Search Result of "water-use efficiency"

About 37 results
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Water Use Efficiency of the First Ratoon Cane by Eddy Covariance Technique

ผู้แต่ง:

วารสาร:

Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในการผลิตข้าว (2012)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Quick recovery of leaf photosynthesis and fruit quality from soil water deficit of citrus aurantiifolia growing in a city

ผู้แต่ง:ImgTor-Ngern, P., ImgJan-Uthai, V., ImgDr.Nisa Leksungnoen, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

Img
Img

Researcher

ดร. จรีรัตน์ มงคลศิริวัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:พันธุวิศวกรรม epigenetics and small RNA , การโคลนยีนและการถ่ายยีนในพืช , การควบคุมและการแสดงออกของยีน , ชีวสารสนเทศ

Resume

Img

Researcher

นาย เชฏฐ์ สาทรกิจ

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:สถาปัตยลักษณ์พืช นิเวศสรีรวิทยา , การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์, การแลกเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และน้ำ ในระดับแปลง

Resume

Img

Researcher

ดร. ทิวา พาโคกทม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาผลิตพืช, การผลิตพืช

Resume

Img

Researcher

ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ: การปลูกสร้างสวนป่า , การปลูกสร้างสวนป่ายูคาลิปตัส สัก , วนวัฒนสถิติ , ปฐพีวิทยาป่าไม้ , การจัดการดินป่าไม้

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้น้ำและประสิทธิภาพการใช้น้ำของไม้ยูคาลิปตัส 4 สายต้นที่ปลูกบนคันนา จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้เขียน:Imgนายเจษฎา วงค์พรหม

ประธานกรรมการ:Imgจงรัก วัชรินทร์รัตน์

กรรมการร่วม:Imgดร.สาพิศ ดิลกสัมพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48: สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:การใช้น้ำและประสิทธิภาพการใช้น้ำของไม้ยูคาลิปตัสที่ปลูกบนคันนาระยะห่างต่างกันในพื้นที่อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Development of Water Allocation Strategy to Increase Water Use Efficiency of Irrigation Project)

ผู้เขียน:Imgดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.เจษฎา แก้วกัลยา, รองศาสตราจารย์, ImgPonsatorn Sopaphun, ImgWatchara Suidee, Imgประพันธ์ สพเสถียร

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

In development of water allocation strategy to meet crop water requirement and to utilize rainfall effectively, a computerized water allocation scheduling and monitoring system named WASAM 2 was developed. Song Phi Nong irrigation project was selected as a case study. WASAM 2 was used for water allocation scheduling in Song Phi Nong project for 3 cultivation seasons of 1994 dry and wet seasons and 1995 dry season. The discharge at 5 key regulators which are the entrance to 5 water masters were monitored on daily basis. The actual delivery performance of the 3 studied seasons indicated that the actual measured discharge was about 20-30% higher than the recommended WASAM 2 discharge because Song Phi Nong project was the downstream project and had to take all the remaining water from the upstream Phanom Tuan project. It is recommended that the water allocation scheduling system of Song Phi Nong and Phanom Tuan projects will be combined into one system to increase the efficiency in water allocation. The average irrigation efficiency of Song Phi Nong was 37.6% in dry season and 28.5% in wet season. WASAM 2 increased the wet season efficiency by 3-5%. The irrigation efficiency in the dry season was on the average 7.7% higher than that in the wet season. Some water master has the efficiency up to 46.9% in dry season. The irrigation efficiency of the project is still low by two reasons : (1) being unable to completely control the discharge, and (2) high seepage loss in the canal system.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 034, Issue 1, Jan 00 - Mar 00, Page 145 - 158 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Effects of Soil Moisture Depletion at Different Growth Stages on Yield and Water Use Efficiency of Bread Wheat Grown in Semi Arid Conditions in Ethiopia)

ผู้เขียน:ImgMahamed Badel Mahamed, Imgดร.เอ็จ สโรบล, รองศาสตราจารย์, ImgTilahun Hordofa, Imgดร.สุดสายสิน แก้วเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.จินดารัฐ วีระวุฒิ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

A field experiment was conducted at the Malkassa Agricultural Research Center (MARC) in Ethiopia, during the off season of 2009 from January to April. The purpose of the study was to evaluate the effect of soil moisture depletion at different growth stages on yield and water use efficiency of bread wheat (Triticum aestivum L.) variety “Hawi” grown under semi arid conditions. Three soil moisture depletion (SMD) levels and 4 growth stages of SMD were used as the main- and sub-plots, respectively, and were arranged as split plots in a randomized complete block design with 4 replications. Irrigation was applied when the soil moisture was depleted by 50% (D1; control), 60% (D2) and 75% (D3) of available soil water (ASW) at 4 growth stages: 1) vegetative (V), 2) heading (H), 3) flowering (F) and 4) grain filling (G). All the plots were irrigated to field capacity after planting. Soil samples were taken before and after each irrigation event for the first 3 wk after planting. Thereafter, irrigation frequency was established according to treatments. All the treatments were irrigated when 50% of ASW was depleted for the whole growing season, except for the growth stages where SMD treatments were imposed. The SMD levels significantly affected dry matter, grain yield (GY), water use efficiency (WUE) and thousand seed weight (TSW) of the “Hawi” bread wheat. The 50% SMD gave the highest GY, TSW, spike length, plant height and WUE at each growth stage. Increasing the SMD level significantly reduced the yield and yield components of the “Hawi” bread wheat. Grain yield reduction was 26.6 and 30.8% for D2 and D3, respectively, compared with D1.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 045, Issue 2, Mar 11 - Apr 11, Page 201 - 208 |  PDF |  Page 

Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13

หัวเรื่อง:การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในการผลิตข้าว

12