วิทยาเขตบางเขน
คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
Show

Summary

Equipment and Resource Research

Resources

#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
#Univ. Project#Ext. PRojectAmountAmount
696 1,525 503.227 2,138.862
2,221 2,642.089
Academic PositionEducation Background
Prof.Assoc. Prof.Asst. Prof.Lect.Res.Ph.D.M.B.
2 116 108 47 17 ---
290 -
#Research Unit
(Unit: ea)
#District
(Unit: m2)
#Equipment
(Unit: ea)
#Equip Amount
(Unit: Baht Million)
AmountAmountAmountAmount
26 0.00 66 424.548

Productions

JournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant & Animal
Regis. And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
1,585 212 1,316 1,107 4 168 0 3 0 0 521 1 3
4,916 4

Detail Report

Equipment and Resource Research

Resources

Productions

Research Unit

Research Unit and Equipment

Research Unit

DepartmentResearch UnitDistrict
(Unit: m2)
Head of
Research Unit
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุAdvanced Plymer Composite and Smart Packaging Material Research Group-รศ.ภาณุวัฒน์สรรพกุล
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุBio-Based and Sustinable Packaging Research Group-รศ.น้ำฝนลำดับวงศ์
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุFood Contact Materials Research and Testing Center-รศ.งามทิพย์ภู่วโรดม
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุPackaging and Distribution Systems for Agro-industry-รศ.วาณีชนเห็นชอบ
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุPackaging Design and Development Center-รศ.ธัญญารัตน์จิญกาญจน์
สำนักงานเลขานุการ--รศ.งามทิพย์ภู่วโรดม
สำนักงานเลขานุการ--รศ.ภคมนจิตประเสริฐ
สำนักงานเลขานุการ--รศ.วรรณีจิรภาคย์กุล
สำนักงานเลขานุการ--รศ.ปาริฉัตรหงสประภาส
สำนักงานเลขานุการ--ผศ.อโนทัยชลชาติภิญโญ
สำนักงานเลขานุการAdvanced Polymer Composite and Smart Packaging Materials Research Group-รศ.ภาณุวัฒน์สรรพกุล
สำนักงานเลขานุการAgro-Industrial Supply Chain & Managment-ผศ.รวิพิมพ์ฉวีสุข
สำนักงานเลขานุการBio-Based and Sustainable Packaging Research Group-รศ.น้ำฝนลำดับวงศ์
สำนักงานเลขานุการEco - Textile-นายณัฐดนย์รุ่งเรืองกิจไกร
สำนักงานเลขานุการFermentation Technology Research Center-รศ.สาโรจน์ศิริศันสนียกุล
สำนักงานเลขานุการFood Process Innovation-ผศ.วีรเชษฐ์จิตตาณิชย์
สำนักงานเลขานุการFood Safety-ผศ.วราภามหากาญจนกุล
สำนักงานเลขานุการKUSCR : Kasetsart University Sensory Science and Consumer Research-รศ.ธงชัยสุวรรณสิชณน์
สำนักงานเลขานุการNQA : Non-destructive Quality Analysis-รศ.ธงชัยสุวรรณสิชณน์
สำนักงานเลขานุการPackaging & Distribution Systems for Agro-Industry-รศ.วาณีชนเห็นชอบ
สำนักงานเลขานุการPackaging Design and Development Center-รศ.ธัญญารัตน์จิญกาญจน์
สำนักงานเลขานุการPD-FIP : Product Development with Food Ingredients and Process-รศ.นันทวันเทอดไทย
สำนักงานเลขานุการPIRUN : Product Innovation Research Unit-ผศ.พิสิฏฐ์ธรรมวิถี
สำนักงานเลขานุการProbiotics and Prebiotics for Health -รศ.สุนีย์นิธิสินประเสริฐ
สำนักงานเลขานุการRice and Rice Products -ศ.อรอนงค์นัยวิกุล
สำนักงานเลขานุการTextile Technology and Innovation Management-ผศ.กรทิพย์ วัชรปัญญาวงศ์เตชะเมธีกุล

Equipment

DepartmentResearch UnitEquipmentEquip. Amount
(Unit: Baht)
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุAdvanced Plymer Composite and Smart Packaging Material Research GroupGas Chromatography mass spectrometers (GC/MS)-
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุAdvanced Plymer Composite and Smart Packaging Material Research GroupPilot plnt pasteurize (UHT)-
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุAdvanced Plymer Composite and Smart Packaging Material Research Groupกล้องจุลทรรศน์-
สำนักงานเลขานุการ-Gas chromatography mass spectrometers (GC/MS)7,793,977.00
สำนักงานเลขานุการ-Gas chromatography mass spectrometers (GC/MS)7,793,977.00
สำนักงานเลขานุการ-Gas chromatography mass spectrometers (GC/MS)7,793,977.00
สำนักงานเลขานุการ-Gas chromatography mass spectrometers (GC/MS)7,793,977.00
สำนักงานเลขานุการ-Gas chromatogry mass spectrometers (GC/MS)7,793,977.00
สำนักงานเลขานุการ-Pilot plant pasteurize (UHT)7,289,500.00
สำนักงานเลขานุการ-Pilot plant pasteurize (UHT)7,289,500.00
สำนักงานเลขานุการ-Pilot plant pasteurize (UHT)7,289,500.00
สำนักงานเลขานุการ-Pilot plant pasteurize (UHT)7,289,500.00
สำนักงานเลขานุการ-Pilot plant pasteurize (UHT)7,289,500.00
สำนักงานเลขานุการ-กล้องจุลทรรศ์5,133,105.84
สำนักงานเลขานุการ-กล้องจุลทรรศน์5,133,105.84
สำนักงานเลขานุการ-กล้องจุลทรรศน์5,133,105.84
สำนักงานเลขานุการ-กล้องจุลทรรศน์5,133,105.84
สำนักงานเลขานุการ-กล้องจุลทรรศน์5,133,105.84
สำนักงานเลขานุการAdvanced Polymer Composite and Smart Packaging Materials Research GroupGas chromatography mass spectrometers (GC/MS)7,793,977.00
สำนักงานเลขานุการAdvanced Polymer Composite and Smart Packaging Materials Research GroupPilot plant pasteurize (UHT)7,289,500.00
สำนักงานเลขานุการAdvanced Polymer Composite and Smart Packaging Materials Research Groupกล้องจุลทรรศน์5,133,105.84
สำนักงานเลขานุการAgro-Industrial Supply Chain & ManagmentGas chromatography mass spectrometers (GC/MS)7,793,977.00
สำนักงานเลขานุการAgro-Industrial Supply Chain & ManagmentPilot plant pasteurize (UHT)7,289,500.00
สำนักงานเลขานุการAgro-Industrial Supply Chain & Managmentกล้องจุลทรรศน์5,133,105.84
สำนักงานเลขานุการBio-Based and Sustainable Packaging Research GroupGas chromatography mass spectrometers (GC/MS)7,793,977.00
สำนักงานเลขานุการBio-Based and Sustainable Packaging Research GroupPilot plant pasteurize (UHT)7,289,500.00
สำนักงานเลขานุการBio-Based and Sustainable Packaging Research Groupกล้องจุลทรรศน์5,133,105.84
สำนักงานเลขานุการEco - TextileGas chromatography mass spectrometers (GC/MS)7,793,977.00
สำนักงานเลขานุการEco - TextilePilot plant pasteurize (UHT)7,289,500.00
สำนักงานเลขานุการEco - Textileกล้องจุลทรรศน์5,133,105.84
สำนักงานเลขานุการFermentation Technology Research CenterGas chromatography mass spectrometers (GC/MS)7,793,977.00
สำนักงานเลขานุการFermentation Technology Research CenterPilot plant pasteurize (UHT)7,289,500.00
สำนักงานเลขานุการFermentation Technology Research Centerกล้องจุลทรรศน์5,133,105.84
สำนักงานเลขานุการFood Process InnovationGas chromatography mass spectrometers (GC/MS)7,793,977.00
สำนักงานเลขานุการFood Process InnovationPilot plant pasteurize (UHT)7,289,500.00
สำนักงานเลขานุการFood Process Innovationกล้องจุลทรรศน์5,133,105.84
สำนักงานเลขานุการFood SafetyGas chromatography mass spectrometers (GC/MS)7,793,977.00
สำนักงานเลขานุการFood SafetyPilot plant pasteurize (UHT)7,289,500.00
สำนักงานเลขานุการFood Safetyกล้องจุลทรรศน์5,133,105.84
สำนักงานเลขานุการKUSCR : Kasetsart University Sensory Science and Consumer ResearchGas chromatography mass spectrometers (GC/MS)7,793,977.00
สำนักงานเลขานุการKUSCR : Kasetsart University Sensory Science and Consumer ResearchPilot plant pasteurize (UHT)7,289,500.00
สำนักงานเลขานุการKUSCR : Kasetsart University Sensory Science and Consumer Researchกล้องจุลทรรศน์5,133,105.84
สำนักงานเลขานุการNQA : Non-destructive Quality AnalysisGas chromatography mass spectrometers (GC/MS)7,793,977.00
สำนักงานเลขานุการNQA : Non-destructive Quality AnalysisPilot plant pasteurize (UHT)7,289,500.00
สำนักงานเลขานุการNQA : Non-destructive Quality Analysisกล้องจุลทรรศน์5,133,105.84
สำนักงานเลขานุการPackaging & Distribution Systems for Agro-IndustryGas chromatography mass spectrometers (GC/MS)7,793,977.00
สำนักงานเลขานุการPackaging & Distribution Systems for Agro-IndustryPilot plant pasteurize (UHT)7,289,500.00
สำนักงานเลขานุการPackaging & Distribution Systems for Agro-Industryกล้องจุลทรรศน์5,133,105.84
สำนักงานเลขานุการPackaging Design and Development CenterGas chromatography mass spectrometers (GC/MS)7,793,977.00
สำนักงานเลขานุการPackaging Design and Development CenterPilot plant pasteurize (UHT)7,289,500.00
สำนักงานเลขานุการPackaging Design and Development Centerกล้องจุลทรรศน์5,133,105.84
สำนักงานเลขานุการPD-FIP : Product Development with Food Ingredients and ProcessGas chromatography mass spectrometers (GC/MS)7,793,977.00
สำนักงานเลขานุการPD-FIP : Product Development with Food Ingredients and ProcessPilot plant pasteurize (UHT)7,289,500.00
สำนักงานเลขานุการPD-FIP : Product Development with Food Ingredients and Processกล้องจุลทรรศน์5,133,105.84
สำนักงานเลขานุการPIRUN : Product Innovation Research UnitGas chromatography mass spectrometers (GC/MS)7,793,977.00
สำนักงานเลขานุการPIRUN : Product Innovation Research UnitPilot plant pasteurize (UHT)7,289,500.00
สำนักงานเลขานุการPIRUN : Product Innovation Research Unitกล้องจุลทรรศน์5,133,105.84
สำนักงานเลขานุการProbiotics and Prebiotics for Health Gas chromatography mass spectrometers (GC/MS)7,793,977.00
สำนักงานเลขานุการProbiotics and Prebiotics for Health Pilot plant pasteurize (UHT)7,289,500.00
สำนักงานเลขานุการProbiotics and Prebiotics for Health กล้องจุลทรรศน์5,133,105.84
สำนักงานเลขานุการRice and Rice Products Gas chromatography mass spectrometers (GC/MS)7,793,977.00
สำนักงานเลขานุการRice and Rice Products Pilot plant pasteurize (UHT)7,289,500.00
สำนักงานเลขานุการRice and Rice Products กล้องจุลทรรศน์5,133,105.84
สำนักงานเลขานุการTextile Technology and Innovation ManagementGas chromatography mass spectrometers (GC/MS)7,793,977.00
สำนักงานเลขานุการTextile Technology and Innovation Managementpilot plant pasteurize (UHT)7,289,500.00
สำนักงานเลขานุการTextile Technology and Innovation Managementกล้องจุลทรรศน์5,133,105.84

Person

Person in Organization

Head of Research Unit

ดร. วรรณี จิรภาคย์กุล, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
Email: wannee.ch@ku.ac.th
โทร. 02-562-5028
- (FBI)
Member: 8 (Int: 8 Nisit: 0 Ext: 0)
ดร. วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
Email: fagivnc@ku.ac.th
โทร. 0-25625052
Packaging and Distribution Systems for Agro-industry (LAB03)
Member: 11 (Int: 11 Nisit: 0 Ext: 0)
Packaging & Distribution Systems for Agro-Industry (PDS)
Member: 11 (Int: 11 Nisit: 0 Ext: 0)
ดร. อโนทัย ชลชาติภิญโญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ
Email: fagiatc@ku.ac.th
โทร. 0818187048
- (MC)
Member: 6 (Int: 5 Nisit: 1 Ext: 0)
ดร. ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์
Email: fagitcs@ku.ac.th
โทร. 0-25625004
KUSCR : Kasetsart University Sensory Science and Consumer Research (KUSCR)
Member: 5 (Int: 5 Nisit: 0 Ext: 0)
NQA : Non-destructive Quality Analysis (NQA)
Member: 3 (Int: 3 Nisit: 0 Ext: 0)
นาย ณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, อาจารย์
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ
Email: fagitdr@ku.ac.th
โทร. 0-2562-5060
Eco - Textile (ET)
Member: 6 (Int: 6 Nisit: 0 Ext: 0)
ดร. นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์
Email: faginwt@ku.ac.th
โทร. 0-2562-5010
PD-FIP : Product Development with Food Ingredients and Process (PD-FIP)
Member: 8 (Int: 8 Nisit: 0 Ext: 0)
ดร. งามทิพย์ ภู่วโรดม, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
Email: fagintp@ku.ac.th
โทร. 0-2579-8902
Food Contact Materials Research and Testing Center (LAB04)
Member: 4 (Int: 4 Nisit: 0 Ext: 0)
- (FCT)
Member: 4 (Int: 4 Nisit: 0 Ext: 0)
ดร. ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
Email: fagiprh@ku.ac.th
โทร. 025625043
- (CFB)
Member: 6 (Int: 6 Nisit: 0 Ext: 0)
ดร. สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
Email: fagisnn@ku.ac.th
โทร. 0-2562-5089
Probiotics and Prebiotics for Health (PPH)
Member: 8 (Int: 8 Nisit: 0 Ext: 0)
ดร. ภคมน จิตประเสริฐ, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
Email: fagipmc@ku.ac.th
โทร. 0-25625085
- (BBC)
Member: 5 (Int: 5 Nisit: 0 Ext: 0)
ดร. สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
Email: fagissi@ku.ac.th
โทร. 0-2562-5086
Fermentation Technology Research Center (FTR)
Member: 10 (Int: 10 Nisit: 0 Ext: 0)
ดร. รวิพิมพ์ ฉวีสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
Email: fagirpc@ku.ac.th
โทร. 0-25625096
Agro-Industrial Supply Chain & Managment (AISM)
Member: 10 (Int: 10 Nisit: 0 Ext: 0)
ดร. อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
Email: fagionn@ku.ac.th
โทร. 0-2562-5023
Rice and Rice Products (RRP)
Member: 13 (Int: 13 Nisit: 0 Ext: 0)
ดร. น้ำฝน ลำดับวงศ์, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
Email: faginfl@ku.ac.th
โทร. 0-2562-5098
Bio-Based and Sustinable Packaging Research Group (LAB02)
Member: 6 (Int: 6 Nisit: 0 Ext: 0)
Bio-Based and Sustainable Packaging Research Group (BSP)
Member: 6 (Int: 6 Nisit: 0 Ext: 0)
ดร. กรทิพย์ วัชรปัญญาวงศ์ เตชะเมธีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ
Email: fagiktw@ku.ac.th
โทร. 025625060
Textile Technology and Innovation Management (TIM)
Member: 3 (Int: 3 Nisit: 0 Ext: 0)
ดร. วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
Email: fagiwcj@ku.ac.th
โทร. 0-2562-5026
Food Process Innovation (FPI)
Member: 5 (Int: 5 Nisit: 0 Ext: 0)
ดร. วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
Email: fagiwpm@ku.ac.th
โทร. 0-2579-5325-7
Food Safety (FS)
Member: 8 (Int: 8 Nisit: 0 Ext: 0)
ดร. พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์
Email: fagipsd@ku.ac.th
โทร. 02-5625004 ต่อ 5271
PIRUN : Product Innovation Research Unit (PIR)
Member: 7 (Int: 7 Nisit: 0 Ext: 0)
ดร. ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
Email: fagitvp@ku.ac.th
โทร. 02-562-5057 ต่อ 5057
Packaging Design and Development Center (LAB05)
Member: 4 (Int: 4 Nisit: 0 Ext: 0)
Packaging Design and Development Center (PDC)
Member: 4 (Int: 4 Nisit: 0 Ext: 0)
ดร. ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
Email: fagipas@ku.ac.th
โทร. 02-562-5058
Advanced Plymer Composite and Smart Packaging Material Research Group (LAB01)
Member: 9 (Int: 9 Nisit: 0 Ext: 0)
Advanced Polymer Composite and Smart Packaging Materials Research Group (ASM)
Member: 9 (Int: 9 Nisit: 0 Ext: 0)

สำหรับ Resource

ภาควิชาชื่อ-สกุลProjectGrants#Research
Unit
#District
(m2)
#Equip#Equip Price
  Univ. ProjectExt. ProjectUniv. GrantsExt. Grants    
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุเกียรติชัย วาดอักษร20450,000.00000.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุงามทิพย์ ภู่วโรดม12669,600,000.00157,408,47420.0030.00
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุจันทร์จรัส ศรีศิริ010.00918,90000.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุเจนณัช สดไสย์000.00000.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุชนัสสา นันทิวัชรินทร์080.0027,340,00000.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุชิราวุฒิ เพชรเย็น893,000,000.003,958,40000.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุณัฐดนัย หาญการสุจริต62713,140,000.0081,409,10500.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุณัฐทินี บำบัดสรรพโรค22450,000.0022,425,00000.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุธัญญารัตน์ จิญกาญจน์14805,540,000.00231,536,72220.0030.00
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุธาริณี นามพิชญ์28506,520,000.0042,593,38000.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุน้ำฝน ลำดับวงศ์3910827,900,000.00149,913,00920.0030.00
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุบุศรินทร์ จงเจริญยานนท์35675,000.0037,755,85000.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุปิยะวณี (ยกเลิก) จริยะสกุลโรจน์000.00000.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุปิยะวณี จริยะสกุลโรจน์2101,550,000.0044,524,04900.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุพรธิภา องค์คุณารักษ์396450,000.00343,370,90400.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุพิณทิพย์ รัมภกาภรณ์9301,170,000.0038,692,37100.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุพิธาลัย ผู้พัฒน์9210.0050,269,51500.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุภัทรินทร์ ลีลาภิวัฒน์4170.0060,184,12900.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุภาณุวัฒน์ สรรพกุล4121,040,000.0015,239,10020.0060.00
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุภิญญา ศิลาย้อย (เยอร์เกนเซน)000.00000.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุรังรอง ยกส้าน4411032,780,000.00288,459,10200.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุฤดีรัตน์ สันตะโก1487,692,000.00675,60000.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุเลอพงศ์ จารุพันธ์22568,816,000.00193,559,87400.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุวราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์456320,310,000.0055,900,54800.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุวาณี ชนเห็นชอบ12549,000,000.0030,497,68220.0030.00
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุวีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์24751,650,000.0078,295,32510.0030.00
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุศศิธร ตรงจิตภักดี451059,138,000.00178,276,80000.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุสมพร คงเจริญเกียรติ0100.001,974,24000.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุสายพิณ ทานัชฌาสัย39159,531,000.007,464,00000.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุสินีนาถ จริยโชติเลิศ0140.003,304,24000.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุสุขเกษม สิทธิพจน์2220.0010,693,12000.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุสุนทรี แสงจันทร์2066,740,000.001,300,00000.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุสุพัณณี วรกิตสิทธิสาธร070.002,029,52500.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุสุวิชา เกษมสุวรรณ0520.0051,955,47800.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุอำพร เสน่ห์248413,400,000.00223,141,27800.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุอุดมลักษณ์ สุขอัตตะ116120145,949,600.00279,858,29800.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุอุรุชยา สนแจ้ง020.005,482,72000.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพกล้าณรงค์ ศรีรอต487821,202,000.00198,703,89200.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพกิติญา วงษ์คำจันทร์ โอราน030.003,705,18300.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพกิติพงษ์ รัตนาภรณ์16349,680,000.00160,103,23000.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพณกัญภัทร จินดา10112,317,000.0010,165,00000.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพณัฐกานต์ นิตยพัธน์30166,820,000.0023,196,44000.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพธนัท อ้วนอ่อน12222,552,000.0022,771,08000.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพนันทพร พึ่งสังวร000.00000.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพนิสิต วัฒนศักดิ์ภูบาล21450,000.001,128,00000.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพบัณฑิตา วานิกร020.00000.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพบุญทิวา นิลจันทร์281,400,000.0010,040,00000.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพประกิต สุขใย245210,900,000.0098,874,95600.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพประมุข ภระกูลสุขสถิตย์643812,864,000.0029,029,30200.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพประศาสตร์ ฟูตระกูล010.00323,50000.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพปริญญพันธุ์ ภูพลอย000.00000.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพพฤกษ์ ตั้งพร้อมพันธ์21450,000.001,326,00000.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพเพ็ญแข วันไชยธนวงศ์10101,164,000.003,560,00000.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพไพบูลย์ ด่านวิรุทัย000.00000.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพไพบูลย์ ตั่นสกูล30675,000.00000.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพภคมน จิตประเสริฐ4610012,636,000.0069,605,69810.0030.00
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพมังกร โรจน์ประภากร424720,000.0021,281,58000.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพมัสลิน นาคไพจิตร222219,040,000.0034,544,98400.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพลูกจันทร์ ภัครัชพันธุ์010.0024,650,00000.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพวรวัลย์ วอร์โร22300,000.00350,00000.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพวิเชียร ลีลาวัชรมาศ0180.004,237,00000.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพวิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา464360,000.00172,003,13600.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพวิลาวัลย์ สินธุประภา3488,520,000.008,013,18000.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพวีระสิทธิ์ (ซ้ำ) กัลยากฤต000.00000.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพวีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย0120.0022,406,20000.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพศุภพงศ์ ภูวพัฒนะพันธุ์000.00000.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพสาโรจน์ ศิริศันสนียกุล404823,709,000.0023,131,30510.0030.00
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพสาวิตรี จันทรานุรักษ์1203,154,000.00000.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพสิริวัฒนา จิตตรีพล000.00000.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพสุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์24488,680,000.00113,750,00000.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพสุธาวดี (ยกเลิก) จิตประเสริฐ000.00000.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพสุนีย์ นิธิสินประเสริฐ486836,488,000.00146,573,26010.0030.00
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพสุมัลลิกา โมรากุล12243,800,000.0071,959,00200.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอรพิน ภูมิภมร000.00000.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอัศวิน (นิสิต) เจียรนิลกุลชัย000.00000.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุลัยวรรณ์ วิทยเกียรติ13114,660,000.0034,985,89100.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรกฤษณา ตรีศีลวัฒนกุล436600,000.0059,387,43200.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรคุณาลัย พลอยดนัย020.0012,602,98000.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรจุมพล วรสายัณห์434320,000.00152,840,36800.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรชุติมา ไวศรายุทธ์270600,000.00149,016,46800.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรณัฐชา เพชรดากูล000.00000.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรธนโชติ บุญวรโชติ0540.0058,989,56800.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรธนิต พุทธพงษ์ศิริพร0660.00242,012,58400.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรนันธวุฒิ ลีอมรสิริ0100.0021,791,93000.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรปรารถนา ปรารถนาดี18583,770,000.00160,060,77600.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรพรธิภา องค์คุณารักษ์396450,000.00343,370,90400.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรรวิพิมพ์ ฉวีสุข0620.00150,454,23210.0030.00
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรวัชรพงศ์ เลิศสุรวัฒน์0100.0030,040,00000.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรอภิชญา ลีลาวณิชกุล0230.0066,719,57000.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรอัจฉรา เกษสุวรรณ4400.00107,140,73600.0000.00
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์กมลวรรณ แจ้งชัด22846,580,000.0050,702,24000.0000.00
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์จินตนา อุปดิสสกุล1265,200,000.005,329,90000.0000.00
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ฉันทนา กอพยัคฆินทร์000.00000.0000.00
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ณัฐชนก อมรเทวภัทร8101,870,000.003,530,00000.0000.00
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ทานตะวัน พิรักษ์8402,160,000.0031,385,51000.0000.00
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์เทพกัญญา หาญศีลวัต14262,040,000.009,655,07400.0000.00
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ธงชัย สุวรรณสิชณน์11892391,400,800.00153,013,59620.0060.00
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์นพรัตน์ ปราบสงบ11208,334.00625,00000.0000.00
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์นฤดม บุญ-หลง000.00000.0000.00
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์นันทวัน เทอดไทย423621,920,000.0022,422,00010.0030.00
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ปิติพร ฤทธิเรืองเดช270300,000.0063,725,19000.0000.00
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์พรศักดิ์ ประสิทธิแพทย์000.00000.0000.00
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี20523,360,000.0033,095,57210.0030.00
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ็ญขวัญ ชมปรีดา543214,820,000.0018,218,82000.0000.00
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ไพศาล วุฒิจำนงค์232,400,000.001,387,50000.0000.00
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต706421,432,000.0042,586,34000.0000.00
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ14385,587,200.0012,839,35000.0000.00
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์วลัยรัตน์ จันทรปานนท์22126,820,000.004,824,00000.0000.00
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์วสัยรัตน์ จันทรปานนท์000.00000.0000.00
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์วิชัย หฤทัยธนาสันติ์6242,020,000.0014,501,85100.0000.00
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์วิษฐิดา จันทราพรชัย1482,120,000.004,496,00000.0000.00
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิวาพร โอเจริญ56950,000.002,270,00000.0000.00
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์สมบัติ ขอทวีวัฒนา210280,000.0043,734,43800.0000.00
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์สุนทรี สุวรรณสิชณน์14504,240,000.0038,250,51000.0000.00
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล18203,980,000.007,792,20000.0000.00
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์หทัยรัตน์ ริมคีรี402210,260,000.0022,209,30000.0000.00
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อนุวัตร แจ้งชัด56118225,940,000.00423,979,71100.0000.00
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุศมา สุนทรนฤรังษี030.0018,952,63000.0000.00
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอกรทิพย์ วัชรปัญญาวงศ์ เตชะเมธีกุล14446,000,000.0088,741,96010.0030.00
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอขนิษฐา วัชราภรณ์3061,320,000.002,154,00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอจันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์17217,870,000.0025,738,67400.0000.00
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอเจนจิรา เหลืองวัฒนะ020.0012,602,98000.0000.00
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร12481,000,000.0058,647,68610.0030.00
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอดวงรัตน์ หิรัญญะสิริ020.005,660,50000.0000.00
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอนวรัตน์ ชาติวิวัฒน์พรชัย070.0019,927,98000.0000.00
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอนิตยา ทับทิมทัย8201,480,000.0029,270,00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอปวริน ตันตริยานนท์2111,200,000.0020,062,00500.0000.00
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอผุสดี แซ่ลิ่ม16105,880,000.003,458,80000.0000.00
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอพรทิพย์ ธูปถมพงศ์20266,640,000.0047,916,00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอพรรณภัทร พรหมเพ็ญ040.0014,372,98000.0000.00
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอพิธาลัย ผู้พัฒน์9210.0050,269,51500.0000.00
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอพิมพวรรณ คุ้มภัย4100.005,578,05000.0000.00
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอเฟื่องฟูรัตน์ มุ่งทวีสินสุข0200.0011,438,87000.0000.00
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอสำอาง จังไพบูลย์20300,000.00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอสิริสิน ชุมรุม23340,000.00575,00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทออโนทัย ชลชาติภิญโญ0280.0046,965,00010.0030.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารกนกรัตน์ ลิมปิโสภณ230300,000.0057,501,40000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารกนิฐพร วังใน382637,890,000.0018,228,39200.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารกฤษกมล ณ จอม622600,000.0069,596,10400.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารกุลนาถ ทองขาว12261,200,000.0030,242,19200.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารจิตธนา แจ่มเมฆ000.00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารจิตศิริ (ซ้ำ) ราชตนะพันธุ์000.00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารจิตศิริ ราชตนะพันธุ์342410,660,000.0025,738,00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารโชคชัย ธีรกุลเกียรติ361411,000,000.003,280,00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารทนง ภัครัชพันธุ์010.001,500,00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล12306,640,000.0012,300,41600.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารนภาศรี ไวศยะนันท์000.00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารนวรัตน์ สุรินทร์วงศ์000.00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารนวรัตน์ สุรินทร์วงศ์ (สุพิชญางกูร)000.00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารน้ำฝน ลำดับวงศ์3910827,900,000.00149,913,00920.0030.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเนื้อทอง วนานุวัธ010.00200,00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์000.00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารปริศนา สุวรรณาภรณ์764825,660,000.0043,320,00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารปรียา วิบูลย์เศรษฐ์060.00509,00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารปัทธิมา อุดมไพจิตรกุล10102,100,000.0040,266,76800.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารปาริฉัตร หงสประภาส224612,640,000.0085,964,24010.0030.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารปิติยา กมลพัฒนะ18166,280,000.0041,860,20800.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารพิณทิพย์ รัมภกาภรณ์9301,170,000.0038,692,37100.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารมาลัยวรรณ อารยะสกุล000.00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารมาศอุบล ทองงาม16321,820,000.0051,512,52800.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเมธาวี เพียรภักดี000.00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเยาวภา หล่อเจริญผล8142,400,000.0056,748,32000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารวรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร1241,704,000.001,128,20000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารวรรณี จิรภาคย์กุล504210,900,000.0039,231,41010.0030.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารวรรธินี เกตุคง20450,000.00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารวราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์456320,310,000.0055,900,54800.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารวราภา มหากาญจนกุล86110285,400,000.00302,729,69210.0030.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารวศะพร เพรททิเซย์ จันทร์พุฒ12301,080,000.0041,214,32000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารวีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์24751,650,000.0078,295,32510.0030.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารศศิธร ตรงจิตภักดี451059,138,000.00178,276,80000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารศิวาพร ศิวเวชช010.00550,00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารสงวนศรี เจริญเหรียญ542228,494,000.007,628,00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารสมจิต ฤกษ์หร่าย000.00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารสายพิณ ทานัชฌาสัย39159,531,000.007,464,00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารสายสนม ประดิษฐดวง030.00740,00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารสาวิตรี รัตนสุมาวงศ์10263,260,000.0085,257,23800.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารสิชญา สิทธิพจน์000.00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารสิริ(ซ้ำ) ชัยเสรี000.00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารสิริชัย ส่งเสริมพงษ์6821,060,000.0041,428,04400.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารสิรี ชัยเสรี1481,700,000.0011,640,00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารสุคนธ์ชื่น ศรีงาม14175,000.001,846,00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารสุดสาย ตรีวานิช28289,024,000.0046,165,06000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารสุดาทิพย์ แซ่ตั้น10152,508,000.0059,312,66000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารสุภาวิตา นุชน้อย000.00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารสุวิมล เจริญสิทธิ์231,460,000.005,614,50000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารอรอนงค์ นัยวิกุล872740,000.0068,464,26810.0030.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารอุทัย กลิ่นเกษร18523,060,000.0086,677,09400.0000.00
สำนักงานเลขานุการกนกรัตน์ ลิมปิโสภณ230300,000.0057,501,40000.0000.00
สำนักงานเลขานุการกนิฐพร วังใน382637,890,000.0018,228,39200.0000.00
สำนักงานเลขานุการกมลวรรณ แจ้งชัด22846,580,000.0050,702,24000.0000.00
สำนักงานเลขานุการกรทิพย์ วัชรปัญญาวงศ์ เตชะเมธีกุล14446,000,000.0088,741,96010.0030.00
สำนักงานเลขานุการกฤษกมล ณ จอม622600,000.0069,596,10400.0000.00
สำนักงานเลขานุการกฤษณา ตรีศีลวัฒนกุล436600,000.0059,387,43200.0000.00
สำนักงานเลขานุการกล้าณรงค์ ศรีรอต487821,202,000.00198,703,89200.0000.00
สำนักงานเลขานุการกัณฑลสุกานต์ สมบูรณ์000.00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการกิติพงษ์ รัตนาภรณ์16349,680,000.00160,103,23000.0000.00
สำนักงานเลขานุการกุลนาถ ทองขาว12261,200,000.0030,242,19200.0000.00
สำนักงานเลขานุการขนิษฐา วัชราภรณ์3061,320,000.002,154,00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการงามทิพย์ ภู่วโรดม12669,600,000.00157,408,47420.0030.00
สำนักงานเลขานุการจิตศิริ ราชตนะพันธุ์342410,660,000.0025,738,00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการจุมพล วรสายัณห์434320,000.00152,840,36800.0000.00
สำนักงานเลขานุการชนัสสา นันทิวัชรินทร์080.0027,340,00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการชัชวาลย์ คังคายะ000.00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการชุติมา ไวศรายุทธ์270600,000.00149,016,46800.0000.00
สำนักงานเลขานุการโชคชัย ธีรกุลเกียรติ361411,000,000.003,280,00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการณัฐกานต์ นิตยพัธน์30166,820,000.0023,196,44000.0000.00
สำนักงานเลขานุการณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร12481,000,000.0058,647,68610.0030.00
สำนักงานเลขานุการดวงสมร นามกระโทก000.00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการทานตะวัน พิรักษ์8402,160,000.0031,385,51000.0000.00
สำนักงานเลขานุการเทพกัญญา หาญศีลวัต14262,040,000.009,655,07400.0000.00
สำนักงานเลขานุการธงชัย สุวรรณสิชณน์11892391,400,800.00153,013,59620.0060.00
สำนักงานเลขานุการธนโชติ บุญวรโชติ0540.0058,989,56800.0000.00
สำนักงานเลขานุการธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล12306,640,000.0012,300,41600.0000.00
สำนักงานเลขานุการธนัท อ้วนอ่อน12222,552,000.0022,771,08000.0000.00
สำนักงานเลขานุการธนิต พุทธพงษ์ศิริพร0660.00242,012,58400.0000.00
สำนักงานเลขานุการธัญญารัตน์ จิญกาญจน์14805,540,000.00231,536,72220.0030.00
สำนักงานเลขานุการธาริณี นามพิชญ์28506,520,000.0042,593,38000.0000.00
สำนักงานเลขานุการนันทวัน เทอดไทย423621,920,000.0022,422,00010.0030.00
สำนักงานเลขานุการน้ำฝน ลำดับวงศ์3910827,900,000.00149,913,00920.0030.00
สำนักงานเลขานุการนิตยา ทับทิมทัย8201,480,000.0029,270,00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการประกิต สุขใย245210,900,000.0098,874,95600.0000.00
สำนักงานเลขานุการประมุข ภระกูลสุขสถิตย์643812,864,000.0029,029,30200.0000.00
สำนักงานเลขานุการปรารถนา ปรารถนาดี18583,770,000.00160,060,77600.0000.00
สำนักงานเลขานุการปริศนา สุวรรณาภรณ์764825,660,000.0043,320,00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการปัทธิมา อุดมไพจิตรกุล10102,100,000.0040,266,76800.0000.00
สำนักงานเลขานุการปาริฉัตร หงสประภาส224612,640,000.0085,964,24010.0030.00
สำนักงานเลขานุการปิติพร ฤทธิเรืองเดช270300,000.0063,725,19000.0000.00
สำนักงานเลขานุการปิติยา กมลพัฒนะ18166,280,000.0041,860,20800.0000.00
สำนักงานเลขานุการผุสดี แซ่ลิ่ม16105,880,000.003,458,80000.0000.00
สำนักงานเลขานุการพรทิพย์ ธูปถมพงศ์20266,640,000.0047,916,00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการพรธิภา องค์คุณารักษ์396450,000.00343,370,90400.0000.00
สำนักงานเลขานุการพิณทิพย์ รัมภกาภรณ์9301,170,000.0038,692,37100.0000.00
สำนักงานเลขานุการพิธาลัย ผู้พัฒน์9210.0050,269,51500.0000.00
สำนักงานเลขานุการพิมพวรรณ คุ้มภัย4100.005,578,05000.0000.00
สำนักงานเลขานุการพิสิฏฐ์ ธรรมวิถี20523,360,000.0033,095,57210.0030.00
สำนักงานเลขานุการเพ็ญขวัญ ชมปรีดา543214,820,000.0018,218,82000.0000.00
สำนักงานเลขานุการเพ็ญแข วันไชยธนวงศ์10101,164,000.003,560,00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการเฟื่องฟูรัตน์ มุ่งทวีสินสุข0200.0011,438,87000.0000.00
สำนักงานเลขานุการภคมน จิตประเสริฐ4610012,636,000.0069,605,69810.0030.00
สำนักงานเลขานุการภาณุวัฒน์ สรรพกุล4121,040,000.0015,239,10020.0060.00
สำนักงานเลขานุการมังกร โรจน์ประภากร424720,000.0021,281,58000.0000.00
สำนักงานเลขานุการมัสลิน นาคไพจิตร222219,040,000.0034,544,98400.0000.00
สำนักงานเลขานุการมาศอุบล ทองงาม16321,820,000.0051,512,52800.0000.00
สำนักงานเลขานุการเยาวภา หล่อเจริญผล8142,400,000.0056,748,32000.0000.00
สำนักงานเลขานุการรวิพิมพ์ ฉวีสุข0620.00150,454,23210.0030.00
สำนักงานเลขานุการรังรอง ยกส้าน4411032,780,000.00288,459,10200.0000.00
สำนักงานเลขานุการรุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต706421,432,000.0042,586,34000.0000.00
สำนักงานเลขานุการฤดีรัตน์ สันตะโก1487,692,000.00675,60000.0000.00
สำนักงานเลขานุการเลอพงศ์ จารุพันธ์22568,816,000.00193,559,87400.0000.00
สำนักงานเลขานุการวรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ14385,587,200.0012,839,35000.0000.00
สำนักงานเลขานุการวรรณี จิรภาคย์กุล504210,900,000.0039,231,41010.0030.00
สำนักงานเลขานุการวราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์456320,310,000.0055,900,54800.0000.00
สำนักงานเลขานุการวราภา มหากาญจนกุล86110285,400,000.00302,729,69210.0030.00
สำนักงานเลขานุการวลัยรัตน์ จันทรปานนท์22126,820,000.004,824,00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการวศะพร เพรททิเซย์ จันทร์พุฒ12301,080,000.0041,214,32000.0000.00
สำนักงานเลขานุการวัชรพงศ์ เลิศสุรวัฒน์0100.0030,040,00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการวาณี ชนเห็นชอบ12549,000,000.0030,497,68220.0030.00
สำนักงานเลขานุการวิเชียร ลีลาวัชรมาศ0180.004,237,00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการวิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา464360,000.00172,003,13600.0000.00
สำนักงานเลขานุการวิลาวัลย์ สินธุประภา3488,520,000.008,013,18000.0000.00
สำนักงานเลขานุการวิษฐิดา จันทราพรชัย1482,120,000.004,496,00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการวีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์24751,650,000.0078,295,32510.0030.00
สำนักงานเลขานุการวีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย0120.0022,406,20000.0000.00
สำนักงานเลขานุการศศิธร ตรงจิตภักดี451059,138,000.00178,276,80000.0000.00
สำนักงานเลขานุการสงวนศรี เจริญเหรียญ542228,494,000.007,628,00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการสมพร คงเจริญเกียรติ0100.001,974,24000.0000.00
สำนักงานเลขานุการสายพิณ ทานัชฌาสัย39159,531,000.007,464,00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการสาโรจน์ ศิริศันสนียกุล404823,709,000.0023,131,30510.0030.00
สำนักงานเลขานุการสาวิตรี จันทรานุรักษ์1203,154,000.00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการสาวิตรี รัตนสุมาวงศ์10263,260,000.0085,257,23800.0000.00
สำนักงานเลขานุการสินีนาถ จริยโชติเลิศ0140.003,304,24000.0000.00
สำนักงานเลขานุการสิริชัย ส่งเสริมพงษ์6821,060,000.0041,428,04400.0000.00
สำนักงานเลขานุการสิรี ชัยเสรี1481,700,000.0011,640,00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการสุขเกษม สิทธิพจน์2220.0010,693,12000.0000.00
สำนักงานเลขานุการสุดสาย ตรีวานิช28289,024,000.0046,165,06000.0000.00
สำนักงานเลขานุการสุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์24488,680,000.00113,750,00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการสุนทรี สุวรรณสิชณน์14504,240,000.0038,250,51000.0000.00
สำนักงานเลขานุการสุนทรี แสงจันทร์2066,740,000.001,300,00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการสุนีย์ นิธิสินประเสริฐ486836,488,000.00146,573,26010.0030.00
สำนักงานเลขานุการสุมัลลิกา โมรากุล12243,800,000.0071,959,00200.0000.00
สำนักงานเลขานุการสุวิชา เกษมสุวรรณ0520.0051,955,47800.0000.00
สำนักงานเลขานุการเสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล18203,980,000.007,792,20000.0000.00
สำนักงานเลขานุการหทัยรัตน์ ริมคีรี402210,260,000.0022,209,30000.0000.00
สำนักงานเลขานุการอนุวัตร แจ้งชัด56118225,940,000.00423,979,71100.0000.00
สำนักงานเลขานุการอโนทัย ชลชาติภิญโญ0280.0046,965,00010.0030.00
สำนักงานเลขานุการอรอนงค์ นัยวิกุล872740,000.0068,464,26810.0030.00
สำนักงานเลขานุการอัจฉรา เกษสุวรรณ4400.00107,140,73600.0000.00
สำนักงานเลขานุการอำพร เสน่ห์248413,400,000.00223,141,27800.0000.00
สำนักงานเลขานุการอุดมลักษณ์ สุขอัตตะ116120145,949,600.00279,858,29800.0000.00
สำนักงานเลขานุการอุทัย กลิ่นเกษร18523,060,000.0086,677,09400.0000.00

สำหรับ Output

ภาควิชาชื่อ-สกุลJournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant &
Animal Regis.
And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
  Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุเกียรติชัย วาดอักษร1000000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุงามทิพย์ ภู่วโรดม2801010884400000
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุจันทร์จรัส ศรีศิริ0000000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุเจนณัช สดไสย์0000000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุชนัสสา นันทิวัชรินทร์4000000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุชิราวุฒิ เพชรเย็น30088550000000
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุณัฐดนัย หาญการสุจริต38100110000000
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุณัฐทินี บำบัดสรรพโรค3000000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุธัญญารัตน์ จิญกาญจน์3241818000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุธาริณี นามพิชญ์38102828660000000
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุน้ำฝน ลำดับวงศ์2162727990000000
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุบุศรินทร์ จงเจริญยานนท์0000000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุปิยะวณี (ยกเลิก) จริยะสกุลโรจน์0000000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุปิยะวณี จริยะสกุลโรจน์7022000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุพรธิภา องค์คุณารักษ์7892121000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุพิณทิพย์ รัมภกาภรณ์2401515000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุพิธาลัย ผู้พัฒน์6000000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุภัทรินทร์ ลีลาภิวัฒน์9100000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุภาณุวัฒน์ สรรพกุล7821010440000000
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุภิญญา ศิลาย้อย (เยอร์เกนเซน)3066000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุรังรอง ยกส้าน7448282880000000
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุฤดีรัตน์ สันตะโก34000000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุเลอพงศ์ จารุพันธ์2683434000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุวราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์93099000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุวาณี ชนเห็นชอบ72161616000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุวีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์13521575751510000000
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุศศิธร ตรงจิตภักดี60186969000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุสมพร คงเจริญเกียรติ2044000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุสายพิณ ทานัชฌาสัย1503333000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุสินีนาถ จริยโชติเลิศ6088000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุสุขเกษม สิทธิพจน์6200000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุสุนทรี แสงจันทร์14000000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุสุพัณณี วรกิตสิทธิสาธร0000000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุสุวิชา เกษมสุวรรณ54362020440000000
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุอำพร เสน่ห์4424646660000000
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุอุดมลักษณ์ สุขอัตตะ426767610100000000
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุอุรุชยา สนแจ้ง0000000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพกล้าณรงค์ ศรีรอต16263232660000000
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพกิติญา วงษ์คำจันทร์ โอราน4000000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพกิติพงษ์ รัตนาภรณ์22022000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพณกัญภัทร จินดา151010000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพณัฐกานต์ นิตยพัธน์2201010000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพธนัท อ้วนอ่อน8022000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพนันทพร พึ่งสังวร0000000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพนิสิต วัฒนศักดิ์ภูบาล1000000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพบัณฑิตา วานิกร0000000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพบุญทิวา นิลจันทร์3000000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพประกิต สุขใย58000220000000
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพประมุข ภระกูลสุขสถิตย์240747420200000000
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพประศาสตร์ ฟูตระกูล1000110000000
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพปริญญพันธุ์ ภูพลอย0000000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพพฤกษ์ ตั้งพร้อมพันธ์5000000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพเพ็ญแข วันไชยธนวงศ์2662020000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพไพบูลย์ ด่านวิรุทัย0000000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพไพบูลย์ ตั่นสกูล1000000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพภคมน จิตประเสริฐ3422020000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพมังกร โรจน์ประภากร423434000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพมัสลิน นาคไพจิตร34000000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพลูกจันทร์ ภัครัชพันธุ์0000000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพวรวัลย์ วอร์โร2000000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพวิเชียร ลีลาวัชรมาศ30288000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพวิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา426626216160000000
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพวิลาวัลย์ สินธุประภา8022000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพวีระสิทธิ์ (ซ้ำ) กัลยากฤต0000000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพวีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย2005858000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพศุภพงศ์ ภูวพัฒนะพันธุ์0000000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพสาโรจน์ ศิริศันสนียกุล158201301301561560000000
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพสาวิตรี จันทรานุรักษ์28149090220000000
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพสิริวัฒนา จิตตรีพล1100000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพสุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์10621414660000000
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพสุธาวดี (ยกเลิก) จิตประเสริฐ0011000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพสุนีย์ นิธิสินประเสริฐ114144242000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพสุมัลลิกา โมรากุล18288000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอรพิน ภูมิภมร0000000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอัศวิน (นิสิต) เจียรนิลกุลชัย0000000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุลัยวรรณ์ วิทยเกียรติ8122000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรกฤษณา ตรีศีลวัฒนกุล4444000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรคุณาลัย พลอยดนัย0011000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรจุมพล วรสายัณห์842020000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรชุติมา ไวศรายุทธ์861616000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรณัฐชา เพชรดากูล0000000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรธนโชติ บุญวรโชติ28124848000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรธนิต พุทธพงษ์ศิริพร021010000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรนันธวุฒิ ลีอมรสิริ0044000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรปรารถนา ปรารถนาดี34105454000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรพรธิภา องค์คุณารักษ์7892121000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรรวิพิมพ์ ฉวีสุข1247676000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรวัชรพงศ์ เลิศสุรวัฒน์0022000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรอภิชญา ลีลาวณิชกุล12255000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรอัจฉรา เกษสุวรรณ824646000000000
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์กมลวรรณ แจ้งชัด70148080660000000
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์จินตนา อุปดิสสกุล4055000000000
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ฉันทนา กอพยัคฆินทร์0000110000000
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ณัฐชนก อมรเทวภัทร401515000000000
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ทานตะวัน พิรักษ์2441010000000000
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์เทพกัญญา หาญศีลวัต24122626220000000
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ธงชัย สุวรรณสิชณน์7089090000000000
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์นพรัตน์ ปราบสงบ2200000000000
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์นฤดม บุญ-หลง0000000000000
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์นันทวัน เทอดไทย64123636000000000
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ปิติพร ฤทธิเรืองเดช28101616440000000
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์พรศักดิ์ ประสิทธิแพทย์0000000000000
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี2083636660000000
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ็ญขวัญ ชมปรีดา5246464000000000
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ไพศาล วุฒิจำนงค์9177000000000
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต802626214140000000
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ3621212660000000
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์วลัยรัตน์ จันทรปานนท์1403232440000000
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์วสัยรัตน์ จันทรปานนท์0000000000000
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์วิชัย หฤทัยธนาสันติ์372464611110000000
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์วิษฐิดา จันทราพรชัย1243030000000000
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิวาพร โอเจริญ2022000000000
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์สมบัติ ขอทวีวัฒนา1122000000000
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์สุนทรี สุวรรณสิชณน์3602626000000000
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล2025050000000000
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์หทัยรัตน์ ริมคีรี1025858000000000
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อนุวัตร แจ้งชัด8234120120220000000
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุศมา สุนทรนฤรังษี0000000000000
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอกรทิพย์ วัชรปัญญาวงศ์ เตชะเมธีกุล441414000000000
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอขนิษฐา วัชราภรณ์001616000000000
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอจันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์50177110000000
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอเจนจิรา เหลืองวัฒนะ0000000000000
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร54488660000000
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอดวงรัตน์ หิรัญญะสิริ1000000000000
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอนวรัตน์ ชาติวิวัฒน์พรชัย0000000000000
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอนิตยา ทับทิมทัย6066000000000
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอปวริน ตันตริยานนท์2022220000000
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอผุสดี แซ่ลิ่ม8000000000000
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอพรทิพย์ ธูปถมพงศ์48222220000000
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอพรรณภัทร พรหมเพ็ญ0100000000000
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอพิธาลัย ผู้พัฒน์6000000000000
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอพิมพวรรณ คุ้มภัย4244000000000
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอเฟื่องฟูรัตน์ มุ่งทวีสินสุข4066000000000
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอสำอาง จังไพบูลย์0011220000000
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอสิริสิน ชุมรุม3044000000000
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทออโนทัย ชลชาติภิญโญ4022000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารกนกรัตน์ ลิมปิโสภณ16044000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารกนิฐพร วังใน28288000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารกฤษกมล ณ จอม26400000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารกุลนาถ ทองขาว18044000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารจิตธนา แจ่มเมฆ0000000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารจิตศิริ (ซ้ำ) ราชตนะพันธุ์1000000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารจิตศิริ ราชตนะพันธุ์4643030000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารโชคชัย ธีรกุลเกียรติ7603636000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารทนง ภัครัชพันธุ์0000000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล2222828000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารนภาศรี ไวศยะนันท์0000000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารนวรัตน์ สุรินทร์วงศ์0011000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารนวรัตน์ สุรินทร์วงศ์ (สุพิชญางกูร)0000000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารน้ำฝน ลำดับวงศ์2162727990000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเนื้อทอง วนานุวัธ1000110000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์0000000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารปริศนา สุวรรณาภรณ์6602424220000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารปรียา วิบูลย์เศรษฐ์0000000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารปัทธิมา อุดมไพจิตรกุล24044000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารปาริฉัตร หงสประภาส8242626220000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารปิติยา กมลพัฒนะ28266000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารพิณทิพย์ รัมภกาภรณ์2401515000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารมาลัยวรรณ อารยะสกุล0000000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารมาศอุบล ทองงาม3664040000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเมธาวี เพียรภักดี1000000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเยาวภา หล่อเจริญผล40466000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารวรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร1311717440000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารวรรณี จิรภาคย์กุล2863434000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารวรรธินี เกตุคง1000000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารวราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์93099000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารวราภา มหากาญจนกุล62266464440000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารวศะพร เพรททิเซย์ จันทร์พุฒ40444000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารวีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์13521575751510000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารศศิธร ตรงจิตภักดี60186969000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารศิวาพร ศิวเวชช0000000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารสงวนศรี เจริญเหรียญ10283838000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารสมจิต ฤกษ์หร่าย0000000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารสายพิณ ทานัชฌาสัย1503333000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารสายสนม ประดิษฐดวง1000110000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารสาวิตรี รัตนสุมาวงศ์16088000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารสิชญา สิทธิพจน์0011000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารสิริ(ซ้ำ) ชัยเสรี0000000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารสิริชัย ส่งเสริมพงษ์546424238382200000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารสิรี ชัยเสรี3821212000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารสุคนธ์ชื่น ศรีงาม2155110000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารสุดสาย ตรีวานิช1401616220000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารสุดาทิพย์ แซ่ตั้น16122000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารสุภาวิตา นุชน้อย0000000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารสุวิมล เจริญสิทธิ์3011000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารอรอนงค์ นัยวิกุล466444410100000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารอุทัย กลิ่นเกษร7021414000000000
สำนักงานเลขานุการกนกรัตน์ ลิมปิโสภณ16044000000000
สำนักงานเลขานุการกนิฐพร วังใน28288000000000
สำนักงานเลขานุการกมลวรรณ แจ้งชัด70148080660000000
สำนักงานเลขานุการกรทิพย์ วัชรปัญญาวงศ์ เตชะเมธีกุล441414000000000
สำนักงานเลขานุการกฤษกมล ณ จอม26400000000000
สำนักงานเลขานุการกฤษณา ตรีศีลวัฒนกุล4444000000000
สำนักงานเลขานุการกล้าณรงค์ ศรีรอต16263232660000000
สำนักงานเลขานุการกัณฑลสุกานต์ สมบูรณ์0000000000000
สำนักงานเลขานุการกิติพงษ์ รัตนาภรณ์22022000000000
สำนักงานเลขานุการกุลนาถ ทองขาว18044000000000
สำนักงานเลขานุการขนิษฐา วัชราภรณ์001616000000000
สำนักงานเลขานุการงามทิพย์ ภู่วโรดม2801010884400000
สำนักงานเลขานุการจิตศิริ ราชตนะพันธุ์4643030000000000
สำนักงานเลขานุการจุมพล วรสายัณห์842020000000000
สำนักงานเลขานุการชนัสสา นันทิวัชรินทร์4000000000000
สำนักงานเลขานุการชัชวาลย์ คังคายะ0000000000000
สำนักงานเลขานุการชุติมา ไวศรายุทธ์861616000000000
สำนักงานเลขานุการโชคชัย ธีรกุลเกียรติ7603636000000000
สำนักงานเลขานุการณัฐกานต์ นิตยพัธน์2201010000000000
สำนักงานเลขานุการณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร54488660000000
สำนักงานเลขานุการดวงสมร นามกระโทก0000000000000
สำนักงานเลขานุการทานตะวัน พิรักษ์2441010000000000
สำนักงานเลขานุการเทพกัญญา หาญศีลวัต24122626220000000
สำนักงานเลขานุการธงชัย สุวรรณสิชณน์7089090000000000
สำนักงานเลขานุการธนโชติ บุญวรโชติ28124848000000000
สำนักงานเลขานุการธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล2222828000000000
สำนักงานเลขานุการธนัท อ้วนอ่อน8022000000000
สำนักงานเลขานุการธนิต พุทธพงษ์ศิริพร021010000000000
สำนักงานเลขานุการธัญญารัตน์ จิญกาญจน์3241818000000000
สำนักงานเลขานุการธาริณี นามพิชญ์38102828660000000
สำนักงานเลขานุการนันทวัน เทอดไทย64123636000000000
สำนักงานเลขานุการน้ำฝน ลำดับวงศ์2162727990000000
สำนักงานเลขานุการนิตยา ทับทิมทัย6066000000000
สำนักงานเลขานุการประกิต สุขใย58000220000000
สำนักงานเลขานุการประมุข ภระกูลสุขสถิตย์240747420200000000
สำนักงานเลขานุการปรารถนา ปรารถนาดี34105454000000000
สำนักงานเลขานุการปริศนา สุวรรณาภรณ์6602424220000000
สำนักงานเลขานุการปัทธิมา อุดมไพจิตรกุล24044000000000
สำนักงานเลขานุการปาริฉัตร หงสประภาส8242626220000000
สำนักงานเลขานุการปิติพร ฤทธิเรืองเดช28101616440000000
สำนักงานเลขานุการปิติยา กมลพัฒนะ28266000000000
สำนักงานเลขานุการผุสดี แซ่ลิ่ม8000000000000
สำนักงานเลขานุการพรทิพย์ ธูปถมพงศ์48222220000000
สำนักงานเลขานุการพรธิภา องค์คุณารักษ์7892121000000000
สำนักงานเลขานุการพิณทิพย์ รัมภกาภรณ์2401515000000000
สำนักงานเลขานุการพิธาลัย ผู้พัฒน์6000000000000
สำนักงานเลขานุการพิมพวรรณ คุ้มภัย4244000000000
สำนักงานเลขานุการพิสิฏฐ์ ธรรมวิถี2083636660000000
สำนักงานเลขานุการเพ็ญขวัญ ชมปรีดา5246464000000000
สำนักงานเลขานุการเพ็ญแข วันไชยธนวงศ์2662020000000000
สำนักงานเลขานุการเฟื่องฟูรัตน์ มุ่งทวีสินสุข4066000000000
สำนักงานเลขานุการภคมน จิตประเสริฐ3422020000000000
สำนักงานเลขานุการภาณุวัฒน์ สรรพกุล7821010440000000
สำนักงานเลขานุการมังกร โรจน์ประภากร423434000000000
สำนักงานเลขานุการมัสลิน นาคไพจิตร34000000000000
สำนักงานเลขานุการมาศอุบล ทองงาม3664040000000000
สำนักงานเลขานุการเยาวภา หล่อเจริญผล40466000000000
สำนักงานเลขานุการรวิพิมพ์ ฉวีสุข1247676000000000
สำนักงานเลขานุการรังรอง ยกส้าน7448282880000000
สำนักงานเลขานุการรุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต802626214140000000
สำนักงานเลขานุการฤดีรัตน์ สันตะโก34000000000000
สำนักงานเลขานุการเลอพงศ์ จารุพันธ์2683434000000000
สำนักงานเลขานุการวรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ3621212660000000
สำนักงานเลขานุการวรรณี จิรภาคย์กุล2863434000000000
สำนักงานเลขานุการวราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์93099000000000
สำนักงานเลขานุการวราภา มหากาญจนกุล62266464440000000
สำนักงานเลขานุการวลัยรัตน์ จันทรปานนท์1403232440000000
สำนักงานเลขานุการวศะพร เพรททิเซย์ จันทร์พุฒ40444000000000
สำนักงานเลขานุการวัชรพงศ์ เลิศสุรวัฒน์0022000000000
สำนักงานเลขานุการวาณี ชนเห็นชอบ72161616000000000
สำนักงานเลขานุการวิเชียร ลีลาวัชรมาศ30288000000000
สำนักงานเลขานุการวิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา426626216160000000
สำนักงานเลขานุการวิลาวัลย์ สินธุประภา8022000000000
สำนักงานเลขานุการวิษฐิดา จันทราพรชัย1243030000000000
สำนักงานเลขานุการวีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์13521575751510000000
สำนักงานเลขานุการวีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย2005858000000000
สำนักงานเลขานุการศศิธร ตรงจิตภักดี60186969000000000
สำนักงานเลขานุการสงวนศรี เจริญเหรียญ10283838000000000
สำนักงานเลขานุการสมพร คงเจริญเกียรติ2044000000000
สำนักงานเลขานุการสายพิณ ทานัชฌาสัย1503333000000000
สำนักงานเลขานุการสาโรจน์ ศิริศันสนียกุล158201301301561560000000
สำนักงานเลขานุการสาวิตรี จันทรานุรักษ์28149090220000000
สำนักงานเลขานุการสาวิตรี รัตนสุมาวงศ์16088000000000
สำนักงานเลขานุการสินีนาถ จริยโชติเลิศ6088000000000
สำนักงานเลขานุการสิริชัย ส่งเสริมพงษ์546424238382200000
สำนักงานเลขานุการสิรี ชัยเสรี3821212000000000
สำนักงานเลขานุการสุขเกษม สิทธิพจน์6200000000000
สำนักงานเลขานุการสุดสาย ตรีวานิช1401616220000000
สำนักงานเลขานุการสุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์10621414660000000
สำนักงานเลขานุการสุนทรี สุวรรณสิชณน์3602626000000000
สำนักงานเลขานุการสุนทรี แสงจันทร์14000000000000
สำนักงานเลขานุการสุนีย์ นิธิสินประเสริฐ114144242000000000
สำนักงานเลขานุการสุมัลลิกา โมรากุล18288000000000
สำนักงานเลขานุการสุวิชา เกษมสุวรรณ54362020440000000
สำนักงานเลขานุการเสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล2025050000000000
สำนักงานเลขานุการหทัยรัตน์ ริมคีรี1025858000000000
สำนักงานเลขานุการอนุวัตร แจ้งชัด8234120120220000000
สำนักงานเลขานุการอโนทัย ชลชาติภิญโญ4022000000000
สำนักงานเลขานุการอรอนงค์ นัยวิกุล466444410100000000
สำนักงานเลขานุการอัจฉรา เกษสุวรรณ824646000000000
สำนักงานเลขานุการอำพร เสน่ห์4424646660000000
สำนักงานเลขานุการอุดมลักษณ์ สุขอัตตะ426767610100000000
สำนักงานเลขานุการอุทัย กลิ่นเกษร7021414000000000