Search Result of "virulence factor"

About 19 results
Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Pectate lyase from Xanthomonas axonopodis pv. glycines 12-2 and Associated Pili Transporter Constitute a Key Virulence Factor)

ผู้เขียน:Imgวิลาวรรณ์ เชื้อบุญ, Imgดุสิต อธินุวัฒน์, Imgดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

A recent study has demonstrated that XagP in xagP of Xanthomonas axonopodis pv. glycines 12-2 )Xag 12-2), the causal agent of soybean bacterial pustule, is required to induce a hypersensitive response (HR) in tobacco (Nicotiana rustica). Until now, its role in virulence on soybean was unknown and whether the general secretion pathway (GSP) is different from other bacteria. To understand the possible relationship between functions, xagP and T4P operon-corresponding to XagP secretion and type IV pili of Xag 12-2, respectively- were mutated using the site-directed method. XagP secretion into media associated with ?xagP and ?T4Pmutants was reduced by 100 and 24.8% respectively. Pili mutants were less reduced in the Pel secretion than by other GSPs which might be necessary for an XagP transporter. Both mutants elicited HR-like typically necrotic symptoms which were the same as the wildtype, that is, within 48 hr after infiltration on susceptible soybean cv. Spencer. On this same host plant, disease severity induced by ?xagP and ?T4P mutants was highly reduced by 82.8 and 55.9%, respectively. It is also interesting to note that the HR and disease symptoms produced by the mutants were different from the wildtype. The mutants neither expressed haloes surrounding the HR nor scattered lesions over spray-inoculated leaves but revealed pustules around the leaf margin at hydathode pores. Complemented mutants showed enhanced secretion, transportation, HR and disease severity similar to the wildtype. This is the first report of a co-regulation mechanism of xagP and type IV pili secretion pathway in Xag 12-2 with bacterial pustule disease in soybean. Details involved in these interactions are discussed. The minimal translocation of XagP that is less coincident with the pili transporter should be further elucidated to determine if it is more dependent on other GSPs and can suppress secretion output of other virulence factors associated with Xag 12-2 pathogenesis.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 049, Issue 1, Jan 15 - Feb 15, Page 42 - 53 |  PDF |  Page 

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Mutations affecting Leptospira interrogans lipopolysaccharide attenuate virulence

ผู้แต่ง:ImgMurray, G.L., ImgDr.Amporn Srikram, Assistant Professor, ImgHenry, R., ImgHartskeerl, R.A., ImgSermswan, R.W., ImgAdler, B.,

วารสาร:

Img

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:RpfF Gene of Xanthomonas axonopodis pv. glycines Involved in the Regulation of Virulence Factor Production and Epiphytic Fitness of Bacterial Pustule Pathogen on Soybean Leaves

ผู้เขียน:Imgดร.จารุวัฒน์ เถาธรรมพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.กัญจนา ธีระกุล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

The bacterial alarmone (p)ppGpp activates the Type III secretion system in Erwinia amylovora.

ผู้แต่ง:ImgAncona, V, Img Lee, JH, ImgDr.Tiyakhon Chatnaparat, Assistant Professor, Img Chatnaparat, T, Img Oh, J , ImgHong, JI, Img Zhao, YF,

วารสาร:

Img Img Img

Img

การประชุมวิชาการ

Flagella Mutants of Xanthomonas axonopodis pv. glycines Change Superoxide Dismutase in Soybean Leaves.

ผู้แต่ง:ImgWilawan Chuaboon, ImgDusit Athinuwat, ImgThomas J. Burr, ImgDr.Sutruedee Prathuangwong, Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Effect of lactic acid treatment of cereals and dietary phytase on fecal microbiome and shedding of virulence factors in growing pigs

ผู้แต่ง:ImgDr.Jutamat Klinsoda, ImgV?tterl, JC, ImgZebeli, Q, ImgMetzler-Zebeli BU,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

Researcher

ดร. จุฑามาศ กลิ่นโซดา

ที่ทำงาน:ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:Food Microbiology, Food Safety, Nutrition

Resume

Img

Researcher

ดร. ติยากร ฉัตรนภารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Plant Pathology, Phytobacteriology, Molecular Plant Pathology, Phytobiomes

Resume

Img

Researcher

ดร. อัมพร ศรีคราม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีชีวภาพ

Resume

Img

Researcher

ดร. ธีรศักดิ์ เอโกบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ชีวสารสนเทศ และโปรตีโอมิกส์ของแบคทีเรีย (Bioinformatics & Microbial Proteomics), ชีววิทยาของสัตว์จำพวกหอย(Biology of Mollusc)

Resume

Img

Researcher

นางสาว วรรณวิภา วงศ์แสงนาค, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Bioinformatics, Systems Biology, Bioinformatics, Systems Biology in Microorganism

Resume

Img

Researcher

ดร. อนุศักดิ์ เกิดสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:อณูชีววิทยาของแบคทีเรียก่อโรค, ระบาดวิทยาระดับโมเลกุลของโรคติดเชื้อ

Resume

Img

Researcher

ดร. ปราโมทย์ ชำนาญปืน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Cell and Molecular Biology, Systems Biology, Lipid Metabolism in Eukaryotic cells, Histochemistry, Bioinformatics

Resume

Img

Researcher

ดร. สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:โรคพืชที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย , โรคของพืชตระกูลถั่วและพืชน้ำมัน , ระบบการจัดการโรคพืช

Resume

Img

Researcher

ดร. ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Plant Moleculer Biology

Resume