลวงษ์0000000000000
กองบริการการศึกษา (ยกเลิก) ย้ายไปสำนักทะเบียนและประมวลผลบุญชอบ เกียรติกำจาย0000000000000
กองบริการการศึกษา (ยกเลิก) ย้ายไปสำนักทะเบียนและประมวลผลผณิตา วิบูรณวงศ์0000000000000
กองบริการการศึกษา (ยกเลิก) ย้ายไปสำนักทะเบียนและประมวลผลพรรณงาม เลาวกุล0000000000000
กองบริการการศึกษา (ยกเลิก) ย้ายไปสำนักทะเบียนและประมวลผลพลวัฒน์ ตันหัน0000000000000
กองบริการการศึกษา (ยกเลิก) ย้ายไปสำนักทะเบียนและประมวลผลภูริ วงศ์วิเชียร0000000000000
กองบริการการศึกษา (ยกเลิก) ย้ายไปสำนักทะเบียนและประมวลผลลิลา วุฒิวาณิชยกุล0011000000000
กองบริการการศึกษา (ยกเลิก) ย้ายไปสำนักทะเบียนและประมวลผลสิริวรรณ แสงเมือง0000000000000
กองบริการการศึกษา (ยกเลิก) ย้ายไปสำนักทะเบียนและประมวลผลสุวิชชา ฐิตินันทพันธุ์0000000000000
กองแผนงานกิ่งแก้ว เสมอภาค0000000000000
กองแผนงานจันทนา ปานต้น0000000000000
กองแผนงานชวนา ศิริภิรมย์0000000000000
กองแผนงานธันยพร ขุนราช0000000000000
กองแผนงานนิติ พิศาภาค0000000000000
กองแผนงานพัชนี ลีลาดี0000000000000
กองแผนงานรัชนก อลงกรณ์โชติกุล0000000000000
กองแผนงานสมใจ มิใย0000000000000
กองแผนงานสรวิทย์ วงษ์พรพันธุ์0000000000000
กองแผนงานสินีนาฎ แสงงาม0000000000000
กองแผนงานสิราภรณ์ อุ่นเสรี0000000000000
กองยานพาหนะอาคารและสถานที่คุณากร หมั่นเพ็งยัง0000000000000
กองวิเทศสัมพันธ์ชวนพจน์ ถิ่นโพธิ์วงษ์1000000000000
กองวิเทศสัมพันธ์ณิชารีย์ ภู่สร0000000000000
กองวิเทศสัมพันธ์ปณิตา เหมราช0000000000000
กองวิเทศสัมพันธ์ประพิศ แสงอรุณ0000000000000
กองวิเทศสัมพันธ์พัชราวดี แพรัตกุล0000000000000
กองวิเทศสัมพันธ์รัตมา ใช้ไหวพริบ0000000000000
กองวิเทศสัมพันธ์ศหลิน เดียวสุรินทร์0000000000000
กองวิเทศสัมพันธ์สมศักดิ์ ทับทิมทอง0000000000000
กองวิเทศสัมพันธ์หทัยทรรศ เสมชูโชติ0000000000000
พิพิธภัณฑ์องค์ความรู้และธนาคารองค์ความรู้อัจฉริยะศกลวรรณ ประสิทธิ์วิไล1000000000000
ศูนย์ความร่วมมือทางวิชาการไทย-ฝรั่งเศส (DORAS-Center)ชมภูนุช ฉายาเวช3111000000000
ศูนย์ความร่วมมือทางวิชาการไทย-ฝรั่งเศส (DORAS-Center)ดวงรัตน์ ศตคุณ5311000000000
ศูนย์ความร่วมมือทางวิชาการไทย-ฝรั่งเศส (DORAS-Center)ดอกแก้ว จุระ0200000000000
ศูนย์ความร่วมมือทางวิชาการไทย-ฝรั่งเศส (DORAS-Center)เพชรลดา ขยันกิจ0000000000000
ศูนย์ความร่วมมือทางวิชาการไทย-ฝรั่งเศส (DORAS-Center)ศุกัญญา ชารัมย์0000000000000
ศูนย์ความร่วมมือทางวิชาการไทย-ฝรั่งเศส (DORAS-Center)อรอุมา ด้วงงาม1311000000000
ศูนย์ประสานเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศรยากร นกแก้ว10233000000000
ศูนย์ประสานเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศวรารัตน์ หาคำ0044000000000
ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามันปรีดามน คำวชิรพิทักษ์0122000000000
สถานพยาบาล มก.เสาวรส บุญมุสิก0000000000000
สำนักการกีฬาสมคิด สันตะจิตโต0000000000000
สำนักงาน กพร. มก.นิดา ประพฤติธรรม0000000000000
สำนักงาน กพร. มก.พิชิตชัย ผ่องอุดม0000000000000
สำนักงาน กพร. มก.สวรรค์ชิด สุภาพวงษ์สกุล0000000000000
สำนักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรีปรางฉาย ปรัตคจริยา0200000000000
สำนักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรีพิมพร ศรีรุ่งเรือง0000000000000
สำนักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรีรัฐธนนท์ ธนาธรณ์คุณานนท์0000000000000
สำนักงานทรัพย์สินประไพศรี โพธิ์เงิน0000000000000
สำนักงานทรัพย์สินสมจิต สุรพัฒน์3033000000000
สำนักงานบริการวิชาการกุลวดี เตลิงคพันธ์0000000000000
สำนักงานบริการวิชาการเกษชฎา มีความสุข0000000000000
สำนักงานบริการวิชาการฐิติมา เจรจาศิลป0000000000000
สำนักงานบริการวิชาการธิดารัตน์ ทวาเรศเรืองคาม0000000000000
สำนักงานบริการวิชาการพิสิทธิ์ รัตนมานพสกุล0000000000000
สำนักงานบริการวิชาการลาภมณี รักแจ้ง0000000000000
สำนักงานประกันคุณภาพพีระพงศ์ ตริยเจริญ0122000000000
สำนักงานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยงกนกวรรณ นาควารี0111000000000
สำนักงานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยงจตุรงค์ ตันนุกูล0333000000000
สำนักงานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยงธเนศ ดาวรุ่งโรจน์1633000000000
สำนักงานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยงประวีณ์นุช เกตุแก้ว0222000000000
สำนักงานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยงปรีชา ดาบส0000000000000
สำนักงานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยงวิไลรัตน์ วิริยะวิบูลย์กิจ0000000000000
สำนักงานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยงสุรีย์ วงศ์อกนิษฐ์0333000000000
สำนักงานอธิการบดีนีรนุช ภาชนะทิพย์0022000000000