วิทยาเขตบางเขน
คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
Show

Summary

Equipment and Resource Research

Resources

#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
#Univ. Project#Ext. PRojectAmountAmount
681 1,435 404.702 1,804.019
2,116 2,208.721
Academic PositionEducation Background
Prof.Assoc. Prof.Asst. Prof.Lect.Res.Ph.D.M.B.
2 108 103 43 16 ---
272 -
#Research Unit
(Unit: ea)
#District
(Unit: m2)
#Equipment
(Unit: ea)
#Equip Amount
(Unit: Baht Million)
AmountAmountAmountAmount
26 0.00 66 424.548

Productions

JournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant & Animal
Regis. And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
1,426 197 1,273 1,040 4 154 0 3 0 0 507 1 3
4,604 4

Detail Report

Equipment and Resource Research

Resources

Productions

Research Unit

Research Unit and Equipment

Research Unit

DepartmentResearch UnitDistrict
(Unit: m2)
Head of
Research Unit
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุAdvanced Plymer Composite and Smart Packaging Material Research Group-รศ.ภาณุวัฒน์สรรพกุล
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุBio-Based and Sustinable Packaging Research Group-รศ.น้ำฝนลำดับวงศ์
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุFood Contact Materials Research and Testing Center-รศ.งามทิพย์ภู่วโรดม
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุPackaging and Distribution Systems for Agro-industry-รศ.วาณีชนเห็นชอบ
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุPackaging Design and Development Center-รศ.ธัญญารัตน์จิญกาญจน์
สำนักงานเลขานุการ--รศ.งามทิพย์ภู่วโรดม
สำนักงานเลขานุการ--รศ.ภคมนจิตประเสริฐ
สำนักงานเลขานุการ--รศ.วรรณีจิรภาคย์กุล
สำนักงานเลขานุการ--รศ.ปาริฉัตรหงสประภาส
สำนักงานเลขานุการ--ผศ.อโนทัยชลชาติภิญโญ
สำนักงานเลขานุการAdvanced Polymer Composite and Smart Packaging Materials Research Group-รศ.ภาณุวัฒน์สรรพกุล
สำนักงานเลขานุการAgro-Industrial Supply Chain & Managment-ผศ.รวิพิมพ์ฉวีสุข
สำนักงานเลขานุการBio-Based and Sustainable Packaging Research Group-รศ.น้ำฝนลำดับวงศ์
สำนักงานเลขานุการEco - Textile-นายณัฐดนย์รุ่งเรืองกิจไกร
สำนักงานเลขานุการFermentation Technology Research Center-รศ.สาโรจน์ศิริศันสนียกุล
สำนักงานเลขานุการFood Process Innovation-ผศ.วีรเชษฐ์จิตตาณิชย์
สำนักงานเลขานุการFood Safety-ผศ.วราภามหากาญจนกุล
สำนักงานเลขานุการKUSCR : Kasetsart University Sensory Science and Consumer Research-รศ.ธงชัยสุวรรณสิชณน์
สำนักงานเลขานุการNQA : Non-destructive Quality Analysis-รศ.ธงชัยสุวรรณสิชณน์
สำนักงานเลขานุการPackaging & Distribution Systems for Agro-Industry-รศ.วาณีชนเห็นชอบ
สำนักงานเลขานุการPackaging Design and Development Center-รศ.ธัญญารัตน์จิญกาญจน์
สำนักงานเลขานุการPD-FIP : Product Development with Food Ingredients and Process-รศ.นันทวันเทอดไทย
สำนักงานเลขานุการPIRUN : Product Innovation Research Unit-ผศ.พิสิฏฐ์ธรรมวิถี
สำนักงานเลขานุการProbiotics and Prebiotics for Health -รศ.สุนีย์นิธิสินประเสริฐ
สำนักงานเลขานุการRice and Rice Products -ศ.อรอนงค์นัยวิกุล
สำนักงานเลขานุการTextile Technology and Innovation Management-ผศ.กรทิพย์ วัชรปัญญาวงศ์เตชะเมธีกุล

Equipment

DepartmentResearch UnitEquipmentEquip. Amount
(Unit: Baht)
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุAdvanced Plymer Composite and Smart Packaging Material Research GroupGas Chromatography mass spectrometers (GC/MS)-
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุAdvanced Plymer Composite and Smart Packaging Material Research GroupPilot plnt pasteurize (UHT)-
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุAdvanced Plymer Composite and Smart Packaging Material Research Groupกล้องจุลทรรศน์-
สำนักงานเลขานุการ-Gas chromatography mass spectrometers (GC/MS)7,793,977.00
สำนักงานเลขานุการ-Gas chromatography mass spectrometers (GC/MS)7,793,977.00
สำนักงานเลขานุการ-Gas chromatography mass spectrometers (GC/MS)7,793,977.00
สำนักงานเลขานุการ-Gas chromatography mass spectrometers (GC/MS)7,793,977.00
สำนักงานเลขานุการ-Gas chromatogry mass spectrometers (GC/MS)7,793,977.00
สำนักงานเลขานุการ-Pilot plant pasteurize (UHT)7,289,500.00
สำนักงานเลขานุการ-Pilot plant pasteurize (UHT)7,289,500.00
สำนักงานเลขานุการ-Pilot plant pasteurize (UHT)7,289,500.00
สำนักงานเลขานุการ-Pilot plant pasteurize (UHT)7,289,500.00
สำนักงานเลขานุการ-Pilot plant pasteurize (UHT)7,289,500.00
สำนักงานเลขานุการ-กล้องจุลทรรศ์5,133,105.84
สำนักงานเลขานุการ-กล้องจุลทรรศน์5,133,105.84
สำนักงานเลขานุการ-กล้องจุลทรรศน์5,133,105.84
สำนักงานเลขานุการ-กล้องจุลทรรศน์5,133,105.84
สำนักงานเลขานุการ-กล้องจุลทรรศน์5,133,105.84
สำนักงานเลขานุการAdvanced Polymer Composite and Smart Packaging Materials Research GroupGas chromatography mass spectrometers (GC/MS)7,793,977.00
สำนักงานเลขานุการAdvanced Polymer Composite and Smart Packaging Materials Research GroupPilot plant pasteurize (UHT)7,289,500.00
สำนักงานเลขานุการAdvanced Polymer Composite and Smart Packaging Materials Research Groupกล้องจุลทรรศน์5,133,105.84
สำนักงานเลขานุการAgro-Industrial Supply Chain & ManagmentGas chromatography mass spectrometers (GC/MS)7,793,977.00
สำนักงานเลขานุการAgro-Industrial Supply Chain & ManagmentPilot plant pasteurize (UHT)7,289,500.00
สำนักงานเลขานุการAgro-Industrial Supply Chain & Managmentกล้องจุลทรรศน์5,133,105.84
สำนักงานเลขานุการBio-Based and Sustainable Packaging Research GroupGas chromatography mass spectrometers (GC/MS)7,793,977.00
สำนักงานเลขานุการBio-Based and Sustainable Packaging Research GroupPilot plant pasteurize (UHT)7,289,500.00
สำนักงานเลขานุการBio-Based and Sustainable Packaging Research Groupกล้องจุลทรรศน์5,133,105.84
สำนักงานเลขานุการEco - TextileGas chromatography mass spectrometers (GC/MS)7,793,977.00
สำนักงานเลขานุการEco - TextilePilot plant pasteurize (UHT)7,289,500.00
สำนักงานเลขานุการEco - Textileกล้องจุลทรรศน์5,133,105.84
สำนักงานเลขานุการFermentation Technology Research CenterGas chromatography mass spectrometers (GC/MS)7,793,977.00
สำนักงานเลขานุการFermentation Technology Research CenterPilot plant pasteurize (UHT)7,289,500.00
สำนักงานเลขานุการFermentation Technology Research Centerกล้องจุลทรรศน์5,133,105.84
สำนักงานเลขานุการFood Process InnovationGas chromatography mass spectrometers (GC/MS)7,793,977.00
สำนักงานเลขานุการFood Process InnovationPilot plant pasteurize (UHT)7,289,500.00
สำนักงานเลขานุการFood Process Innovationกล้องจุลทรรศน์5,133,105.84
สำนักงานเลขานุการFood SafetyGas chromatography mass spectrometers (GC/MS)7,793,977.00
สำนักงานเลขานุการFood SafetyPilot plant pasteurize (UHT)7,289,500.00
สำนักงานเลขานุการFood Safetyกล้องจุลทรรศน์5,133,105.84
สำนักงานเลขานุการKUSCR : Kasetsart University Sensory Science and Consumer ResearchGas chromatography mass spectrometers (GC/MS)7,793,977.00
สำนักงานเลขานุการKUSCR : Kasetsart University Sensory Science and Consumer ResearchPilot plant pasteurize (UHT)7,289,500.00
สำนักงานเลขานุการKUSCR : Kasetsart University Sensory Science and Consumer Researchกล้องจุลทรรศน์5,133,105.84
สำนักงานเลขานุการNQA : Non-destructive Quality AnalysisGas chromatography mass spectrometers (GC/MS)7,793,977.00
สำนักงานเลขานุการNQA : Non-destructive Quality AnalysisPilot plant pasteurize (UHT)7,289,500.00
สำนักงานเลขานุการNQA : Non-destructive Quality Analysisกล้องจุลทรรศน์5,133,105.84
สำนักงานเลขานุการPackaging & Distribution Systems for Agro-IndustryGas chromatography mass spectrometers (GC/MS)7,793,977.00
สำนักงานเลขานุการPackaging & Distribution Systems for Agro-IndustryPilot plant pasteurize (UHT)7,289,500.00
สำนักงานเลขานุการPackaging & Distribution Systems for Agro-Industryกล้องจุลทรรศน์5,133,105.84
สำนักงานเลขานุการPackaging Design and Development CenterGas chromatography mass spectrometers (GC/MS)7,793,977.00
สำนักงานเลขานุการPackaging Design and Development CenterPilot plant pasteurize (UHT)7,289,500.00
สำนักงานเลขานุการPackaging Design and Development Centerกล้องจุลทรรศน์5,133,105.84
สำนักงานเลขานุการPD-FIP : Product Development with Food Ingredients and ProcessGas chromatography mass spectrometers (GC/MS)7,793,977.00
สำนักงานเลขานุการPD-FIP : Product Development with Food Ingredients and ProcessPilot plant pasteurize (UHT)7,289,500.00
สำนักงานเลขานุการPD-FIP : Product Development with Food Ingredients and Processกล้องจุลทรรศน์5,133,105.84
สำนักงานเลขานุการPIRUN : Product Innovation Research UnitGas chromatography mass spectrometers (GC/MS)7,793,977.00
สำนักงานเลขานุการPIRUN : Product Innovation Research UnitPilot plant pasteurize (UHT)7,289,500.00
สำนักงานเลขานุการPIRUN : Product Innovation Research Unitกล้องจุลทรรศน์5,133,105.84
สำนักงานเลขานุการProbiotics and Prebiotics for Health Gas chromatography mass spectrometers (GC/MS)7,793,977.00
สำนักงานเลขานุการProbiotics and Prebiotics for Health Pilot plant pasteurize (UHT)7,289,500.00
สำนักงานเลขานุการProbiotics and Prebiotics for Health กล้องจุลทรรศน์5,133,105.84
สำนักงานเลขานุการRice and Rice Products Gas chromatography mass spectrometers (GC/MS)7,793,977.00
สำนักงานเลขานุการRice and Rice Products Pilot plant pasteurize (UHT)7,289,500.00
สำนักงานเลขานุการRice and Rice Products กล้องจุลทรรศน์5,133,105.84
สำนักงานเลขานุการTextile Technology and Innovation ManagementGas chromatography mass spectrometers (GC/MS)7,793,977.00
สำนักงานเลขานุการTextile Technology and Innovation Managementpilot plant pasteurize (UHT)7,289,500.00
สำนักงานเลขานุการTextile Technology and Innovation Managementกล้องจุลทรรศน์5,133,105.84

Person

Person in Organization

Head of Research Unit

ดร. อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
Email: fagionn@ku.ac.th
โทร. 0-2562-5023
Rice and Rice Products (RRP)
Member: 13 (Int: 13 Nisit: 0 Ext: 0)
ดร. สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
Email: fagissi@ku.ac.th
โทร. 0-2562-5086
Fermentation Technology Research Center (FTR)
Member: 10 (Int: 10 Nisit: 0 Ext: 0)
ดร. งามทิพย์ ภู่วโรดม, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
Email: fagintp@ku.ac.th
โทร. 0-2579-8902
Food Contact Materials Research and Testing Center (LAB04)
Member: 4 (Int: 4 Nisit: 0 Ext: 0)
- (FCT)
Member: 4 (Int: 4 Nisit: 0 Ext: 0)
ดร. วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
Email: fagiwpm@ku.ac.th
โทร. 0-2579-5325-7
Food Safety (FS)
Member: 8 (Int: 8 Nisit: 0 Ext: 0)
ดร. ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์
Email: fagitcs@ku.ac.th
โทร. 0-25625004
KUSCR : Kasetsart University Sensory Science and Consumer Research (KUSCR)
Member: 5 (Int: 5 Nisit: 0 Ext: 0)
NQA : Non-destructive Quality Analysis (NQA)
Member: 3 (Int: 3 Nisit: 0 Ext: 0)
ดร. สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
Email: fagisnn@ku.ac.th
โทร. 0-2562-5089
Probiotics and Prebiotics for Health (PPH)
Member: 8 (Int: 8 Nisit: 0 Ext: 0)
ดร. วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
Email: fagivnc@ku.ac.th
โทร. 0-25625052
Packaging and Distribution Systems for Agro-industry (LAB03)
Member: 11 (Int: 11 Nisit: 0 Ext: 0)
Packaging & Distribution Systems for Agro-Industry (PDS)
Member: 11 (Int: 11 Nisit: 0 Ext: 0)
ดร. น้ำฝน ลำดับวงศ์, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
Email: faginfl@ku.ac.th
โทร. 0-2562-5098
Bio-Based and Sustinable Packaging Research Group (LAB02)
Member: 6 (Int: 6 Nisit: 0 Ext: 0)
Bio-Based and Sustainable Packaging Research Group (BSP)
Member: 6 (Int: 6 Nisit: 0 Ext: 0)
ดร. นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์
Email: faginwt@ku.ac.th
โทร. 0-2562-5010
PD-FIP : Product Development with Food Ingredients and Process (PD-FIP)
Member: 8 (Int: 8 Nisit: 0 Ext: 0)
ดร. ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
Email: fagitvp@ku.ac.th
โทร. 02-562-5057 ต่อ 5057
Packaging Design and Development Center (LAB05)
Member: 4 (Int: 4 Nisit: 0 Ext: 0)
Packaging Design and Development Center (PDC)
Member: 4 (Int: 4 Nisit: 0 Ext: 0)
ดร. ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
Email: fagiprh@ku.ac.th
โทร. 025625043
- (CFB)
Member: 6 (Int: 6 Nisit: 0 Ext: 0)
ดร. รวิพิมพ์ ฉวีสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
Email: fagirpc@ku.ac.th
โทร. 0-25625096
Agro-Industrial Supply Chain & Managment (AISM)
Member: 10 (Int: 10 Nisit: 0 Ext: 0)
ดร. วรรณี จิรภาคย์กุล, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
Email: fagiwnc@ku.ac.th
โทร. 02-562-5028
- (FBI)
Member: 8 (Int: 8 Nisit: 0 Ext: 0)
ดร. ภคมน จิตประเสริฐ, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
Email: fagipmc@ku.ac.th
โทร. 0-25625085
- (BBC)
Member: 5 (Int: 5 Nisit: 0 Ext: 0)
นาย ณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, อาจารย์
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ
Email: fagitdr@ku.ac.th
โทร. 0-2562-5060
Eco - Textile (ET)
Member: 6 (Int: 6 Nisit: 0 Ext: 0)
ดร. ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
Email: fagipas@ku.ac.th
โทร. 02-562-5058
Advanced Plymer Composite and Smart Packaging Material Research Group (LAB01)
Member: 9 (Int: 9 Nisit: 0 Ext: 0)
Advanced Polymer Composite and Smart Packaging Materials Research Group (ASM)
Member: 9 (Int: 9 Nisit: 0 Ext: 0)
ดร. กรทิพย์ วัชรปัญญาวงศ์ เตชะเมธีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ
Email: fagiktw@ku.ac.th
โทร. 025625060
Textile Technology and Innovation Management (TIM)
Member: 3 (Int: 3 Nisit: 0 Ext: 0)
ดร. พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์
Email: fagipsd@ku.ac.th
โทร. 02-5625004 ต่อ 5271
PIRUN : Product Innovation Research Unit (PIR)
Member: 7 (Int: 7 Nisit: 0 Ext: 0)
ดร. อโนทัย ชลชาติภิญโญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ
Email: fagiatc@ku.ac.th
โทร. 0818187048
- (MC)
Member: 6 (Int: 5 Nisit: 1 Ext: 0)
ดร. วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
Email: fagiwcj@ku.ac.th
โทร. 0-2562-5026
Food Process Innovation (FPI)
Member: 5 (Int: 5 Nisit: 0 Ext: 0)

สำหรับ Resource

ภาควิชาชื่อ-สกุลProjectGrants#Research
Unit
#District
(m2)
#Equip#Equip Price
  Univ. ProjectExt. ProjectUniv. GrantsExt. Grants    
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุงามทิพย์ ภู่วโรดม12669,600,000.00157,408,47420.0030.00
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุจันทร์จรัส ศรีศิริ010.00918,90000.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุชนัสสา นันทิวัชรินทร์080.0027,340,00000.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุชิราวุฒิ เพชรเย็น893,000,000.003,958,40000.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุณัฐดนัย หาญการสุจริต4214,140,000.0060,536,20900.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุณัฐทินี บำบัดสรรพโรค20450,000.00000.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุธัญญารัตน์ จิญกาญจน์14745,540,000.00182,985,72220.0030.00
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุธาริณี นามพิชญ์28506,520,000.0042,593,38000.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุน้ำฝน ลำดับวงศ์267218,600,000.0099,942,00620.0030.00
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุบุศรินทร์ จงเจริญยานนท์32675,000.0020,928,85000.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุปิยะวณี (ยกเลิก) จริยะสกุลโรจน์000.00000.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุปิยะวณี จริยะสกุลโรจน์291,550,000.0033,574,04900.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุพรธิภา องค์คุณารักษ์387450,000.00294,498,35400.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุพิณทิพย์ รัมภกาภรณ์9271,170,000.0032,692,37100.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุพิธาลัย ผู้พัฒน์990.007,450,57500.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุภัทรินทร์ ลีลาภิวัฒน์4140.0039,321,40900.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุภาณุวัฒน์ สรรพกุล4101,040,000.0013,239,10020.0060.00
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุภิญญา ศิลาย้อย (เยอร์เกนเซน)000.00000.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุรังรอง ยกส้าน4010820,780,000.00266,559,10200.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุฤดีรัตน์ สันตะโก1447,692,000.00535,60000.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุเลอพงศ์ จารุพันธ์22528,816,000.00182,481,61800.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุวราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์456320,310,000.0055,900,54800.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุวาณี ชนเห็นชอบ12549,000,000.0030,497,68220.0030.00
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุวีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์24691,650,000.0041,160,66510.0030.00
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุศศิธร ตรงจิตภักดี45999,138,000.00151,984,20300.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุสมพร คงเจริญเกียรติ0100.001,974,24000.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุสายพิณ ทานัชฌาสัย39159,531,000.007,464,00000.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุสินีนาถ จริยโชติเลิศ0140.003,304,24000.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุสุขเกษม สิทธิพจน์2220.0010,693,12000.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุสุนทรี แสงจันทร์2046,740,000.001,100,00000.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุสุพัณณี วรกิตสิทธิสาธร070.002,029,52500.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุสุวิชา เกษมสุวรรณ0500.0051,721,47800.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุอำพร เสน่ห์247013,400,000.00159,387,27800.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุอุดมลักษณ์ สุขอัตตะ116104145,949,600.00200,364,16600.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพกล้าณรงค์ ศรีรอต487821,202,000.00198,703,89200.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพกิติพงษ์ รัตนาภรณ์12283,680,000.00114,638,53000.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพณกัญภัทร จินดา10112,317,000.0010,165,00000.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพณัฐกานต์ นิตยพัธน์30146,820,000.0021,500,44000.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพธนัท อ้วนอ่อน12202,552,000.0019,171,08000.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพนันทพร พึ่งสังวร000.00000.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพบุญทิวา นิลจันทร์251,400,000.005,198,00000.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพประกิต สุขใย22489,900,000.0072,948,95600.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพประมุข ภระกูลสุขสถิตย์643812,864,000.0029,029,30200.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพประศาสตร์ ฟูตระกูล010.00323,50000.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพปริญญพันธุ์ ภูพลอย000.00000.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพเพ็ญแข วันไชยธนวงศ์10101,164,000.003,560,00000.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพไพบูลย์ ด่านวิรุทัย000.00000.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพภคมน จิตประเสริฐ469212,636,000.0063,878,75410.0030.00
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพมังกร โรจน์ประภากร424720,000.0021,281,58000.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพมัสลิน นาคไพจิตร18207,040,000.0032,844,04000.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพลูกจันทร์ ภัครัชพันธุ์010.0024,650,00000.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพวรวัลย์ วอร์โร22300,000.00350,00000.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพวิเชียร ลีลาวัชรมาศ0180.004,237,00000.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพวิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา460360,000.00157,003,13600.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพวิลาวัลย์ สินธุประภา3488,520,000.008,013,18000.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพวีระสิทธิ์ (ซ้ำ) กัลยากฤต000.00000.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพวีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย0120.0022,406,20000.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพศุภพงศ์ ภูวพัฒนะพันธุ์000.00000.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพสาโรจน์ ศิริศันสนียกุล404823,709,000.0023,131,30510.0030.00
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพสาวิตรี จันทรานุรักษ์1203,154,000.00000.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพสิริวัฒนา จิตตรีพล000.00000.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพสุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์24448,680,000.0066,820,00000.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพสุธาวดี (ยกเลิก) จิตประเสริฐ000.00000.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพสุนีย์ นิธิสินประเสริฐ486436,488,000.00144,872,31610.0030.00
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพสุมัลลิกา โมรากุล12223,800,000.0070,263,00200.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอรพิน ภูมิภมร000.00000.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอัศวิน (นิสิต) เจียรนิลกุลชัย000.00000.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุลัยวรรณ์ วิทยเกียรติ13114,660,000.0034,985,89100.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรกฤษณา ตรีศีลวัฒนกุล432600,000.0051,765,43200.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรจุมพล วรสายัณห์430320,000.00131,933,65200.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรชุติมา ไวศรายุทธ์272600,000.00153,965,14800.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรณัฐชา เพชรดากูล000.00000.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรธนโชติ บุญวรโชติ0540.0058,989,56800.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรธนิต พุทธพงษ์ศิริพร0620.00221,105,86800.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรปรารถนา ปรารถนาดี18543,770,000.00152,132,81600.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรพรธิภา องค์คุณารักษ์387450,000.00294,498,35400.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรรวิพิมพ์ ฉวีสุข0600.00149,524,23210.0030.00
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรวัชรพงศ์ เลิศสุรวัฒน์0100.0030,040,00000.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรอภิชญา ลีลาวณิชกุล0190.0039,142,61000.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรอัจฉรา เกษสุวรรณ4400.00107,140,73600.0000.00
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์กมลวรรณ แจ้งชัด22846,580,000.0050,702,24000.0000.00
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์จินตนา อุปดิสสกุล1265,200,000.005,329,90000.0000.00
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ฉันทนา กอพยัคฆินทร์000.00000.0000.00
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ณัฐชนก อมรเทวภัทร8101,870,000.003,530,00000.0000.00
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ทานตะวัน พิรักษ์8382,160,000.0030,334,19000.0000.00
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์เทพกัญญา หาญศีลวัต14262,040,000.009,655,07400.0000.00
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ธงชัย สุวรรณสิชณน์12286391,800,800.00137,613,59620.0060.00
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์นพรัตน์ ปราบสงบ11208,334.00625,00000.0000.00
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์นฤดม บุญ-หลง000.00000.0000.00
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์นันทวัน เทอดไทย38349,920,000.0020,612,00010.0030.00
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ปิติพร ฤทธิเรืองเดช266300,000.0042,214,78000.0000.00
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์พรศักดิ์ ประสิทธิแพทย์000.00000.0000.00
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี20523,360,000.0033,095,57210.0030.00
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ็ญขวัญ ชมปรีดา543214,820,000.0018,218,82000.0000.00
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ไพศาล วุฒิจำนงค์232,400,000.001,387,50000.0000.00
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต706421,432,000.0042,586,34000.0000.00
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ14385,587,200.0012,839,35000.0000.00
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์วลัยรัตน์ จันทรปานนท์22126,820,000.004,824,00000.0000.00
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์วสัยรัตน์ จันทรปานนท์000.00000.0000.00
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์วิชัย หฤทัยธนาสันติ์6242,020,000.0014,501,85100.0000.00
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์วิษฐิดา จันทราพรชัย1482,120,000.004,496,00000.0000.00
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิวาพร โอเจริญ56950,000.002,270,00000.0000.00
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์สมบัติ ขอทวีวัฒนา210280,000.0043,734,43800.0000.00
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์สุนทรี สุวรรณสิชณน์14484,240,000.0029,439,40000.0000.00
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล18203,980,000.007,792,20000.0000.00
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์หทัยรัตน์ ริมคีรี402010,260,000.009,510,00000.0000.00
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อนุวัตร แจ้งชัด48114147,940,000.00292,261,31300.0000.00
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอกรทิพย์ วัชรปัญญาวงศ์ เตชะเมธีกุล14406,000,000.0063,536,00010.0030.00
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอขนิษฐา วัชราภรณ์3061,320,000.002,154,00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอจันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์17207,870,000.0025,221,67400.0000.00
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร12421,000,000.0047,197,68610.0030.00
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอดวงรัตน์ หิรัญญะสิริ020.005,660,50000.0000.00
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอนิตยา ทับทิมทัย8201,480,000.0029,270,00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอปวริน ตันตริยานนท์281,200,000.006,389,02500.0000.00
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอผุสดี แซ่ลิ่ม1685,880,000.002,424,80000.0000.00
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอพรทิพย์ ธูปถมพงศ์20246,640,000.0046,882,00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอพิธาลัย ผู้พัฒน์990.007,450,57500.0000.00
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอพิมพวรรณ คุ้มภัย4100.005,578,05000.0000.00
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอเฟื่องฟูรัตน์ มุ่งทวีสินสุข0200.0011,438,87000.0000.00
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอสำอาง จังไพบูลย์20300,000.00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอสิริสิน ชุมรุม23340,000.00575,00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทออโนทัย ชลชาติภิญโญ0280.0046,965,00010.0030.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารกนกรัตน์ ลิมปิโสภณ228300,000.0041,710,40000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารกนิฐพร วังใน342221,890,000.0012,456,39200.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารกฤษกมล ณ จอม620600,000.0064,624,10400.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารกุลนาถ ทองขาว12261,200,000.0030,242,19200.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารจิตธนา แจ่มเมฆ000.00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารจิตศิริ (ซ้ำ) ราชตนะพันธุ์000.00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารจิตศิริ ราชตนะพันธุ์342010,660,000.0017,880,00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารโชคชัย ธีรกุลเกียรติ361411,000,000.003,280,00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารทนง ภัครัชพันธุ์010.001,500,00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล12306,640,000.0012,300,41600.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารนภาศรี ไวศยะนันท์000.00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารนวรัตน์ สุรินทร์วงศ์000.00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารนวรัตน์ สุรินทร์วงศ์ (สุพิชญางกูร)000.00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเนื้อทอง วนานุวัธ010.00200,00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์000.00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารปริศนา สุวรรณาภรณ์764825,660,000.0043,320,00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารปรียา วิบูลย์เศรษฐ์060.00509,00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารปัทธิมา อุดมไพจิตรกุล1082,100,000.0017,121,38800.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารปาริฉัตร หงสประภาส224412,640,000.0075,964,24010.0030.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารปิติยา กมลพัฒนะ18146,280,000.0018,714,82800.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารพิณทิพย์ รัมภกาภรณ์9271,170,000.0032,692,37100.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารมาลัยวรรณ อารยะสกุล000.00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารมาศอุบล ทองงาม16321,820,000.0051,512,52800.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเยาวภา หล่อเจริญผล8102,400,000.005,520,00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารวรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร1241,704,000.001,128,20000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารวรรณี จิรภาคย์กุล503610,900,000.0016,025,00010.0030.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารวราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์456320,310,000.0055,900,54800.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารวราภา มหากาญจนกุล7410049,400,000.00153,185,69210.0030.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารวศะพร จันทร์พุฒ12281,080,000.0032,891,32000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารวีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์24691,650,000.0041,160,66510.0030.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารศศิธร ตรงจิตภักดี45999,138,000.00151,984,20300.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารศิวาพร ศิวเวชช010.00550,00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารสงวนศรี เจริญเหรียญ542228,494,000.007,628,00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารสมจิต ฤกษ์หร่าย000.00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารสายพิณ ทานัชฌาสัย39159,531,000.007,464,00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารสายสนม ประดิษฐดวง030.00740,00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารสาวิตรี รัตนสุมาวงศ์10223,260,000.0061,844,23800.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารสิชญา สิทธิพจน์000.00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารสิริ(ซ้ำ) ชัยเสรี000.00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารสิริชัย ส่งเสริมพงษ์6821,060,000.0041,428,04400.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารสิรี ชัยเสรี1481,700,000.0011,640,00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารสุคนธ์ชื่น ศรีงาม14175,000.001,846,00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารสุดสาย ตรีวานิช28269,024,000.0030,374,36000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารสุดาทิพย์ แซ่ตั้น10112,508,000.0029,137,00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารสุภาวิตา นุชน้อย000.00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารสุวิมล เจริญสิทธิ์221,460,000.001,453,00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารอรอนงค์ นัยวิกุล872740,000.0068,464,26810.0030.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารอุทัย กลิ่นเกษร18443,060,000.0058,570,29400.0000.00
สำนักงานเลขานุการกนกรัตน์ ลิมปิโสภณ228300,000.0041,710,40000.0000.00
สำนักงานเลขานุการกนิฐพร วังใน342221,890,000.0012,456,39200.0000.00
สำนักงานเลขานุการกมลวรรณ แจ้งชัด22846,580,000.0050,702,24000.0000.00
สำนักงานเลขานุการกรทิพย์ วัชรปัญญาวงศ์ เตชะเมธีกุล14406,000,000.0063,536,00010.0030.00
สำนักงานเลขานุการกฤษกมล ณ จอม620600,000.0064,624,10400.0000.00
สำนักงานเลขานุการกฤษณา ตรีศีลวัฒนกุล432600,000.0051,765,43200.0000.00
สำนักงานเลขานุการกล้าณรงค์ ศรีรอต487821,202,000.00198,703,89200.0000.00
สำนักงานเลขานุการกิติพงษ์ รัตนาภรณ์12283,680,000.00114,638,53000.0000.00
สำนักงานเลขานุการกุลนาถ ทองขาว12261,200,000.0030,242,19200.0000.00
สำนักงานเลขานุการขนิษฐา วัชราภรณ์3061,320,000.002,154,00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการงามทิพย์ ภู่วโรดม12669,600,000.00157,408,47420.0030.00
สำนักงานเลขานุการจิตศิริ ราชตนะพันธุ์342010,660,000.0017,880,00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการจุมพล วรสายัณห์430320,000.00131,933,65200.0000.00
สำนักงานเลขานุการชนัสสา นันทิวัชรินทร์080.0027,340,00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการชัชวาลย์ คังคายะ000.00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการชุติมา ไวศรายุทธ์272600,000.00153,965,14800.0000.00
สำนักงานเลขานุการโชคชัย ธีรกุลเกียรติ361411,000,000.003,280,00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการณัฐกานต์ นิตยพัธน์30146,820,000.0021,500,44000.0000.00
สำนักงานเลขานุการณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร12421,000,000.0047,197,68610.0030.00
สำนักงานเลขานุการดวงสมร นามกระโทก000.00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการทานตะวัน พิรักษ์8382,160,000.0030,334,19000.0000.00
สำนักงานเลขานุการเทพกัญญา หาญศีลวัต14262,040,000.009,655,07400.0000.00
สำนักงานเลขานุการธงชัย สุวรรณสิชณน์12286391,800,800.00137,613,59620.0060.00
สำนักงานเลขานุการธนโชติ บุญวรโชติ0540.0058,989,56800.0000.00
สำนักงานเลขานุการธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล12306,640,000.0012,300,41600.0000.00
สำนักงานเลขานุการธนัท อ้วนอ่อน12202,552,000.0019,171,08000.0000.00
สำนักงานเลขานุการธนิต พุทธพงษ์ศิริพร0620.00221,105,86800.0000.00
สำนักงานเลขานุการธัญญารัตน์ จิญกาญจน์14745,540,000.00182,985,72220.0030.00
สำนักงานเลขานุการธาริณี นามพิชญ์28506,520,000.0042,593,38000.0000.00
สำนักงานเลขานุการนันทวัน เทอดไทย38349,920,000.0020,612,00010.0030.00
สำนักงานเลขานุการน้ำฝน ลำดับวงศ์267218,600,000.0099,942,00620.0030.00
สำนักงานเลขานุการนิตยา ทับทิมทัย8201,480,000.0029,270,00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการประกิต สุขใย22489,900,000.0072,948,95600.0000.00
สำนักงานเลขานุการประมุข ภระกูลสุขสถิตย์643812,864,000.0029,029,30200.0000.00
สำนักงานเลขานุการปรารถนา ปรารถนาดี18543,770,000.00152,132,81600.0000.00
สำนักงานเลขานุการปริศนา สุวรรณาภรณ์764825,660,000.0043,320,00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการปัทธิมา อุดมไพจิตรกุล1082,100,000.0017,121,38800.0000.00
สำนักงานเลขานุการปาริฉัตร หงสประภาส224412,640,000.0075,964,24010.0030.00
สำนักงานเลขานุการปิติพร ฤทธิเรืองเดช266300,000.0042,214,78000.0000.00
สำนักงานเลขานุการปิติยา กมลพัฒนะ18146,280,000.0018,714,82800.0000.00
สำนักงานเลขานุการผุสดี แซ่ลิ่ม1685,880,000.002,424,80000.0000.00
สำนักงานเลขานุการพรทิพย์ ธูปถมพงศ์20246,640,000.0046,882,00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการพรธิภา องค์คุณารักษ์387450,000.00294,498,35400.0000.00
สำนักงานเลขานุการพิณทิพย์ รัมภกาภรณ์9271,170,000.0032,692,37100.0000.00
สำนักงานเลขานุการพิธาลัย ผู้พัฒน์990.007,450,57500.0000.00
สำนักงานเลขานุการพิมพวรรณ คุ้มภัย4100.005,578,05000.0000.00
สำนักงานเลขานุการพิสิฏฐ์ ธรรมวิถี20523,360,000.0033,095,57210.0030.00
สำนักงานเลขานุการเพ็ญขวัญ ชมปรีดา543214,820,000.0018,218,82000.0000.00
สำนักงานเลขานุการเพ็ญแข วันไชยธนวงศ์10101,164,000.003,560,00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการเฟื่องฟูรัตน์ มุ่งทวีสินสุข0200.0011,438,87000.0000.00
สำนักงานเลขานุการภคมน จิตประเสริฐ469212,636,000.0063,878,75410.0030.00
สำนักงานเลขานุการภาณุวัฒน์ สรรพกุล4101,040,000.0013,239,10020.0060.00
สำนักงานเลขานุการมังกร โรจน์ประภากร424720,000.0021,281,58000.0000.00
สำนักงานเลขานุการมัสลิน นาคไพจิตร18207,040,000.0032,844,04000.0000.00
สำนักงานเลขานุการมาศอุบล ทองงาม16321,820,000.0051,512,52800.0000.00
สำนักงานเลขานุการเยาวภา หล่อเจริญผล8102,400,000.005,520,00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการรวิพิมพ์ ฉวีสุข0600.00149,524,23210.0030.00
สำนักงานเลขานุการรังรอง ยกส้าน4010820,780,000.00266,559,10200.0000.00
สำนักงานเลขานุการรุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต706421,432,000.0042,586,34000.0000.00
สำนักงานเลขานุการฤดีรัตน์ สันตะโก1447,692,000.00535,60000.0000.00
สำนักงานเลขานุการเลอพงศ์ จารุพันธ์22528,816,000.00182,481,61800.0000.00
สำนักงานเลขานุการวรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ14385,587,200.0012,839,35000.0000.00
สำนักงานเลขานุการวรรณี จิรภาคย์กุล503610,900,000.0016,025,00010.0030.00
สำนักงานเลขานุการวราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์456320,310,000.0055,900,54800.0000.00
สำนักงานเลขานุการวราภา มหากาญจนกุล7410049,400,000.00153,185,69210.0030.00
สำนักงานเลขานุการวลัยรัตน์ จันทรปานนท์22126,820,000.004,824,00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการวศะพร จันทร์พุฒ12281,080,000.0032,891,32000.0000.00
สำนักงานเลขานุการวัชรพงศ์ เลิศสุรวัฒน์0100.0030,040,00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการวาณี ชนเห็นชอบ12549,000,000.0030,497,68220.0030.00
สำนักงานเลขานุการวิเชียร ลีลาวัชรมาศ0180.004,237,00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการวิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา460360,000.00157,003,13600.0000.00
สำนักงานเลขานุการวิลาวัลย์ สินธุประภา3488,520,000.008,013,18000.0000.00
สำนักงานเลขานุการวิษฐิดา จันทราพรชัย1482,120,000.004,496,00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการวีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์24691,650,000.0041,160,66510.0030.00
สำนักงานเลขานุการวีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย0120.0022,406,20000.0000.00
สำนักงานเลขานุการศศิธร ตรงจิตภักดี45999,138,000.00151,984,20300.0000.00
สำนักงานเลขานุการสงวนศรี เจริญเหรียญ542228,494,000.007,628,00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการสมพร คงเจริญเกียรติ0100.001,974,24000.0000.00
สำนักงานเลขานุการสายพิณ ทานัชฌาสัย39159,531,000.007,464,00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการสาโรจน์ ศิริศันสนียกุล404823,709,000.0023,131,30510.0030.00
สำนักงานเลขานุการสาวิตรี จันทรานุรักษ์1203,154,000.00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการสาวิตรี รัตนสุมาวงศ์10223,260,000.0061,844,23800.0000.00
สำนักงานเลขานุการสินีนาถ จริยโชติเลิศ0140.003,304,24000.0000.00
สำนักงานเลขานุการสิริชัย ส่งเสริมพงษ์6821,060,000.0041,428,04400.0000.00
สำนักงานเลขานุการสิรี ชัยเสรี1481,700,000.0011,640,00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการสุขเกษม สิทธิพจน์2220.0010,693,12000.0000.00
สำนักงานเลขานุการสุดสาย ตรีวานิช28269,024,000.0030,374,36000.0000.00
สำนักงานเลขานุการสุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์24448,680,000.0066,820,00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการสุนทรี สุวรรณสิชณน์14484,240,000.0029,439,40000.0000.00
สำนักงานเลขานุการสุนทรี แสงจันทร์2046,740,000.001,100,00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการสุนีย์ นิธิสินประเสริฐ486436,488,000.00144,872,31610.0030.00
สำนักงานเลขานุการสุมัลลิกา โมรากุล12223,800,000.0070,263,00200.0000.00
สำนักงานเลขานุการสุวิชา เกษมสุวรรณ0500.0051,721,47800.0000.00
สำนักงานเลขานุการเสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล18203,980,000.007,792,20000.0000.00
สำนักงานเลขานุการหทัยรัตน์ ริมคีรี402010,260,000.009,510,00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการอนุวัตร แจ้งชัด48114147,940,000.00292,261,31300.0000.00
สำนักงานเลขานุการอโนทัย ชลชาติภิญโญ0280.0046,965,00010.0030.00
สำนักงานเลขานุการอรอนงค์ นัยวิกุล872740,000.0068,464,26810.0030.00
สำนักงานเลขานุการอัจฉรา เกษสุวรรณ4400.00107,140,73600.0000.00
สำนักงานเลขานุการอำพร เสน่ห์247013,400,000.00159,387,27800.0000.00
สำนักงานเลขานุการอุดมลักษณ์ สุขอัตตะ116104145,949,600.00200,364,16600.0000.00
สำนักงานเลขานุการอุทัย กลิ่นเกษร18443,060,000.0058,570,29400.0000.00

สำหรับ Output

ภาควิชาชื่อ-สกุลJournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant &
Animal Regis.
And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
  Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุงามทิพย์ ภู่วโรดม2801010884400000
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุจันทร์จรัส ศรีศิริ0000000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุชนัสสา นันทิวัชรินทร์4000000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุชิราวุฒิ เพชรเย็น30088550000000
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุณัฐดนัย หาญการสุจริต25100110000000
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุณัฐทินี บำบัดสรรพโรค0000000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุธัญญารัตน์ จิญกาญจน์2641818000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุธาริณี นามพิชญ์36102828660000000
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุน้ำฝน ลำดับวงศ์1441818660000000
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุบุศรินทร์ จงเจริญยานนท์0000000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุปิยะวณี (ยกเลิก) จริยะสกุลโรจน์0000000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุปิยะวณี จริยะสกุลโรจน์6011000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุพรธิภา องค์คุณารักษ์8162121000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุพิณทิพย์ รัมภกาภรณ์2101515000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุพิธาลัย ผู้พัฒน์6000000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุภัทรินทร์ ลีลาภิวัฒน์6100000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุภาณุวัฒน์ สรรพกุล7421010440000000
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุภิญญา ศิลาย้อย (เยอร์เกนเซน)3066000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุรังรอง ยกส้าน6648282880000000
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุฤดีรัตน์ สันตะโก28000000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุเลอพงศ์ จารุพันธ์2683232000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุวราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์78099000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุวาณี ชนเห็นชอบ72161616000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุวีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์13218424248480000000
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุศศิธร ตรงจิตภักดี45186969000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุสมพร คงเจริญเกียรติ2044000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุสายพิณ ทานัชฌาสัย1503333000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุสินีนาถ จริยโชติเลิศ6088000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุสุขเกษม สิทธิพจน์6200000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุสุนทรี แสงจันทร์14000000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุสุพัณณี วรกิตสิทธิสาธร0000000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุสุวิชา เกษมสุวรรณ44342020440000000
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุอำพร เสน่ห์4024646660000000
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุอุดมลักษณ์ สุขอัตตะ3467474660000000
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพกล้าณรงค์ ศรีรอต15863232660000000
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพกิติพงษ์ รัตนาภรณ์16022000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพณกัญภัทร จินดา151010000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพณัฐกานต์ นิตยพัธน์2001010000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพธนัท อ้วนอ่อน8022000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพนันทพร พึ่งสังวร0000000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพบุญทิวา นิลจันทร์1000000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพประกิต สุขใย44000000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพประมุข ภระกูลสุขสถิตย์180747420200000000
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพประศาสตร์ ฟูตระกูล1000110000000
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพปริญญพันธุ์ ภูพลอย0000000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพเพ็ญแข วันไชยธนวงศ์2662020000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพไพบูลย์ ด่านวิรุทัย0000000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพภคมน จิตประเสริฐ3022020000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพมังกร โรจน์ประภากร423434000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพมัสลิน นาคไพจิตร22000000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพลูกจันทร์ ภัครัชพันธุ์0000000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพวรวัลย์ วอร์โร1000000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพวิเชียร ลีลาวัชรมาศ26288000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพวิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา344626216160000000
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพวิลาวัลย์ สินธุประภา8022000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพวีระสิทธิ์ (ซ้ำ) กัลยากฤต0000000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพวีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย1805858000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพศุภพงศ์ ภูวพัฒนะพันธุ์0000000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพสาโรจน์ ศิริศันสนียกุล156201301301481480000000
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพสาวิตรี จันทรานุรักษ์28149090220000000
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพสิริวัฒนา จิตตรีพล1100000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพสุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์8821414660000000
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพสุธาวดี (ยกเลิก) จิตประเสริฐ0011000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพสุนีย์ นิธิสินประเสริฐ108144242000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพสุมัลลิกา โมรากุล14288000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอรพิน ภูมิภมร0000000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอัศวิน (นิสิต) เจียรนิลกุลชัย0000000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุลัยวรรณ์ วิทยเกียรติ6122000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรกฤษณา ตรีศีลวัฒนกุล4244000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรจุมพล วรสายัณห์8488000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรชุติมา ไวศรายุทธ์861616000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรณัฐชา เพชรดากูล0000000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรธนโชติ บุญวรโชติ28103636000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรธนิต พุทธพงษ์ศิริพร0288000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรปรารถนา ปรารถนาดี30104848000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรพรธิภา องค์คุณารักษ์8162121000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรรวิพิมพ์ ฉวีสุข826464000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรวัชรพงศ์ เลิศสุรวัฒน์0000000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรอภิชญา ลีลาวณิชกุล1122000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรอัจฉรา เกษสุวรรณ802626000000000
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์กมลวรรณ แจ้งชัด66127474660000000
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์จินตนา อุปดิสสกุล4055000000000
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ฉันทนา กอพยัคฆินทร์0000110000000
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ณัฐชนก อมรเทวภัทร401515000000000
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ทานตะวัน พิรักษ์1841010000000000
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์เทพกัญญา หาญศีลวัต22122424220000000
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ธงชัย สุวรรณสิชณน์7089090000000000
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์นพรัตน์ ปราบสงบ2100000000000
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์นฤดม บุญ-หลง0000000000000
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์นันทวัน เทอดไทย60123232000000000
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ปิติพร ฤทธิเรืองเดช26844440000000
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์พรศักดิ์ ประสิทธิแพทย์0000000000000
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี1883636660000000
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ็ญขวัญ ชมปรีดา5046464000000000
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ไพศาล วุฒิจำนงค์9177000000000
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต782585814140000000
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ2821010660000000
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์วลัยรัตน์ จันทรปานนท์1403232440000000
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์วสัยรัตน์ จันทรปานนท์0000000000000
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์วิชัย หฤทัยธนาสันติ์352444411110000000
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์วิษฐิดา จันทราพรชัย1242828000000000
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิวาพร โอเจริญ2011000000000
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์สมบัติ ขอทวีวัฒนา1122000000000
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์สุนทรี สุวรรณสิชณน์3602424000000000
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล2024646000000000
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์หทัยรัตน์ ริมคีรี1025656000000000
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อนุวัตร แจ้งชัด8034114114220000000
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอกรทิพย์ วัชรปัญญาวงศ์ เตชะเมธีกุล421212000000000
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอขนิษฐา วัชราภรณ์001212000000000
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอจันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์48166000000000
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร52488660000000
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอดวงรัตน์ หิรัญญะสิริ1000000000000
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอนิตยา ทับทิมทัย6066000000000
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอปวริน ตันตริยานนท์2022220000000
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอผุสดี แซ่ลิ่ม8000000000000
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอพรทิพย์ ธูปถมพงศ์46222000000000
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอพิธาลัย ผู้พัฒน์6000000000000
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอพิมพวรรณ คุ้มภัย4244000000000
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอเฟื่องฟูรัตน์ มุ่งทวีสินสุข4066000000000
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอสำอาง จังไพบูลย์0011220000000
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอสิริสิน ชุมรุม3044000000000
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทออโนทัย ชลชาติภิญโญ4022000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารกนกรัตน์ ลิมปิโสภณ16044000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารกนิฐพร วังใน26288000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารกฤษกมล ณ จอม16400000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารกุลนาถ ทองขาว12044000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารจิตธนา แจ่มเมฆ0000000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารจิตศิริ (ซ้ำ) ราชตนะพันธุ์1000000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารจิตศิริ ราชตนะพันธุ์3843030000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารโชคชัย ธีรกุลเกียรติ7403636000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารทนง ภัครัชพันธุ์0000000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล2222828000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารนภาศรี ไวศยะนันท์0000000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารนวรัตน์ สุรินทร์วงศ์0011000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารนวรัตน์ สุรินทร์วงศ์ (สุพิชญางกูร)0000000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเนื้อทอง วนานุวัธ1000110000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์0000000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารปริศนา สุวรรณาภรณ์5002424220000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารปรียา วิบูลย์เศรษฐ์0000000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารปัทธิมา อุดมไพจิตรกุล18044000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารปาริฉัตร หงสประภาส6822424000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารปิติยา กมลพัฒนะ18244000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารพิณทิพย์ รัมภกาภรณ์2101515000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารมาลัยวรรณ อารยะสกุล0000000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารมาศอุบล ทองงาม3643838000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเยาวภา หล่อเจริญผล38066000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารวรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร1311717440000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารวรรณี จิรภาคย์กุล2663434000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารวราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์78099000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารวราภา มหากาญจนกุล58266464440000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารวศะพร จันทร์พุฒ36222000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารวีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์13218424248480000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารศศิธร ตรงจิตภักดี45186969000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารศิวาพร ศิวเวชช0000000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารสงวนศรี เจริญเหรียญ10283838000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารสมจิต ฤกษ์หร่าย0000000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารสายพิณ ทานัชฌาสัย1503333000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารสายสนม ประดิษฐดวง1000110000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารสาวิตรี รัตนสุมาวงศ์14066000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารสิชญา สิทธิพจน์0000000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารสิริ(ซ้ำ) ชัยเสรี0000000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารสิริชัย ส่งเสริมพงษ์526404026262200000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารสิรี ชัยเสรี3821212000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารสุคนธ์ชื่น ศรีงาม2155110000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารสุดสาย ตรีวานิช1201010220000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารสุดาทิพย์ แซ่ตั้น11100000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารสุภาวิตา นุชน้อย0000000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารสุวิมล เจริญสิทธิ์3000000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารอรอนงค์ นัยวิกุล446444410100000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารอุทัย กลิ่นเกษร6621414000000000
สำนักงานเลขานุการกนกรัตน์ ลิมปิโสภณ16044000000000
สำนักงานเลขานุการกนิฐพร วังใน26288000000000
สำนักงานเลขานุการกมลวรรณ แจ้งชัด66127474660000000
สำนักงานเลขานุการกรทิพย์ วัชรปัญญาวงศ์ เตชะเมธีกุล421212000000000
สำนักงานเลขานุการกฤษกมล ณ จอม16400000000000
สำนักงานเลขานุการกฤษณา ตรีศีลวัฒนกุล4244000000000
สำนักงานเลขานุการกล้าณรงค์ ศรีรอต15863232660000000
สำนักงานเลขานุการกิติพงษ์ รัตนาภรณ์16022000000000
สำนักงานเลขานุการกุลนาถ ทองขาว12044000000000
สำนักงานเลขานุการขนิษฐา วัชราภรณ์001212000000000
สำนักงานเลขานุการงามทิพย์ ภู่วโรดม2801010884400000
สำนักงานเลขานุการจิตศิริ ราชตนะพันธุ์3843030000000000
สำนักงานเลขานุการจุมพล วรสายัณห์8488000000000
สำนักงานเลขานุการชนัสสา นันทิวัชรินทร์4000000000000
สำนักงานเลขานุการชัชวาลย์ คังคายะ0000000000000
สำนักงานเลขานุการชุติมา ไวศรายุทธ์861616000000000
สำนักงานเลขานุการโชคชัย ธีรกุลเกียรติ7403636000000000
สำนักงานเลขานุการณัฐกานต์ นิตยพัธน์2001010000000000
สำนักงานเลขานุการณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร52488660000000
สำนักงานเลขานุการดวงสมร นามกระโทก0000000000000
สำนักงานเลขานุการทานตะวัน พิรักษ์1841010000000000
สำนักงานเลขานุการเทพกัญญา หาญศีลวัต22122424220000000
สำนักงานเลขานุการธงชัย สุวรรณสิชณน์7089090000000000
สำนักงานเลขานุการธนโชติ บุญวรโชติ28103636000000000
สำนักงานเลขานุการธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล2222828000000000
สำนักงานเลขานุการธนัท อ้วนอ่อน8022000000000
สำนักงานเลขานุการธนิต พุทธพงษ์ศิริพร0288000000000
สำนักงานเลขานุการธัญญารัตน์ จิญกาญจน์2641818000000000
สำนักงานเลขานุการธาริณี นามพิชญ์36102828660000000
สำนักงานเลขานุการนันทวัน เทอดไทย60123232000000000
สำนักงานเลขานุการน้ำฝน ลำดับวงศ์1441818660000000
สำนักงานเลขานุการนิตยา ทับทิมทัย6066000000000
สำนักงานเลขานุการประกิต สุขใย44000000000000
สำนักงานเลขานุการประมุข ภระกูลสุขสถิตย์180747420200000000
สำนักงานเลขานุการปรารถนา ปรารถนาดี30104848000000000
สำนักงานเลขานุการปริศนา สุวรรณาภรณ์5002424220000000
สำนักงานเลขานุการปัทธิมา อุดมไพจิตรกุล18044000000000
สำนักงานเลขานุการปาริฉัตร หงสประภาส6822424000000000
สำนักงานเลขานุการปิติพร ฤทธิเรืองเดช26844440000000
สำนักงานเลขานุการปิติยา กมลพัฒนะ18244000000000
สำนักงานเลขานุการผุสดี แซ่ลิ่ม8000000000000
สำนักงานเลขานุการพรทิพย์ ธูปถมพงศ์46222000000000
สำนักงานเลขานุการพรธิภา องค์คุณารักษ์8162121000000000
สำนักงานเลขานุการพิณทิพย์ รัมภกาภรณ์2101515000000000
สำนักงานเลขานุการพิธาลัย ผู้พัฒน์6000000000000
สำนักงานเลขานุการพิมพวรรณ คุ้มภัย4244000000000
สำนักงานเลขานุการพิสิฏฐ์ ธรรมวิถี1883636660000000
สำนักงานเลขานุการเพ็ญขวัญ ชมปรีดา5046464000000000
สำนักงานเลขานุการเพ็ญแข วันไชยธนวงศ์2662020000000000
สำนักงานเลขานุการเฟื่องฟูรัตน์ มุ่งทวีสินสุข4066000000000
สำนักงานเลขานุการภคมน จิตประเสริฐ3022020000000000
สำนักงานเลขานุการภาณุวัฒน์ สรรพกุล7421010440000000
สำนักงานเลขานุการมังกร โรจน์ประภากร423434000000000
สำนักงานเลขานุการมัสลิน นาคไพจิตร22000000000000
สำนักงานเลขานุการมาศอุบล ทองงาม3643838000000000
สำนักงานเลขานุการเยาวภา หล่อเจริญผล38066000000000
สำนักงานเลขานุการรวิพิมพ์ ฉวีสุข826464000000000
สำนักงานเลขานุการรังรอง ยกส้าน6648282880000000
สำนักงานเลขานุการรุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต782585814140000000
สำนักงานเลขานุการฤดีรัตน์ สันตะโก28000000000000
สำนักงานเลขานุการเลอพงศ์ จารุพันธ์2683232000000000
สำนักงานเลขานุการวรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ2821010660000000
สำนักงานเลขานุการวรรณี จิรภาคย์กุล2663434000000000
สำนักงานเลขานุการวราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์78099000000000
สำนักงานเลขานุการวราภา มหากาญจนกุล58266464440000000
สำนักงานเลขานุการวลัยรัตน์ จันทรปานนท์1403232440000000
สำนักงานเลขานุการวศะพร จันทร์พุฒ36222000000000
สำนักงานเลขานุการวัชรพงศ์ เลิศสุรวัฒน์0000000000000
สำนักงานเลขานุการวาณี ชนเห็นชอบ72161616000000000
สำนักงานเลขานุการวิเชียร ลีลาวัชรมาศ26288000000000
สำนักงานเลขานุการวิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา344626216160000000
สำนักงานเลขานุการวิลาวัลย์ สินธุประภา8022000000000
สำนักงานเลขานุการวิษฐิดา จันทราพรชัย1242828000000000
สำนักงานเลขานุการวีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์13218424248480000000
สำนักงานเลขานุการวีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย1805858000000000
สำนักงานเลขานุการศศิธร ตรงจิตภักดี45186969000000000
สำนักงานเลขานุการสงวนศรี เจริญเหรียญ10283838000000000
สำนักงานเลขานุการสมพร คงเจริญเกียรติ2044000000000
สำนักงานเลขานุการสายพิณ ทานัชฌาสัย1503333000000000
สำนักงานเลขานุการสาโรจน์ ศิริศันสนียกุล156201301301481480000000
สำนักงานเลขานุการสาวิตรี จันทรานุรักษ์28149090220000000
สำนักงานเลขานุการสาวิตรี รัตนสุมาวงศ์14066000000000
สำนักงานเลขานุการสินีนาถ จริยโชติเลิศ6088000000000
สำนักงานเลขานุการสิริชัย ส่งเสริมพงษ์526404026262200000
สำนักงานเลขานุการสิรี ชัยเสรี3821212000000000
สำนักงานเลขานุการสุขเกษม สิทธิพจน์6200000000000
สำนักงานเลขานุการสุดสาย ตรีวานิช1201010220000000
สำนักงานเลขานุการสุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์8821414660000000
สำนักงานเลขานุการสุนทรี สุวรรณสิชณน์3602424000000000
สำนักงานเลขานุการสุนทรี แสงจันทร์14000000000000
สำนักงานเลขานุการสุนีย์ นิธิสินประเสริฐ108144242000000000
สำนักงานเลขานุการสุมัลลิกา โมรากุล14288000000000
สำนักงานเลขานุการสุวิชา เกษมสุวรรณ44342020440000000
สำนักงานเลขานุการเสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล2024646000000000
สำนักงานเลขานุการหทัยรัตน์ ริมคีรี1025656000000000
สำนักงานเลขานุการอนุวัตร แจ้งชัด8034114114220000000
สำนักงานเลขานุการอโนทัย ชลชาติภิญโญ4022000000000
สำนักงานเลขานุการอรอนงค์ นัยวิกุล446444410100000000
สำนักงานเลขานุการอัจฉรา เกษสุวรรณ802626000000000
สำนักงานเลขานุการอำพร เสน่ห์4024646660000000
สำนักงานเลขานุการอุดมลักษณ์ สุขอัตตะ3467474660000000
สำนักงานเลขานุการอุทัย กลิ่นเกษร6621414000000000