Search Result of "water resources management"

About 97 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การจัดการทรัพยากรน้ำของลุ่มน้ำเพชรบุรีภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อม (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมชาย ดอนเจดีย์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์, รองศาสตราจารย์, Imgนายนิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พงศธร โสภาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.นิธิรัชต์ สงวนเดือน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายยุทธนา ตาละลักษมณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.จิระกานต์ ศิริวิชญ์ไมตรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.เกศวรา สิทธิโชค, อาจารย์, Imgดร.จุติเทพ วงษ์เพ็ชร์, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:IWRM-IHP 2008 Conference International Conference on Integrated Water Resources Management(IWRM) Lessons from Implementation in Developing Countries

หัวเรื่อง:HYDROINFORMATIC SYSTEM (THAILAND PLATFORM)

Img

ที่มา:วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์นโยบายและกฎหมาย เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน้า ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

12345