วิทยาเขตบางเขน
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
Show

Summary

Equipment and Resource Research

Resources

#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
#Univ. Project#Ext. PRojectAmountAmount
226 972 54.195 632.582
1,198 686.777
Academic PositionEducation Background
Prof.Assoc. Prof.Asst. Prof.Lect.Res.Ph.D.M.B.
0 0 0 0 155 ---
155 -
#Research Unit
(Unit: ea)
#District
(Unit: m2)
#Equipment
(Unit: ea)
#Equip Amount
(Unit: Baht Million)
AmountAmountAmountAmount
0 0.00 0 0.000

Productions

JournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant & Animal
Regis. And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
259 103 261 151 3 94 0 40 0 1 83 1 3
995 4

Detail Report

Equipment and Resource Research

Resources

Department#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
 #Univ. Project#Ext. ProjectAmountAmount
ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป10664622.785390.100
ฝ่ายการตลาด000.0000.000
ฝ่ายการศึกษาสาธิต0180.00015.096
ฝ่ายค้นคว้าและวิจัย0210.0008.112
ฝ่ายควบคุมคุณภาพ0140.0008.337
ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร11054225.355514.421
ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์12932332.081226.817
ฝ่ายบริหารและธุรการทั่วไป0150.00029.421
ฝ่ายผลิตทดลอง0180.0006.266
ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร010.0000.012
ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ10171827.410520.941
ฝ่ายโรงงาน0510.00018.405
ฝ่ายวิศวกรรม6360.85525.869
ฝ่ายอาหารและจัดเลี้ยง000.0000.000
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรม300.5630.000
ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร7201.10030.713
ศูนย์สารนิเทศทางอาหาร000.0000.000
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะ000.0000.000

Productions

DepartmentJournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant &
Animal Regis.
And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
 Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
ฝ่ายอาหารและจัดเลี้ยง0000000000000
ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์6610383846466600600
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรม0000000000000
ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร11000000000200
ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ124101989891913131005100
ฝ่ายการศึกษาสาธิต0000000000000
ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร0000000000000
ฝ่ายค้นคว้าและวิจัย4000000000200
ฝ่ายผลิตทดลอง2133111100100
ฝ่ายควบคุมคุณภาพ0000000000000
ฝ่ายบริหารและธุรการทั่วไป0122000000000
ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร15337100100434344112100
ฝ่ายการตลาด0000000000000
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะ0000000000000
ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป7945797993931919002400
ฝ่ายวิศวกรรม6000110000100
ฝ่ายโรงงาน311112125500100
ศูนย์สารนิเทศทางอาหาร0000000000000

Research Unit

Research Unit and Equipment

Research Unit

DepartmentResearch UnitDistrict
(Unit: m2)
Head of
Research Unit

No data

Equipment

DepartmentResearch UnitEquipmentEquip. Amount
(Unit: Baht)

No data

Person

Person in Organization

Head of Research Unit

สำหรับ Resource

ภาควิชาชื่อ-สกุลProjectGrants#Research
Unit
#District
(m2)
#Equip#Equip Price
  Univ. ProjectExt. ProjectUniv. GrantsExt. Grants    
ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูปกัษมาพร ปัญต๊ะบุตร6201,240,000.0019,509,96500.0000.00
ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูปกุลวดี ตรองพาณิชย์4111,100,000.0012,316,10200.0000.00
ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูปงามจิตร โล่วิทูร2430.0020,111,60600.0000.00
ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูปจุฬาลักษณ์ จารุนุช16504,640,000.0025,315,55000.0000.00
ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูปช่อลัดดา เที่ยงพุก15502,390,000.007,351,05400.0000.00
ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูปชิดชม ฮิรางะ344950,000.0046,293,84000.0000.00
ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูปณฐิฒา รอดขวัญ311675,000.005,398,40000.0000.00
ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูปนิพัฒน์ ลิ้มสงวน14503,320,000.0031,579,44000.0000.00
ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูปพิศมัย ศรีชาเยช8551,650,000.0048,466,91000.0000.00
ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูปพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ7471,850,000.0029,595,29300.0000.00
ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูปเพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี5281,400,000.0018,092,59200.0000.00
ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูปไพลิน ผู้พัฒน์030.00782,86300.0000.00
ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูปวราภรณ์ ประเสริฐ2520.0022,579,63800.0000.00
ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูปวราภรณ์ สกลไชย040.00420,00000.0000.00
ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูปวิภา คำดา000.00000.0000.00
ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูปศรุดา (ตวิษา) โลหะนะ419440,000.0013,496,61300.0000.00
ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูปสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม0400.007,999,24800.0000.00
ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูปสุภัคชนม์ คล่องดี7441,475,000.0037,918,86000.0000.00
ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูปสุมาลี ตันศิริยากุล000.00000.0000.00
ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูปสุวีณา จันทพิรักษ์541805,000.0026,118,34000.0000.00
ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูปหทัยชนก กันตรง525850,000.0012,205,23000.0000.00
ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูปอรวรร ตติรัตน์010.0075,00000.0000.00
ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูปอุไร เผ่าสังข์ทอง080.004,473,72500.0000.00
ฝ่ายการศึกษาสาธิตญานิศา (วิไลลักษณ์) รัตอาภา000.00000.0000.00
ฝ่ายการศึกษาสาธิตธนวรรณ บุญปั้น010.0030,00000.0000.00
ฝ่ายการศึกษาสาธิตน้อย สาริกะภูติ030.00870,00000.0000.00
ฝ่ายการศึกษาสาธิตประเสริฐ สายสิทธิ์000.00000.0000.00
ฝ่ายการศึกษาสาธิตพิชาญ เลิศปันณะพงษ์000.00000.0000.00
ฝ่ายการศึกษาสาธิตมัณฑนา ร่วมรักษ์0100.0014,106,24700.0000.00
ฝ่ายการศึกษาสาธิตวันชัย สมชิต000.00000.0000.00
ฝ่ายการศึกษาสาธิตสมชาย ประภาวัต020.0040,00000.0000.00
ฝ่ายการศึกษาสาธิตสันติ ทิพยางค์020.0050,00000.0000.00
ฝ่ายการศึกษาสาธิตอนุกูล พลศิริ000.00000.0000.00
ฝ่ายการศึกษาสาธิตอุ่นจิตร ภักดีไทย000.00000.0000.00
ฝ่ายค้นคว้าและวิจัยชุมสาย สีลวานิช020.0050,00000.0000.00
ฝ่ายค้นคว้าและวิจัยบุญเทียม พันธุ์เพ็ง000.00000.0000.00
ฝ่ายค้นคว้าและวิจัยบุหลัน พิทักษ์พล000.00000.0000.00
ฝ่ายค้นคว้าและวิจัยประชา บุญญสิริกูล090.001,559,00500.0000.00
ฝ่ายค้นคว้าและวิจัยวิมลศิริ พรทวีวัฒน์000.00000.0000.00
ฝ่ายค้นคว้าและวิจัยสายพิณ มณีพันธ์0100.006,503,42100.0000.00
ฝ่ายควบคุมคุณภาพกาญจนารัตน์ (เกษียณ,ซ้ำ) ทวีสุข000.00000.0000.00
ฝ่ายควบคุมคุณภาพกาญจนารัตน์ ทวีสุข090.008,221,88000.0000.00
ฝ่ายควบคุมคุณภาพประชา เปรมดิลก000.00000.0000.00
ฝ่ายควบคุมคุณภาพสมจิต นิยมไทย050.00115,00000.0000.00
ฝ่ายควบคุมคุณภาพสุภรัตน์ ชวนะ000.00000.0000.00
ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหารกรุณา วงษ์กระจ่าง6271,260,000.0034,738,98200.0000.00
ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหารจันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร8392,120,000.0037,192,80900.0000.00
ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหารชมดาว สิกขะมณฑล10431,640,000.0017,043,64200.0000.00
ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหารทิพย์ธิดา แก้วตาทิพย์318450,000.007,839,00000.0000.00
ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหารธิดารัตน์ พันโท34675,000.00270,00000.0000.00
ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหารนราพร พรหมไกรวร514950,000.003,218,01000.0000.00
ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหารประจงเวท สาตมาลี8262,560,000.008,160,00000.0000.00
ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหารพัชรี ตั้งตระกูล563960,000.0089,941,61200.0000.00
ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหารรัศมี ศุภศรี222300,000.009,320,11300.0000.00
ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหารลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม7272,020,000.0022,126,52900.0000.00
ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหารวารุณี วารัญญานนท์0920.00164,159,69600.0000.00
ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหารวินัศ ภูมินาถ29180,000.002,733,40000.0000.00
ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหารวิภา สุโรจนะเมธากุล24576,620,000.0041,468,88900.0000.00
ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหารศันสนีย์ อุดมระติ2101,000,000.008,442,98700.0000.00
ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหารสุภารัตน์ เรืองมณีไพฑูรย์59680,000.00441,90000.0000.00
ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหารสุมิตรา บุญบำรุง540860,000.0046,529,78200.0000.00
ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหารอภิญญา จุฑางกูร13322,280,000.0010,582,19300.0000.00
ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหารอัญชลี อุษณาสุวรรณกุล210800,000.0010,211,11800.0000.00
ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์กนกวรรณ ยอดอินทร์8131,400,000.003,123,17200.0000.00
ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์กัญญรัตน์ กัญญาคำ13182,705,000.005,285,20000.0000.00
ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์กัญญา สุจริตวงศานนท์44460,000.0078,20400.0000.00
ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์กานต์ธิดา วดีศิริศักดิ์35675,000.00716,05000.0000.00
ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์เขมพัษ ตรีสุวรรณ316300,000.006,419,06400.0000.00
ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์จันทิมา จาปะเกษตร์060.001,181,15800.0000.00
ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์จุฑามาศ กลิ่นโซดา38450,000.004,184,00000.0000.00
ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ฉกามาศ วงศ์ข้าหลวง040.001,685,00000.0000.00
ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ณัฐภาส ผู้พัฒน์040.00945,25000.0000.00
ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์นิศากร วรวุฒิยานันท์000.00000.0000.00
ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ประมวล ทรายทอง11602,980,000.0043,241,72900.0000.00
ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ปราโมทย์ ธรรมรัตน์4381,400,000.0056,565,69700.0000.00
ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์เปรมรัตน์ จิตหาญ050.005,482,14300.0000.00
ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์พรทิพย์ เจริญธรรมวัฒน์060.005,630,00000.0000.00
ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์พัทธินันท์ วาริชนันท์24135,545,500.003,213,69200.0000.00
ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์มาลัย เมืองน้อย (บุญรัตนกรกิจ)0160.0012,634,80000.0000.00
ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์วนิดา ปานอุทัย17123,150,000.006,197,31000.0000.00
ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์วันชัย พันธ์ทวี8241,800,000.004,929,75000.0000.00
ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์สร้อยทอง สายหยุดทอง17127,440,000.006,167,52100.0000.00
ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์สาวิตรี ดือราแม34675,000.00842,00000.0000.00
ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์สิรินันท์ ชมภูแสง471,400,000.001,356,07200.0000.00
ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์สิริพร สธนเสาวภาคย์6431,700,000.0055,019,21500.0000.00
ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์อรวรรณ ละอองคำ140.001,405,00000.0000.00
ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์อุดม กาญจนปกรณ์ชัย010.00515,00000.0000.00
ฝ่ายบริหารและธุรการทั่วไปกาญจนิจ วาจานะวินิจ000.00000.0000.00
ฝ่ายบริหารและธุรการทั่วไปจารุวรรณ์ ศิริพรรณพร050.0015,840,56000.0000.00
ฝ่ายบริหารและธุรการทั่วไปฐิติภา (ศรีเมือง) มาลีหวล000.00000.0000.00
ฝ่ายบริหารและธุรการทั่วไปฐิติภา มาลีหวล000.00000.0000.00
ฝ่ายบริหารและธุรการทั่วไปลักขณา แสนมณี000.00000.0000.00
ฝ่ายบริหารและธุรการทั่วไปลัดดา แสงเดือน010.001,000,00000.0000.00
ฝ่ายบริหารและธุรการทั่วไปวรางคณา พันธุมโพธิ090.0012,580,00000.0000.00
ฝ่ายผลิตทดลองประดิษฐ์ ครุวัณณา030.00839,00000.0000.00
ฝ่ายผลิตทดลองเพ็ญศิริ อนันต์รักสกุล040.00745,12100.0000.00
ฝ่ายผลิตทดลองมาลี ประภาวัต000.00000.0000.00
ฝ่ายผลิตทดลองเสาวลักษณ์ รุ่งแจ้ง050.003,614,02200.0000.00
ฝ่ายผลิตทดลองเสาวลักษณ์ รุ่งแจ้ง060.001,068,00000.0000.00
ฝ่ายผลิตทดลองหยกแก้ว ยามาลี000.00000.0000.00
ฝ่ายผลิตทดลองอรพิน ชัยประสพ000.00000.0000.00
ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไปรมา ยงมานิตชัย010.0012,25000.0000.00
ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพกรองแก้ว รามวงศ์000.00000.0000.00
ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพเกศศิณี ตระกูลทิวากร1550.0068,910,16000.0000.00
ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพจันทร์เพ็ญ แสงประกาย17434,420,000.0021,658,85700.0000.00
ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพชุษณา เมฆโหรา5272,900,000.0018,374,71000.0000.00
ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพซาฟียะห์ สะอะ561,475,000.009,233,30000.0000.00
ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพญาธิปวีร์ ปักแก้ว0300.0016,144,34800.0000.00
ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพณัฐวุฒิ ลายน้ำเงิน030.00150,00000.0000.00
ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์0480.0026,393,91900.0000.00
ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพดาลัด ศิริวัน6202,420,000.0019,053,58000.0000.00
ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพทิพา วรเนตรสุดาทิพย์040.00250,00000.0000.00
ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพเนตรนภิส วัฒนสุชาติ257540,000.0044,531,08400.0000.00
ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพบุญมา นิยมวิทย์0180.0010,018,58800.0000.00
ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพปิยาภัทร ไตรสนธิ4101,100,000.007,283,30000.0000.00
ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพผ่องศรี จิตตนูนท์112150,000.002,680,32100.0000.00
ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพพยอม อัตกวิบูลย์กุล0190.0010,830,83500.0000.00
ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพเพลินใจ ตังคณะกุล4611,000,000.0072,750,11200.0000.00
ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพเย็นใจ ฐิตะฐาน0280.0023,851,41500.0000.00
ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพเยาวดี คุปตะพันธ์16253,400,000.0017,969,60000.0000.00
ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล14444,755,000.0028,385,88500.0000.00
ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพวันเพ็ญ มีสมญา7221,080,000.003,942,09200.0000.00
ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพวาสนา นาราศรี0310.0023,214,10800.0000.00
ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพวิชชา ตรีสุวรรณ327660,000.0025,637,67800.0000.00
ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพวิภาภรณ์ ณ ถลาง8122,400,000.0014,748,45300.0000.00
ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพศิริพร ตันจอ521952,500.0010,996,63300.0000.00
ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพสมจิต อ่อนเหม0260.008,712,96600.0000.00
ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพสมัชญา ตาทองศรี020.004,065,00000.0000.00
ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพอรไท สวัสดิชัยกุล325157,500.0023,841,19600.0000.00
ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพอุษาพร ภูคัสมาส0420.007,312,43000.0000.00
ฝ่ายโรงงานกรณ์อัฐชญา วีณุตตรานนท์000.00000.0000.00
ฝ่ายโรงงานพัชรวดี มานะจิตต์000.00000.0000.00
ฝ่ายโรงงานมาลา ศิรทรัพย์ไพสิฐ020.00482,50000.0000.00
ฝ่ายโรงงานวรพล เพ็งพินิจ0350.0014,702,15000.0000.00
ฝ่ายโรงงานวายุห์ สนเทศ090.001,164,50000.0000.00
ฝ่ายโรงงานอมรรัตน์ ดวงจำปา000.00000.0000.00
ฝ่ายโรงงานเอสา เวศกิจกุล050.002,056,18000.0000.00
ฝ่ายวิศวกรรมกฤษณะ เต็มตระกูล65855,000.001,595,00000.0000.00
ฝ่ายวิศวกรรมณรงค์ศักดิ์ สงเคราะห์ราษฎร์010.0035,00000.0000.00
ฝ่ายวิศวกรรมธีระ ทองเผือก030.00908,85000.0000.00
ฝ่ายวิศวกรรมภัคณัฏฐ์ กุดวงษา020.00125,00000.0000.00
ฝ่ายวิศวกรรมมาฤดี ผ่องพิพัฒน์พงศ์090.0013,150,51400.0000.00
ฝ่ายวิศวกรรมวรชัย ทองคง000.00000.0000.00
ฝ่ายวิศวกรรมวัฒนา วิริวุฒิกร010.0017,00000.0000.00
ฝ่ายวิศวกรรมวีรชัย โทบาง030.002,646,78300.0000.00
ฝ่ายวิศวกรรมศิริพงษ์ เทศนา0100.007,335,60000.0000.00
ฝ่ายวิศวกรรมสมยศ จรรยาวิลาศ020.0055,00000.0000.00
ฝ่ายวิศวกรรมอนุศร ใกล้แก้ว000.00000.0000.00
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรมสาวิณี สมุทรรัตน์30562,500.00000.0000.00
ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหารจรรยา แสงเขียว000.00000.0000.00
ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหารชุติพล จงแก้ววัฒนา000.00000.0000.00
ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหารทนิฐ หงษ์ดุสิต320.001,250,00000.0000.00
ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหารนภัสพร ชื่นรัตน์000.00000.0000.00
ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหารพุทธลักษณ์ ไขประภาย29300,000.009,542,24300.0000.00
ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหารศิรินรัตน์ ศรีกุลนาถ 29800,000.0019,920,50000.0000.00

สำหรับ Output

ภาควิชาชื่อ-สกุลJournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant &
Animal Regis.
And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
  Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูปกัษมาพร ปัญต๊ะบุตร125512121100000
ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูปกุลวดี ตรองพาณิชย์0033000000000
ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูปงามจิตร โล่วิทูร655510100000000
ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูปจุฬาลักษณ์ จารุนุช2248812129900000
ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูปช่อลัดดา เที่ยงพุก1561919660000000
ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูปชิดชม ฮิรางะ0111330000000
ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูปณฐิฒา รอดขวัญ1000000000000
ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูปนิพัฒน์ ลิ้มสงวน96101014144400000
ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูปพิศมัย ศรีชาเยช245511111100000
ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูปพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ2233772200000
ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูปเพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี0244000000000
ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูปไพลิน ผู้พัฒน์0300000000000
ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูปวราภรณ์ ประเสริฐ6333772200000
ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูปวราภรณ์ สกลไชย0000110000000
ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูปวิภา คำดา0000000000000
ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูปศรุดา (ตวิษา) โลหะนะ2122110000000
ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูปสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม3155220000000
ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูปสุภัคชนม์ คล่องดี1200330000000
ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูปสุมาลี ตันศิริยากุล0000000000000
ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูปสุวีณา จันทพิรักษ์0000000000000
ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูปหทัยชนก กันตรง1000220000000
ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูปอรวรร ตติรัตน์4000000000000
ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูปอุไร เผ่าสังข์ทอง4366220000000
ฝ่ายการศึกษาสาธิตญานิศา (วิไลลักษณ์) รัตอาภา0000000000000
ฝ่ายการศึกษาสาธิตธนวรรณ บุญปั้น0000000000000
ฝ่ายการศึกษาสาธิตน้อย สาริกะภูติ0000000000000
ฝ่ายการศึกษาสาธิตประเสริฐ สายสิทธิ์0000000000000
ฝ่ายการศึกษาสาธิตพิชาญ เลิศปันณะพงษ์0000000000000
ฝ่ายการศึกษาสาธิตมัณฑนา ร่วมรักษ์0000000000000
ฝ่ายการศึกษาสาธิตวันชัย สมชิต0000000000000
ฝ่ายการศึกษาสาธิตสมชาย ประภาวัต0000000000000
ฝ่ายการศึกษาสาธิตสันติ ทิพยางค์0000000000000
ฝ่ายการศึกษาสาธิตอนุกูล พลศิริ0000000000000
ฝ่ายการศึกษาสาธิตอุ่นจิตร ภักดีไทย0000000000000
ฝ่ายค้นคว้าและวิจัยชุมสาย สีลวานิช0000000000000
ฝ่ายค้นคว้าและวิจัยบุญเทียม พันธุ์เพ็ง0000000000000
ฝ่ายค้นคว้าและวิจัยบุหลัน พิทักษ์พล0000000000000
ฝ่ายค้นคว้าและวิจัยประชา บุญญสิริกูล3000000000000
ฝ่ายค้นคว้าและวิจัยวิมลศิริ พรทวีวัฒน์0000000000000
ฝ่ายค้นคว้าและวิจัยสายพิณ มณีพันธ์1000000000000
ฝ่ายควบคุมคุณภาพกาญจนารัตน์ (เกษียณ,ซ้ำ) ทวีสุข0000000000000
ฝ่ายควบคุมคุณภาพกาญจนารัตน์ ทวีสุข0000000000000
ฝ่ายควบคุมคุณภาพประชา เปรมดิลก0000000000000
ฝ่ายควบคุมคุณภาพสมจิต นิยมไทย0000000000000
ฝ่ายควบคุมคุณภาพสุภรัตน์ ชวนะ0000000000000
ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหารกรุณา วงษ์กระจ่าง4266111100000
ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหารจันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร3155000000000
ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหารชมดาว สิกขะมณฑล621010110011000
ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหารทิพย์ธิดา แก้วตาทิพย์3011000000000
ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหารธิดารัตน์ พันโท6011220000000
ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหารนราพร พรหมไกรวร3122440000000
ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหารประจงเวท สาตมาลี6233440000000
ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหารพัชรี ตั้งตระกูล2341212991100000
ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหารรัศมี ศุภศรี1033000000000
ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหารลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม411111331100000
ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหารวารุณี วารัญญานนท์24144881100000
ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหารวินัศ ภูมินาถ10466220000000
ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหารวิภา สุโรจนะเมธากุล21755660000000
ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหารศันสนีย์ อุดมระติ16511220000000
ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหารสุภารัตน์ เรืองมณีไพฑูรย์5111000000000
ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหารสุมิตรา บุญบำรุง621313000000000
ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหารอภิญญา จุฑางกูร341414000000000
ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหารอัญชลี อุษณาสุวรรณกุล9022110000000
ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์กนกวรรณ ยอดอินทร์2011110000000
ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์กัญญรัตน์ กัญญาคำ0000110000000
ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์กัญญา สุจริตวงศานนท์0000000000000
ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์กานต์ธิดา วดีศิริศักดิ์0000000000000
ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์เขมพัษ ตรีสุวรรณ3022220000000
ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์จันทิมา จาปะเกษตร์2011000000000
ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์จุฑามาศ กลิ่นโซดา2122000000000
ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ฉกามาศ วงศ์ข้าหลวง2011330000000
ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ณัฐภาส ผู้พัฒน์3077550000000
ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์นิศากร วรวุฒิยานันท์0000000000000
ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ประมวล ทรายทอง6344776600000
ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ปราโมทย์ ธรรมรัตน์1100770000000
ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์เปรมรัตน์ จิตหาญ3000000000000
ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์พรทิพย์ เจริญธรรมวัฒน์2022770000000
ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์พัทธินันท์ วาริชนันท์1000110000000
ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์มาลัย เมืองน้อย (บุญรัตนกรกิจ)4100220000000
ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์วนิดา ปานอุทัย806610100000000
ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์วันชัย พันธ์ทวี10055000000000
ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์สร้อยทอง สายหยุดทอง4033000000000
ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์สาวิตรี ดือราแม0300000000000
ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์สิรินันท์ ชมภูแสง6022000000000
ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์สิริพร สธนเสาวภาคย์5022000000000
ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์อรวรรณ ละอองคำ2000000000000
ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์อุดม กาญจนปกรณ์ชัย0100000000000
ฝ่ายบริหารและธุรการทั่วไปกาญจนิจ วาจานะวินิจ0000000000000
ฝ่ายบริหารและธุรการทั่วไปจารุวรรณ์ ศิริพรรณพร0122000000000
ฝ่ายบริหารและธุรการทั่วไปฐิติภา (ศรีเมือง) มาลีหวล0000000000000
ฝ่ายบริหารและธุรการทั่วไปฐิติภา มาลีหวล0000000000000
ฝ่ายบริหารและธุรการทั่วไปลักขณา แสนมณี0000000000000
ฝ่ายบริหารและธุรการทั่วไปลัดดา แสงเดือน0000000000000
ฝ่ายบริหารและธุรการทั่วไปวรางคณา พันธุมโพธิ0000000000000
ฝ่ายผลิตทดลองประดิษฐ์ ครุวัณณา0000000000000
ฝ่ายผลิตทดลองเพ็ญศิริ อนันต์รักสกุล0133110000000
ฝ่ายผลิตทดลองมาลี ประภาวัต0000000000000
ฝ่ายผลิตทดลองเสาวลักษณ์ รุ่งแจ้ง1000000000000
ฝ่ายผลิตทดลองเสาวลักษณ์ รุ่งแจ้ง1000001100000
ฝ่ายผลิตทดลองหยกแก้ว ยามาลี0000000000000
ฝ่ายผลิตทดลองอรพิน ชัยประสพ0000000000000
ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไปรมา ยงมานิตชัย0000000000000
ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพกรองแก้ว รามวงศ์0000000000000
ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพเกศศิณี ตระกูลทิวากร1247713130000000
ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพจันทร์เพ็ญ แสงประกาย6152020882200000
ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพชุษณา เมฆโหรา1222110000000
ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพซาฟียะห์ สะอะ0000000000000
ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพญาธิปวีร์ ปักแก้ว0011330000000
ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพณัฐวุฒิ ลายน้ำเงิน0200000000000
ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์1071212333300000
ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพดาลัด ศิริวัน7411000000000
ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพทิพา วรเนตรสุดาทิพย์0100000000000
ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพเนตรนภิส วัฒนสุชาติ99111155191900000
ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพบุญมา นิยมวิทย์521111110000000
ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพปิยาภัทร ไตรสนธิ0000000000000
ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพผ่องศรี จิตตนูนท์3233000000000
ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพพยอม อัตกวิบูลย์กุล321110100000000
ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพเพลินใจ ตังคณะกุล966612121100000
ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพเย็นใจ ฐิตะฐาน2222111100000
ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพเยาวดี คุปตะพันธ์1051111220000000
ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล4122990000000
ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพวันเพ็ญ มีสมญา10755110000000
ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพวาสนา นาราศรี2000440000000
ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพวิชชา ตรีสุวรรณ151211110000000
ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพวิภาภรณ์ ณ ถลาง3122110000000
ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพศิริพร ตันจอ1444000000000
ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพสมจิต อ่อนเหม2255113300000
ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพสมัชญา ตาทองศรี0000000000000
ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพอรไท สวัสดิชัยกุล101111551100000
ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพอุษาพร ภูคัสมาส0000001100000
ฝ่ายโรงงานกรณ์อัฐชญา วีณุตตรานนท์0000000000000
ฝ่ายโรงงานพัชรวดี มานะจิตต์0000000000000
ฝ่ายโรงงานมาลา ศิรทรัพย์ไพสิฐ0000000000000
ฝ่ายโรงงานวรพล เพ็งพินิจ1000773300000
ฝ่ายโรงงานวายุห์ สนเทศ2111222200000
ฝ่ายโรงงานอมรรัตน์ ดวงจำปา0000000000000
ฝ่ายโรงงานเอสา เวศกิจกุล0000330000000
ฝ่ายวิศวกรรมกฤษณะ เต็มตระกูล4000000000000
ฝ่ายวิศวกรรมณรงค์ศักดิ์ สงเคราะห์ราษฎร์0000000000000
ฝ่ายวิศวกรรมธีระ ทองเผือก0000000000000
ฝ่ายวิศวกรรมภัคณัฏฐ์ กุดวงษา0000000000000
ฝ่ายวิศวกรรมมาฤดี ผ่องพิพัฒน์พงศ์0000000000000
ฝ่ายวิศวกรรมวรชัย ทองคง0000000000000
ฝ่ายวิศวกรรมวัฒนา วิริวุฒิกร0000000000000
ฝ่ายวิศวกรรมวีรชัย โทบาง0000000000000
ฝ่ายวิศวกรรมศิริพงษ์ เทศนา2000110000000
ฝ่ายวิศวกรรมสมยศ จรรยาวิลาศ0000000000000
ฝ่ายวิศวกรรมอนุศร ใกล้แก้ว0000000000000
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรมสาวิณี สมุทรรัตน์0000000000000
ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหารจรรยา แสงเขียว1000000000000
ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหารชุติพล จงแก้ววัฒนา0000000000000
ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหารทนิฐ หงษ์ดุสิต0000000000000
ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหารนภัสพร ชื่นรัตน์0000000000000
ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหารพุทธลักษณ์ ไขประภาย4000000000000
ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหารศิรินรัตน์ ศรีกุลนาถ 6000000000000