Search Result of "violence"

About 61 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

โลกความรุนแรงของวัยรุ่นในบริบทความเป็นเมือง (2008)

ผู้แต่ง:ImgDr.PANATDA CHUMNANSOOK, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

การประชุมวิชาการ

The Politics of Collective Memory in Violence Southernmost Thailand

ผู้แต่ง:ImgDr.Wilaiwan Jongwilaikasaem, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านความรุนแรงในเด็กและเยาวชน (2021)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กังสดาล เชาว์วัฒนกุล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img

งานวิจัย

การนำแนวทางปฏิบัติที่ดีไปใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (2021)

หัวหน้าโครงการ:ผศ.ดร.นิฤมน รัตนะรัต

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุรีย์ฉาย พลวัน, อาจารย์, Imgผศ.ดร.นิฤมน รัตนะรัต

แหล่งทุน:ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การขยายพื้นที่ชุมชนในการดำเนินโปรแกรมการทำงานกับผู้กระทำความรุนแรงในครอบครัว เพื่อป้องกันการกระทำซ้ำ (2020)

หัวหน้าโครงการ:ผศ.ดร.มาดี ลิ่มสกุล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุรีย์ฉาย พลวัน, อาจารย์, Imgผศ.ดร.มาดี ลิ่มสกุล

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
1234