Search Result of "vetiver grass"

About 260 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาเครื่องปลูกหญ้าแฝก (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บัญญัติ เศรษฐฐิติ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img

งานวิจัย

แผ่นความหนาแน่นต่ำจากหญ้าแฝก (2018)

หัวหน้าโครงการ:นายกิตติชาติ โหมาศวิน

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายทรงกลด จารุสมบัติ, รองศาสตราจารย์, Imgนายกิตติชาติ โหมาศวิน

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img

งานวิจัย

การขยายพันธุ์หญ้าแฝกปริมาณมากโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มาลี ณ นคร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ณรงค์ วงศ์กันทรากร, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Evaluation of vetiver grass for radiocesium absorption ability

ผู้แต่ง:ImgDr.Nualchavee Roongtanakiat, Professor, ImgAkharawutchayanon, T.,

วารสาร:

Img Img

Img
Img

งานวิจัย

โครงการ การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์จักสานหญ้าแฝก (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวุฒินันท์ คงทัด

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางจันรา สวัสดิบุตร, Imgนางพวงเล็ก ซ่อนกลิ่น, Imgนางพิรุณ สีนวล

แหล่งทุน:ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกาณ์การเกษตร

Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Plant Development and Nutrient Content in Thai Vetiver Grass under Flooded Condition

ผู้แต่ง:ImgDr.Katarat Chusreeaeom, Assistant Professor, ImgDr.Nualchavee Roongtanakiat, Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

Evaluating vetiver grass as a high producing feedstock for ethanol conversion: a potential renewable energy source

ผู้แต่ง:ImgDr.Patthra Pengthamkeerati, Associate Professor, ImgM. Golabi,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

การประชุมวิชาการ

Effect of Increasing Soil Pores by Vetiver Grass (Vetiveria zizanioides Nash.)in Highland Fruits Plantation

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Effect of vetiver grass (Vetiveria zizanioides Nash) on pore-size distribution and unsaturated moisture content of highland soil

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

ประสิทธิภาพในการรักษาความชื้นในดินของใบหญ้าแฝก (2011)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
12345678910...