Search Result of "variational inequality"

About 14 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

A HYBRID EXTRAGRADIENT METHOD FOR FINDING VARIATIONAL INEQUALITY PROBLEMS, FIXED POINT PROBLEMS AND EQUILIBRIUM PROBLEMS

ผู้แต่ง:ImgDr.Chanan Sudsukh, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

CONVERGENCE THEOREM BY A HYBRID EXTRAGRADIENT METHOD FOR FINDING VARIATIONAL INEQUALITY PROBLEMS, FIXED POINT PROBLEMS AND EQUILIBRIUM PROBLEMS

ผู้แต่ง:ImgDr.Chanan Sudsukh, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

งานวิจัย

คำตอบของปัญหาอสมการการแปรผันวางนัยทั่วไปสำหรับการส่งวิภัชนัยและการส่งแบบสุ่ม (2009)

หัวหน้าโครงการ:นายนรินทร์ เพชรโรจน์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิเนตร แสนหาญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายนรินทร์ เพชรโรจน์

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลลัพธ์:วารสาร (3)

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Strong convergence theorems for fied pront problems, equilibrium problems and applications

ผู้แต่ง:ImgDr.Chanan Sudsukh, Assistant Professor,

วารสาร:

Img
Img

Researcher

ดร. ชานันก์ สุดสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Analysis, Sequence space, Matrix transformation

Resume

Img
Img
Img
Img

Researcher

นางสาว วันเพ็ญ จันทรังษี, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ทฤษฏีจุดตรึง, สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยแบบเฟ้นสุ่ม, การทำซ้ำแบบไม่เชิงเส้น

Resume

Img

ที่มา:ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หัวเรื่อง:คำตอบของปัญหาอสมการการแปรผันวางนัยทั่วไปสำหรับการส่งวิภัชนัยและการส่งแบบสุ่ม

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิเนตร แสนหาญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:Nonlinear Analysis: Hybrid Systems

หัวเรื่อง:-

Img

ที่มา:Nonlinear Analysis : Hybrid Systems (NAHS)

หัวเรื่อง:ทฤษฎีการลู่เข้าโดยวิธีไฮบริดจ์รีแล็กซ์เอ็กซ์ตร้าเกรเดียนท์สำหรับปัญหาดุลยภาพทั่วไปและปัญหาจุดตรึงของวงศ์จำกัดของการส่งแบบไม่ขยาย

Img

Researcher

ดร. วิเนตร แสนหาญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชั่นนอล, ทฤษฎีจุดตรึง

Resume