วิทยาเขตบางเขน
คณะประมง บางเขน
Show

Summary

Equipment and Resource Research

Resources

#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
#Univ. Project#Ext. PRojectAmountAmount
400 1,023 163.868 1,336.838
1,423 1,500.706
Academic PositionEducation Background
Prof.Assoc. Prof.Asst. Prof.Lect.Res.Ph.D.M.B.
7 35 53 26 63 ---
184 -
#Research Unit
(Unit: ea)
#District
(Unit: m2)
#Equipment
(Unit: ea)
#Equip Amount
(Unit: Baht Million)
AmountAmountAmountAmount
14 2,423.26 70 28.712

Productions

JournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant & Animal
Regis. And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
612 266 447 731 0 6 1 15 0 0 202 1 3
2,280 4

Detail Report

Equipment and Resource Research

Resources

Department#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
 #Univ. Project#Ext. ProjectAmountAmount
000.0000.000
ภาควิชาการจัดการประมง7010511.580118.152
ภาควิชาชีววิทยาประมง11332140.050473.543
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง9530718.578190.219
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ214366160.377685.312
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล12224351.190543.574
ศูนย์บริหารงานวิจัยและสนับสนุนวิชาการ คณะประมง000.0000.000
ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำ (ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)000.0000.000
ศูนย์วิจัยทรัพยากรชีวภาพสาหร่าย (ภาควิชาชีววิทยาประมง)000.0000.000
ศูนย์วิจัยธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ภาควิชาชีววิทยาประมง)000.0000.000
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำประดับ (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)1772.6698.983
สถานีวิจัยประมงกำแพงแสน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง)61160.700207.962
สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง)537314.15075.705
สถานีวิจัยประมงศรีราชา (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง)682210.02048.330
สถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง)19113.14028.857
สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ)958028.379103.681
สำนักงานเลขานุการ10192.65012.935
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะ000.0000.000
DepartmentAcademic PositionEducation Background
 Prof.Assoc. Prof.Asst. Prof.Lect.Res.Ph.D.M.B.
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะ00000---
สำนักงานเลขานุการ00013---
ภาควิชาชีววิทยาประมง4111233---
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง051125---
ภาควิชาการจัดการประมง04931---
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ37795---
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล081263---
ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำ (ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)00000---
สถานีวิจัยประมงศรีราชา (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง)00009---
สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง)00019---
สถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง)00005---
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำประดับ (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)00001---
สถานีวิจัยประมงกำแพงแสน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง)00218---
สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ)000011---
ศูนย์วิจัยธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ภาควิชาชีววิทยาประมง)00000---
ศูนย์วิจัยทรัพยากรชีวภาพสาหร่าย (ภาควิชาชีววิทยาประมง)00000---
ศูนย์บริหารงานวิจัยและสนับสนุนวิชาการ คณะประมง00000---
00000---
Department#Research Unit
(Unit: ea)
#District
(Unit: m2)
#Equipment
(Unit: ea)
#Equip Amount
(Unit: Baht Million)
 AmountAmountAmountAmount
10.0000.00
ภาควิชาการจัดการประมง10.0000.00
ภาควิชาชีววิทยาประมง20.0052,444,730.00
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง10.0000.00
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ31,223.26125,633,534.40
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล10.0013,300,000.00
ศูนย์บริหารงานวิจัยและสนับสนุนวิชาการ คณะประมง10.0000.00
ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำ (ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)10.0000.00
ศูนย์วิจัยทรัพยากรชีวภาพสาหร่าย (ภาควิชาชีววิทยาประมง)10.0000.00
ศูนย์วิจัยธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ภาควิชาชีววิทยาประมง)10.0000.00
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำประดับ (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)10.0000.00
สถานีวิจัยประมงกำแพงแสน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง)10.0000.00
สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง)10.0000.00
สถานีวิจัยประมงศรีราชา (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง)10.00112,871,669.00
สถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง)20.00142,814,640.00
สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ)31,200.002711,646,940.00
สำนักงานเลขานุการ10.0000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะ10.0000.00

Productions

DepartmentJournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant &
Animal Regis.
And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
 Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง)195951510000002300
สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ)1192929000000600
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล142502522521100004400
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง117601341344466002100
ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำ (ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)0000000000000
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ33679246246001111004900
ศูนย์วิจัยทรัพยากรชีวภาพสาหร่าย (ภาควิชาชีววิทยาประมง)0000000000000
ศูนย์บริหารงานวิจัยและสนับสนุนวิชาการ คณะประมง0000000000000
สถานีวิจัยประมงศรีราชา (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง)236464220000100
สถานีวิจัยประมงกำแพงแสน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง)12146363000000500
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำประดับ (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)3311000000000
สถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง)2088000000000
ศูนย์วิจัยธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ภาควิชาชีววิทยาประมง)0000000000000
ภาควิชาการจัดการประมง20261061061133001000
0000000000000
สำนักงานเลขานุการ0333000000100
ภาควิชาชีววิทยาประมง2181042882880000006600
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะ0000000000000

Research Unit

Research Unit and Equipment

Research Unit

DepartmentResearch UnitDistrict
(Unit: m2)
Head of
Research Unit
ภาควิชาชีววิทยาประมงศูนย์วิจัยทรัพยากรชีวภาพสาหร่าย-รศ.อนงค์จีรภัทร์
ภาควิชาชีววิทยาประมงศูนย์วิจัยธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ-รศ.นิติชูเชิด
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำLaboratory of Aquatic Animal Genetics-ศ.อุทัยรัตน์ณ นคร
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำLaboratory of Aquatic Animal Health Management-ศ.อุทัยรัตน์ณ นคร
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำศุนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำ ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1,223.26นายสรณัฏฐ์ศิริสวย
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลกรุณาใส่ชื่อหน่วยปฏิบัติการวิจัย-รศ.เชษฐพงษ์เมฆสัมพันธ์
สถานีวิจัยประมงกำแพงแสน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง)สถานีวิจัยประมงกำแพงแสน-ผศ.อรประพันธ์ส่งเสริม
สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง)หน่วยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเศรษกิจ-นายสุขกฤชนิมิตรกุล
สถานีวิจัยประมงศรีราชา (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง)สถานีวิจัยประมงศรีราชา-นายอลงกตอินทรชาติ
สถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง)กรุณาใส่ชื่อหน่วยปฏิบัติการวิจัย-นายวีรกิจจรเกตุ
สถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง)กรุณาใส่ชื่อหน่วยปฏิบัติการวิจัย-นายวีรกิจจรเกตุ
สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ)ห้องปฏิบัติการวิจัยทรัพยากรและระบบนิเวศวิทยาประมง400.00นายสหัสราชเมืองขวาง
สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ)ห้องปฏิบัติการวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้400.00นายเดชาดวงนามล
สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ)ห้องปฏิบัติการวิจัยสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง400.00นางสาวเกศรินทร์รามณี

Equipment

DepartmentResearch UnitEquipmentEquip. Amount
(Unit: Baht)
ภาควิชาชีววิทยาประมงศูนย์วิจัยทรัพยากรชีวภาพสาหร่ายเครื่องย่อยผนังเซลล์ด้วยคลื่นความถี่สูง549,000.00
ภาควิชาชีววิทยาประมงศูนย์วิจัยทรัพยากรชีวภาพสาหร่ายเครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท599,200.00
ภาควิชาชีววิทยาประมงศูนย์วิจัยทรัพยากรชีวภาพสาหร่ายชุดเครื่องอ่านค่า DNA, RNA449,400.00
ภาควิชาชีววิทยาประมงศูนย์วิจัยทรัพยากรชีวภาพสาหร่ายชุดถ่ายเครื่องภาพเจล598,130.00
ภาควิชาชีววิทยาประมงศูนย์วิจัยทรัพยากรชีวภาพสาหร่ายชุดแยกสารพันธุกรรม249,000.00
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำศุนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำ ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กล้องจุลทรรศน์พร้อมอุปกรณ์ถ่ายภาพ388,000.00
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำศุนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำ ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เครื่องกลั่นแยกไขมันสำหรับสัตว์น้ำ649,992.90
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำศุนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำ ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เครื่องบดย่อยวัตถุดิบอาหารสัตว์1,999,999.00
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำศุนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำ ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เครื่องบดวัตถุดิบแบบพัดลมดูด163,333.00
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำศุนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำ ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เครื่องผลิตอาหารชนิดเม็ดลอยน้ำ163,333.00
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำศุนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำ ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เครื่องผสมอาหารแบบแนวนอน163,333.00
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำศุนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำ ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เครื่องวิเคราะห์ความชื่นระบบอินฟาเรด144,396.50
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำศุนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำ ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เครื่องวิเคราะห์โปรตีน พร้อมอุปกรณ์750,000.00
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำศุนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำ ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เครื่องสกัดและวิเคราะห์เยื่อใยในอาหารสัตว์น้ำ349,997.00
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำศุนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำ ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เครื่องสูญญากาศ197,950.00
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำศุนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำ ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เครื่องอบแห้งอาหารอัดเม็ด385,200.00
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำศุนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำ ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เตาเผาความร้อนสูง278,000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลกรุณาใส่ชื่อหน่วยปฏิบัติการวิจัยเครื่องวิเคราะห์คุณภาพน้ำแบบอัตโนมัติ3,300,000.00
สถานีวิจัยประมงศรีราชา (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง)สถานีวิจัยประมงศรีราชาเครื่อง UV-VIS สเปคโตโฟโตมิเตอร์185,000.00
สถานีวิจัยประมงศรีราชา (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง)สถานีวิจัยประมงศรีราชาเครื่องเก็บน้ำทะเลพร้อมเทอร์โมมิเตอร์แบบหกกลับ300,000.00
สถานีวิจัยประมงศรีราชา (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง)สถานีวิจัยประมงศรีราชาเครื่องเก็บน้ำทะเลพร้อมเทอร์โมมิเตอร์แบบหกกลับ300,000.00
สถานีวิจัยประมงศรีราชา (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง)สถานีวิจัยประมงศรีราชาเครื่องเขย่าตะแกรงร่อนแยกขนาด149,029.00
สถานีวิจัยประมงศรีราชา (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง)สถานีวิจัยประมงศรีราชาเครื่องฆ่าเชื้อ อัตโนมัติ (Autoclave,electric)450,000.00
สถานีวิจัยประมงศรีราชา (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง)สถานีวิจัยประมงศรีราชาเครื่องฆ่าเชื้อแบตทีเรียในน้ำทะเลด้วยแสงอุลต้าไวโอเลต450,000.00
สถานีวิจัยประมงศรีราชา (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง)สถานีวิจัยประมงศรีราชาเครื่องปั้นตะกอนด้วยความเร็วสูง234,330.00
สถานีวิจัยประมงศรีราชา (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง)สถานีวิจัยประมงศรีราชาเครื่องวัดคุณภาพน้ำหลายพารามิเตอร์231,000.00
สถานีวิจัยประมงศรีราชา (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง)สถานีวิจัยประมงศรีราชาเครื่องอุปกรณ์กรองน้ำทะเล142,310.00
สถานีวิจัยประมงศรีราชา (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง)สถานีวิจัยประมงศรีราชาตู้อบเพาะเชื้อ110,000.00
สถานีวิจัยประมงศรีราชา (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง)สถานีวิจัยประมงศรีราชาหม้อนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไฟฟ้าแบบฝาเกลียว320,000.00
สถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง)กรุณาใส่ชื่อหน่วยปฏิบัติการวิจัยกล้องจุลทรรศน์กำลังขยายสูง OLYMPUS150,000.00
สถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง)กรุณาใส่ชื่อหน่วยปฏิบัติการวิจัยกล้องจุลทรรศน์กำลังขยายสูง OLYMPUS150,000.00
สถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง)กรุณาใส่ชื่อหน่วยปฏิบัติการวิจัยกล้องจุลทรรศน์สองตากำลังขยายสูง Hand100,000.00
สถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง)กรุณาใส่ชื่อหน่วยปฏิบัติการวิจัยกล้องจุลทรรศน์สองตากำลังขยายสูง Hand100,000.00
สถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง)กรุณาใส่ชื่อหน่วยปฏิบัติการวิจัยเครื่องถ่ายภาพเสมือนจากกล้องจุลทรรศน์กำลังขยายสูง100,000.00
สถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง)กรุณาใส่ชื่อหน่วยปฏิบัติการวิจัยเครื่องถ่ายภาพเสมือนจากกล้องจุลทรรศน์กำลังขยายสูง100,000.00
สถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง)กรุณาใส่ชื่อหน่วยปฏิบัติการวิจัยเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ Tomy248,320.00
สถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง)กรุณาใส่ชื่อหน่วยปฏิบัติการวิจัยเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ Tomy248,320.00
สถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง)กรุณาใส่ชื่อหน่วยปฏิบัติการวิจัยเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อรูปทรงแนวตั้ง Tomy450,000.00
สถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง)กรุณาใส่ชื่อหน่วยปฏิบัติการวิจัยเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อรูปทรงแนวตั้ง Tomy450,000.00
สถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง)กรุณาใส่ชื่อหน่วยปฏิบัติการวิจัยตู้ควบคุมอุณหภูมิต่ำ ทำ BOD230,000.00
สถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง)กรุณาใส่ชื่อหน่วยปฏิบัติการวิจัยตู้ควบคุมอุณหภูมิต่ำ ทำ BOD230,000.00
สถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง)กรุณาใส่ชื่อหน่วยปฏิบัติการวิจัยหม้อนึ่งอัดความดัน129,000.00
สถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง)กรุณาใส่ชื่อหน่วยปฏิบัติการวิจัยหม้อนึ่งอัดความดัน129,000.00
สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ)ห้องปฏิบัติการวิจัยทรัพยากรและระบบนิเวศวิทยาประมงVisible Spectrophotometer214,000.00
สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ)ห้องปฏิบัติการวิจัยทรัพยากรและระบบนิเวศวิทยาประมงเครื่องเหวี่ยงตะกอน200,000.00
สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ)ห้องปฏิบัติการวิจัยทรัพยากรและระบบนิเวศวิทยาประมงหม้อนึ่งความดัน ขนาด 35 ลิตร110,000.00
สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ)ห้องปฏิบัติการวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้Visible Spectrophotometer214,000.00
สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ)ห้องปฏิบัติการวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้กล้องจุลทรรศน์ 3 มิติ 3 กระบอกตา850,000.00
สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ)ห้องปฏิบัติการวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้กล้องจุลทรรศน์แบบกำลังขยายสูง 3 กระบอกตา995,000.00
สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ)ห้องปฏิบัติการวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้เครื่องกลั่นน้ำ ขนาด 7 ลิตร182,756.00
สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ)ห้องปฏิบัติการวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้เครื่องดูงานแบบกึ่ง 3 มิติ250,000.00
สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ)ห้องปฏิบัติการวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้เครื่องถ่ายภาพดิจิตอลจากกล้องจุลทรรศน์386,000.00
สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ)ห้องปฏิบัติการวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้เครื่องวัดคุณภาพน้ำ856,000.00
สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ)ห้องปฏิบัติการวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้เครื่องวัดอนุภาคของแข็งของเหลวในดิน347,750.00
สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ)ห้องปฏิบัติการวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้เครื่องวาดภาพเสมือนจากกล้องจุลทรรศน์180,000.00
สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ)ห้องปฏิบัติการวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้เครื่องเหวี่ยงตะกอน200,000.00
สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ)ห้องปฏิบัติการวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ชุดวัดกระแสน้ำและทิศทางพพร้อมอุปกรณ์989,964.00
สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ)ห้องปฏิบัติการวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้หม้อนึ่งความดัน ขนาด 35 ลิตร110,000.00
สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ)ห้องปฏิบัติการวิจัยสิ่งแวดล้อมชายฝั่งVisible Spectrophotometer214,000.00
สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ)ห้องปฏิบัติการวิจัยสิ่งแวดล้อมชายฝั่งกล้องจุลทรรศน์ 3 มิติ 3 กระบอกตา850,000.00
สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ)ห้องปฏิบัติการวิจัยสิ่งแวดล้อมชายฝั่งกล้องจุลทรรศน์แบบกำลังขยายสูง 3 กระบอกตา995,000.00
สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ)ห้องปฏิบัติการวิจัยสิ่งแวดล้อมชายฝั่งเครื่องกลั่นน้ำ ขนาด 7 ลิตร182,756.00
สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ)ห้องปฏิบัติการวิจัยสิ่งแวดล้อมชายฝั่งเครื่องดูงานแบบกึ่ง 3 มิติ250,000.00
สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ)ห้องปฏิบัติการวิจัยสิ่งแวดล้อมชายฝั่งเครื่องถ่ายภาพดิจิตอลจากกล้องจุลทรรศน์386,000.00
สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ)ห้องปฏิบัติการวิจัยสิ่งแวดล้อมชายฝั่งเครื่องวัดคุณภาพน้ำ856,000.00
สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ)ห้องปฏิบัติการวิจัยสิ่งแวดล้อมชายฝั่งเครื่องวัดอนุภาคของแข็งของเหลวในดิน347,750.00
สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ)ห้องปฏิบัติการวิจัยสิ่งแวดล้อมชายฝั่งเครื่องวาดสภาพเสมือนจากกล้องจุลทรรศน์180,000.00
สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ)ห้องปฏิบัติการวิจัยสิ่งแวดล้อมชายฝั่งเครื่องเหวี่ยงตะกอน200,000.00
สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ)ห้องปฏิบัติการวิจัยสิ่งแวดล้อมชายฝั่งชุดวัดกระแสน้ำและทิศทางพร้อมอุปกรณ์989,964.00
สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ)ห้องปฏิบัติการวิจัยสิ่งแวดล้อมชายฝั่งหม้อนึ่งความดัน ขนาด 35 ลิตร110,000.00

Person

Person in Organization

Head of Research Unit

ดร. อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
Email: ffisurn@ku.ac.th
โทร. 0-2579-5576
Laboratory of Aquatic Animal Genetics (LAB22)
Member: 15 (Int: 4 Nisit: 11 Ext: 0)
Laboratory of Aquatic Animal Health Management (LAB23)
Member: 5 (Int: 1 Nisit: 4 Ext: 0)
ดร. อรประพันธ์ ส่งเสริม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาสัตวบาล
Email: agropp@ku.ac.th
โทร. 0-3435-1892 ต่อ107
สถานีวิจัยประมงกำแพงแสน (KFRS)
Member: 10 (Int: 9 Nisit: 1 Ext: 0)
ดร. นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาชีววิทยาประมง
Email: ffisntc@ku.ac.th
โทร. 0-2940-5695
ศูนย์วิจัยธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ABRC)
Member: 6 (Int: 4 Nisit: 2 Ext: 0)
นาย อลงกต อินทรชาติ, นักวิจัย
สถานีวิจัยประมงศรีราชา (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง)
Email: ffisagi@ku.ac.th
โทร. 0-3831-1379
สถานีวิจัยประมงศรีราชา (SFRS)
Member: 20 (Int: 20 Nisit: 0 Ext: 0)
ดร. อนงค์ จีรภัทร์, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาชีววิทยาประมง
Email: ffisanc@ku.ac.th
โทร. 0-2942-8701
ศูนย์วิจัยทรัพยากรชีวภาพสาหร่าย (ABR)
Member: 7 (Int: 3 Nisit: 4 Ext: 0)
ดร. เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
Email: ffisspm@ku.ac.th
โทร. 02-5614288 (641381)
กรุณาใส่ชื่อหน่วยปฏิบัติการวิจัย (-LAB21)
Member: 3 (Int: 1 Nisit: 2 Ext: 0)
นาย เดชา ดวงนามล, นักวิจัย
สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ)
Email: rdidcd@ku.ac.th
โทร. 077893119
ห้องปฏิบัติการวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ (RLF)
Member: 3 (Int: 3 Nisit: 0 Ext: 0)
นาย วีรกิจ จรเกตุ, นักวิจัย
สถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง)
Email: ffiswkj@ku.ac.th
โทร. 089-8821863
กรุณาใส่ชื่อหน่วยปฏิบัติการวิจัย (-LAB22)
Member: 2 (Int: 2 Nisit: 0 Ext: 0)
กรุณาใส่ชื่อหน่วยปฏิบัติการวิจัย (-LAB22)
Member: 2 (Int: 2 Nisit: 0 Ext: 0)
นาย สรณัฏฐ์ ศิริสวย, อาจารย์
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
Email: ffissns@ku.ac.th
โทร. 02-579-2924
ศุนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำ ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (FFC)
Member: 3 (Int: 3 Nisit: 0 Ext: 0)
นาย สหัส ราชเมืองขวาง, นักวิจัย
สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ)
Email: rdishr@ku.ac.th
โทร. 077-893119
ห้องปฏิบัติการวิจัยทรัพยากรและระบบนิเวศวิทยาประมง (FRFE)
Member: 3 (Int: 3 Nisit: 0 Ext: 0)
นางสาว เกศรินทร์ รามณี, นักวิจัย
สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ)
Email: kbckrr@ku.ac.th
โทร. 077-880297
ห้องปฏิบัติการวิจัยสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง (RCE)
Member: 3 (Int: 3 Nisit: 0 Ext: 0)
ดร. สุขกฤช นิมิตรกุล, อาจารย์
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
Email: ffisskn@ku.ac.th
โทร. -
หน่วยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเศรษกิจ (EAD)
Member: 5 (Int: 5 Nisit: 0 Ext: 0)

สำหรับ Resource

ภาควิชาชื่อ-สกุลProjectGrants#Research
Unit
#District
(m2)
#Equip#Equip Price
  Univ. ProjectExt. ProjectUniv. GrantsExt. Grants    
ภาควิชาการจัดการประมง- -000.00000.0000.00
ภาควิชาการจัดการประมงกังวาลย์ จันทรโชติ090.005,049,99500.0000.00
ภาควิชาการจัดการประมงกาญจนา พัฒธนานุรักษ์14120,000.002,660,00000.0000.00
ภาควิชาการจัดการประมงจิราภรณ์ ไตรศักดิ์772,160,000.00602,60000.0000.00
ภาควิชาการจัดการประมงจิราภัษ อัจจิมางกูร21217,200,000.0023,957,32500.0000.00
ภาควิชาการจัดการประมงพวงพิศ ปะกินำหัง000.00000.0000.00
ภาควิชาการจัดการประมงภัสสรา รัตนพิศิฏฐ์521,800,000.00106,28000.0000.00
ภาควิชาการจัดการประมงมณช์นิศาษ์ ศรีสมวงศ์8100.0014,825,82000.0000.00
ภาควิชาการจัดการประมงเมธี แก้วเนิน6140.0020,053,89700.0000.00
ภาควิชาการจัดการประมงรัตนา ชื่นภักดี000.00000.0000.00
ภาควิชาการจัดการประมงวรัณทัต ดุลยพฤกษ์0100.0030,861,04000.0000.00
ภาควิชาการจัดการประมงศันสนีย์ หวังวรลักษณ์8110.0011,776,95500.0000.00
ภาควิชาการจัดการประมงศิริสุดา จำนงทรง480.003,294,92500.0000.00
ภาควิชาการจัดการประมงสะเทื้อน ปิ่นน้อย000.00000.0000.00
ภาควิชาการจัดการประมงสุขุม เร้าใจ22300,000.0075,10000.0000.00
ภาควิชาการจัดการประมงสุพจน์ ทองนพคุณ000.00000.0000.00
ภาควิชาการจัดการประมงอุไรรัฒท์ เนตรหาญ870.004,888,30000.0000.00
ภาควิชาชีววิทยาประมงกาญจนภาชน์ ลิ่วมโนมนต์040.001,100,00000.0000.00
ภาควิชาชีววิทยาประมงเกรียงไกร สถาพรวานิชย์42480,000.0016,600,00000.0000.00
ภาควิชาชีววิทยาประมงจันทนา ไพรบูรณ์242211,885,000.0017,903,44300.0000.00
ภาควิชาชีววิทยาประมงจารุมาศ เมฆสัมพันธ์262113,300,000.0049,539,79900.0000.00
ภาควิชาชีววิทยาประมงชลอ ลิ้มสุวรรณ0260.0026,822,70000.0000.00
ภาควิชาชีววิทยาประมงชัชรี แก้วสุรลิขิต1064,700,000.0012,363,50000.0000.00
ภาควิชาชีววิทยาประมงณรงค์ วีระไวทยะ0340.0027,375,82900.0000.00
ภาควิชาชีววิทยาประมงณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่1372,540,000.008,562,54300.0000.00
ภาควิชาชีววิทยาประมงณัฐนันท์ สร้อยทรัพย์000.00000.0000.00
ภาควิชาชีววิทยาประมงโดมม์ ลิมปิวัฒน020.00717,60000.0000.00
ภาควิชาชีววิทยาประมงทวีศักดิ์ ทรงศิริกุล000.00000.0000.00
ภาควิชาชีววิทยาประมงธนิษฐา ทรรพนันทน์0100.0013,226,73300.0000.00
ภาควิชาชีววิทยาประมงธีระ เล็กชลยุทธ040.007,360,00000.0000.00
ภาควิชาชีววิทยาประมงนิติ ชูเชิด4641,600,000.00101,357,74710.0000.00
ภาควิชาชีววิทยาประมงประจิตร วงศ์รัตน์040.008,821,72900.0000.00
ภาควิชาชีววิทยาประมงประไพสิริ สิริกาญจน020.005,450,00000.0000.00
ภาควิชาชีววิทยาประมงประมาณ พรหมสุทธิรักษ์000.00000.0000.00
ภาควิชาชีววิทยาประมงปรัชญา มุสิกสินธร090.0040,700,42800.0000.00
ภาควิชาชีววิทยาประมงปรีชา สมมณี000.00000.0000.00
ภาควิชาชีววิทยาประมงพัชรี ครูขยัน24440,000.005,656,39200.0000.00
ภาควิชาชีววิทยาประมงไพลิน จิตรชุ่ม815700,000.0026,175,58000.0000.00
ภาควิชาชีววิทยาประมงรัศมี สร้อยวัฒนา000.00000.0000.00
ภาควิชาชีววิทยาประมงลัดดา วงศ์รัตน์030.009,651,32000.0000.00
ภาควิชาชีววิทยาประมงศิลป์ชัย มณีขัติย์030.00320,00000.0000.00
ภาควิชาชีววิทยาประมงส่งศรี มหาสวัสดิ์000.00000.0000.00
ภาควิชาชีววิทยาประมงสมหมาย เจนกิจการ2170.0037,164,24400.0000.00
ภาควิชาชีววิทยาประมงสันติ พ่วงเจริญ425555,000.0027,161,48500.0000.00
ภาควิชาชีววิทยาประมงสืบสิน สนธิรัตน010.00217,94000.0000.00
ภาควิชาชีววิทยาประมงสุธรรม สิทธิชัยเกษม000.00000.0000.00
ภาควิชาชีววิทยาประมงสุภาพ มงคลประสิทธิ์000.00000.0000.00
ภาควิชาชีววิทยาประมงสุรีย์ วิมลโลหการ000.00000.0000.00
ภาควิชาชีววิทยาประมงหทัยรัตน์ สุดตา213240,000.0017,266,33500.0000.00
ภาควิชาชีววิทยาประมงอนงค์ จีรภัทร์14233,610,000.0012,027,36010.0050.00
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมงกังสดาลย์ บุญปราบ0620.007,415,62800.0000.00
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมงจินตนา สมศรี010.0040,00000.0000.00
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมงจิราพร รุ่งเลิศเกรียงไกร9161,490,000.0019,034,83200.0000.00
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมงจีรภา หินซุย426280,000.004,494,60000.0000.00
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมงจีรวรรณ มณีโรจน์12112,020,000.007,202,59900.0000.00
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมงจุฑา มุกดาสนิท14302,120,000.0028,240,11600.0000.00
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมงชไมพร อักกาญจน์วาณิชย์000.00000.0000.00
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมงณัฐธร อินทวิวัฒน์000.00000.0000.00
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมงดวงเดือน วารีวะนิช030.00851,55500.0000.00
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมงทัสนี สรสุชาติ000.00000.0000.00
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมงนงนุช รักสกุลไทย040.003,795,83300.0000.00
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมงนวพร วรรณวิศาล090.004,066,70000.0000.00
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมงนันทิภา พันธุ์สวัสดิ์314337,500.0013,372,18900.0000.00
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมงปราณิศา เชื้อโพธิ์หัก020.00645,00000.0000.00
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมงปัทมา ระตะนะอาพร422270,000.0015,482,63400.0000.00
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมงเปรมวดี เทพวงศ์1082,080,000.001,746,60000.0000.00
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมงพงษ์เทพ วิไลพันธ์3170.0043,478,57200.0000.00
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมงมยุรี จัยวัฒน์040.005,343,81300.0000.00
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมงมัทนา แสงจินดาวงษ์060.00872,50000.0000.00
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมงเยาวภา ไหวพริบ10241,180,000.0011,084,75700.0000.00
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมงวรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์18224,240,000.0010,892,05100.0000.00
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมงวันชัย วรวัฒนเมธีกุล8264,560,000.0012,159,11600.0000.00
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมงอำนวย โชติญาณวงษ์000.00000.0000.00
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำฉัตรชัย ไทยทุ่งฉิน060.005,853,75900.0000.00
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชุมพล ศรีทอง441,080,000.003,273,20000.0000.00
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำณิชนันทน์ แมคมิลแลน691,110,000.008,695,33800.0000.00
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำธนาคม บัณฑิตวงศ์รัตน์000.00000.0000.00
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนนทวิทย์ อารีย์ชน21327,470,000.0053,364,99700.0000.00
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบุญกว้าง การุณ000.00000.0000.00
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ712790,000.0013,563,86100.0000.00
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ224910,050,225.0079,929,91600.0000.00
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำประวิทย์ สุรนีรนาถ000.00000.0000.00
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำพงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล0240.0040,836,84400.0000.00
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำพรรษา ถมยา20400,000.00000.0000.00
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำพัฒนพล ขยันสำรวจ84450,000.0016,505,00000.0000.00
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำยนต์ มุสิก030.003,379,00000.0000.00
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์551,690,000.006,143,33400.0000.00
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำวราห์ เทพาหุดี14283,200,000.0053,294,51000.0000.00
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำวิชิต เสมาชัย50830,000.00000.0000.00
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำวิทย์ ธารชลานุกิจ0110.0092,334,62500.0000.00
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเวียง เชื้อโพธิ์หัก000.00000.0000.00
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสรณัฏฐ์ ศิริสวย313370,000.0026,176,13111,223.261214,679.12
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสาทิต ฉัตรชัยพันธ์010.001,931,55000.0000.00
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสุขกฤช นิมิตรกุล4200.0070,960,06810.0000.00
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสุชาติ อิงธรรมจิตร์0100.009,979,48000.0000.00
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสุทิน สมบูรณ์941,280,000.00277,00000.0000.00
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสุนทราภรณ์ ลิ่มสกุล20210,000.00000.0000.00
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสุบรรณ เสถียรจิตร010.002,013,00000.0000.00
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสุภาวดี พุ่มพวง32725,470,000.0013,987,54000.0000.00
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสุริยัน ธัญกิจจานุกิจ2198,980,000.005,408,38600.0000.00
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอรพร หมื่นพล6122,150,000.002,360,00000.0000.00
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอรพินท์ จินตสถาพร13611,735,000.0039,087,51200.0000.00
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอิสริยา วุฒิสินธุ์2201,000,000.0030,815,71400.0000.00
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอุทัยรัตน์ ณ นคร303692,112,000.00145,610,52120.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลจรวย สุขแสงจันทร์7132,400,000.0029,948,18400.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลจิตติมา อายุตตะกะ854,100,000.0053,481,20000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลจิตราภรณ์ ฟักโสภา6171,500,000.0030,306,76800.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลจินตนา สและน้อย6111,560,000.004,689,10000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลเฉลิมวิไล ชื่นศรี000.00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลชัยชาญ มหาสวัสดิ์010.00180,00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลชาคริต เรืองสอน020.0011,529,41200.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลเชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์333423,930,000.00106,640,32010.0010.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลธนัสพงษ์ โภควนิช040.0013,739,01000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์0160.0065,011,41700.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลธีระพงศ์ ด้วงดี6125,060,000.0030,362,85500.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลนภาขวัญ แหวนเพชร26400,000.0029,016,10000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลประจวบ หลำอุบล020.0012,200,00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลปริญญา ลิมป์วิริยะกุล050.003,509,68400.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลพันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์30135,460,000.00640,00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลมณฑล อนงค์พรยศกุล523380,000.0016,330,80200.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลเยาวลักษณ์ มั่นธรรม67930,000.0018,122,84400.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลวชิระ ใจงาม060.00280,00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลวันทนา อยู่สุข000.00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลวิชิต ศรีมุกดา000.00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลศรัณย์ เพ็ชร์พิรุณ24620,000.002,614,20400.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลสนธยา ผุยน้อย010.00100,00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลสัจจา ยืนยง000.00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลสุจินต์ ดีแท้000.00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลสุชาย วรชนะนันท์0450.0095,590,57600.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลสุนันท์ ภัทรจินดา824,100,000.009,000,00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลหมั่น โพธิ์วิจิตร000.00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลอนุกรณ์ บุตรสันติ์314750,000.0010,281,10000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลอุดม สิทธิภู่ประเสริฐ000.00000.0000.00
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำประดับ (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)สหภพ ดอกแก้ว1772,669,000.008,983,02000.0000.00
สถานีวิจัยประมงกำแพงแสน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง)กิดา รีเจริญ000.00000.0000.00
สถานีวิจัยประมงกำแพงแสน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง)ชญานิษฐ์ สุนทระ000.00000.0000.00
สถานีวิจัยประมงกำแพงแสน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง)ณัฐพงษ์ ปานขาว080.0022,448,64000.0000.00
สถานีวิจัยประมงกำแพงแสน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง)ปณิธาน แก้วจันทวี12141,400,000.009,085,59600.0000.00
สถานีวิจัยประมงกำแพงแสน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง)วรรณี ชิวปรีชา0130.0019,604,89600.0000.00
สถานีวิจัยประมงกำแพงแสน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง)สิริพร วรรณชาติ030.002,153,67000.0000.00
สถานีวิจัยประมงกำแพงแสน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง)สุกัญญา รัตนทับทิมทอง0410.0078,709,79000.0000.00
สถานีวิจัยประมงกำแพงแสน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง)สุชาติ อิงธรรมจิตร์0100.009,979,48000.0000.00
สถานีวิจัยประมงกำแพงแสน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง)สุวินัย ปานขาว000.00000.0000.00
สถานีวิจัยประมงกำแพงแสน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง)อรประพันธ์ ส่งเสริม0230.0060,619,44910.0000.00
สถานีวิจัยประมงกำแพงแสน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง)อรรถวุฒิ พลายบุญ0160.0014,893,30600.0000.00
สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง)เทพบุตร เวชกามา060.00155,00000.0000.00
สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง)ปณิธาน แก้วจันทวี12141,400,000.009,085,59600.0000.00
สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง)รัชกร เฮงสกุล (อรชุน)000.00000.0000.00
สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง)ลิขิต ชูชิต2295,550,000.001,831,90000.0000.00
สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง)วาสนา อากรรัตน์6151,440,000.0010,857,82000.0000.00
สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง)วิไลวรรณ (ซ้ำ) สอนประสม000.00000.0000.00
สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง)วิไลวรรณ สอนประสม (ยังพลขันธ์)000.00000.0000.00
สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง)วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม7255,000,000.0022,827,82000.0000.00
สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง)สุขกฤช นิมิตรกุล4200.0070,960,06810.0000.00
สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง)อัมพร บัวที1011,460,000.0010,00000.0000.00
สถานีวิจัยประมงศรีราชา (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง)กนกวรรณ ขาวด่อน931,500,000.002,688,76000.0000.00
สถานีวิจัยประมงศรีราชา (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง)จำลอง โตอ่อน000.00000.0000.00
สถานีวิจัยประมงศรีราชา (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง)เฉลิมชัย อยู่สำราญ30240,000.00000.0000.00
สถานีวิจัยประมงศรีราชา (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง)นิติพัฒน์ พลอยประดับ70560,000.00000.0000.00
สถานีวิจัยประมงศรีราชา (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง)พลอยณิศา ชูไกรพินิจ000.00000.0000.00
สถานีวิจัยประมงศรีราชา (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง)สาโรจน์ เริ่มดำริห์651,040,000.0010,653,76000.0000.00
สถานีวิจัยประมงศรีราชา (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง)อรรถวุฒิ กันทะวงศ์1652,060,000.003,540,36000.0000.00
สถานีวิจัยประมงศรีราชา (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง)อลงกต อินทรชาติ2284,420,000.0031,397,02210.00110.00
สถานีวิจัยประมงศรีราชา (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง)อศิรวัฒน์ ปรีชา51200,000.0050,00000.0000.00
สถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง)ธนพัฒน โสมาศรี000.00000.0000.00
สถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง)นฤชล ภัทราปัญญาวงศ์41700,000.0086,25000.0000.00
สถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง)วีรกิจ จรเกตุ881,500,000.0027,904,44920.00280.00
สถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง)ศิริรัตน์ หมวกใหม่71940,000.00741,05000.0000.00
สถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง)ศุภชัย สัมมาวุฒธิ010.00125,00000.0000.00
สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ)เกศรินทร์ รามณี41600,000.00629,8001400.00124,800.00
สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ)จรรตกร รอดอยู่1917,734,800.00629,80000.0000.00
สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ)ณัฐชพร ทองดอนแช่ม000.00000.0000.00
สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ)เดชา ดวงนามล30279,144,000.0014,942,8581400.00124,800.00
สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ)เตือนใจ ปิยัง901,830,000.00000.0000.00
สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ)ปิยะวัฒน์ พรหมรักษา451,180,000.0017,197,30600.0000.00
สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ)วิสัย คงแก้ว215380,000.007,083,22000.0000.00
สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ)สมโภชน์ นิ้มสันติเจริญ020.0037,450,00000.0000.00
สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ)สหัส ราชเมืองขวาง9131,860,000.005,370,6181400.0031,200.00
สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ)สาคร จันทร์มา913,090,000.00960,00000.0000.00
สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ)สุรินทร์ภรณ์ ศรีอินทร์9152,560,000.0019,417,75800.0000.00
สำนักงานเลขานุการกำจัด รื่นเริงดี10162,650,000.005,075,00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการประคุณ ศาลิกร030.007,860,00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการปราณี เปียธัญญา000.00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการมานพ มิตรสมหวัง000.00000.0000.00

สำหรับ Output

ภาควิชาชื่อ-สกุลJournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant &
Animal Regis.
And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
  Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
ภาควิชาการจัดการประมง- -0000000000000
ภาควิชาการจัดการประมงกังวาลย์ จันทรโชติ3000000000000
ภาควิชาการจัดการประมงกาญจนา พัฒธนานุรักษ์0022000000000
ภาควิชาการจัดการประมงจิราภรณ์ ไตรศักดิ์2511000000000
ภาควิชาการจัดการประมงจิราภัษ อัจจิมางกูร052121000000000
ภาควิชาการจัดการประมงพวงพิศ ปะกินำหัง0000000000000
ภาควิชาการจัดการประมงภัสสรา รัตนพิศิฏฐ์0000003300000
ภาควิชาการจัดการประมงมณช์นิศาษ์ ศรีสมวงศ์321313000000000
ภาควิชาการจัดการประมงเมธี แก้วเนิน742222000000000
ภาควิชาการจัดการประมงรัตนา ชื่นภักดี0000000000000
ภาควิชาการจัดการประมงวรัณทัต ดุลยพฤกษ์0044000000000
ภาควิชาการจัดการประมงศันสนีย์ หวังวรลักษณ์211919000000000
ภาควิชาการจัดการประมงศิริสุดา จำนงทรง1122000000000
ภาควิชาการจัดการประมงสะเทื้อน ปิ่นน้อย0000000000000
ภาควิชาการจัดการประมงสุขุม เร้าใจ0655110000000
ภาควิชาการจัดการประมงสุพจน์ ทองนพคุณ0000000000000
ภาควิชาการจัดการประมงอุไรรัฒท์ เนตรหาญ221717000000000
ภาควิชาชีววิทยาประมงกาญจนภาชน์ ลิ่วมโนมนต์5000000000000
ภาควิชาชีววิทยาประมงเกรียงไกร สถาพรวานิชย์16011000000000
ภาควิชาชีววิทยาประมงจันทนา ไพรบูรณ์1781919000000000
ภาควิชาชีววิทยาประมงจารุมาศ เมฆสัมพันธ์16106262000000000
ภาควิชาชีววิทยาประมงชลอ ลิ้มสุวรรณ16205353000000000
ภาควิชาชีววิทยาประมงชัชรี แก้วสุรลิขิต641313000000000
ภาควิชาชีววิทยาประมงณรงค์ วีระไวทยะ2377000000000
ภาควิชาชีววิทยาประมงณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่39022000000000
ภาควิชาชีววิทยาประมงณัฐนันท์ สร้อยทรัพย์0000000000000
ภาควิชาชีววิทยาประมงโดมม์ ลิมปิวัฒน0000000000000
ภาควิชาชีววิทยาประมงทวีศักดิ์ ทรงศิริกุล0000000000000
ภาควิชาชีววิทยาประมงธนิษฐา ทรรพนันทน์1471414000000000
ภาควิชาชีววิทยาประมงธีระ เล็กชลยุทธ2000000000000
ภาควิชาชีววิทยาประมงนิติ ชูเชิด19305454000000000
ภาควิชาชีววิทยาประมงประจิตร วงศ์รัตน์2011000000000
ภาควิชาชีววิทยาประมงประไพสิริ สิริกาญจน0111000000000
ภาควิชาชีววิทยาประมงประมาณ พรหมสุทธิรักษ์0000000000000
ภาควิชาชีววิทยาประมงปรัชญา มุสิกสินธร10011000000000
ภาควิชาชีววิทยาประมงปรีชา สมมณี0000000000000
ภาควิชาชีววิทยาประมงพัชรี ครูขยัน0300000000000
ภาควิชาชีววิทยาประมงไพลิน จิตรชุ่ม441111000000000
ภาควิชาชีววิทยาประมงรัศมี สร้อยวัฒนา0000000000000
ภาควิชาชีววิทยาประมงลัดดา วงศ์รัตน์7244000000000
ภาควิชาชีววิทยาประมงศิลป์ชัย มณีขัติย์2022000000000
ภาควิชาชีววิทยาประมงส่งศรี มหาสวัสดิ์211111000000000
ภาควิชาชีววิทยาประมงสมหมาย เจนกิจการ3022000000000
ภาควิชาชีววิทยาประมงสันติ พ่วงเจริญ231414000000000
ภาควิชาชีววิทยาประมงสืบสิน สนธิรัตน0000000000000
ภาควิชาชีววิทยาประมงสุธรรม สิทธิชัยเกษม0000000000000
ภาควิชาชีววิทยาประมงสุภาพ มงคลประสิทธิ์0000000000000
ภาควิชาชีววิทยาประมงสุรีย์ วิมลโลหการ0000000000000
ภาควิชาชีววิทยาประมงหทัยรัตน์ สุดตา0011000000000
ภาควิชาชีววิทยาประมงอนงค์ จีรภัทร์3481515000000000
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมงกังสดาลย์ บุญปราบ1572929224400000
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมงจินตนา สมศรี0000002200000
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมงจิราพร รุ่งเลิศเกรียงไกร661414000000000
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมงจีรภา หินซุย1344000000000
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมงจีรวรรณ มณีโรจน์4377000000000
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมงจุฑา มุกดาสนิท111010000000000
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมงชไมพร อักกาญจน์วาณิชย์1000000000000
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมงณัฐธร อินทวิวัฒน์0000000000000
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมงดวงเดือน วารีวะนิช2155000000000
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมงทัสนี สรสุชาติ0000000000000
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมงนงนุช รักสกุลไทย11488000000000
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมงนวพร วรรณวิศาล0000000000000
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมงนันทิภา พันธุ์สวัสดิ์2166000000000
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมงปราณิศา เชื้อโพธิ์หัก2000000000000
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมงปัทมา ระตะนะอาพร6077000000000
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมงเปรมวดี เทพวงศ์2277000000000
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมงพงษ์เทพ วิไลพันธ์1931212000000000
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมงมยุรี จัยวัฒน์6211000000000
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมงมัทนา แสงจินดาวงษ์6222220000000
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมงเยาวภา ไหวพริบ591010000000000
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมงวรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์13733000000000
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมงวันชัย วรวัฒนเมธีกุล15999000000000
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมงอำนวย โชติญาณวงษ์0000000000000
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำฉัตรชัย ไทยทุ่งฉิน3177000000000
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชุมพล ศรีทอง7133000000000
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำณิชนันทน์ แมคมิลแลน4000000000000
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำธนาคม บัณฑิตวงศ์รัตน์2000000000000
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนนทวิทย์ อารีย์ชน4444141000000000
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบุญกว้าง การุณ0000000000000
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ1011717003300000
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ4853030000000000
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำประวิทย์ สุรนีรนาถ0000000000000
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำพงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล271919000000000
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำพรรษา ถมยา0000000000000
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำพัฒนพล ขยันสำรวจ18000000000000
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำยนต์ มุสิก21333000000000
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์1231515000000000
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำวราห์ เทพาหุดี1371818004400000
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำวิชิต เสมาชัย0033000000000
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำวิทย์ ธารชลานุกิจ6544000000000
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเวียง เชื้อโพธิ์หัก0000000000000
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสรณัฏฐ์ ศิริสวย1144000000000
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสาทิต ฉัตรชัยพันธ์7011000000000
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสุขกฤช นิมิตรกุล2000000000000
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสุชาติ อิงธรรมจิตร์2622000000000
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสุทิน สมบูรณ์0166000000000
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสุนทราภรณ์ ลิ่มสกุล0066000000000
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสุบรรณ เสถียรจิตร0122000000000
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสุภาวดี พุ่มพวง35222000000000
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสุริยัน ธัญกิจจานุกิจ1991414000000000
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอรพร หมื่นพล1433001100000
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอรพินท์ จินตสถาพร2752929003300000
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอิสริยา วุฒิสินธุ์6477000000000
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอุทัยรัตน์ ณ นคร6721111000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลจรวย สุขแสงจันทร์931313000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลจิตติมา อายุตตะกะ20044000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลจิตราภรณ์ ฟักโสภา2499000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลจินตนา สและน้อย181066000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลเฉลิมวิไล ชื่นศรี0000000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลชัยชาญ มหาสวัสดิ์1122000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลชาคริต เรืองสอน1011000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลเชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์2722626000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลธนัสพงษ์ โภควนิช5011000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์212222000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลธีระพงศ์ ด้วงดี5255000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลนภาขวัญ แหวนเพชร101313000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลประจวบ หลำอุบล1000000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลปริญญา ลิมป์วิริยะกุล4011000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลพันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์325555000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลมณฑล อนงค์พรยศกุล1332424110000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลเยาวลักษณ์ มั่นธรรม3099000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลวชิระ ใจงาม201111000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลวันทนา อยู่สุข2000000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลวิชิต ศรีมุกดา0000000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลศรัณย์ เพ็ชร์พิรุณ7033000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลสนธยา ผุยน้อย0011000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลสัจจา ยืนยง0000000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลสุจินต์ ดีแท้0000000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลสุชาย วรชนะนันท์932626000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลสุนันท์ ภัทรจินดา2399000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลหมั่น โพธิ์วิจิตร0000000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลอนุกรณ์ บุตรสันติ์5161111000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลอุดม สิทธิภู่ประเสริฐ0000000000000
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำประดับ (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)สหภพ ดอกแก้ว3311000000000
สถานีวิจัยประมงกำแพงแสน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง)กิดา รีเจริญ0000000000000
สถานีวิจัยประมงกำแพงแสน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง)ชญานิษฐ์ สุนทระ2000000000000
สถานีวิจัยประมงกำแพงแสน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง)ณัฐพงษ์ ปานขาว0100000000000
สถานีวิจัยประมงกำแพงแสน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง)ปณิธาน แก้วจันทวี2222000000000
สถานีวิจัยประมงกำแพงแสน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง)วรรณี ชิวปรีชา0077000000000
สถานีวิจัยประมงกำแพงแสน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง)สิริพร วรรณชาติ0000000000000
สถานีวิจัยประมงกำแพงแสน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง)สุกัญญา รัตนทับทิมทอง412121000000000
สถานีวิจัยประมงกำแพงแสน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง)สุชาติ อิงธรรมจิตร์2622000000000
สถานีวิจัยประมงกำแพงแสน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง)สุวินัย ปานขาว0100000000000
สถานีวิจัยประมงกำแพงแสน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง)อรประพันธ์ ส่งเสริม452222000000000
สถานีวิจัยประมงกำแพงแสน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง)อรรถวุฒิ พลายบุญ021111000000000
สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง)เทพบุตร เวชกามา0655000000000
สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง)ปณิธาน แก้วจันทวี2222000000000
สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง)รัชกร เฮงสกุล (อรชุน)0000000000000
สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง)ลิขิต ชูชิต271212000000000
สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง)วาสนา อากรรัตน์7191313000000000
สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง)วิไลวรรณ (ซ้ำ) สอนประสม0000000000000
สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง)วิไลวรรณ สอนประสม (ยังพลขันธ์)0011000000000
สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง)วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม8241717000000000
สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง)สุขกฤช นิมิตรกุล2000000000000
สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง)อัมพร บัวที0222000000000
สถานีวิจัยประมงศรีราชา (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง)กนกวรรณ ขาวด่อน001616000000000
สถานีวิจัยประมงศรีราชา (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง)จำลอง โตอ่อน0011000000000
สถานีวิจัยประมงศรีราชา (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง)เฉลิมชัย อยู่สำราญ0077000000000
สถานีวิจัยประมงศรีราชา (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง)นิติพัฒน์ พลอยประดับ0044000000000
สถานีวิจัยประมงศรีราชา (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง)พลอยณิศา ชูไกรพินิจ0000000000000
สถานีวิจัยประมงศรีราชา (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง)สาโรจน์ เริ่มดำริห์0077110000000
สถานีวิจัยประมงศรีราชา (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง)อรรถวุฒิ กันทะวงศ์111818000000000
สถานีวิจัยประมงศรีราชา (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง)อลงกต อินทรชาติ1188110000000
สถานีวิจัยประมงศรีราชา (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง)อศิรวัฒน์ ปรีชา0133000000000
สถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง)ธนพัฒน โสมาศรี0000000000000
สถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง)นฤชล ภัทราปัญญาวงศ์0044000000000
สถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง)วีรกิจ จรเกตุ2044000000000
สถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง)ศิริรัตน์ หมวกใหม่0000000000000
สถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง)ศุภชัย สัมมาวุฒธิ0000000000000
สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ)เกศรินทร์ รามณี0033000000000
สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ)จรรตกร รอดอยู่0111000000000
สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ)ณัฐชพร ทองดอนแช่ม0000000000000
สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ)เดชา ดวงนามล351212000000000
สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ)เตือนใจ ปิยัง0011000000000
สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ)ปิยะวัฒน์ พรหมรักษา1022000000000
สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ)วิสัย คงแก้ว0033000000000
สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ)สมโภชน์ นิ้มสันติเจริญ2000000000000
สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ)สหัส ราชเมืองขวาง3133000000000
สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ)สาคร จันทร์มา0000000000000
สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ)สุรินทร์ภรณ์ ศรีอินทร์2244000000000
สำนักงานเลขานุการกำจัด รื่นเริงดี0033000000000
สำนักงานเลขานุการประคุณ ศาลิกร0300000000000
สำนักงานเลขานุการปราณี เปียธัญญา0000000000000
สำนักงานเลขานุการมานพ มิตรสมหวัง0000000000000