API Result

Server URL

https://research.ku.ac.th/kurdi-api/api/v1/

Endpoint URL
API URL

URL: https://research.ku.ac.th/kurdi-api/api/v1/projects/20176010312000

Result
{
  "totalResult": 1,
  "startPage": 1,
  "itemsPerPage": 1,
  "entry": [
    {
      "projectDetail": {
        "forestUrl": "https://research.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=6010312000&BudgetYear=2017",
        "projectID": "20176010312000",
        "projectName": "การศึกษาแนวทางการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไม้สัก",
        "projectNameEn": "Study of Logistics and Supply Chain Management of Teak Wood Products Industry",
        "source": {
          "name": "ทุนอุดหนุนวิจัยมก.",
          "type": "Internal"
        },
        "budget": 160000,
        "organization": {
          "orgID": "010405",
          "name": "ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์"
        },
        "type": "โครงการเดี่ยว",
        "budgetYear": "2017",
        "startYear": "2017",
        "endYear": "2018",
        "head": "ดร.ปิยวัตน์ ดิลกสัมพันธ์, อาจารย์",
        "team": [
          {
            "sequence": 1,
            "researcherID": "400163",
            "prefix": "ดร.",
            "researcherName": "ปิยวัตน์ ดิลกสัมพันธ์",
            "academicPosition": "อาจารย์",
            "position": "หัวหน้าชุดโครงการ",
            "type": "Internal Researcher",
            "workRatio": 60
          },
          {
            "sequence": 2,
            "researcherID": "580162",
            "prefix": "ดร.",
            "researcherName": "สุรัสวดี อรุณวรากรณ์",
            "academicPosition": "ผู้ช่วยศาสตราจารย์",
            "position": "ผู้ร่วมวิจัย",
            "type": "Internal Researcher",
            "workRatio": 40
          }
        ],
        "category": "โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์",
        "background": "ไม้สักถือเป็นไม้เศรษฐกิจที่ได้รับความนิยมในการนำมาใช้ในการก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์ รวมถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆ ด้วยเหตุที่เป็นไม้ที่มีความทนทานต่อการเข้าทำลายของแมลง และมีเนื้อไม้ที่ใส่กลบตบแต่งง่าย จึงมีผู้นำไปใช้ในการผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก จึงเป็นที่ต้องการอย่างมากในอุตสาหกรรมที่ใช้ไม่เป็นวัตถุดิบ อย่างไรก็ตามวัตถุดิบที่ป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมไม้สักนั้นยังคงมีปริมาณไม้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค ด้วยที่ไม้สักได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นไม้หวงห้าม การตัดฟันมาใช้ประโยชน์ต้องได้รับอนุญาต ส่งผลให้มีผู้ประกอบการที่จะลงทุนในการปลูกสร้างสวนป่ามีเพียงน้อยราย อีกทั้งไม้สักมีรอบตัดฟันที่ยาวนาน ถึง 30 ปี จึงทำให้มีเกษตรกรที่สนใจลงทุนเป็นจำนวนน้อย ด้วยสาเหตุดังกล่าวจึงส่งผลให้ราคาไม้สักที่เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไม้สักมีราคาสูงไปด้วย\r\n\r\nองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ถือเป็นองค์กรหลักที่ดำเนินการลงทุนในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไม้สักอย่างครบวงจรตั้งแต่การปลูกสวนป่าจนถึงการจัดตั้งโรงงานแปรรูปไม้สักเพื่อจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงเป็นแหล่งวัตถุดิบสำคัญที่ป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ใช้ไม้สักเป็นวัตถุดิบ อย่างไรก็ตามจากการศึกษาเบื้องต้นพบว่า กิจกรรมการทำไม้ที่จะนำไม้ออกจากป่ามาสู่ตลาดยังคงใช้เทคโนโลยีที่ดัดแปลงมาจากการทำไม้จากป่าธรรมชาติในอดีต รวมถึงการดัดแปลงวิธีการ เครื่องมือ และเครื่องจักรในการทำไม้ตามความสอดคล้องต่อสภาพเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยที่เครื่องมือเครื่องจักรในการทำไม้นั้น ส่วนใหญ่ต้องพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศ และมีมูลค่าสูงมากที่จะลงทุน ซึ่งกิจกรรมการทำไม้นั้นถือเป็นองค์ประกอบสำคัญในอุตสาหกรรมไม้สักที่ถือเป็นกิจกรรมที่มีส่วนแบ่งในเรื่องของต้นทุนมากกว่าครึ่งหนึ่งของการลงทุนในการปลูกสร้างสวนป่าไม้สัก จึงถือเป็นสาเหตุสำคัญที่ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์จากไม้สักในท้องตลาดมีราคาที่สูงในอีกทางหนึ่งด้วย\r\n\r\nกระบวนการในการทำไม้สัก เริ่มต้นตั้งแต่ขั้นตอนการล้มไม้ การชักลากถอนตอ การหมายวัดตัดทอน การขนส่งตอนป่า และการขนส่งระยะไกลไปสู่โรงงานหรือตลาดกลาง ในแต่ละขั้นตอนมีวิธีการดำเนินการที่แตกต่างกันออกไปตามสภาพของแรงงาน และความพร้อมของเครื่องมือเครื่องจักร รวมไปถึงสภาพพื้นที่ปลูกสวนป่าไม้สัก มักอยู่ในพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นเขา จึงส่งผลให้การดำเนินการมีความหลากหลาย และค่อนข้างยากที่จะระบุระบบการทำไม้ที่แน่นอน จึงถือเป็นเหตุปัจจัยสำคัญต่อการกำหนดต้นทุนในการทำไม้ ดังนั้นหากได้มีการศึกษาถึงรูปแบบของโครงสร้างของระบบการทำไม้เพื่อให้เกิดความเข้าใจในขั้นตอนการทำงานในแต่ละขั้นตอน รวมถึงรูปแบบและต้นทุนที่ถูกใช้ในกิจกรรมการทำไม้ในแต่ละขั้นตอน โดยทำการศึกษาโซ่อุปทานของอุตสากรรมผลิตภัณฑ์ไม้สัก รวมถึงการวิเคราะห์กิจกรรมด้านโลจิสติกส์ในแต่ละกระบวนของการทำไม้ ซึ่งน่าจะทำให้เห็นถึงปัญหาในการทำงาน เพื่อที่จะได้วิเคราะห์หาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการในการทำไม้ให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อต้นทุนที่ใช้ในการทำไม้ต่อไป\r\n",
        "objective": "1)\tศึกษาโครงสร้างการเชื่อมโยงโซ่อุปทานและระบบโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไม้สัก\r\n2)\tวิเคราะห์ต้นทุนและปัญหาด้านกระบวนการของระบบโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไม้สัก\r\n3)\tเสนอแนวทางพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการระบบโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไม้สัก\r\n",
        "abstract": "\tการศึกษาแนวทางการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไม้สัก มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาโครงสร้างการเชื่อมโยงโซ่อุปทานและระบบโลจิสติกส์ วิเคราะห์ต้นทุนและปัญหาด้านกระบวนการ และเสนอแนวทางพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการระบบโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไม้สัก ดำเนินการรวบรวมข้อมูล ด้วยการตรวจเอกสาร การสังเกต และการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยใช้กรณีศึกษาจากสวนป่าไม้สัก จำนวน 3 สวนป่า อันประกอบด้วย สวนป่าวังชิ้น สวนป่าขุนแม่คำมี และสวนป่าแม่แฮด ภายใต้การดูแลของอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไม้สักในจังหวัดแพร่\r\n\tผลการศึกษาทำให้ทราบถึงโครงสร้างของโซ่อุปทานด้านผู้ใช้ประโยชน์ ประกอบด้วย สวนป่า โรงเลื่อย สหกรณ์ ผู้ค้าไม้ โรงงานเฟอร์นิเจอร์ ผู้ค้าไม้รายย่อย ผู้ค้าเฟอร์นิเจอร์รายย่อย บริษัทพลังงาน/โรงไฟฟ้า โรงงานอัดถ่านก้อน และประชาชนทั่วไป โครงสร้างด้านผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย ต้นสัก ลำต้น ปลาย/กิ่ง ไม้ท่อน ไม้ตกเกรด ไม้แปรรูป ไม้อัดประสาน เฟอร์นิเจอร์ ผลิตภัณฑ์ไม้สักขนาดเล็ก ขี้เลื่อย และเศษไม้ สำหรับการศึกษาขั้นตอนการดำเนินงานของโครงสร้างของโซ่อุปทาน ได้ดำเนินการ ได้ศึกษา ใน 3 ส่วน ได้แก่ 1) สวนป่า ได้ทราบขั้นตอนการดำเนินงานของสวนป่า การประมูลไม้และการจำหน่ายตรงไม้สักของสวนป่า 2) โรงเลื่อย ได้ทราบขั้นตอนการติดต่อประสานกับสวนป่า การดำเนินงานของโรงเลื่อยและการแปรรูป และ 3) สหกรณ์ ได้ทราบขั้นตอนการดำเนินงานของสหกรณ์โดยรวม สำหรับการศึกษาต้นทุนการจัดการโลจิสติกส์และอุปทาน ในส่วนของสวนป่า ประกอบด้วยต้นทุนในขั้นตอน หมายคัดเลือก โค่นล้ม ชักลาก รวมหมอน หมายวัดตัดทอน และเผ้ารักษาไม้ รวมในอัตราระหว่าง 1,050-1,100 บาท/ลบ.ม. ในส่วนของโรงเลื่อยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มีต้นทุนตลอดกระบวนการ ตั้งแต่การคัดเกรด เปิดปีกไม้ เลื่อยสายพาน ตัดตามขนาด คัดแยกคุณภาพ นับจำนวน อบแห้ง และลงบัญชี ในอัตรา 643.98 บาท/ลบ.ฟ. การศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไม้สักนั้น ทางด้านการไหลของผลิตภัณฑ์ไม้สัก พบปัญหาหลักมาจากนโยบายและกฎหมาย จำเป็นที่ต้องดำเนินการวิเคราะห์และปรับเปลี่ยนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับให้เหมาะสม รัดกุมและเป็นปัจจุบัน ปัญหาความยุ่งยากในการทวนสอบไม้ท่อน การแปรรูปเศษไม้ปลายไม้ เครื่องจักรกล จำเป็นต้องจัดหาหรือพัฒนาเทคโนยีใหม่ๆ มาสนับสนุน ทางด้านการไหลของข้อมูล พบว่าปัญหามาจากการขาดการประสานงาน ความซ้ำซ้อนในการดำเนินงานด้านเอกสาร ระบบบัญชีที่ขาดความทันสมัย มีความจำเป็นในการวิเคราะห์ ออกแบบกระบวนการ รวมถึงพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพ ด้านชุมชน พบปัญหาความเข้าใจในการรวมกลุ่มของชุมชนในรูปของสหกรณ์แปรรูปไม้ ความไม่มั่นใจในการลงทุนปลูกสร้างสวนป่าของภาคเอกชน จึงมีความจำเป็นที่ภาครัฐจะต้องให้ความรู้ความเข้าใจและหามาตรการในการสร้างความมั่นใจ ด้านการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ไม้สัก พบว่า ขาดเทคโนโลยีการแปรรูปสำหรับผู้ผลิตรายย่อย ความเข้าใจที่แท้จริงด้านความต้องการของตลาด การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้หลากหลาย และกดราคาของพ่อค้าคนกลาง จำเป็นที่ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการแก้ปัญหาในภาพรวม\r\n",
        "referenceUrl": "",
        "status": "Closed"
      },
      "outputs": [
        {
          "output": {
            "forestUrl": "https://research.ku.ac.th/forest/Publish.aspx?PublishID=32782",
            "outputID": "1-1-32782",
            "referenceProjectID": "20176010312000",
            "title": "Study of Logistics and Supply Chain Management of Teak Wood Products Industry in the northern part of Thailand",
            "source": "Kasetsart Journal of Social Sciences",
            "class": "International",
            "yearStart": "2021",
            "monthStart": "10",
            "yearEnd": "2021",
            "monthEnd": "12",
            "volume": "42",
            "issue": "4",
            "pageStart": "703",
            "pageEnd": "714",
            "issn": "24523151",
            "doi": "10.34044/j.kjss.2021.42.4.01",
            "type": "Journal",
            "authors": [
              {
                "sequence": 1,
                "researcherID": "400163",
                "prefix": "Dr.",
                "firstname": "Piyawat",
                "lastname": "Diloksumpun",
                "academicPosition": "Lecturer",
                "fullName": "Piyawat Diloksumpun",
                "orgID": "010405",
                "campusNameEn": "Bangkhen Campus",
                "facultyName": "Faculty of Forestry",
                "departmentName": "Dept. of Forest Engineering",
                "image": "400163.jpg",
                "imageUrl": "https://research.ku.ac.th/forest/ForestImages/Picture/Person/",
                "authorType": "Internal",
                "isResponsible": false
              },
              {
                "sequence": 2,
                "researcherID": "580162",
                "prefix": "Dr.",
                "firstname": "SURATWADEE",
                "lastname": "ARUNWARAKORN",
                "academicPosition": "Assistant Professor",
                "fullName": "SURATWADEE ARUNWARAKORN",
                "orgID": "010209",
                "campusNameEn": "Bangkhen Campus",
                "facultyName": "Faculty of Agriculture",
                "departmentName": "Dept. of Farm Mechanics",
                "image": "580162.jpg",
                "imageUrl": "https://research.ku.ac.th/forest/ForestImages/Picture/Person/",
                "authorType": "Internal",
                "isResponsible": true
              }
            ]
          }
        },
        {
          "output": {
            "forestUrl": "https://research.ku.ac.th/forest/Publish.aspx?PublishID=32782",
            "outputID": "1-1-32782",
            "referenceProjectID": "20176010312000",
            "title": "Study of Logistics and Supply Chain Management of Teak Wood Products Industry in the northern part of Thailand",
            "source": "Kasetsart Journal of Social Sciences",
            "class": "International",
            "yearStart": "2021",
            "monthStart": "10",
            "yearEnd": "2021",
            "monthEnd": "12",
            "volume": "42",
            "issue": "4",
            "pageStart": "703",
            "pageEnd": "714",
            "issn": "24523151",
            "doi": "10.34044/j.kjss.2021.42.4.01",
            "type": "Journal",
            "authors": [
              {
                "sequence": 1,
                "researcherID": "400163",
                "prefix": "ดร.",
                "firstname": "ปิยวัตน์",
                "lastname": "ดิลกสัมพันธ์",
                "academicPosition": "อาจารย์",
                "fullName": "ปิยวัตน์ ดิลกสัมพันธ์",
                "orgID": "010405",
                "campusName": "บางเขน",
                "facultyName": "คณะวนศาสตร์",
                "departmentName": "ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้",
                "image": "400163.jpg",
                "imageUrl": "https://research.ku.ac.th/forest/ForestImages/Picture/Person/",
                "authorType": "Internal",
                "isResponsible": false
              },
              {
                "sequence": 2,
                "researcherID": "580162",
                "prefix": "ดร.",
                "firstname": "สุรัสวดี",
                "lastname": "อรุณวรากรณ์",
                "academicPosition": "ผู้ช่วยศาสตราจารย์",
                "fullName": "สุรัสวดี อรุณวรากรณ์",
                "orgID": "010209",
                "campusName": "บางเขน",
                "facultyName": "คณะเกษตร",
                "departmentName": "ภาควิชาเกษตรกลวิธาน",
                "image": "580162.jpg",
                "imageUrl": "https://research.ku.ac.th/forest/ForestImages/Picture/Person/",
                "authorType": "Internal",
                "isResponsible": true
              }
            ]
          }
        }
      ]
    }
  ]
}